Auteur: Sandoz


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ranitidine behoort tot de groep van de zogenaamde histamine (H2)-antagonisten. Dit zijn geneesmiddelen die de maagzuurproductie remmen en een gunstige werking hebben bij zweren in de maag of twaalfvingerige darm en bij slokdarmirritatie.

Ranitidine Sandoz bruis 300 wordt gebruikt:

 • om zweren in de maag of twaalfvingerige darm te genezen;
 • om het terugkeren van zweren in de twaalfvingerige darm te voorkomen;
 • om een ontsteking van de slokdarm (oesofagus) te behandelen die ontstaan is als gevolg van terugvloeiing van maagzuur (reflux-oesophagitis);
 • om een ziekte waarbij de maag te veel zuur produceert te behandelen (Zollinger-Ellison syndroom).

Ranitidine Sandoz bruis 300 is niet bedoeld voor de behandeling van milde maag- of darmklachten, zoals bijv. een geïrriteerde maag als gevolg van spanningen.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Ranitidine Sandoz bruis 300 niet
 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor ranitidine of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel (zie rubriek 6);
Wees extra voorzichtig met Ranitidine Sandoz bruis 300

Neem contact op met uw arts voordat u begint met het gebruik van Ranitidine Sandoz bruis 300 als u:

 • een verminderde werking van de nieren of lever heeft of wanneer u op hogere leeftijd bent; een lagere dosis kan nodig zijn.
 • een maagzweer heeft, veroorzaakt door een bepaalde bacterie (Helicobacter pylori). Als uw arts heeft vastgesteld dat dit bij u het geval is, kan hij/zij ook geneesmiddelen voorschrijven die in staat zijn deze bacterie te doden (antibiotica). Voordat de behandeling met ranitidine wordt begonnen is het van belang dat uw arts heeft vastgesteld dat de zweer in de maag of twaalfvingerige darm niet kwaadaardig is.
 • maagkanker heeft
 • een zeldzame aandoening heeft, genaamd acute porfyrie
 • een longaandoening heeft
 • diabetes mellitus heeft
 • een immunologische aandoening heeft
 • een maagzweer heeft gehad en sterke pijnstillers (NSAID’s) gebruikt
Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Het is vooral belangrijk dat u het gebruik van onderstaande (genees)middelen vermeld voordat u dit geneesmiddel inneemt:

 • Prostaglandinesynthethaseremmers (NSAID’s) (middelen bij pijn en ontsteking);
 • Lidocaïne, lokale anesthetica (middel voor plaatselijke verdoving);
 • Propranolol, procaïnamide of n-acetylprocainamide (middelen bij hartritmestoornissen);
 • Diazepam (middel bij angststoornissen)
 • Fenytoïne (middel bij epilepsie)
 • Theofylline (middel bij astma);
 • Warfarine (bloedverdunner)
 • Glipizide (bloedsuikerverlagend middel);
 • Atazanavir of delavirdine (middelen bij HIV)
 • Triazolam (middel bij slaapstoornissen)
 • Gefitinib (middel bij longkanker)
 • Ketoconazol (middel bij schimmelinfecties).
 • Maagzuurbindende middelen (antacida) en sucralfaat (een ander middel bij o.a. zweren in de maag of twaalfvingerige darm): de opname van ranitidine in het bloed (en dus de werking) kan minder worden. Deze middelen moeten daarom ongeveer 2 uur na ranitidine worden ingenomen;

Midazolam is een middel die net voor een operatie aan u gegeven kan worden. Vertel uw arts dat u ranitidine gebruikt in het geval uw arts dit middel voor de operatie aan u wil geven.

Let op, bovenstaande geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof of therapeutische groep van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam. Kijk daarom altijd goed op de verpakking en in de bijsluiter van de geneesmiddelen die u al gebruikt, wat de werkzame stof of therapeutische groep is van dat middel.

Gebruik van Ranitidine Sandoz bruis 300 met voedsel of drank

U wordt geadviseerd om geen alcohol te drinken bij gebruik van dit geneesmiddel. Het effect van kleine hoeveelheden alcohol in combinatie met dit geneesmiddel kan resulteren in hoofdpijn, duizeligheid en verwarring. Er bestaat ook een kans op hallucinaties.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding dan moet u dit middel niet gebruiken tenzij uw arts het adviseert.

