Flixonase 400 microgram (1mg/ml), neusdruppels, suspensie

ATC-Code
R01AD08
Medikamio Hero Image

Eureco-Pharma

Stof Verdovend Psychotrope
Fluticason Nee Nee
Farmacologische groep Decongestiva en andere nasale preparaten voor lokaal gebruik

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Eureco-Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Flixonase neusdruppels bevat een medicijn dat fluticasonpropionaat wordt genoemd. Dit behoort tot een groep medicijnen die steroïden (ook wel “corticosteroïden”) worden genoemd:

 • steroïden werken ontstekingsremmend
 • steroïden verminderen de zwelling en irritatie in uw neus
 • dit helpt om jeuk en niezen te verminderen en geeft verlichting van de klachten van uw verstopte of lopende neus

Flixonase neusdruppels worden gebruikt voor de behandeling van:

 • kleine groei in de neus (poliepen)
 • symptomen die samenhangen met neusverstopping

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor fluticasonpropionaat of voor één van de andere bestanddelen van Flixonase neusdruppels (beschreven in hoofdstuk 6)
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u uw medicijn gebruikt: - als u een infectie in uw neus heeft

Als u niet zeker weet of dit bij u het geval is, vraag dan uw arts of apotheker advies voordat u Flixonase neusdruppels gebruikt.

Flixonase neusdruppels kunnen de normale productie van steroïdhormonen in uw lichaam verlagen, in het bijzonder wanneer hogere doses steroïden gedurende een langere periode worden gebruikt. In deze situatie kan het noodzakelijk zijn dat patiënten extra steroïden gebruiken in geval van extreme stress, volgend op ernstig letsel of voor een operatie.

Het is daarom belangrijk dat u de laagst mogelijke dosis Flixonase neusdruppels gebruikt om uw symptomen onder controle te houden. Uw arts zal u hierop controleren.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Flixonase neusdruppels nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Voordat u dit medicijn gebruikt, overleg met uw arts of apotheker:

 • als u een antiviraal medicijn (zoals ritonavir, een zogenaamde proteaseremmer) gebruikt
 • als u een medicijn (zoals ketoconazol) gebruikt voor schimmel- of gistinfecties
 • als u steroïden al een langere periode gebruikt, als injectie of via de mond ingenomen
Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Flixonase neusdruppels niet als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden, of als u borstvoeding geeft, tenzij uw arts u dit heeft voorgeschreven of uw apotheker dit heeft geadviseerd.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Flixonase neusdruppels uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen zal beïnvloeden.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. De aanbevolen dosering niet overschrijden.Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 • niet gebruiken bij kinderen of jonge mensen onder de 16 jaar
 • alleen gebruiken in de neus, contact met de ogen moet worden vermeden
 • het kan een paar weken duren voordat dit medicijn werkt. Blijf het daarom gebruiken zelfs wanneer u zich niet direct beter voelt
 • Flixonase neusdruppels moet u iedere dag gebruiken
Hoeveel moet u gebruiken – volwassenen (16 jaar en ouder)
 • de gebruikelijke startdosering is de inhoud van één aparte plastic ampul (400 microgram) gelijk verdeeld in de aangedane neusgaten een- of tweemaal per dag
 • als uw symptomen verbeteren kan uw arts een lagere dosis voorschrijven
 • als uw symptomen niet na vier-zes weken verbeteren, kan uw arts uw medicijn veranderen
Hoe ziet de plastic ampul er uit

bovenste deel

onderste deel

Het gebruik van Flixonase neusdruppels
 1. Open de folieverpakking door een kant open te scheuren. Open de verpakking niet totdat u de neusdruppels moet gebruiken
 2. Neem de strip met plastic ampullen uit de folie en haal er een ampul af
 3. Plaats de overblijvende plastic ampullen in de folieverpakking en daarna terug in de doos
 4. Tik en schud de plastic ampul diverse keren. De inhoud van de ampul moet goed gemengd zijn voor gebruik
 5. Schud de ampul zodanig dat de vloeistof niet in de hals van de ampul terecht komt
 6. Houd de ampul bij het bodemstukje goed vast. Om deze te openen draai en verwijder het bovenste deel
Hoe moet u de druppels inbrengen

Voordat u de druppels inbrengt, moet u een van de houdingen kiezen zoals op deze afbeeldingen. Ofschoon deze niet gemakkelijk kunnen zijn, maken de houdingen het mogelijk de druppels te krijgen waar ze nodig zijn.

