Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH, neusspray 50 microgram/dosis | Nederland

Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH, neusspray 50 microgram/dosis

Producent: Pharmachemie

Stof(fen)
Fluticason
Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Farmacologische groep Decongestiva en andere nasale preparaten voor lokaal gebruik

Alles om te weten

Vergunninghouder

Pharmachemie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Fluticasonpropionaat behoort tot de groep van geneesmiddelen tegen allergische aandoeningen. Fluticasonpropionaat remt de reacties die de neusklachten tengevolge van bepaalde prikkels (zoals huisstofmijt, pollen, huidschilfers van dieren) veroorzaken.

Hierdoor bent u minder gevoelig voor prikkels en worden neusklachten zoals jeuk, niezen en verstopping voorkomen of geremd.

Toepassing van het geneesmiddel

Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH wordt gebruikt bij het voorkomen en behandelen van neusaandoeningen welke het gevolg zijn van allergische aandoeningen, waaronder hooikoorts

Gerenvooieerde versie

FLUTICASONPROPIONAAT 50 MICROGRAM PCH neusspray

Dosering

Volg bij gebruik van Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH nauwgezet het advies van uw arts.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Het is van belang dat u Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH gebruikt volgens de aanwijzingen van uw arts en de gebruiksaanwijzing van het doseerpompje.

U moet Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH regelmatig gebruiken volgens het voorschrift van uw arts voor een optimale werking. Het kan echter 3 tot 4 dagen duren voordat de werking maximaal is. Aangeraden wordt om Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH ’s morgens te gebruiken.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen (waaronder ouderen) en kinderen van 12 jaar en ouder

Eenmaal daags 2 verstuivingen in ieder neusgat. Indien noodzakelijk kan de dosis worden verhoogd tot maximaal tweemaal daags 2 verstuivingen in ieder neusgat.

Kinderen van 4-12 jaar

Eenmaal daags 1 verstuiving in ieder neusgat. Indien noodzakelijk kan de dosis worden verhoogd tot maximaal tweemaal daags 1 verstuiving in ieder neusgat.

Kinderen jonger dan 4 jaar

Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH is niet geschikt voor gebruik bij kinderen jonger dan 4 jaar.

Afhankelijk van het bereikte effect kan uw arts de dosering aanpassen.

Wijze van gebruik:

Voor het eerste gebruik moet eerst het doseerpompje 6 maal op en neer worden gedrukt.

Indien u Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH gedurende 7 dagen niet hebt gebruikt, moet u eerst het doseerpompje zo vaak op en neer drukken totdat er een fijne nevel verschijnt.

Gerenvooieerde versie

FLUTICASONPROPIONAAT 50 MICROGRAM PCH neusspray

 1. Snuit uw neus.
 2. verwijder het stofkapje (zie afbeelding 1).
 3. Leg uw wijs- en middelvinger op de vleugels van het doseerpompje en ondersteun de onderkant van het flesje met uw duim (zie afbeelding 2). Schud het flesje goed en druk zo lang totdat er een nevel uit het neusstukje verschijnt.
 4. Houd uw hoofd iets voorover. Sluit met uw vinger één neusgat af en plaats het neusstukje voorzichtig in het andere neusgat. Zorg ervoor dat het neusstukje naar de buitenkant van de neusholte is gericht (zie afbeelding 3).
 5. Adem rustig door uw neus in en druk tegelijk de vleugels van het doseerpompje naar beneden. Adem daarna uit door uw mond. Herhaal deze handeling als uw arts 2 verstuivingen per neusgat heeft voorgeschreven. Richt het doseerpompje voor de tweede maal omhoog.
 6. Herhaal de handelingen 4 en 5 voor uw andere neusgat.
 7. Plaats het stofkapje weer op het doseerpompje.

Schoonmaken:

Eenmaal per week schoonmaken is voldoende.

 1. Verwijder het stofkapje en druk voorzichtig de vleugels naar boven, zodat het doseerpompje los komt van het flesje.
 2. Spoel het doseerpompje af met warm water en laat het drogen. Zet het geheel weer in elkaar.

Wat u moet doen wanneer u teveel Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH heeft toegediend

Het is belangrijk dat u de dosis gebruikt zoals aangegeven op de sticker van de apotheek of zoals uw arts heeft geadviseerd. U mag niet meer gebruiken dan uw arts heeft verteld; meer of minder gebruiken kan uw klachten verergeren.

Wanneer u meer Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH heeft toegediend dan uw arts heeft voorgeschreven en u voelt zich niet goed, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.

Wat u moet doen wanneer u vergeten bent Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH te gebruiken

Gerenvooieerde versie

FLUTICASONPROPIONAAT 50 MICROGRAM PCH neusspray

Dien nooit een dubbele dosis van Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH toe om zo de vergeten dosis in te halen. Indien u vergeten bent om een dosis toe te dienen, doe dit dan alsnog tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. In het laatste geval moet u de vergeten dosis niet meer toedienen, doch overgaan op het door uw arts voorgeschreven doseringsschema. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH wordt gestopt

Indien het gebruik van Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH wordt gestopt, kunnen de oorspronkelijke klachten weer terugkomen. Stop niet abrupt met het gebruik van Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH, doch overleg altijd eerst met uw arts.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH niet

 • Wanneer u overgevoelig bent voor fluticasonpropionaat of voor één van de hulpstoffen.

