Auteur: Torrent Pharma


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Escitalopram Torrent behoort tot de groep van de zogenaamde selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's). Deze geneesmiddelen hebben invloed op het serotoninesysteem in de hersenen door dat ze het serotoninegehalte verhogen. Verstoringen van het serotoninesysteem worden beschouwd als een belangrijke factor bij het ontstaan van depressie) en daaraan verwante aandoeningen.

Dit middel bevat escitalopram en wordt gebruikt voor de behandeling van depressie (ernstige depressieve episodes) en angststoornissen (zoals een paniekstoornis met of zonder pleinvrees, sociale angststoornis, langdurig aanhoudende angst en bezorgdheid [gegeneraliseerde angststoornis] en dwanggedachten of dwanghandelingen [obsessieve-compulsieve stoornis]).

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U gebruikt andere geneesmiddelen die behoren tot de groep van de MAO-remmers, met inbegrip van selegiline (gebruikt bij de behandeling van de ziekte van Parkinson), moclobemide (gebruikt bij de behandeling van depressie) en linezolide (een antibioticum).
 • U heeft een aangeboren hartritmestoornis of heeft hier last van gehad (vastgesteld met een ECG: een hartfilmpje).
 • U gebruikt andere geneesmiddelen voor het behandelen van hartritmeproblemen of geneesmiddelen die invloed hebben op het hartritme (zie ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. Vertel het uw arts als u andere aandoeningen of ziektes heeft, aangezien uw arts hier mogelijk rekening mee moet houden. Licht in ieder geval uw arts in:

 • Als u epilepsie heeft. De behandeling met dit middel moet gestopt worden als u voor de eerste keer toevallen krijgt, of als de frequentie van toevallen toeneemt (zie ook rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”)
 • Als u een verminderde lever- of nierfunctie heeft. Het kan nodig zijn dat uw arts de dosering aanpast
 • Als u diabetes heeft. De behandeling met dit middel kan de bloedsuikerspiegel veranderen. De dosering van insuline en/of andere bloedsuikerverlagende middelen die via de mond worden ingenomen, moet mogelijk aangepast worden
 • Als u een verlaagd natriumgehalte in het bloed heeft
 • Als u gemakkelijk bloedingen of blauwe plekken krijgt
 • Als u wordt behandeld met stroomstoten (een elektroconvulsieve behandeling)
 • Als u een hartziekte heeft die wordt veroorzaakt door afwijkingen in de kransslagaders (coronaire hartaandoening)
 • Als u last heeft of heeft gehad van hartproblemen, of recentelijk een hartaanval heeft gehad.
 • Als u in rust een trage hartslag heeft en/of u weet dat u een zouttekort heeft als gevolg van langdurige diarree en braken of door gebruik van plaspillen (diuretica).
 • Als u last heeft van een snelle of onregelmatige hartslag, flauwvallen, plotseling in elkaar zakken (collaps) of duizeligheid bij het opstaan, omdat dit kan wijzen op een afwijkende hartslag.
 • Als u lijdt aan geslotenkamerhoekglaucoom of een voorgeschiedenis van glaucoom (oogaandoeningen).

Let op:

Sommige patiënten met een manisch-depressieve aandoening kunnen in een manische fase terechtkomen. Deze wordt gekenmerkt door ongebruikelijke, snel veranderende ideeën, overdreven vrolijkheid en overmatige lichamelijke activiteit. Als u deze symptomen krijgt, neem dan contact op met uw arts.

Symptomen zoals rusteloosheid of moeite met stilstaan of stilzitten kunnen ook gedurende de eerste weken van de behandeling optreden. Licht onmiddellijk uw arts in als u deze verschijnselen krijgt.

Gedachten over zelfmoord of verergering van uw depressie of angststoornis

Als u depressief bent en/of lijdt aan angststoornissen kunt u soms gedachten hebben over zelfbeschadiging of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen als u voor het eerst middelen tegen depressie (antidepressiva) gaat innemen, omdat al deze geneesmiddelen in het algemeen ongeveer 2 weken of soms langer de tijd nodig hebben om te gaan werken.

