Fluconazol Apotex 50 mg, capsules hard

ATC-Code
J02AC01
Fluconazol Apotex 50 mg, capsules hard

Apotex

Stof(fen)
Fluconazol
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antimycotica voor systemisch gebruik

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Apotex

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Fluconazol behoort tot een groep geneesmiddelen die ‘antischimmelmiddelen’ worden genoemd. De werkzame stof is fluconazol.

Fluconazol wordt gebruikt om schimmelinfecties te behandelen en kan ook gebruikt worden om te voorkomen dat u een Candida-infectie oploopt. De vaakst voorkomende oorzaak van schimmelinfecties is een gist, Candida genoemd.

Volwassenen

Uw arts kan u dit geneesmiddel geven om de volgende soorten schimmelinfecties te behandelen:

 • Cryptokokkenmeningitis – een schimmelinfectie in de hersenen;
 • Coccidioïdomycose – een aandoening van de longen en de luchtwegen;
 • Infecties die veroorzaakt worden door Candida en die aangetroffen worden in de bloedbaan, organen (bijv. hart, longen) of de urinewegen
 • Slijmvliescandidiasis (mondspruw) – infectie van het slijmvlies van de mond, keel en ontstekingen van het slijmvlies bij gebitsprothesedragers
 • Genitale candidiasis – infectie van de vagina of penis
 • Huidinfecties – bijv. voetschimmel, ringworm, huidschimmel van benen/liezen, nagelinfectie

U kunt fluconazol ook krijgen om:

 • te voorkomen dat cryptokokkenmeningitis weer terugkomt
 • te voorkomen dat slijmvliescandidiasis (mondspruw) weer terugkomt
 • de terugkeer van vaginale schimmelinfecties te verminderen
 • te voorkomen dat u een Candida-infectie oploopt (als uw afweersysteem verzwakt is en niet goed werkt);
Kinderen en adolescenten (0 tot 17 jaar)

De arts van uw kind kan hem/haar dit geneesmiddel geven om de volgende soorten schimmelinfecties te behandelen:

 • Slijmvliescandidiasis (mondspruw) – infectie van het slijmvlies van de mond, keel;
 • Infecties die veroorzaakt worden door Candida en die aangetroffen worden in de bloedbaan, organen (bijv. hart, longen) of de urinewegen.
 • Cryptokokkenmeningitis – een schimmelinfectie in de hersenen;

Uw kind kan fluconazol ook krijgen om:

 • te voorkomen dat u een Candida-infectie oploopt (als uw afweersysteem verzwakt is en niet goed werkt).
 • te voorkomen dat cryptokokkenmeningitis weer terugkomt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • U bent of uw kind is allergisch voor andere geneesmiddelen die u heeft genomen om schimmelinfecties te behandelen, of voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. De symptomen kunnen onder andere zijn: jeuk, roodheid van de huid en moeite met ademhalen.
 • U of uw kind neemt astemizol, terfenadine (antihistaminica tegen allergieën).
 • U of uw kind neemt cisapride (gebruikt bij maagklachten).
 • U of uw kind neemt pimozide (gebruikt bij de behandeling van mentale aandoeningen).
 • U of uw kind neemt kinidine (gebruikt bij een onregelmatige hartslag).
 • U of uw kind neemt erytromycine (een antibioticum voor de behandeling van infecties)
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Licht uw arts in de volgende gevallen in:
 • Als u of uw kind lever- of nierproblemen heeft
 • Als u of uw kind hartaandoeningen heeft, waaronder hartritmestoornissen
 • Als u of uw kind abnormale kalium-, calcium- of magnesiumgehaltes in uw of zijn/haar bloed heeft
 • Als u of uw kind ernstige huidreacties ontwikkelt (jeuk, rood worden van de huid of problemen met de ademhaling).
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Licht uw arts of de arts van uw kind onmiddellijk in als u of uw kind een van de volgende geneesmiddelen inneemt: astemizol, terfenadine (een antihistaminicum voor de behandeling van allergieën), cisapride (gebruikt bij maagproblemen), pimozide (gebruikt bij de behandeling van mentale aandoeningen), kinidine (gebruikt voor de behandeling van hartritmestoornissen) of erytromycine (een antibioticum voor de behandeling van infecties), want deze geneesmiddelen mogen niet met fluconazol worden ingenomen (zie rubriek: ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’)

Bij sommige geneesmiddelen kan een interactie met fluconazol optreden. Licht uw arts of de arts van uw kind in als u of uw kind één van de volgende geneesmiddelen inneemt:

