Fluconazol 50 PCH, capsules 50 mg

Illustratie van Fluconazol 50 PCH, capsules 50 mg
Stof(fen) Fluconazol
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code J02AC01
Farmacologische groep Antimycotica voor systemisch gebruik

Vergunninghouder

Pharmachemie

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Fluconazol PCH behoort tot een groep geneesmiddelen die ‘antischimmelmiddelen’ worden genoemd. De werkzame stof is fluconazol.

Fluconazol PCH wordt gebruikt om schimmelinfecties te behandelen en kan ook gebruikt worden om te voorkomen dat u een Candida-infectie oploopt. De vaakst voorkomende oorzaak van schimmelinfecties is een gist, Candida genoemd.

Volwassenen

 • Uw arts kan u dit geneesmiddel geven om de volgende soorten schimmelinfecties te behandelen:
 • Cryptokokkenmeningitis – een schimmelinfectie in de hersenen;
 • Coccidioïdomycose – een aandoening van de longen en de luchtwegen;
 • Infecties die veroorzaakt worden door Candida en die aangetroffen worden in de bloedbaan, organen (bijv. hart, longen) of de urinewegen
 • Slijmvliescandidiasis (mondspruw) – infectie van het slijmvlies van de mond, keel en ontstekingen van het slijmvlies bij gebitsprothesedragers
 • Genitale candidiasis – infectie van de vagina of penis
 • Huidinfecties – bijv. voetschimmel, ringworm, huidschimmel van benen/liezen, nagelinfectie

rvg 28342_3_4_5 PIL 0712 2v ES

FLUCONAZOL 50 – 150 –200 PCH capsules

DEEL I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 24 juli 2012
1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 2

U kunt Fluconazol PCH ook krijgen om:

 • te voorkomen dat cryptokokkenmeningitis weer terugkomt
 • te voorkomen dat slijmvliescandidiasis (mondspruw) weer terugkomt
 • de terugkeer van vaginale schimmelinfecties te verminderen
 • te voorkomen dat u een Candida-infectie oploopt (als uw afweersysteem verzwakt is en niet goed werkt);

Kinderen en adolescenten (0 tot 17 jaar)

De arts van uw kind kan hem/haar dit geneesmiddel geven om de volgende soorten schimmelinfecties te behandelen:

 • Slijmvliescandidiasis (mondspruw) – infectie van het slijmvlies van de mond, keel.
 • Infecties die veroorzaakt worden door Candida en die aangetroffen worden in de bloedbaan, organen (bijv. hart, longen) of de urinewegen.
 • Cryptokokkenmeningitis – een schimmelinfectie in de hersenen.

Uw kind kan Fluconazol PCH ook krijgen om

 • te voorkomen dat u een Candida-infectie oploopt (als uw afweersysteem verzwakt is en niet goed werkt).
 • te voorkomen dat cryptokokkenmeningitis weer terugkomt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent of uw kind is allergisch voor andere geneesmiddelen die u heeft genomen om schimmelinfecties te behandelen, of voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. De symptomen kunnen onder andere zijn: jeuk, roodheid van de huid en moeite met ademhalen.
 • U of uw kind neemt astemizol, terfenadine (antihistaminica tegen allergieën).
 • U of uw kind neemt cisapride (gebruikt bij maagklachten).
 • U of uw kind neemt pimozide (gebruikt bij de behandeling van mentale aandoeningen).
 • U of uw kind neemt kinidine (gebruikt bij een onregelmatige hartslag).
 • U of uw kind neemt erytromycine (een antibioticum voor de behandeling van infecties)

Licht uw arts in de volgende gevallen in:

 • Als u of uw kind lever- of nierproblemen heeft
 • Als u of uw kind hartaandoeningen heeft, waaronder hartritmestoornissen
 • Als u of uw kind abnormale kalium-, calcium- of magnesiumgehaltes in uw of zijn/haar bloed heeft

rvg 28342_3_4_5 PIL 0712 2v ES

FLUCONAZOL 50 – 150 –200 PCH capsules

DEEL I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 24 juli 2012
1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 3
 • Als u of uw kind ernstige huidreacties ontwikkelt (jeuk, rood worden van de huid of problemen met de ademhaling)

Gebruikt u of uw kind naast Fluconazol PCH nog andere geneesmiddelen, of heeft u of hij/ zij dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts, de arts die uw kind behandeld of uw apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u of uw kind geen voorschrift voor nodig heeft.

Licht uw arts of de arts va n uw kionmiddellijk in als u of uw kin d een van de volge nde
geneesmiddelen inneemt: astemizol, terfenadine en(e antihistaminicum voor d e behandeling van
allergieën), cisapride (gebruikt bij maagproblemen), pimozide (gebruikt bij de behandeling van mentale

aandoeningen), kinidine (gebruikt voor de behandeling van hartritmestoornissen) of erytromycine (een antibioticum voor de behandeling van infecties), want deze geneesmiddelen mogen niet met Fluconazol PCH worden ingenomen (zie rubriek: ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’)

Bij sommige geneesmiddelen kan een interactie met Fluconazol PCH optreden. Licht uw arts of de arts van uw kind in als u of uw kind één van de volgende geneesmiddelen inneemt:

 • rifampicine of rifabutine (antibiotica tegen infecties)
 • alfentanil, fentanyl (gebruikt als anestheticum)
 • amitriptyline, nortriptyline (gebruikt als antidepressivum)
 • amfotericine B, voriconazol (antischimmelmiddel)
 • bloedverdunners ter voorkoming van bloedstolsels (warfarine of soortgelijke geneesmiddelen)
 • benzodiazepinen (midazolam, triazolam of soortgelijke geneesmiddelen) om u te helpen slapen of tegen angst
 • carbamazepine, fenytoïne (gebruikt bij toevallen)
 • nifedipine, isradipine, amlodipine, felodipine en losartan (bij hypertensie: hoge bloeddruk)
 • ciclosporine, everolimus, sirolimus of tacrolimus (ter voorkoming van afstoting bij transplantaties)
 • cyclofosfamide, vinca-alkaloïden (vincristine, vinblastine of soortgelijke geneesmiddelen) gebruikt bij de behandeling van kanker
 • halofantrine (gebruikt bij de behandeling van malaria)
 • statinen (atorvastatine, simvastatine en fluvastatine of soortgelijke geneesmiddelen) gebruikt voor het verlagen van hoge cholesterolgehaltes
 • methadon (gebruikt bij pijnbestrijding)
 • celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxicam, meloxicam, diclofenac (niet-steroïde ontstekingsremmers [NSAID])
 • middelen om zwangerschap te voorkomen die via de mond worden ingenomen (orale anticonceptiva)
 • prednison (steroïd)
 • zidovudine, ook wel AZT genoemd; saquinavir (gebruikt bij hiv-geïnfecteerde patiënten)
 • geneesmiddelen voor diabetes, zoals chloorpropamide, glibenclamide, glipizide of tolbutamide
 • theofylline (gebruikt bij de behandeling van astma)

rvg 28342_3_4_5 PIL 0712 2v ES

FLUCONAZOL 50 – 150 –200 PCH capsules

DEEL I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 24 juli 2012
1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 4
 • vitamine A (voedingssupplement)

U kunt uw geneesmiddel met of zonder voedsel innemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. Neem Fluconazol PCH niet in terwijl u zwanger bent of borstvoeding geeft, tenzij uw arts zegt dat u dat moet doen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij het besturen van voertuigen of het gebruiken van machines dient er rekening mee te worden gehouden dat er duizeligheid of toevallen op kunnen treden.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat een kleine hoeveelheid lactose (melksuiker). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Slik de capsule heel door met een glas water. U kunt uw capsules het beste iedere dag op hetzelfde tijdstip innemen.

De gebruikelijke doseringen voor dit geneesmiddel bij verschillende infecties staan hieronder:

Aandoening Dosering
Ter behandeling van cryptokokkenmeningitis 400 mg op de eerste dag en vervolgens eenmaal
  daag 200 tot 400 mg gedurende 6 tot 8 weken, of
  langer indien nodig. De dosis kan soms verhoogd
  worden to 800 mg
Om te voorkomen dat cryptokokkenmeningits eenmaal daags 200 mg totdat u wordt gezegd dat
  u moet stoppen
Ter behandeling van coccidioïdomycose eenmaal daags 200 tot 400 mg gedurende 11
  maanden tot maximaal 24 maanden of indien
  nodig langer. De dosis kan soms verhoogd
  worden tot 800 mg
  rvg 28342_3_4_5 PIL 0712 2v ES

FLUCONAZOL 50 – 150 –200 PCH capsules

DEEL I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 24 juli 2012
1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 5
Ter behandeling van inwendige schimmelinfecties 800 mg op de eerste dag en vervolgens eenmaal
die veroorzaakt worden door Candida daags 400 mg totdat u wordt gezegd dat u moet
    stoppen  
Ter behandeling van slijmvliesinfecties in de 200 mg tot 400 mg op de eerste dag, vervolgens
mond, keel en ontstekingen van het slijmvlies bij 100 mg tot 200 mg totdat u wordt gezegd dat u
gebitsprothesedragers moet stoppen  
Ter behandeling van slijmvliescandidiasis eenmaal daags 50 tot 400 mg gedurende 7 tot 30
(mondspruw) – dosis hangt af van de plaats van dagen totdat u wordt gezegd dat u moet stoppen
de infectie    
Om te voorkomen dat slijmvliesinfecties in de eenmaal daags 100 tot 200 mg, of 3 keer per
mond of keel terugkomen week 200 mg, zolang u risico op infectie loopt
Ter behandeling van genitale candidiasis 150 mg als enkelvoudige dosis
Om de terugkeer van vaginale schimmelinfecties 150 mg iedere derde dag met een totaal van 3
te verminderen doses (dag 1, 4 en 7) en vervolgens eenmaal per
    week gedurende 6 maanden zolang u risico op
    infectie loopt  
Ter behandeling van schimmelinfecties van de afhankelijk van de plaats van de infectie eenmaal
huid en nagels daags 50 mg, eenmaal per week 150 mg,
    eenmaal per week 300 tot 400 mg gedurende 1
    tot 4 weken (tot 6 weken bij voetschimmel; bij
    nagelinfectie duurt de behandeling totdat de
    geïnfecteerde nagel vervangen is)
Om te voorkomen dat u een Candida-infectie eenmaal daags 200 tot 400 mg zolang u risico op
oploopt (als uw afweersysteem verzwakt is en niet infectie loopt  
goed werkt)    

Gebruik bij adolescenten in de leeftijd van 12 tot 17 jaar

Houd de dosering aan die door uw arts is voorgeschreven (dosering voor volwassenen of dosering voor kinderen).

Gebruik bij kinderen tot en met de leeftijd van 11 jaar

De maximale dosis voor kinderen bedraagt 400 mg per dag.

De dosis zal vastgesteld worden op basis van het gewicht van het kind in kilogrammen.

Aandoening Dagelijkse dosis
Slijmvliescandidiasis (mondspruw) en 3 mg/kg lichaamsgewicht (op de eerste dag kan 6
keelinfecties die veroorzaakt worden door mg/kg lichaamsgewicht gegeven worden)
Candida – dosis en duur hangen af van de ernst  
en plaats van infectie  
Cryptokokkenmeningitis of inwendige 6 mg tot 12 mg/kg lichaamsgewicht
schimmelinfecties die veroorzaakt worden door  
Candida  
Om te voorkomen dat kinderen een Candida- 3 mg tot 12 mg/kg lichaamsgewicht

rvg 28342_3_4_5 PIL 0712 2v ES

FLUCONAZOL 50 – 150 –200 PCH capsules

DEEL I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 24 juli 2012
1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 6

infectie oplopen (als hun afweersysteem niet goed werkt)

Gebruik bij kinderen van 0 tot 4 weken oud

Gebruik bij kinderen van 3 tot 4 weken oud:

Dezelfde dosis als hierboven, maar dan eenmaal per 2 dagen toegediend. De maximale dosering is 12 mg/kg lichaamsgewicht per 48 uur.

Gebruik bij kinderen jonger dan 2 weken:

Dezelfde dosis als hierboven, maar dan eenmaal per 3 dagen toegediend. De maximale dosering is 12 mg/kg lichaamsgewicht per 72 uur.

Artsen schrijven soms andere doses dan deze voor. Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruik bij ouderen

U moet de gebruikelijke dosis voor volwassenen krijgen, tenzij u nierproblemen heeft.

Gebruik bij patiënten met nierproblemen

Uw arts kan uw dosis aanpassen, afhankelijk van uw nierfunctie.

Als u te veel capsules tegelijkertijd neemt, kunt u ziek worden. Neem onmiddellijk contact op met uw arts of de spoedafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. De symptomen van een mogelijke overdosering kunnen zijn: dingen horen, zien, voelen en denken die er niet zijn (hallucinatie en paranoïde gedrag). Behandeling van de symptomen die optreden (met ondersteunende maatregelen en indien nodig een maagspoeling) kan afdoende zijn.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u bent vergeten een dosis in te nemen, moet u dat alsnog doen zodra u eraan denkt. Als het echter alweer bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan de dosis die u vergeten bent niet meer in.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Fluconazol PCH bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Enkele mensen ontwikkelen allergische reacties, hoewel ernstige allergische reacties zelden voorkomen. Vertel het onmiddellijk aan uw arts als u een van de volgende symptomen krijgt:

rvg 28342_3_4_5 PIL 0712 2v ES

FLUCONAZOL 50 – 150 –200 PCH capsules

DEEL I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 24 juli 2012
1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 7
 • plotselinge piepende ademhaling, moeite met ademhalen of druk op de borst
 • gezwollen oogleden, gezicht of lippen
 • jeuk over het hele lichaam, roodheid van de huid of jeukende rode vlekken
 • huiduitslag
 • ernstige reacties van de huid zoals huiduitslag met blaarvorming (dit kan voorkomen in de mond en op de tong)

Fluconazol PCH kan uw lever aantasten. De verschijnselen van leverproblemen zijn onder meer:

 • vermoeidheid
 • gebrek aan eetlust
 • braken
 • geel worden van uw huid of uw oogwit (geelzucht)

Als zich een van deze verschijnselen voordoet, stop dan met het innemen van Fluconazol PCH en vertel het onmiddellijk aan uw arts.

Andere bijwerkingen:

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Vaak voorkomende bijwerkingen die bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers kunnen optreden, zijn:

 • Hoofdpijn
 • maagklachten, diarree, misselijkheid, braken
 • verhoogde waarden van bloeduitslagen bij leverfunctieonderzoek
 • huiduitslag

Soms voorkomende bijwerkingen die bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers kunnen optreden, zijn:

 • verminderde hoeveelheid rode bloedcellen, wat een bleke huid en zwakte of kortademigheid tot gevolg kan hebben
 • verminderde eetlust
 • slapeloosheid, zich slaperig voelen
 • toeval, duizeligheid, draaierig gevoel, tintelingen, prikkelingen of doof gevoel, smaakveranderingen
 • obstipatie, moeilijke spijsvertering, winderigheid, droge mond
 • spierpijn
 • leverschade en gele verkleuring van de huid of ogen (geelzucht)
 • striemen, blaarvorming (galbulten/netelroos), jeuk, toegenomen transpiratie
 • moeheid, algemeen gevoel van malaise, koorts

Zelden voorkomende bijwerkingen die bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers kunnen optreden, zijn:

 • te laag aantal witte bloedcellen die helpen beschermen tegen infecties en te laag aantal bloedcellen die helpen bij het stoppen van bloedingen
 • rode of paarse verkleuring van de huid, wat veroorzaakt kan worden door een te laag aantal bloedplaatjes, andere veranderingen van de bloedcellen

rvg 28342_3_4_5 PIL 0712 2v ES

FLUCONAZOL 50 – 150 –200 PCH capsules

DEEL I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 24 juli 2012
1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 8
 • veranderingen in de bloedchemie (hoge cholesterol- of vetgehaltes in het bloed)
 • te weinig kalium in het bloed
 • trillen
 • afwijkend elektrocardiogram (ECG), veranderde hartslag of ander hartritme
 • leverfalen
 • allergische reacties (soms ernstig), waaronder wijdverspreide huiduitslag met blaarvorming, vervelling van de huid, ernstige reacties van de huid, gezwollen lippen of gezicht
 • haaruitval

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is respectievelijk 50 mg, 150 mg of 200 mg fluconazol
 • De andere stoffen in dit middel zijn: lactosemonohydraat, maïszetmeel, colloidaal watervrij silica (E551), natriumlaurilsulfaat, magnesiumstearaat, titaandioxide (E171), briljant blauw FCF (E133), azorubine (E122) (alleen fluconazol 200 mg) en gelatine.

Harde capsules

 • Fluconazol 50 PCH: gelatinecapsules gevuld met wit tot geelachtig-wit homogeen poeder, met een licht blauw opake dop en wit opaak lichaam.
 • Fluconazol 150 PCH: gelatinecapsules gevuld met wit tot geelachtig-wit homogeen poeder, met een licht blauw opake dop en licht blauw opaak lichaam.

rvg 28342_3_4_5 PIL 0712 2v ES

FLUCONAZOL 50 – 150 –200 PCH capsules

DEEL I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 24 juli 2012
1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 9
 • Fluconazol 200 PCH: gelatinecapsules gevuld met wit tot geelachtig-wit homogeen poeder, met een paars opake dop en wit opaak lichaam.

PVC/PVdC-aluminium blisters.

Fluconazol 50 PCH en 200 PCH is verpakt in blisterverpakking à 7, 10, 20, 28, 30, 50, 60 of 100 capsules en in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) capsules.

Fluconazol 150 PCH is verpakt in blisterverpakking à 1 of 2 capsules. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie B.V. Swensweg 5 Postbus 552

2003 RN Haarlem

Fabrikant

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

Postbus 552

2003 RN Haarlem

TEVA Pharmaceutical Works Co Ltd

H-4042 Pallagi Street 13

Debrecen

Hongarije

In het register ingeschreven onder

RVG 28342, capsules 50 mg.

RVG 28344, capsules 150 mg.

RVG 28345, capsules 200 mg.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in december 2012

0712.2v.ES

rvg 28342_3_4_5 PIL 0712 2v ES

Advertentie

Stof(fen) Fluconazol
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code J02AC01
Farmacologische groep Antimycotica voor systemisch gebruik

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.