Fluconazol Pharmathen 200 mg, capsules, hard

ATC-Code
J02AC01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Pharmathen
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Antiinfektiva zur systemischen anwendung
Therapeutische groep Antimykotika zur systemischen anwendung
Farmacologische groep Antimykotika zur systemischen anwendung
Chemische groep Triazol-derivate
Stof Fluconazol

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Pharmathen

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Fluconazol Pharmathen behoort tot een groep geneesmiddelen die “antimycotica” worden genoemd. De werkzame stof is fluconazol.

Fluconazol Pharmathen wordt gebruikt om infecties te behandelen die worden veroorzaakt door schimmels, en kan ook worden gebruikt om te voorkomen dat u een Candida-infectie zou krijgen. De belangrijkste verwekker van schimmelinfecties is een gist, die Candida wordt genoemd.

Volwassenen

Uw arts kan u dit geneesmiddel geven om de volgende soorten van schimmelinfecties te behandelen:

 • cryptokokkenmeningitis, een schimmelinfectie van de hersenen
 • coccidioïdomycose, een ziekte van de luchtpijptakken en de longen
 • infecties veroorzaakt door Candida en die in de bloedbaan, lichaamsorganen (bv. hart, longen) of de urinewegen worden teruggevonden
 • spruw, infectie van het slijmvlies van de mond en de keel en ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis) als gevolg van een gebit
 • genitale spruw, infectie van de vagina of de penis
 • huidinfecties, bv. atletenvoet, ringworm, schimmelinfectie aan liezen, anus of benen (tinea cruris), nagelinfectie

U kunt Fluconazol Pharmathen ook krijgen om:

 • een terugval van cryptokokkenmeningitis te voorkomen
 • te voorkomen dat u opnieuw spruw zou krijgen
 • terugval van vaginale spruw te verminderen
 • te voorkomen dat u een infectie zou krijgen die wordt veroorzaakt door Candida (als uw immuunsysteem zwak is en niet goed werkt)

Kinderen en adolescenten (in de leeftijdsgroep van 0 tot 17 jaar)

Uw arts kan u dit geneesmiddel geven om de volgende types van schimmelinfecties te behandelen:

 • spruw, infectie van het mond- en keelslijmvlies
 • infecties veroorzaakt door Candida en die in de bloedbaan, lichaamsorganen (bv. hart, longen) of de urinewegen worden teruggevonden
 • cryptokokkenmeningitis, een schimmelinfectie van de hersenen

U zou Fluconazol Pharmathen ook kunnen krijgen om:

 • te voorkomen dat u een infectie krijgt die veroorzaakt wordt door Candida (als uw immuunsysteem zwak is en niet goed werkt)
 • een terugval van cryptokokkenmeningitis te voorkomen

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor fluconazol, andere geneesmiddelen die u hebt ingenomen om schimmelinfecties te behandelen, of één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. Mogelijke symptomen zijn jeuk, roodheid van de huid of ademhalingsmoeilijkheden.
 • U neemt astemizol, terfenadine in (antihistaminica voor allergie)
 • U neemt cisapride in (wordt gebruikt voor maagklachten)
 • U neemt pimozide in (wordt gebruikt om een psychische aandoening te behandelen)
 • U neemt kinidine in (wordt gebruikt om hartritmestoornissen te behandelen)
 • U neemt erytromycine in (een antibioticum om infecties te behandelen)

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Spreek met uw arts voordat u dit middel inneemt als u

 • lever- of nierproblemen hebt
 • een hartziekte zoals hartritmeproblemen hebt
 • een abnormale bloedspiegel van kalium, calcium of magnesium heeft
 • ernstige huidreacties ontwikkelt (jeuk, roodheid van de huid of ademhalingsmoeilijkheden)

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Breng uw arts onmiddellijk op de hoogte als u astemizol, terfenadine (een antihistaminicum voor behandeling van allergie), cisapride (wordt gebruikt voor maagklachten), pimozide (wordt gebruikt om een psychische aandoening te behandelen), kinidine (wordt gebruikt om hartritmestoornissen te behandelen) of erytromycine (een antibioticum om infecties te behandelen) inneemt omdat die niet samen met Fluconazol Pharmathen mogen worden ingenomen (zie rubriek “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”).

Er zijn geneesmiddelen die in wisselwerking kunnen treden met Fluconazol Pharmathen. Zorg ervoor dat uw arts op de hoogte wordt gebracht als u een van de volgende geneesmiddelen inneemt:

 • rifampicine of rifabutine (antibiotica voor infecties)
 • alfentanil, fentanyl (gebruikt als anestheticum)
 • amitriptyline, nortriptyline (gebruikt als antidepressivum)
 • amfotericine B, voriconazol (middel tegen schimmels)
 • geneesmiddelen die het bloed verdunnen om bloedstolsels te voorkomen (warfarine of soortgelijke geneesmiddelen)
 • benzodiazepines (midazolam, triazolam of soortgelijke geneesmiddelen) die worden gebruikt om u te helpen slapen of bij angst
 • carbamazepine, fenytoïne (gebruikt om stuipen te behandelen)
 • nifedipine, isradipine, amlodipine, felodipine en losartan (voor hypertensie, verhoogde bloeddruk)
 • ciclosporine, everolimus, sirolimus of tacrolimus (om afstoting van een transplantaat te voorkomen)
 • cyclofosfamide, vinca-alkaloïden (vincristine, vinblastine of soortgelijke geneesmiddelen), worden gebruikt om kanker te behandelen
 • halofantrine (gebruikt om malaria te behandelen)
 • statines (atorvastatine, simvastatine en fluvastatine of soortgelijke geneesmiddelen), worden gebruikt om een hoge cholesterolconcentratie te verlagen
 • metadon (gebruikt bij pijn)
 • celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxicam, meloxicam, diclofenac (niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen, NSAID’s)
 • orale anticonceptiva
 • prednison (steroïd)
 • zidovudine, ook bekend als AZT; saquinavir (gebruikt bij hiv-geïnfecteerde patiënten)
 • geneesmiddelen om suikerziekte te behandelen zoals chloorpropamide, glibenclamide, glipizide of tolbutamide
 • theofylline (wordt gebruikt om astma te controleren)
 • vitamine A (voedingssupplement)

Gebruikt u naast Fluconazol Pharmathen nog andere geneesmiddelen in of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen zonder voorschrift.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

U mag uw geneesmiddel innemen met of zonder maaltijd.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. U mag Fluconazol Pharmathen niet innemen terwijl u zwanger bent of borstvoeding geeft tenzij uw arts u dat heeft gezegd.

Vraag advies aan uw arts of apotheker voor u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij het besturen van een voertuig of het gebruik van machines moet u er rekening mee houden dat er soms duizeligheid of stuipen kunnen optreden.

Fluconazol Pharmathen bevat lactose en Zonnegeel (E110)

Elke Fluconazol Pharmathen 50 mg capsule, hard, bevat 16,6 mg lactosemonohydraat. Elke Fluconazol Pharmathen 100 mg capsule, hard, bevat 33,2 mg lactosemonohydraat. Elke Fluconazol Pharmathen 150 mg capsule, hard, bevat 49,8 mg lactosemonohydraat. Elke Fluconazol Pharmathen 200 mg capsule, hard, bevat 66,4 mg lactosemonohydraat.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Elke Fluconazol Pharmathen 150 mg capsule, hard, bevat ook de kleurstof Zonnegeel (E110), dat allergische reacties kan veroorzaken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts op apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Slik de capsule in haar geheel door met een glas water. Neem uw capsules bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip in.

De aanbevolen doseringen van dit geneesmiddel voor verschillende infecties zijn:

Volwassenen  
Aandoening Dosering
Om cryptokokkenmeningitis te behandelen 400 mg op de eerste dag, daarna 200 mg tot
  400 mg eenmaal per dag gedurende 6 tot 8 weken
  of langer indien nodig. Soms wordt de dosering
  verhoogd tot 800 mg.
Om een terugval van cryptokokkenmeningitis 200 mg eenmaal per dag tot de arts u zegt dat u
te voorkomen ermee moet stoppen
Om coccidioïdomycose te behandelen 200 mg tot 400 mg eenmaal per dag gedurende 11
  tot 24 maanden of nog langer indien nodig. Soms
  wordt de dosering verhoogd tot 800 mg.
Om inwendige schimmelinfecties veroorzaakt 800 mg op de eerste dag, daarna 400 mg eenmaal
door Candida te behandelen per dag tot de arts u zegt dat u ermee moet
  stoppen
Om infecties van het mond- en keelslijmvlies 200 mg tot 400 mg op de eerste dag, daarna 100
en ontsteking van het mondslijmvlies mg tot 200 mg tot de arts u zegt dat u ermee moet
(stomatitis) als gevolg van een gebit te stoppen
behandelen  
Om spruw te behandelen, de dosering hangt af 50 mg tot 400 mg eenmaal per dag gedurende 7
van de plaats van de infectie tot 30 dagen tot de arts u zegt dat u ermee moet
  stoppen
Om een slijmvliesinfectie van de mond en de 100 mg tot 200 mg eenmaal per dag of 200 mg 3-
keel te voorkomen maal per week als u een risico loopt om een
  infectie op te lopen
Om genitale spruw te behandelen 150 mg als een enkele dosis
Om terugval van vaginale spruw tegen te gaan 150 mg elke derde dag, in totaal 3 doses (dag 1, 4
  en 7) en daarna eenmaal per week gedurende 6
  maanden als u een risico loopt om een infectie op
  te lopen
Om een schimmelinfectie van de huid en de Afhankelijk van de plaats van de infectie 50 mg
nagels te behandelen eenmaal per dag, 150 mg eenmaal per week, 300
  tot 400 mg eenmaal per week gedurende 1 tot 4
  weken (voor een atletenvoet tot 6 weken, voor
  behandeling van een nagelinfectie tot de
  geïnfecteerde nagel vervangen is)
Om te voorkomen dat u een infectie 200 mg tot 400 mg eenmaal per dag als u een
veroorzaakt door Candida zou krijgen (als uw risico loopt om een infectie op te lopen
immuunsysteem zwak is en niet goed werkt)  