De kans is groter dat u dit soort gedachten heeft:

 • als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging
 • als u een jong volwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft een toegenomen risico aangetoond op zelfmoordgedrag bij jongeren beneden 25 jaar oud met psychiatrische aandoeningen die behandeld werden met een antidepressivum.

Als u ooit gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord hebt, neem dan direct contact op met uw arts of ga naar een ziekenhuis.

Het kan u helpen als u een familielid of goede vriend vertelt dat u depressief bent of dat u een angststoornis heeft, en hen te vragen deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen wanneer zij denken dat uw depressie of angststoornis erger wordt of wanneer zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dit middel mag normaal niet gebruikt worden bij de behandeling van kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Patiënten jonger dan 18 jaar hebben als zij behandeld worden met dit soort medicijnen een verhoogd risico op bijwerkingen zoals zelfmoordpogingen, zelfmoordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag [wordt gekenmerkt door een patroon van negativisme, vijandigheid, koppigheid en passief verzet tegen ouders, leerkrachten en eventueel andere gezagsdragers] en woede). Ondanks dit alles kan uw arts aan patiënten jonger dan 18 jaar Escitalopram Torrent voorschrijven omdat dit in het belang van de patiënt is. Als uw arts Escitalopram Torrent heeft voorgeschreven aan een patiënt die jonger is dan 18 en u wilt dit bespreken, neem dan contact op met uw arts. Vertel het uw arts als één van de hiervoor genoemde symptomen zich ontwikkelt of verslechtert bij patiënten jonger dan 18 jaar die dit middel innemen. Lange-termijn veiligheidsgegevens van Escitalopram Torrent over groei, ontwikkeling en verstandelijke (cognitieve) en gedragsontwikkeling ontbreken in deze leeftijdsgroep.

Gebruikt u naast Escitalopram Torrent nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Het is vooral belangrijk om uw arts te informeren als u de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Geneesmiddelen die de bloedspiegels van kalium of magnesium verminderen, omdat dit het risico op een levensbedreigende hartritmestoornis vergroot.
 • Niet-selectieve MAO-remmers (MAOI's) die de werkzame stoffen fenelzine, iproniazide, isocarboxazide, nialamide of tranylcypromine bevatten. Als u één van deze middelen heeft gebruikt, moet u 14 dagen wachten voordat u Escitalopram Torrent gaat innemen. Na het stoppen van de behandeling met Escitalopram Torrent moet u 7 dagen wachten voordat u één van deze geneesmiddelen gaat gebruiken.
 • Reversibele, selectieve MAO-A-remmers die moclobemide (ook gebruikt bij de behandeling van een depressie) bevatten.
 • Irreversibele MAO-B-remmers die selegiline (voor de behandeling van de ziekte van Parkinson) bevatten. Deze geneesmiddelen verhogen de kans op bijwerkingen.
 • Het antibioticum linezolide.
 • Lithium (gebruikt bij de behandeling van een manisch-depressieve stoornis) en tryptofaan.
 • Imipramine en desipramine (beide gebruikt voor de behandeling van depressie).
 • Sumatriptan en soortgelijke geneesmiddelen (gebruikt voor de behandeling van migraine) en tramadol (gebruikt tegen ernstige pijn). Deze geneesmiddelen verhogen de kans op bijwerkingen.
 • Cimetidine en omeprazol (gebruikt voor de behandeling van maagzweren), fluvoxamine (geneesmiddel voor de behandeling van depressie) en ticlopidine (voor het verminderen van de kans op een beroerte). Deze geneesmiddelen kunnen de hoeveelheid escitalopram in het bloed verhogen.
 • Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) – een kruidengeneesmiddel tegen depressies.
 • Aspirine (acetylsalicylzuur) en niet-steroïdae ontstekingsremmers (NSAID's) (geneesmiddelen voor pijnverlichting of bloedverdunning, zogenaamde anticoagulantia). Deze kunnen de mate waarin bloedingen optreden (bloedingsneiging) vergroten.
 • Warfarine, dipyridamol en fenprocoumon (bloedverdunners, zogenaamde. anticoagulantia). Uw arts zal waarschijnlijk uw bloedstolling controleren wanneer u begint en wanneer u stopt met de behandeling met Escitalopram Torrent, om er zeker van te zijn dat de dosering van de anticoagulantia nog steeds juist is.
 • Mefloquine (gebruikt voor de behandeling van malaria), bupropion (gebruikt voor de behandeling van depressie) en tramadol (gebruikt bij ernstige pijn) vanwege een mogelijke kans op een verlaagde drempel voor toevallen.
 • Neuroleptica (geneesmiddelen voor de behandeling van schizofrenie, psychosen) worden in verband gebracht met een mogelijk verlaagde drempel voor toevallen, en antidepressiva .
 • Flecaïnide, propafenon en metoprolol (gebruikt bij hart- en vaatziekten), clomipramine en nortriptyline (antidepressiva) en risperidon, thioridazine en haloperidol (antipsychotica). De dosering van Escitalopram Torrent moet mogelijk worden aangepast.