Wees extra voorzichtig met Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH

 • bij lokale infecties van de neusluchtwegen: deze dienen adequaat behandeld te worden door uw arts
 • indien u corticosteroïden (sterk werkzame geneesmiddelen bij de behandeling van allergische reacties) in tabletvorm gebruikt: u mag alleen na overleg met uw arts overschakelen op Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH. Deze overschakeling moet geleidelijk gebeuren en u mag nooit ineens stoppen met het gebruik van het oude geneesmiddel
 • bij langdurig gebruik in hoge doseringen: er kunnen dan eerder bepaalde bijwerkingen optreden
 • bij kinderen: regelmatige controle van de lengte wordt aanbevolen tijdens langdurig gebruik met Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH. Indien uw arts een vertraagde groei heeft vastgesteld moet de dosering worden verlaagd of worden overgeschakeld op een andere behandeling, dit ter beoordeling van uw arts.

Soms kan een gelijktijdige behandeling met oogdruppels noodzakelijk zijn in geval van een abnormaal zware belasting met zomerallergenen, dit ter beoordeling van uw arts.

Houdt u er rekening mee dat het enkele dagen kan duren voordat het maximale effect van Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH is bereikt.

Gebruik van Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH in combinatie met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

De geneesmiddelen ritonavir (geneesmiddel bij de behandeling van HIV) en ketoconazol (antischimmelmiddel) mogen alleen gelijktijdig met Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH worden gebruikt na overleg met uw arts. Deze geneesmiddelen kunnen namelijk de werking van Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH versterken waardoor ook de kans op het optreden van bepaalde bijwerkingen toeneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Momenteel zijn er onvoldoende gegevens beschikbaar over het gebruik van Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH tijdens de zwangerschap. Als u zwanger bent moet u eerst het eventueel gebruik van Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH goed overleggen met uw arts.

Momenteel zijn er onvoldoende gegevens beschikbaar over het gebruik van Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH tijdens de borstvoeding. Als u borstvoeding geeft moet u eerst het eventueel gebruik van Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH goed overleggen met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Gerenvooieerde versie

FLUTICASONPROPIONAAT 50 MICROGRAM PCH neusspray

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Een invloed op het besturen van voertuigen en het bedienen van machines is tijdens het gebruik van Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH niet te verwachten.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Bijwerkingen zijn hieronder benoemd per systeem/orgaanklasse en frequentie.

De frequenties zijn gedefinieerd als:

Zeer vaak (>1/10);

Vaak (>1/100 en <1/10);

Soms (>1/1000 en <1/100);

Zelden (>1/10.000 en <1/1000);

Zeer zelden (<1/10.000);

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Immuunsysteemaandoeningen

Zelden:

Kramp van de luchtpijp (bronchospasmen), ernstige overgevoeligheidsreacties (anaphylactische reacties, analphylactoide reacties).

Zeer zelden

Huiduitslag, plotselinge vochtophoping in huid en slijmvliezen voornamelijk van gezicht, tong en keel, vaak als allergische reactie (angio-oedeem).

Zenuwstelselaandoeningen

Vaak

Hoofdpijn, onaangename reuk en onaangename smaak.

Oogaandoeningen

Zeer zelden

Staar (glaucoom), verhoogde druk in het oog (verhoogde intra-oculaire druk ), ooglenstroebeling (cataract). Deze bijwerkingen zijn bekend van spontane meldingen na een langdurige behandeling.

Luchtwegen

Gerenvooieerde versie

FLUTICASONPROPIONAAT 50 MICROGRAM PCH neusspray

Zeer zelden

Bloedneus (epitaxis), zwerende neus (nasale ulceraties) gaten in neustussenschot (perforaties van neusseptum).

Vaak

Droge neus, neusirritatie, droge keel, keelirritatie.

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen:

Niet bekend

Er is groeiachterstand gemeld bij kinderen en adolescenten, dis via de neus corticosteroïden toegediend kregen. Fluticasonpropionaat PCH bevat ook corticosteroïden (zie ook “Wees extra voorzichtig met Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH”).

Met name bij langdurig gebruik van hoge doseringen Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH kunnen bijwerkingen optreden die het gevolg zijn van opname van de werkzame stof in het bloed.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH niet boven 25 °C bewaren.

Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum:

Gebruik een ongeopende verpakking Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het doosje achter "Ongeopend niet te gebruiken na" . De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Na opening is Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH 3 maanden houdbaar.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met de medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH

 • Het werkzame bestanddeel is fluticasonpropionaat. Elke 100 microliter spray bevat 50 microgram fluticasonpropionaat.
 • Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: glucose (watervrij), microkristallijne cellulose, carmellose- natrium, phenylethyl alcohol, benzalkoniumchloride, polysorbaat 80 en gezuiverd water.

Gerenvooieerde versie

FLUTICASONPROPIONAAT 50 MICROGRAM PCH neusspray

Hoe ziet Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH bestaat uit een amberkleurige glazen flacon voorzien van een doseerpompje. Elke verpakking bevat 1 flacon.

Registratiehouder

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

Fabrikant

Teva Czech Industries s.r.o. Ostravská 29

747 70 Opava- Komárov Tsjechië

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

Teva Operations Poland Sp.z.o.o ul.Mogilska 80

31-546 Kraków Polen

Fluticasonpropionaat 50 microgram PCH, neusspray is in het register ingeschreven onder RVG 33656.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2012.

0312.6v.ES

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.