 • rifampicine of rifabutine (antibiotica tegen infecties)
 • alfentanil, fentanyl (gebruikt als anestheticum)
 • amitriptyline, nortriptyline (gebruikt als antidepressivum)
 • amfotericine B, voriconazol (antischimmelmiddel)
 • bloedverdunners ter voorkoming van bloedstolsels (warfarine of soortgelijke geneesmiddelen)
 • benzodiazepinen (midazolam, triazolam of soortgelijke geneesmiddelen) om u te helpen slapen of tegen angst
 • carbamazepine, fenytoïne (gebruikt bij toevallen)
 • nifedipine, isradipine, amlodipine, felodipine en losartan (bij hypertensie: hoge bloeddruk)
 • ciclosporine, everolimus, sirolimus of tacrolimus (ter voorkoming van afstoting bij transplantaties)
 • cyclofosfamide, vinca-alkaloïden (vincristine, vinblastine of soortgelijke geneesmiddelen) gebruikt bij de behandeling van kanker
 • halofantrine (gebruikt bij de behandeling van malaria)
 • statinen (atorvastatine, simvastatine en fluvastatine of soortgelijke geneesmiddelen) gebruikt voor het verlagen van hoge cholesterolgehaltes
 • methadon (gebruikt bij pijnbestrijding)
 • celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxicam, meloxicam, diclofenac (niet-steroïde ontstekingsremmers [NSAID])
 • middelen om zwangerschap te voorkomen die via de mond worden ingenomen (orale anticonceptiva)
 • prednison (steroïd)
 • zidovudine, ook wel AZT genoemd; saquinavir (gebruikt bij hiv-geïnfecteerde patiënten)
 • geneesmiddelen voor diabetes, zoals chloorpropamide, glibenclamide, glipizide of tolbutamide
 • theofylline (gebruikt bij de behandeling van astma)
 • vitamine A (voedingssupplement)

Gebruikt u of uw kind naast fluconazol nog andere geneesmiddelen, of heeft u of hij/zij dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts, de arts die uw kind behandeld of uw apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u of uw kind geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

U kunt uw geneesmiddel met of zonder voedsel innemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. Neem fluconazol niet in terwijl u zwanger bent of borstvoeding geeft, tenzij uw arts zegt dat u dat moet doen.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en gebruik van machines

Bij het besturen van voertuigen of het gebruiken van machines dient er rekening mee te worden gehouden dat er duizeligheid of toevallen op kunnen treden.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit middel bevat een kleine hoeveelheid lactose (melksuiker). Als uw arts u heeft verteld dat u een intolerantie hebt voor sommige suikers, neem dan contact op met uw arts alvorens dit geneesmiddel in te nemen

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Slik de capsule heel door met een glas water. U kunt uw capsules het beste iedere dag op hetzelfde tijdstip innemen.

De gebruikelijke doseringen voor dit geneesmiddel bij verschillende infecties staan hieronder:

Gebruik bij volwassenen  
Aandoening Dosering
Ter behandeling van cryptokokkenmeningitis 400 mg op de eerste dag en vervolgens
  eenmaal daags 200 tot 400 mg gedurende 6 tot
  8 weken, of langer indien nodig. De dosis kan
  soms verhoogd worden tot 800 mg
Om te voorkomen dat cryptokokkenmeningitis eenmaal daags 200 mg totdat u wordt gezegd
terugkomt dat u moet stoppen
Ter behandeling van coccidioïdomycose eenmaal daags 200 tot 400 mg gedurende 11
  maanden tot maximaal 24 maanden of indien
  nodig langer. De dosis kan soms verhoogd
  worden tot 800 mg
Ter behandeling van inwendige schimmelinfecties 800 mg op de eerste dag en vervolgens
die veroorzaakt worden door Candida eenmaal daags 400 mg totdat u wordt gezegd
  dat u moet stoppen
Ter behandeling van slijmvliesinfecties in de mond, 200 mg tot 400 mg op de eerste dag,
keel en ontstekingen van het slijmvlies bij vervolgens 100 mg tot 200 mg totdat u wordt
gebitsprothesedragers gezegd dat u moet stoppen
Ter behandeling van slijmvliescandidiasis eenmaal daags 50 tot 400 mg gedurende 7 tot
(mondspruw) – dosis hangt af van de plaats van 30 dagen totdat u wordt gezegd dat u moet
infectie stoppen
Om te voorkomen dat slijmvliesinfecties in de mond eenmaal daags 100 tot 200 mg, of 3 keer per
of keel terugkomen week 200 mg, zolang u risico op infectie loopt
Ter behandeling van genitale candidiasis 150 mg als enkelvoudige dosis
Om de terugkeer van vaginale schimmelinfecties te 150 mg iedere derde dag met een totaal van 3
verminderen doses (dag 1, 4 en 7) en vervolgens eenmaal
  per week gedurende 6 maanden zolang u risico
  op infectie loopt
Ter behandeling van schimmelinfecties van de huid afhankelijk van de plaats van de infectie
en nagels eenmaal daags 50 mg, eenmaal per week 150
  mg, eenmaal per week 300 tot 400 mg
  gedurende 1 tot 4 weken (tot 6 weken bij
  voetschimmel; bij nagelinfectie duurt de
  behandeling totdat de geïnfecteerde nagel
  vervangen is)
Gebruik bij adolescenten in de leeftijd van 12 tot 17 jaar

Houd de dosering aan die door uw arts is voorgeschreven (dosering voor volwassenen of dosering voor kinderen).