Gebruik dit middel niet als u geneesmiddelen gebruikt voor hartritmeproblemen of geneesmiddelen die invloed hebben op het hartritme, zoals klasse IA- en III-antiaritmica, antipsychotica (zoals fentiazinederivaten, pimozide, haloperidol), tricyclische antidepressiva, bepaalde antibacteriële middelen (zoals sparfloxacine, moxifloxacine, erytromycine iv, pentamidine, behandelingen bij malaria, met name halofantrine) of bepaalde antihistaminica (astemizol, mizolastine). Als u hierover nog vragen heeft, neem dan contact op met uw arts.

Escitalopram Torrent kan met of zonder voedsel worden ingenomen (zie rubriek 3 “Hoe gebruikt u dit middel?”).

Zoals bij veel geneesmiddelen wordt gelijktijdig gebruik van Escitalopram Torrent en alcohol niet aanbevolen, hoewel geen wisselwerking tussen dit middel en alcohol wordt verwacht .

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Gebruik dit middel niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft, tenzij u de voor- en nadelen hiervan met uw arts heeft besproken.

Uit dieronderzoek is gebleken dat citalopram, een gelijksoortig geneesmiddel als escitalopram, de kwaliteit van het sperma verlaagt. In theorie kan dit van invloed zijn op de vruchtbaarheid, maar tot nu toe is er geen effect op de vruchtbaarheid bij de mens waargenomen.

Als u tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap Escitalopram Torrent gebruikt, moet u er rekening mee houden dat uw pasgeboren baby de volgende symptomen kan hebben: moeite met ademhalen, blauwige huid, toevallen, veranderingen van lichaamstemperatuur, moeite bij het voeden, braken, laag bloedsuikergehalte, stijve of slappe spieren, intense reflexen, trillen, rusteloosheid, prikkelbaarheid, slaapzucht (lethargie), constant huilen, slaperigheid of slaapproblemen. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als uw pasgeboren baby één van deze symptomen krijgt.

Zorg dat uw verloskundige en/of arts weet dat u Escitalopram Torrent gebruikt. Bij gebruik tijdens de zwangerschap, vooral in de laatste drie maanden van de zwangerschap, kunnen geneesmiddelen als Escitalopram Torrent het risico op een bepaalde ernstige aandoening bij baby’s verhogen. Deze aandoening wordt ‘persisterende pulmonale hypertensie van de pasgeborene’ (PPHN) genoemd en veroorzaakt een versnelde ademhaling en blauwachtige verkleuring van de huid van de baby. Deze verschijnselen beginnen meestal in de eerste 24 uur nadat de baby is geboren. Als dit met uw baby gebeurt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw verloskundige en/of arts.

Als dit middel tijdens de zwangerschap wordt gebruikt, mag u nooit abrupt met de behandeling stoppen.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Rijd geen auto en bedien geen machines totdat u weet hoe u op dit middel reageert.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen

Depressie:

De gebruikelijke dosering is eenmaal daags 10 mg. Uw arts kan de dosering verhogen tot maximaal 20 mg per dag.

Paniekstoornis:

De aanvangsdosering is eenmaal daags 5 mg gedurende de eerste week, voordat de dosering wordt verhoogd tot 10 mg per dag. Uw arts kan de dosering verder verhogen tot maximaal 20 mg per dag.

Sociale angststoornis:

De gebruikelijke dosering is eenmaal daags 10 mg. Uw arts kan de dosering verlagen tot 5 mg per dag of verhogen tot maximaal 20 mg per dag, afhankelijk van uw reactie op het geneesmiddel.

Gegeneraliseerde angststoornis:

De gebruikelijke dosering is eenmaal daags 10 mg. Uw arts kan de dosering verhogen tot maximaal 20 mg per dag.

Obsessieve-compulsieve stoornis:

De gebruikelijke dosering is eenmaal daags10 mg. Uw arts kan de dosering verhogen tot maximaal 20 mg per dag.

Oudere patiënten (ouder dan 65 jaar)

De aanbevolen aanvangsdosering bedraagt 5 mg eenmaal per dag. De dosering kan door uw arts worden verhoogd tot 10 mg per dag.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dit middel mag gewoonlijk niet worden gegeven aan kinderen en jongeren (zie rubriek 2 “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)

U kunt Escitalopram Torrent met of zonder voedsel innemen. Slik de tablet door met wat water. U mag er niet op kauwen, omdat de smaak bitter is.

Voor Escitalopram Torrent 10 mg en 20 mg filmomhulde tabletten:

Deze tabletten kunnen worden verdeeld in gelijke doses.

Duur van de behandeling

Het kan enkele weken duren voordat u zich beter gaat voelen. Daarom moet u doorgaan met het gebruik van dit middel, ook al duurt het enige tijd voordat u een verbetering merkt.

Verander de dosering van dit middel niet zonder eerst uw arts te raadplegen.

Blijf de tabletten gebruiken zo lang als uw arts aanbeveelt. Als u te snel stopt met de behandeling, kunnen uw klachten terugkomen. Aanbevolen wordt om de behandeling nog minimaal 6 maanden voort te zetten nadat u zich weer goed voelt.

Als u te veel dit middel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of de eerstehulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Doe dit ook als er geen tekenen van ongemak zijn. Symptomen die u kunt ervaren zijn onder andere: duizeligheid, trillen, opwinding, toevallen, coma, misselijkheid, braken, veranderd hartritme, verlaagde bloeddruk en een verandering in het vocht/zoutevenwicht in het lichaam. Neem de verpakking van Escitalopram Torrent mee als u naar de arts of het ziekenhuis gaat.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. Als u vergeten bent een dosis in te nemen, en eraan denkt voordat u naar bed gaat, neem de dosis dan alsnog meteen in. Ga de volgende dag verder volgens het normale doseringsschema. Als u het zich pas tijdens de nacht of de volgende dag herinnert, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met het normale doseringsschema.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het innemen van dit middel tenzij uw arts zegt dat u moet stoppen. Als de behandeling is afgerond, wordt aanbevolen de dosering Escitalopram Torrent gedurende een aantal weken geleidelijk af te bouwen.

Als u stopt met dit middel, vooral als u dit abrupt doet, kunt u ontwenningsverschijnselen krijgen. Deze symptomen komen vaak voor als de behandeling met dit middel wordt gestopt. Het risico is hoger als dit middel gedurende lange tijd of in hoge doseringen is gebruikt, of als de dosering te snel wordt verlaagd. Bij de meeste mensen zijn deze symptomen licht van aard, en verdwijnen ze vanzelf binnen 2 weken. Bij sommige patiënten kunnen deze symptomen echter ernstig zijn of langer aanhouden (2-3 maanden of langer). Als u ernstige ontwenningsverschijnselen krijgt als u stopt met Escitalopram Torrent, neem dan contact op met uw arts. Hij kan u vragen dit middel nog even te blijven innemen, en de dosis daarna geleidelijk en langzaam af te bouwen.

De ontwenningsverschijnselen kunnen onder andere zijn: duizeligheid (onstabiel of wankel), tintelingen, brandend gevoel en (minder vaak) gevoel van elektrische schokken, onder andere in het hoofd, slaapstoornissen (intense dromen, nachtmerries of slapeloosheid), angst, hoofdpijn, misselijkheid, zweten (ook 's nachts), rusteloosheid of opgewondenheid, tremor (trillen), verwardheid of desoriëntatie, emotionele instabiliteit of prikkelbaarheid, diarree, zichtstoornissen, snelle of bonzende hartslag (palpitaties).