 1. Snuit zacht uw neus om de neus schoon te maken
 2. Buig voorover terwijl u rechtop staat
 3. Als u dit niet kunt doen, kniel dan en buig dan voorover
 4. Plaats de geopende ampul in een neusgat en druk er zacht op
 5. Blijf knijpen totdat de zijden van de ampul elkaar raken. Dit betekent dat ongeveer de helft van de dosis is gegeven (ongeveer zes druppels)
 6. Herhaal deze stap voor gebruik van de rest in uw andere neusgat
 7. Nadat de druppels zijn ingebracht blijft u gedurende ongeveer een minuut met uw hoofd naar beneden gebogen

Als deze houding moeilijk is kunt u met uw rug op bed gaan liggen met uw hoofd over de rand. Laat u uw hoofd zijwaarts op het bed rusten gedurende tenminste een minuut, nadat u de druppels heeft ingebracht

Zorg ervoor dat de neusdruppels niet in uw ogen of op de beschadigde huid komen.

Is dit wel het geval spoel dan onmiddellijk met water uw ogen of huid.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Wanneer u bent vergeten een dosis te gebruiken, dien dan de volgende dosis toe op het geplande tijdstip van de volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Vertel het uw arts als u meer heeft gebruikt dan u is verteld.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met de behandeling, zelfs niet als u zich beter voelt, tenzij uw arts u vertelt dat u moet stoppen. Als u toch stopt kunnen de symptomen terugkomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Flixonase neusdruppels bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen bij het gebruik van dit medicijn.

Allergische reacties: zoek direct hulp van een dokter.

Een klein aantal personen krijgt allergische reacties door Flixonase neusdruppels. Deze reacties kunnen zich ontwikkelen tot een ernstig, zelfs levensbedreigend probleem als ze niet worden behandeld. Symptomen zijn:

 • piepende en hijgende ademhaling, hoesten of problemen met ademhaling
 • zich plotseling zwak voelen of licht in het hoofd worden (dit kan leiden tot een flauwte of tot verlies van bewustzijn)
 • zwelling van gezicht, mond of tong
 • uitslag of roodheid van de huid

In veel gevallen duiden deze symptomen op minder ernstige bijwerkingen. Maar u moet zich ervan bewust zijn dat ze zeer ernstig kunnen zijn - wanneer u dus eventuele symptomen waarneemt: neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Allergische reacties op Flixonase neusdruppels komen zeer zelden voor (bij minder dan 1 op de 10.000 personen)

Andere bijwerkingen zijn:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 personen) - bloedneus

Vaak (bij minder dan 1 op de 10 personen) - een droge of geïrriteerde neus of keel

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 personen)

 • troebele lens in het oog (cataract), toegenomen druk in het oog dat problemen met het gezichtsvermogen kan veroorzaken (glaucoom). Deze oogproblemen verschijnen bij mensen die Flixonase neusdruppels gedurende een lange periode gebruiken
 • kleine gaatjes of gaten (perforaties) van uw neustussenschot

Bovendien, kan de steroïdproductie in uw lichaam worden beïnvloed. Het is waarschijnlijker dat dit gebeurt als u hoge doseringen gedurende een lange periode gebruikt. Uw arts zal u helpen dit te voorkomen, door u de laagste steroïddosering voor te schrijven waarbij uw symptomen nog onder controle zijn.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • buiten het bereik en zicht van kinderen houden
 • bewaren beneden 30˚C
 • niet in de vriezer bewaren - bewaar Flixonase neusdruppels in de folieverpakking en rechtop in de doos.
 • Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • ongebruikte Flixonase neusdruppels mogen 28 dagen na opening van de folieverpakking niet meer gebruikt worden

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • de werkzame stof in dit middel is fluticasonpropionaat
 • de andere stoffen in dit middel zijn: polysorbaat 20 (E432), sorbitaanmonolauraat (E493), natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat (E339a), watervrij dinatriumfosfaat (E339), natriumchloride en water voor injectie
Hoe ziet Flixonase neusdruppels er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Elke ampul bevat 400 microgram fluticasonpropionaat. Dit komt overeen met een sterkte van 1 milligram per milliliter. Elke verpakking bevat 4 strips met 7 apart verpakte plastic ampullen (28 ampullen per doosje).

Registratiehouder/ompakker:

Eureco-Pharma B.V.

Boelewerf 2

2987 VD Ridderkerk

Fabrikant

GSK Barnard Castle

Glaxo Wellcome Operations

Harmire Road

Barnard Castle

Country Durham DL12 8DT

Verenigd Koninkrijk

In het register ingeschreven onder:

RVG 113063//23477 L.v.H.: Polen

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2013

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen: www.cbg-meb.nl

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.