Adolescenten in de leeftijdsgroep van 12 tot 17 jaar

Volg de dosering die door uw arts werd voorgeschreven (dosering voor volwassenen of kinderen).

Kinderen tot de leeftijd van 11 jaar

De maximumdosering bij kinderen is 400 mg per dag.

De dosering hangt af van het gewicht van het kind in kilogram.

Aandoening Dagdosering
Spruw en keelinfecties veroorzaakt door Candida, de 3 mg per kg lichaamsgewicht (de eerste dag
dosering en de duur hangen af van de ernst en de plaats kan 6 mg per kg lichaamsgewicht worden
van de infectie gegeven)
Cryptokokkenmeningitis of inwendige schimmelinfecties 6 mg tot 12 mg per kg lichaamsgewicht
veroorzaakt door Candida  
Om te voorkomen dat kinderen een infectie veroorzaakt 3 mg tot 12 mg per kg lichaamsgewicht
door Candida zouden oplopen (als hun immuunsysteem  
niet goed werkt)  

Gebruik bij kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot 4 weken

Gebruik bij kinderen van 3 tot 4 weken oud:

Dezelfde dosering als hierboven, maar toegediend om de twee dagen. De maximumdosering is 12 mg per kg lichaamsgewicht om de 48 uur.

Gebruik bij kinderen jonger dan 2 weken:

Dezelfde dosering als hierboven, maar toegediend om de drie dagen. De maximumdosering is 12 mg per kg lichaamsgewicht om de 72 uur.

Artsen schrijven soms andere doseringen dan deze voor. Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ouderen

De gebruikelijke dosering bij volwassenen moet worden gegeven, tenzij u nierproblemen hebt.

Patiënten met nierproblemen

Uw arts kan uw dosering veranderen afhankelijk van uw nierfunctie.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u te veel capsules in een keer inneemt, kunt u zich onwel voelen. Neem meteen contact op met uw arts of de spoedgevallendienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. De symptomen van mogelijke overdosering omvatten dingen horen, zien, voelen en denken die niet reëel zijn (hallucinatie en paranoïd gedrag). Een symptomatische behandeling (met ondersteunende maatregelen en maagspoeling indien nodig) kan toereikend zijn.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u een dosis vergeet in te nemen, neem die dan in zodra u het zich herinnert. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan de dosis die u vergeten bent, niet in.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Enkele mensen ontwikkelen allergische reacties hoewel ernstige allergische reacties zeldzaam zijn. Als u een van de volgende symptomen krijgt, moet u onmiddellijk uw arts inlichten.

 • plotseling piepen, ademhalingsmoeilijkheden of beklemdheid in de borstkas
 • zwelling van de oogleden, het gezicht of de lippen
 • jeuk over het hele lichaam, roodheid van de huid of jeukende, rode vlekken
 • huiduitslag
 • ernstige huidreacties zoals een huiduitslag die blaarvorming veroorzaakt (die kan de mond en de tong aantasten)

Fluconazol Pharmathen kan uw lever aantasten. De tekenen van leverproblemen zijn:

 • vermoeidheid
 • verlies van eetlust
 • braken
 • geel worden van uw huid of het wit van de ogen (geelzucht)

Als dat gebeurt, moet u de inname van Fluconazol Pharmathen stopzetten en onmiddellijk uw arts inlichten.

Andere bijwerkingen:

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bijwerkingen die vaak optreden (treden op bij 1 tot 10 gebruikers op de 100):

 • hoofdpijn
 • maagklachten, diarree, misselijkheid, braken
 • stijging van de leverfunctietests bij bloedonderzoek
 • huiduitslag

Bijwerkingen die soms optreden (treden op bij 1 tot 10 gebruikers op de 1.000):

 • daling van het aantal rode bloedcellen, wat bleekheid van de huid, zwakte en kortademigheid kan veroorzaken
 • verminderde eetlust
 • niet kunnen slapen, zich suf voelen
 • toeval, duizeligheid, draaierig gevoel, tintelingen, prikkelingen of verdoofd gevoel, veranderingen van de smaakzin
 • verstopping, moeilijke spijsvertering, winderigheid, droge mond
 • spierpijn
 • leverbeschadiging en geel worden van de huid en de ogen (geelzucht)
 • kwaddels, blaarvorming (netelroos), jeuk, meer zweten
 • vermoeidheid, algemeen gevoel van onwel zijn, koorts

Bijwerkingen die zelden optreden (treden op bij 1 tot 10 gebruikers op de 10.000):

 • lager dan normaal aantal witte bloedcellen die verdedigen tegen infecties, en bloedcellen die een bloeding stelpen
 • rode of purperen verkleuring van de huid, die kan worden veroorzaakt door een laag aantal bloedplaatjes, andere veranderingen van de bloedcellen
 • veranderingen van de bloedchemie (hoge bloedconcentraties van cholesterol, vetten)
 • laag kalium in het bloed
 • bevingen
 • abnormaal elektrocardiogram (ECG), veranderingen van de hartslag of het hartritme
 • leverfalen
 • allergische reacties (soms ernstig), met inbegrip van verspreide uitslag met blaren en vervelling van de huid, ernstige huidreacties, zwelling van de lippen of het gezicht
 • haaruitval

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

- Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

-Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Fluconazol Pharmathen 50 mg capsules, hard, bevat 50 mg fluconazol als werkzaam bestanddeel. De andere hulpstoffen zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460), maïszetmeel, colloïdaal siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b) en natriumlaurylsulfaat. De huls van de capsule bevat titaniumdioxide (E171), chinolinegeel (E104), geel ijzeroxide (E172), patentblauw V (E131) en gelatine.

Fluconazol Pharmathen 100 mg capsules, hard, bevat 100 mg fluconazol als werkzaam bestanddeel. De andere hulpstoffen zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460), maïszetmeel, colloïdaal siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b) en natriumlaurylsulfaat. De huls van de capsule bevat titaniumdioxide (E171), geel ijzeroxide (E172) en gelatine.

Fluconazol Pharmathen 150 mg capsules, hard, bevat 150 mg fluconazol als werkzaam bestanddeel. De andere hulpstoffen zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460), maïszetmeel, colloïdaal siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b) en natriumlaurylsulfaat. De huls van de capsule bevat titaniumdioxide (E171), chinolinegeel (E104), zonnegeel (E110) en gelatine.

Fluconazol Pharmathen 200 mg capsules, hard, bevat 200 mg fluconazol als werkzaam bestanddeel. De andere hulpstoffen zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460), maïszetmeel, colloïdaal siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b) en natriumlaurylsulfaat. De huls van de capsule bevat titaniumdioxide (E171) en gelatine.

Hoe ziet Fluconazol Pharmathen eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Transparante PVC/aluminium blisterverpakking

 • Fluconazol Pharmathen 50 mg capsules, hard, zijn groen-witte capsules: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50 en 100 capsules.
 • Fluconazol Pharmathen 100 mg capsules, hard, zijn vaalgele capsules: 7, 10, 14, 20, 28, 50 en 100 capsules.
 • Fluconazol Pharmathen 150 mg capsules, hard, zijn gele capsules: 1, 2 en 4 capsules.
 • Fluconazol Pharmathen 200 mg capsules, hard, zijn witte capsules: 7, 10, 14, 20, 28, 50 en 100 capsules.

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Afleveringswijze: UR

Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmathen S.A., 6 Dervenakion str.,

15351 Pallini, Attica, Griekenland

Fabrikant

Pharmathen S.A., 6 Dervenakion str, 15351 Pallini, Attiki, Griekenland

Tel.: 0030 210 66 65 067

Fax: 0030 210 66 66 749

E-mail: info@pharmathen.com

Voor informatie over dit geneesmiddel kunt u contact opnemen met de houder van de vergunning voor het in de handel brengen (zie bovenvermelde details).

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2013

Advertentie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.