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De bijwerkingen verdwijnen gewoonlijk enkele weken na het begin van de behandeling. Houdt er rekening mee dat veel van de bijwerkingen ook symptomen van uw ziekte kunnen zijn, en deze zullen verbeteren als u zich beter gaat voelen.

Ga onmiddellijk naar uw arts als u tijdens de behandeling één van onderstaande bijwerkingen krijgt:

Soms (komen voor bij 1 tot 10 op de 1000 patiënten)

 • Abnormale bloedingen, waaronder maag- en darmbloedingen (gastro-intestinale bloedingen)

Zelden (komen voor bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten)

 • Als u zwelling van de huid, tong, lippen of het gezicht krijgt, of moeite heeft met ademen of slikken (allergische reactie), neem dan contact op met uw arts of ga naar een ziekenhuis.
 • Als u hoge koorts, opwinding, verwardheid, trillen en abrupte spiersamentrekkingen krijgt; dit kunnen tekenen zijn van een zeldzame aandoening die het serotoninesyndroom wordt genoemd. Als u zich zo voelt contact op met uw arts.

Wanneer u één van de volgende bijwerkingen ervaart, neem dan direct contact op met uw arts of ga naar het ziekenhuis:

 • Moeite met plassen
 • Toevallen, zie ook rubriek 2 “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”
 • Gele verkleuring van de huid en het oogwit; dit zijn tekenen van een leverfunctiestoornis/hepatitis
 • Een snelle, onregelmatige hartslag en flauwvallen, wat tekenen kunnen zijn van een levensbedreigende aandoening die Torsade de Pointes heet.

Bovendien zijn de volgende bijwerkingen gemeld:

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten)

 • Misselijkheid
 • Hoofdpijn

Vaak (komen voor bij 1 tot 10 op de 100 patiënten)

 • Verstopte neus of loopneus (sinusitis)
 • Verminderde of toegenomen eetlust
 • Angst, rusteloosheid, abnormale dromen, moeite met in slaap vallen, slaperigheid, duizeligheid, gapen, trillen, tintelende huid
 • Diarree, verstopping (obstipatie), braken, droge mond
 • meer gaan zweten
 • Spier- en gewrichtspijn (artralgie en myalgie)
 • Seksuele stoornissen (vertraagde ejaculatie, erectieproblemen, minder zin in seks, vrouwen kunnen moeite hebben een orgasme te krijgen)
 • Vermoeidheid, koorts
 • Gewichtstoename

Soms (komen voor bij 1 tot 10 op de 1000 patiënten)

 • Netelroos (urticaria), huiduitslag, jeuk (pruritus)
 • Tandenknarsen, opwinding/rusteloosheid, nervositeit, paniekaanval, verwardheid
 • Slaapstoornis, smaakstoornis, flauwvallen (syncope)
 • Enlarged pupils (mydriasis), visual disturbance, ringing in the ears (tinnitus)
 • Verwijde pupillen (mydriasis), gezichtsstoornis, oorsuizen (tinnitus)
 • Haaruitval
 • Vaginale bloeding
 • Gewichtsafname
 • Snelle hartslag
 • Zwelling van de armen of benen
 • Neusbloeding

Zelden (komen voor bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten)

 • Agressie, stoornis in het besef van het eigen ik (depersonalisatie), dingen zien die er niet zijn (hallucinaties)
 • Trage hartslag

Sommige patiënten hebben gerapporteerd (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Gedachten van zelfbeschadiging of zelfmoord, zie ook rubriek 2 “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”
 • Verlaagd natriumgehalte in het bloed (de symptomen zijn misselijkheid en gevoel van onwel zijn, met zwakke spieren of verwardheid)
 • Duizeligheid bij het opstaan als gevolg van een lage bloeddruk (orthostatische hypotensie)
 • Abnormale leverfunctietesten (verhoogde hoeveelheid van leverenzymen in het bloed)
 • Bewegingsstoornissen (onwillekeurige bewegingen van spieren)
 • Pijnlijke erecties (priapisme)
 • Bloedingsstoornissen, waaronder bloedingen van de huid en slijmvliezen (ecchymose) en een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie)
 • Plotseling zwellen van de huid of slijmvliezen (angio-oedeem)
 • Verhoogde hoeveelheid uitgescheiden urine (syndroom van onjuiste afscheiding van het antidiuretisch hormoon)
 • Melkafscheiding bij vrouwen die geen borstvoeding geven
 • Perioden van overdreven opgewektheid die gepaard gaan met het hebben van veel energie (manie)
 • Verhoogd risico op het breken van botten is opgemerkt bij patiënten die dit soort medicijnen gebruikt.
 • Verandering van het hartritme (verlenging van het QT-interval, gezien tijdens een ECG, elektrische activiteit van het hart).

Bovendien zijn er een aantal bijwerkingen die optreden bij geneesmiddelen die net zo werken als escitalopram (het werkzame bestanddeel van Escitalopram Torrent). Dit zijn:

 • Niet stil kunnen zitten of liggen (acathisie)
 • Gebrek aan eetlust (anorexia)

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje en de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Er zijn geen speciale bewaarvoorschriften voor dit geneesmiddel.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

De werkzame stof is escitalopram.

Elke Escitalopram Torrent tablet bevat 5 mg, 10 mg, 15 mg of 20 mg escitalopram (als oxalaat).

De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern: microkristallijne cellulose, croscarmellose-natrium, povidon K-30, magnesiumstearaat, colloïdaal siliciumdioxide en talk.

Tabletomhulling: hypromellose, titaandioxide (E171) en macrogol.

Escitalopram Torrent wordt gepresenteerd als 5 mg, 10 mg, 15 mg en 20 mg filmomhulde tabletten. De tabletten worden hieronder beschreven.

5 mg: Witte tot gebroken witte, ronde, dubbelbolle, filmomhulde tabletten met de inscriptie "135" aan een zijde en "5" aan de andere zijde.

10 mg: Witte tot gebroken witte, ronde, dubbelbolle, filmomhulde tabletten met de inscriptie "11" en "36" gescheiden door een breukstreep aan de ene zijde en "10" aan de andere zijde. De tablet kan verdeeld worden in gelijke doses.

15 mg: Witte tot gebroken witte, ronde, dubbelbolle, filmomhulde tabletten met de inscriptie "15" aan de ene zijde en glad aan de andere zijde.

20 mg: Witte tot gebroken witte, ronde, dubbelbolle, filmomhulde tabletten met de inscriptie "11" en "37" gescheiden door een breukstreep aan de ene zijde en "20" aan de andere zijde. De tablet kan verdeeld worden in gelijke doses.

Escitalopram Torrent is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

Witte ondoorzichtige PVC/LDPE/PVdC-aluminium blisterverpakkingen met 28 of 100 filmomhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en Fabrikant

Vergunninghouder

TORRENT PHARMA GMBH

Südwestpark 50

90449 Nürnberg

Duitsland

Fabrikant

TORRENT PHARMA GMBH

Südwestpark 50

90449 Nürnberg

Duitsland

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG

Südwestpark 50

90449 Nürnberg

Duitsland

Torrent Pharma (UK) Limited

Unit 4, Charlwood Court, Merlin Centre, County Oak way

RH11 7XA, Crawley

Verenigd Koninkrijk

In het register ingeschreven onder:

5 mg: RVG 111294

10 mg: RVG 111295

15 mg: RVG 111296

20 mg: RVG 111297

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Duitsland: Escitalopram Heumann 5 mg/ 10 mg/ 15 mg/ 20 mg Filmtabletten
Italië: Escitalopram Torrent
Litouwen: Escitalopram Torrent 5 mg/ 10 mg/ 15 mg/ 20 mg plėvele dengtos tabletės
Nederland: Escitalopram Torrent 5 mg/ 10 mg/ 15 mg/ 20 mg filmomhulde tabletten
Polen: Escitalopram Torrent
Roemenië: Escitalopram Torrent 5 mg/ 10 mg/ 15 mg/ 20 mg comprimate filmate
Tsjechische Republiek: Escitalopram Torrent 5 mg/ 10 mg/ 15 mg/ 20 mg potahované tablety
Verenigd Koninkrijk: Escitalopram 5 mg/ 10 mg/ 20 mg Film-Coated Tablets

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2013

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK