Ranitidine Bruis 300 PCH, bruistabletten 300 mg

ATC-Code
A02BA02
Ranitidine Bruis 300 PCH, bruistabletten 300 mg

Pharmachemie

Stof(fen)
Ranitidine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor maagzweren en gastro-oesofageale refluxziekte (gord)

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Pharmachemie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Ranitidine Bruis 300 PCH behoort tot de groep van de zogenaamde histamine-antagonisten. Deze middelen remmen de maagzuurproductie en hebben een gunstige werking bij maag- of darmzweren en slokdarmirritatie.

Gebruiken

 • bij een darmzweer
 • bij een niet kwaadaardig maagzweer
 • bij ontsteking van de slokdarm als gevolg van terugvloeiing van maaginhoud (reflux-oesofagitis)
 • bij een ziektebeeld waarbij de maag te veel zuur produceert (Zollinger - Ellison syndroom).

Ranitidine Bruis 300 PCH is niet bedoeld voor de behandeling van milde maag- of darmklachten, zoals bijvoorbeeld nervositeit van de maag.

RANITIDINE BRUIS 300 PCH bruistabletten

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Ranitidine Bruis 300 PCH niet

 • wanneer u allergisch (overgevoelig) bent voor ranitidinehydrochloride of voor één van de andere bestanddelen van de bruistabletten.

Wees extra voorzichtig met Ranitidine Bruis 300 PCH

 • voordat de behandeling met ranitidine wordt begonnen; het is van belang dat uw arts heeft vastgesteld dat de maagzweer niet kwaadaardig is
 • wanneer u een maagzweer of een zweer van de twaalfvingerige darm heeft; deze kan veroorzaakt worden door een bepaalde bacterie (Helicobacter pylori). Uw arts kan daarom ook geneesmiddelen voorschrijven die in staat zijn deze bacterie te doden (antibiotica)
 • bij lichte, kortdurende maag- of darmklachten; ranitidine is bedoeld voor ernstige klachten en dient niet bij lichte klachten te worden gebruikt
 • wanneer u dit geneesmiddel gelijktijdig gebruikt met theofylline (middel tegen astma); een aanpassing van de theofylline dosis kan nodig zijn (zie “Gebruik met andere geneesmiddelen”)
 • wanneer u een verminderde werking van de nieren heeft; een lagere dosis kan nodig zijn (zie “Hoe wordt Ranitidine Bruis 300 PCH ingenomen”)
 • wanneer u eerder een maagzweer heeft gehad en als u pijnstillers gebruikt zoals Niet Steroïde Anti- Inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s)
 • wanneer u het verleden aanvallen heeft gehad van een ziekte die berust op een stoornis in de aanmaak van de rode bloedkleurstof (porfyrie, ernstig ziektebeeld met o.a. overgevoeligheid voor licht, verlammingen en hevige buikpijn). Ranitidine kan namelijk, heel zelden, een aanval van porfyrie uitlokken.
 • wanneer u ouder bent dan 65 jaar, als u suikerziekte, een chronische longziekte of problemen met het immuunsysteem heeft.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze bruistabletten met:

 • diazepam of triazolam (middel bij zorgen of angsten)

RANITIDINE BRUIS 300 PCH bruistabletten

 • lidocaïne (een lokaal verdovingsmiddel)
 • fenytoïne (bij epilepsie)
 • propranolol (bij hartproblemen)
 • coumarine anticoagulantia (zoals warfarine, een bloedverdunner)
 • procaïnamide (middel voor de behandeling van hartritmestoornissen); bij gelijktijdige inname kan de uitscheiding van procaïnamide verminderen, waardoor de werking van procaïnamide sterker kan worden.
 • maagzuurbindende middelen en sucralfaat (ander middel gebruikt bij o.a. maag- of darmzweren); bij gelijktijdige inname kan de opname van ranitidine in het bloed (dus de werking) minder zijn. Deze middelen moeten daarom circa 2 uur na ranitidine worden ingenomen.
 • theofylline (middel voor de behandeling van astma); de hoeveelheid theofylline in het bloed kan toenemen, waardoor de werking van theofylline sterker kan worden.
 • middelen waarbij de opname in het bloed afhangt van de zuurgraad in de maag, zoals ketoconazol (middel bij schimmelinfecties); omdat ranitidine de zuurgraad van de maag beïnvloedt, kan de opname van dit soort stoffen in het bloed (en dus de werking) veranderd zijn.
 • midalzolam (kan toegediend worden vlak voor u een operatie ondergaat). Vertel het uw arts dat u Ranitidine Bruis PCH gebruikt voordat u een operatie ondergaat.
 • glipizide (bloedsuikerverlagend middel); de hoeveelheid glipizide in het bloed (dus de werking) kan meer zijn.
 • alcohol; ranitidine kan de werking van alcohol versterken.
 • atazanavir of delaviridine (middelen gebruikt voor de behandeling van HIV)
 • gefitinib (bij longkanker).

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Gebruik van Ranitidine Bruis 300 PCH met voedsel en drank

Ranitidine Bruis 300 PCH kan de werking van alcohol versterken.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Als u zwanger bent, denkt dat u zwanger bent of borstvoeding geeft, moet u dit geneesmiddel niet gebruiken behalve als uw arts zegt dat het essentieel is.

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, vraag uw arts of apotheker om advies voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Borstvoeding

Ranitidine gaat over in de moedermelk. Het geven van borstvoeding tijdens het gebruik van dit geneesmiddel wordt daarom ontraden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

RANITIDINE BRUIS 300 PCH bruistabletten

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van Ranitidine Bruis 300 PCH kan hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, verwarring, opwinding en hallucinaties tot gevolg hebben (zie “Mogelijke bijwerkingen”). Ranitidine kan ook het effect van een kleine hoeveelheid alcohol versterken. Als u alcohol heeft gedronken of last heeft van deze bijwerkingen, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Ranitidine Bruis 300 PCH

Dit geneesmiddel bevat lactose. . Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Ranitidine Bruis 300 PCH bevat 240 mg natrium per tablet. Als u een zoutarm of zoutloos dieet volgt moet u hiermee rekening houden.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij inname van Ranitidine Bruis 300 PCH nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is

Volwassenen

Darm- of niet kwaadaardige maagzweer

1 tablet Ranitidine Bruis 300 PCH (= 300 mg ranitidine) per dag (=24 uur), na het avondeten of 's avonds voor het slapen gaan. De duur van de behandeling is 4 weken, maar kan verlengd worden tot 8 weken.

Ontsteking van de slokdarm door oprisping van maagzuur

1 tablet Ranitidine Bruis 300 PCH (= 300 mg ranitidine) per dag (=24 uur), na het avondeten of 's avonds voor het slapen gaan. Indien nodig kan de dosis verhoogd worden tot 2 tabletten per dag (= 600 mg ranitidine). De behandeling duurt 8 weken, maar kan verlengd worden tot 12 weken.

Patiënten met een zeer sterke maagzuurafgifte, zoals bij het Zollinger-Ellison syndroom

Begindosering: 150 mg ranitidine 3 maal per dag (=24 uur). Indien nodig kan de dosering worden verhoogd tot 600 tot 900 mg ranitidine per dag (2-3 tabletten Ranitidine Bruis 300 PCH per dag). Met Ranitidine Bruis 300 PCH kan een dosering van 150 mg niet verkregen worden. Bij deze dosering zal daarom Ranitidine Bruis 150 PCH gebruikt moeten worden.

Kinderen

Bij kinderen is een gebruikelijke dosis 2-4 mg per kg lichaamsgewicht 2 maal per dag (=24 uur), met een maximum van 300 mg ranitidine per dag, verdeeld over 2 aparte doses. Met Ranitidine Bruis 300 PCH kan een dosering van 150 mg niet verkregen worden. Bij deze dosering zal daarom Ranitidine Bruis 150 PCH gebruikt moeten worden.

Ranitidine wordt slechts aanbevolen bij kinderen indien gebruik absoluut noodzakelijk is en dan alleen voor kortdurende behandeling.

RANITIDINE BRUIS 300 PCH bruistabletten

Patiënten met een verminderde werking van de nieren

De dosis zal door uw arts worden verlaagd, afhankelijk van de mate waarin de werking van uw nieren is verminderd.

Als u merkt dat Ranitidine Bruis 300 PCH te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

Neem de bruistabletten in door deze zonder te breken in een ruime hoeveelheid water (=1 vol glas) op te lossen, wacht totdat de bruistabletten opgelost zijn en vervolgens de oplossing direct opdrinken. Dit hoeft niet beslist tijdens of vóór de maaltijd.

Wat u moet doen als u meer van Ranitidine bruis 300 PCH heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u te veel van Ranitidine Bruis 300 PCH heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Ranitidine Bruis 300 PCH in te nemen

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Ranitidine Bruis 300 PCH om zo de vergeten dosis in te halen.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Als u stopt met het gebruik van Ranitidine Bruis 300 PCH

Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Ranitidine Bruis 300 PCH kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Ranitidine Bruis 300 PCH bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)

Vaak (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten) Soms (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten)

Zelden (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten) Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten), inclusief incidentele meldingen

De volgende bijwerkingen komen soms voor

RANITIDINE BRUIS 300 PCH bruistabletten

Vermoeidheid, maagpijn, diarree, verstopping (obstipatie), misselijkheid. Deze symptomen verbeteren meestal tijdens voortzetting van de behandeling.

Zelden komen voor

Acute overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag met ernstige jeuk en blaarvorming (netelroos of urticaria), plotselinge opeenhoping van vocht in de huid en slijmvliezen (bijvoorbeeld de keel of tong) vaak als een allergische reactie (angioneurotisch oedeem), respiratoire problemen met moeite met ademen, koorts, lage bloeddruk (hypotensie), pijn op de borst, wijzigingen in het bloed (eosinofilie). Tijdelijke verstoringen in de leverfunctie, huiduitslag, jeuk, tijdelijke milde veranderingen in de werking van de nieren (verhoogde plasmacreatinineklaring).

Soms kunnen voorkomen

Bloedaandoening (tekort aan witte bloedcellen) waardoor er een verhoogde kans op infecties is (leukopenie), bloedaandoening (tekort aan bloedplaatjes) waardoor blauwe plekken en vaker bloeden kunnen voorkomen (trombocytopenie), zeer ernstige bloedaandoening (tekort aan witte bloedcellen) waarbij plotseling hoge koorts, ernstige keelpijn en zweren in de mond kunnen voorkomen (agranulocytose), lage hoeveelheid cellen in het bloed als gevolg van een verminderde beenmergfunctie (pancytopenie).

Shock (sterkte verlaging van de bloeddruk, bleke huid, zwakke, snelle hartslag, klamme huid, verminderde bewustzijn) door een plotselinge sterke vasodilatatie als gevolg van ernstige overgevoeligheid van bepaalde stoffen (anafylactische shock).

De volgende bijwerkingen komen enkel voor bij ernstige zieke patiënten of oudere patiënten en verdwijnen na het stoppen van de behandeling met ranitidine: verwardheid, opwinding/rusteloosheid (agitatie), dingen opmerken die er niet zijn (hallucinaties), erg neerslachtig (depressie).

Hoofdpijn (soms ernstig), duizeligheid, onwillekeurige bewegingen, stoornissen in het zicht (bijvoorbeeld wazig zien of dubbel zien), stoornis aan het hartritme (verhoogt of verlaagd hartritme), bepaalde aandoeningen van de geleiding in het hart wat kan leiden tot aritmieën (AV block), ontsteking van de kleine bloedvaten, acute ontsteking van de alvleesklier met ernstige pijn in de buik met uitstraling naar de rug, misselijkheid en braken (pancreatitis), ontsteking van de lever met of zonder geelzucht, huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige bultjes (erythema multiforme), haarverlies (alopecia), gewrichtspijn (artralgie), spierpijn (myalgie), ontsteking van de nieren, borstvorming bij mannen (gynecomastie), spontane uitscheiding van borstmelk, verminderde zin in sex, verminderde potentie.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Gebruik Ranitidine bruis 300 PCH niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking

RANITIDINE BRUIS 300 PCH bruistabletten

achter “niet te gebruiken na” of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Bewaren beneden 30°C, in de goed gesloten verpakking.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Ranitidine bruis 300 PCH

 • Het werkzame bestanddeel is ranitidinehydrochloride, overeenkomend met 300 mg ranitidine per bruistablet.
 • De andere bestanddelen zijn wijnsteenzuur (E334), natriumwaterstofcarbonaat (E500), lactose monohydraat, povidon, riboflavinenatriumfosfaat (E101), simethiconemulsie, natriumcyclamaat (E932), sacharinenatrium (E954), citroenaroma (bevat citral, citronella olie, koriander olie, limoen en arabische gom (E414)), macrogol 6000 en natriumhydroxide (E524).

Hoe ziet Ranitidine bruis 300 PCH er uit en de inhoud van de verpakking

De bruistabletten zijn geel-witte tot lichtgele cylindrische tabletten met afgeplatte randen.

De bruistabletten zijn verpakt in buisjes à 10, 14, 20 of 30 stuks.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 23423, bruistabletten 300 mg.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen

Nederland Ranitidine bruis 300 PCH, bruistabletten 300 mg

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2011.

RANITIDINE BRUIS 300 PCH bruistabletten

0311.11v.JK

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.