Gebruik bij kinderen tot en met de leeftijd van 11 jaar

De maximale dosis voor kinderen bedraagt 400 mg per dag.

De dosis zal vastgesteld worden op basis van het gewicht van het kind in kilogrammen.

Aandoening Dagelijkse dosis
Slijmvliescandidiasis (mondspruw) en keelinfecties 3 mg/kg lichaamsgewicht (op de eerste dag kan
die veroorzaakt worden door Candida – dosis en 6 mg/kg lichaamsgewicht gegeven worden)
duur hangen af van de ernst en plaats van infectie  
Cryptokokkenmeningitis of inwendige 6 mg tot 12 mg/kg lichaamsgewicht
schimmelinfecties die veroorzaakt worden door  
Candida  
Om te voorkomen dat kinderen een Candida-infectie 3 mg tot 12 mg/kg lichaamsgewicht
oplopen (als hun afweersysteem niet goed werkt)  
Gebruik bij kinderen van 0 tot 4 weken oud  

Gebruik bij kinderen van 3 tot 4 weken oud:

Dezelfde dosis als hierboven, maar dan eenmaal per 2 dagen toegediend. De maximale dosering is 12 mg/kg lichaamsgewicht per 48 uur.

Gebruik bij kinderen jonger dan 2 weken:

Dezelfde dosis als hierboven, maar dan eenmaal per 3 dagen toegediend. De maximale dosering is 12 mg/kg lichaamsgewicht per 72 uur.

Artsen schrijven soms andere doses dan deze voor. Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruik bij ouderen

U moet de gebruikelijke dosis voor volwassenen krijgen, tenzij u nierproblemen heeft.

Gebruik bij patiënten met nierproblemen

Uw arts kan uw dosis aanpassen, afhankelijk van uw nierfunctie.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u te veel capsules tegelijkertijd neemt, kunt u ziek worden. Neem onmiddellijk contact op met uw arts of de spoedafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. De symptomen van een mogelijke overdosering kunnen zijn: dingen horen, zien, voelen en denken die er niet zijn (hallucinatie en paranoïde gedrag) en oogafwijkingen zoals CME (Cystoïd Macula-Oedeem). Behandeling van de symptomen die optreden (met ondersteunende maatregelen en indien nodig een maagspoeling) kan afdoende zijn.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u bent vergeten een dosis in te nemen, moet u dat alsnog doen zodra u eraan denkt. Als het echter alweer bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan de dosis die u vergeten bent niet meer in.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Flucozanol Apotex bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Enkele mensen ontwikkelen allergische reacties, hoewel ernstige allergische reacties zelden voorkomen. Vertel het onmiddellijk aan uw arts als u een van de volgende symptomen krijgt:

 • plotselinge piepende ademhaling, moeite met ademhalen of druk op de borst
 • gezwollen oogleden, gezicht of lippen
 • jeuk over het hele lichaam, roodheid van de huid of jeukende rode vlekken
 • huiduitslag
 • ernstige reacties van de huid zoals huiduitslag met blaarvorming (dit kan voorkomen in de mond en op de tong)

Fluconazol kan uw lever aantasten. De verschijnselen van leverproblemen zijn onder meer:

 • vermoeidheid
 • gebrek aan eetlust
 • braken
 • geel worden van uw huid of uw oogwit (geelzucht)

Als zich een van deze verschijnselen voordoet, stop dan met het innemen van fluconazol en vertel het onmiddellijk aan uw arts.

Andere bijwerkingen:

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Vaak voorkomende bijwerkingen die bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers kunnen optreden, zijn:

 • hoofdpijn
 • maagklachten, diarree, misselijkheid, braken
 • verhoogde waarden van bloeduitslagen bij leverfunctieonderzoek
 • huiduitslag

Soms voorkomende bijwerkingen die bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers kunnen optreden, zijn:

 • verminderde hoeveelheid rode bloedcellen, wat een bleke huid en zwakte of kortademigheid tot gevolg kan hebben
 • verminderde eetlust
 • slapeloosheid, zich slaperig voelen
 • toeval, duizeligheid, draaierig gevoel, tintelingen, prikkelingen of doof gevoel, smaakveranderingen
 • obstipatie, moeilijke spijsvertering, winderigheid, droge mond
 • spierpijn
 • leverschade en gele verkleuring van de huid of ogen (geelzucht)
 • striemen, blaarvorming (galbulten/netelroos), jeuk, toegenomen transpiratie
 • moeheid, algemeen gevoel van malaise, koorts

Zelden voorkomende bijwerkingen die bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers kunnen optreden, zijn:

 • te laag aantal witte bloedcellen die helpen beschermen tegen infecties en te laag aantal bloedcellen die helpen bij het stoppen van bloedingen
 • rode of paarse verkleuring van de huid, wat veroorzaakt kan worden door een te laag aantal bloedplaatjes, andere veranderingen van de bloedcellen
 • veranderingen in de bloedchemie (hoge cholesterol- of vetgehaltes in het bloed)
 • te weinig kalium in het bloed
 • trillen
 • afwijkend elektrocardiogram (ECG), veranderde hartslag of ander hartritme
 • leverfalen
 • allergische reacties (soms ernstig), waaronder wijdverspreide huiduitslag met blaarvorming, vervelling van de huid, ernstige reacties van de huid, gezwollen lippen of gezicht
 • haaruitval

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik Fluconazol Apotex niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Wat bevatten Fluconazol Apotex 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg harde capsules?

Fluconazol Apotex 50 mg harde capsules bevatten 50 mg fluconazol als werkzaam bestanddeel. De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460), maïszetmeel, colloïdaal siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b) en natriumlaurylsulfaat. De omhulsels van de capsules bevatten titaandioxide (E171), chinolinegeel (E104), ijzeroxidegeel (E172), patentblauw V (E131) en gelatine.

Fluconazol Apotex 100 mg harde capsules bevatten 100 mg fluconazol als werkzaam bestanddeel. De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460), maïszetmeel, colloïdaal siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b) en natriumlaurylsulfaat. De omhulsels van de capsules bevatten titaandioxide (E171), ijzeroxidegeel (E172) en gelatine.

Fluconazol Apotex 150 mg harde capsules bevatten 150 mg fluconazol als werkzaam bestanddeel. Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460), maïszetmeel, colloïdaal siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b) en natriumlaurylsulfaat. De omhulsels van de capsules bevatten titaandioxide (E171), chinolinegeel (E104), zonnegeel (E110) en gelatine.

Fluconazol Apotex 200 mg harde capsules bevatten 200 mg fluconazol als werkzaam bestanddeel. Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460), maïszetmeel, colloïdaal siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b) en natriumlaurylsulfaat. De omhulsels van de capsules bevatten titaandioxide (E171) en gelatine.

Hoe zien Fluconazol Apotex 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg harde capsules er uit en wat is de inhoud van de verpakking?

Transparante PVC/aluminium blisterverpakking

Verpakkingsgrootten

Fluconazol 50 mg: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50 en 100 capsules

Fluconazol 100 mg: 7, 10, 14, 20, 28, 50 en 100 capsules

Fluconazol 150 mg: 1, 2 en 4 capsules

Fluconazol 200 mg: 7, 10, 14, 20, 28, 50 en 100 capsules

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Apotex Europe BV, Darwinweg 20, 2333 CR Leiden, Nederland

Voor informatie:

Apotex Nederland BV, Postbus 408, 2300 AK Leiden, Nederland, Tel.nr.: 071 524 3100

Nummer van de handelsvergunning:

Fluconazol Apotex 50 mg, capsules hard RVG 103197
Fluconazol Apotex 100 mg, capsules hard RVG 103201
Fluconazol Apotex 150 mg, capsules hard RVG 103202
Fluconazol Apotex 200 mg, capsules hard RVG 103203

Fabrikant

Pharmathen S.A., Dervenakion 6, 153 44 Pallini, Attiki, Griekenland,

Tel: 0030 210 66 65 067, Fax: 0030 210 66 66 749 E-mail: info@pharmathen.com

of

Apotex Nederland B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nederland

Voor verdere informatie over dit geneesmiddel kunt u contact opnemen met de houder van de vergunning voor het in de handel brengen (contactinformatie hierboven).

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Lidstaat Naam van het geneesmiddel
Nederland Fluconazol Apotex 50 mg
  Fluconazol Apotex 100 mg
  Fluconazol Apotex 150 mg
  Fluconazol Apotex 200 mg
België Fluconazol Apotex 50 mg
  Fluconazol Apotex 100 mg
  Fluconazol Apotex 150 mg
  Fluconazol Apotex 200 mg
Tsjechië Apo-Fluconazol 50 mg
Deze bijsluiter is voor het laatste goedgekeurd in januari 2012

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.