Als u zwanger bent of borstvoedign geeft vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ranitidine Sandoz bruis 300 heeft geen of verwaarloosbare inbloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Ranitidine Sandoz bruis 300

Dit geneesmiddel bevat 240 mg natrium per tablet. Als u een zoutarm of zoutloos dieet volgt, moet u hiermee rekening houden.

Dit geneesmiddel bevat 876 mg lactose. Als u arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Ranitidine Sandoz bruis 300 nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Gebruikelijke dosering bij volwassenen:

Bij zweren in de twaalfvingerige darm of maag 300 mg’s avonds.

De duur van de behandeling is 4 weken, maar kan verlengd worden tot 8 weken.

Om het terugkeren van zweren in de twaalfvingerige darm te voorkomen: 150 mg 's avonds.

De duur van de behandeling is 12 maanden of korter volgens aanwijzingen van de arts.

Bij ontsteking van de slokdarm door oprisping van maagzuur: 300 mg ‘s avonds..

Indien nodig kan de dosis verhoogd worden tot 300 mg ’s ochtend en 300 mg ‘s avonds. De duur van de behandeling is 8 weken, maar kan verlengd worden tot 12 weken.

Patiënten met een zeer sterke maagzuurafgifte, zoals bij het Zollinger-Ellison syndroom: Begindosering: 150 mg ’s ochtends, 150 mg ’s middags en 150 mg ‘s avonds.

Indien nodig kan de dosering worden verhoogd tot 600 tot 900 mg per dag. Duur van de behandeling: volgens aanwijzingen van de arts.

Patiënten met een verminderde werking van de nieren:

De dosis zal door uw arts worden verlaagd, afhankelijk van de mate waarin de werking van uw nieren is verminderd.

Gebruikelijke dosering bij kinderen:

Bij kinderen is een gebruikelijke dosis 2-4 mg per kg lichaamsgewicht 2 maal per dag (=24 uur), met een maximum van 300 mg ranitidine per dag, verdeeld over 2 aparte doses. Kinderen mogen dit geneesmiddel slechts kortdurend gebruiken.

Wijze van gebruik:

De bruistabletten zonder deze te breken in een ruime hoeveelheid water (=1 vol glas) oplossen, wachten totdat de bruistabletten volledig opgelost zijn en vervolgens de oplossing opdrinken. Dit hoeft niet per se tijdens of vóór de maaltijd. ’s Avonds kunnen de tabletten na de maaltijd of voor het naar bed gaan worden ingenomen.

Als u merkt dat Ranitidine Sandoz bruis 300 te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u meer van dit geneesmiddel heeft ingenomen dan u zou mogen

Gebruik niet meer dan uw arts heeft voorgeschreven. Als u per ongeluk meer dan de voorgeschreven dosis heeft ingenomen, ga dan naar de eerste-hulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis of neem meteen contact op met uw arts of apotheker. Neem het buisje en overgebleven bruistabletten of deze bijsluiter mee zodat het medisch personeel precies weet wat u heeft ingenomen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Ranitidine Sandoz bruis 300 in te nemen

Als u een dosis vergeten bent in te nemen, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Ga daarna verder zoals u gewend bent. Neem geen dubbele dosis om zo een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Ranitidine Sandoz bruis 300

Na een paar dagen moet u zich een stuk beter voelen, maar stop niet met het innemen van de tabletten totdat uw arts zegt dat u mag stoppen, anders kunnen de pijn en het ongemak terugkeren.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Ranitidine Sandoz bruis 300 bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Ernstige bijwerkingen

Vertel uw arts onmiddelijk indien u één van de volgende ernstige allergische bijwerkingen krijgt:

 • Plotselinge moeilijkheden met ademhaling, spreken en slikken
 • Zwelling van de lippen, gezicht en nek
 • Huiduitslag, jeuk
 • Koorts
 • Pijn op de borst
 • Pijn in de buik
 • Extreme duizeligheid of flauwvallen
 • Toename van het aantal rode bloedcellen

Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts bij één van de volgende bijwerkingen (bij minder dan 1 patiënt op de 10.000):

 • gele verkleuring van de huid of ogen, veroorzaakt door een leveraandoening
 • aandoening van de nieren die gepaard gaat met bloed in de urine, pijn, koorts en slaperigheid
 • ernstige pijn in de onderbuik en rug veroorzaakt door een ontsteking van de alvleesklier

Dit zijn allemaal ernstige bijwerkingen waarbij u misschien medische hulp nodig kunt hebben.

Andere mogelijke bijwerkingen

Soms (bij minder dan 1 patiënt op de 100):

 • buikpijn, diarree, verstopping, ziek voelen

Zelden (bij minder dan 1 patiënt op de 1000):

 • huiduitslag
 • bloedonderzoeken die veranderingen in de manier waarop de nieren of de lever werkt laat zien

Zeer zelden (bij minder dan 1 patiënt op de 10.000):

 • snelle, langzame of een onregelmatige hartslag
 • wazig zien
 • onvrijwillige bewegingstoornissen, dit effect is meestal omkeerbaar
 • ernstige hoofdpijn
 • duizeligheid
 • verwarring, waarnemen van dingen die er niet zijn (hallucinaties) of ernstige neerslachtigheid (depressie), overwegend bij ernstif zieke of oudere patiënten
 • haarverlies
 • huiduitslag met rode vlekken
 • pijn in de spieren of gewrichten
 • grotere borsten bij mannen en impotentie
 • allergische ontsteking van de bloedvaten, vaak als huiduitslag (allergische vasculitis)
 • bepaalde afwijkingen in het bloed, tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties, blauwe plekken en bloedingsneiging. En een zeer ernstig tekort aan witte bloedlichaampjes die gepaard gaat met een bleke huid en zwak

gevoel.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Ranitidine Sandoz bruis 300 niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “Exp.:”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren beneden 30°C. Het buisje zorgvuldig gesloten houden.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Ranitidine Sandoz bruis 300
 • Het werkzame bestanddeel is: ranitidinehydrochloride. Ranitidine Sandoz bruis 300 bevat 300 mg ranitidine (als hydrochloride).
 • De overige bestanddelen (hulpstoffen) zijn: wijnsteenzuur, natriumwaterstofcarbonaat, lactose monohydraat, povidon, riboflavinenatriumfosfaat (E101), simethiconemulsie (bevat simethicon, methylcellulose, sorbinezuur en gezuiverd water), natriumcyclamaat, saccharinenatrium, citroenaroma (bevat citral, citronella olie, koriander olie, limoen en arabische gom), macrogol 6000 en natriumhydroxide.
Hoe ziet Ranitidine Sandoz bruis 300 er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Geel-witte tot lichtgele, cilindervormige bruistabletten met afgeplatte randen.

Polypropyleen buisje met LDPE-dop. In de dop is een hoeveelheid droogmiddel (siligagel) opgenomen.

Verpakkingsgroottes: 10, 15, 20, 28, 30, 60, 90 of 100 tabletten.

Niet alle verpakkingsgroottes hoeven inde handel gebracht te worden.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere

Correspondentie: Postbus 10322, 1301 AH Almere

Fabrikanten:

Sandoz B.V.

Veluwezoom 22

1327 AH Almere

Nederland

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A – 6250 Kundl

Oostenrijk

Ranitidine Sandoz bruis 300 is in het register ingeschreven onder:

RVG 23702, bruistabletten 300 mg.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Oostenrijk: Ranitidin Sandoz 300 mg lösliche Tabletten
Denemarken: Ranitidin Sandoz
Finland: Ranitidine Sandoz 300 mg poretabletti
Nederland: Ranitidine Sandoz bruis 300, bruistabletten 300 mg
Noorwegen: Ranitidine Effervescent 300 mg Tablets
Spanje: RANITIDINA Sandoz 300 mg comprimidos efervescentes EFG
Zweden: Ranitidin Sandoz 300 mg brustabletter
Verenigd Koninkrijk: Ranitidine Effervescent 300 mg Tablets
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2012

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK