Zantac 150, tabletten 150 mg

ATC-Code
A02BA02
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent GlaxoSmithKline
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Alimentäres system und stoffwechsel
Therapeutische groep Mittel bei säure bedingten erkrankungen
Farmacologische groep Mittel bei peptischem ulkus und gastrooesophagealer refluxkrankheit
Chemische groep Histamin-h2-rezeptorantagonisten
Stof Ranitidin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

GlaxoSmithKline

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Zantac

Zantac tabletten behoren tot een groep van geneesmiddelen die histamine-H2-antagonisten heten. H2- antagonisten zorgen ervoor dat er tijdelijk minder zuur wordt gemaakt in de maag, zodat zuurbranden en zure oprispingen niet meer voorkomen. Er is wel genoeg zuur over voor de spijsvertering.

Gebruik

Zantac wordt voorgeschreven aan volwassenen en kinderen van 3 tot 18 jaar om de volgende aandoeningen te behandelen:

 • goedaardige ontstekingen in de maag
 • ontstekingen in de twaalfvingerige darm (duodenum) of maagzweren (al dan niet veroorzaakt door langdurig gebruik van ontstekingsremmende middelen, ook wel NSAIDs genoemd, die vaak worden gebruikt voor de behandeling van artritis)
 • om te voorkomen dat er opnieuw maagzweren zullen ontstaan.
 • ontstekingen in de slokdarm (refluxoesofagitis)
 • bij ziektes, waarbij extreem veel maagzuur wordt geproduceerd zoals het Zollinger-Ellison- syndroom
 • om klachten zoals zuurbranden en zure oprispingen te behandelen, die pijn of ongemak kunnen veroorzaken

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Zantac tabletten 150 en 300 mg: versie 40-43.1 1

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

 Als u denkt dat dit voor u van toepassing is, gebruik Zantac dan niet totdat u contact heeft opgenomen met uw arts.

 • als u een verminderde nierwerking heeft; het kan zijn dat uw arts uw dosering verlaagt
 • als u wel eens een acute aanval van porfyrie (een stofwisselingsziekte die zich uit in onder andere huidafwijkingen) heeft gehad
 • als u ouder bent dan 50 jaar
 • als u een zoutarm of zoutloos dieet volgt
 • als u een verminderde nierwerking heeft; het kan zijn dat uw arts uw dosering verlaagt
 • als u in het verleden een verhoogd risico op bloedingen heeft gehad of als u geneesmiddelen gebruikt die een verhoogd risico op bloedingen geven (dit zijn onder meer pijnstillende en ontstekingsremmende middelen genaamd non-steroïdale en anti-inflammatoire geneesmiddelen of NSAID’s zoals acetylsalicylzuur, ibuprofen, celecoxib, etodolac, diclofenac, meloxicam)
 • als u plotseling gewicht verliest. Maagkanker geeft soms dezelfde klachten als de klachten waarvoor dit middel wordt voorgeschreven. Deze klachten kunnen in eerste instantie door het gebruik van Zantac verdwijnen. Maagkanker verdwijnt echter niet door het gebruik van dit middel
 • als u diabetes, longziekte, hartfalen of verminderde weerstand heeft. U heeft mogelijk verhoogde kans op een longontsteking

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Sommige geneesmiddelen kunnen de manier waarop Zantac werkt beïnvloeden, of kunnen ervoor zorgen dat er eerder bijwerkingen optreden. Zantac kan ook de werking van sommige andere geneesmiddelen beïnvloeden, waaronder:

 • procaïnamide of n-acetylprocaïnamide (geneesmiddel voor de behandeling van hartproblemen)
 • geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van pijn en ontsteking (zogenaamde NSAIDs, Non-Steroidal Anti-Inflammatory geneesmiddelen of ontstekingsremmers)
 • diazolam (geneesmiddel bij slapeloosheid)
 • lidocaïne (geneesmiddel voor pijnbestrijding)
 • fenytoïne(geneesmiddel bij epilepsie)
 • theofylline (geneesmiddel voor de behandeling van astma)
 • triazolam, midazolam (kalmerende geneesmiddelen)
 • glipizide (bloedsuikerverlagend geneesmiddel)
 • ketoconazol (geneesmiddel tegen schimmels)
 • delavirdine, atazanavir (geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van HIV)
 • gefitnib (geneesmiddel bij longkanker)
 • maagzuurbindende middelen en sucralfaat (ander middel gebruikt bij o.a. maag- of darmzweren); bij gelijktijdige inname kan de opname van ranitidine in het bloed (dus de werking) minder zijn. Deze middelen moeten daarom circa 2 uur na ranitidine worden ingenomen

Neem contact op met uw arts of apotheker als u een van de hierboven vermelde middelen gebruikt.

Als u momenteel geneesmiddelen van deze lijst gebruikt of ze onlangs gebruikt heeft, en u hebt dit nog niet met uw arts besproken, neem dan contact op met uw arts en vraag hem wat u moet doen.

Zantac tabletten 150 en 300 mg: versie 40-43.1 2

Het kan zijn dat de dosering aangepast moet worden of dat u andere geneesmiddelen voorgeschreven krijgt.

Gebruikt u naast Zantac nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

U kunt Zantac met of zonder voedsel innemen.

Zwangerschap en borstvoeding

 • Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
 • Zantac mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding, zonder voorafgaand overleg met de arts. Dit is omdat het werkzame bestanddeel (ranitidine) de placenta passeert en in de moedermelk wordt uitgescheiden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. Uw arts zal de voordelen en risico’s voor u en uw baby afwegen van het gebruik van Zantac.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens over de invloed van Zantac op de rijvaardigheid en het bedienen van machines. Wanneer bijwerkingen zoals verwardheid, gezichtsstoornissen, hallucinaties of bewegingsstoornissen mochten optreden, kunnen deze vaardigheden negatief worden beïnvloed.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Het is niet noodzakelijk Zantac in te nemen bij de maaltijden.

Gebruik bij volwassenen:

 • de gebruikelijke dosering bij volwassenen is 300 mg per dag in te nemen als:
  • eenmaal per dag één Zantac 300 mg tablet 's avonds voor het slapen gaan
  • tweemaal per dag één Zantac 150 mg tablet, waarvan één ’s ochtends en één 's avonds met ongeveer 12 uur ertussen
 • uw arts zal de exacte dosis bepalen die u moet nemen voor uw klachten
 • wanneer bij een ontsteking van de slokdarm de klachten niet verdwijnen, kan uw arts voorschrijven dat u gedurende maximaal acht weken tot twee tabletten Zantac 300 mg of vier tabletten Zantac 150 mg per dag moet innemen
 • bij sommige patiënten (zoals bij patiënten met het Zollinger-Ellison-Syndroom, dit is een aandoening, die gepaard gaat met een zeer hoge maagzuurproductie) is de normale dosering 3 tabletten van 150 mg per dag. Dit kan eventueel verhoogd worden tot 600-900 mg per dag
 • bij de behandeling van maagzweren, die veroorzaakt worden door het langdurige gebruik van NSAID’s (ontstekingsremmende geneesmiddelen), is de dosering tweemaal per dag één Zantac 150 mg tablet gedurende maximaal 12 weken
 • als de werking van uw nieren verminderd is, kan uw arts de dosering van Zantac eventueel verlagen
 • Slik de tablet heel door met wat water.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

 • de gebruikelijke dosering bij kinderen van 12 jaar en ouder is gelijk aan die bij volwassenen
Zantac tabletten 150 en 300 mg: versie 40-43.1 3
 • de juiste dosering bij kinderen van 3 tot en met 11 jaar zal de arts bepalen aan de hand van het lichaamsgewicht van het kind

Behandeling van maagzweren

De gebruikelijke dosering voor kinderen is tweemaal per dag 2 mg/kg lichaamsgewicht met ongeveer 12 uur ertussen gedurende vier weken. Eventueel kan dit worden verhoogd tot tweemaal per dag 4 mg/kg lichaamsgewicht met ongeveer 12 uur ertussen. Eventueel kan de kuur worden verlengd tot acht weken.

Behandeling van ontsteking van de slokdarm en van zuurbranden/zure oprispingen

De gebruikelijke dosering is tweemaal per dag 2,5 mg/kg lichaamsgewicht met ongeveer 12 uur ertussen gedurende twee weken. Eventueel kan dit worden verhoogd tot tweemaal per dag 5 mg/kg lichaamsgewicht met ongeveer 12 uur ertussen.

Wanneer u teveel Zantac 150 of Zantac 300 heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Laat, indien mogelijk, de verpakking zien.

Als u teveel Zantac heeft ingenomen, kunt u bijwerkingen krijgen die onder rubriek 4 'Mogelijke bijwerkingen' staan vermeld.

Bovendien kunnen bij volwassenen na een overdosering slaperigheid en misselijkheid optreden. Bij kinderen kunnen na een overdosering braken, prikkelbaarheid en slapeloosheid optreden.

Als u bent vergeten om Zantac in te nemen, neem het dan in zodra u dit bemerkt. De volgende dosis neemt u in op de normale tijd. Neem geen dubbele dosis Zantac om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Het is belangrijk dat u doorgaat met het innemen van Zantac totdat uw arts zegt dat u ermee kunt stoppen, ook al voelt u zich beter. Als u de behandeling niet afmaakt, kan de behandeling misschien niet effectief zijn en kunnen uw symptomen terugkomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De bijwerkingen bij kinderen komen overeen met de bijwerkingen die bij volwassenen kunnen optreden.

Ernstige allergische reactie: deze zijn zeldzaam bij mensen die Zantac gebruiken. Tekenen zijn onder meer:

 • huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria)
 • zwelling, soms in het gezicht of in de mond (angio-oedeem)
 • pijn op de borst, kortademigheid, onverklaarbare koorts, piepen of ademhalingsmoeilijkheden
 • zich flauw voelen, in het bijzonder bij het opstaan
 • flauwvallen (collaps)

Indien u een van deze verschijnselen krijgt, waarschuw dan onmiddellijk uw arts of apotheker. Stop met het gebruik van Zantac.

Ernstige huidreacties:deze zijn zeer zeldzaam bij mensen die Zantac gebruiken. Tekenen zijn onder meer:

Zantac tabletten 150 en 300 mg: versie 40-43.1 4
 • huiduitslag, die blaren kan veroorzaken, en die eruit kan zien als kleine vlekken (centrale donkere plekken omgeven door een lichter gebied, met een donkere ring rondom de rand)
 • Indien u een van deze verschijnselen krijgt, waarschuw dan onmiddellijk uw arts of apotheker. Stop met het gebruik van Zantac.

Zelden voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 personen:

 • allergische reacties
 • huiduitslag

Zelden voorkomende bijwerkingen die kunnen blijken uit uw bloedtesten:

 • tijdelijke en omkeerbare veranderingen in leverfunctietesten

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 personen:

 • ontstekingen van een bloedvat (vasculitis)
 • ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis)
 • ontsteking van de lever (hepatitis), soms met gele verkleuring van het oogwit of de huid (geelzucht)
 • ontsteking van de nieren (interstitiële nefritis)
 • langzame of onregelmatige hartslag
 • diarree
 • zich verward of depressief voelen of zaken zien of horen die er niet zijn (hallucinaties)
 • pijn in de gewrichten of spieren of ongecontroleerde bewegingen
 • hoofdpijn, duizeligheid, wazig zien
 • ongewoon haaruitval of dunner worden van het haar (alopecia)
 • niet in staat een erectie te krijgen of te houden (impotentie)
 • borstafscheiding (galactorrhoea)
 • gevoeligheid van de borsten en/of borstvergroting bij mannen (gynaecomastie)

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen die uit uw bloedtesten kunnen blijken:

 • tekort aan witte bloedlichaampjes
 • afgenomen hoeveelheid bloedplaatjes (cellen die uw bloed helpen stollen)
 • afname in bepaalde typen bloedcellen

Als u bijwerkingen krijgt

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaar Zantac tabletten in de originele verpakking, beneden 30°C.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste gebruiksdatum. Die is te vinden op het doosje of op de blister na de tekst "Exp". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Zantac tabletten 150 en 300 mg: versie 40-43.1 5

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is ranitidine (in de vorm van ranitidinehydrochloride). Iedere tablet Zantac 150 bevat 150 milligram (mg) ranitidine en iedere tablet Zantac 300 bevat 300 milligram ranitidine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose (E460), natriumcarboxymethylcellulose (E466) (alleen Zantac 300), magnesiumstearaat (E470B), hydroxypropylmethylcellulose (E464), glyceryltriacetaat (E1518) en titaandioxide (E171).

Hoe ziet Zantac er uit en hoeveel zit er in een verpakking

Zantac 150:

witte ronde gecoate tabletten, gegraveerd met " GX EC2" aan één kant in blisterverpakkingen (Al/PA/PVC). Verpakking met 60 tabletten.

Zantac 300:

witte capsulevormige gecoate tabletten, gegraveerd met " GX EC3" aan één kant in blisterverpakkingen (Al/PA/PVC). Verpakking met 30 of 60 tabletten.

De originele verpakking van Zantac is te herkennen aan een sluitzegel met hologram.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

GlaxoSmithKline BV Huis ter Heideweg 62 3705 LZ Zeist Nederland 030-6938100 nlinfo@gsk.com

Fabrikant

Alleen 150 mg

Glaxo Operations UK Limited

Priory Street

Ware

Hertfortshire SG12 0DJ

Verenigd Koninkrijk

Of

Glaxo Wellcome Production

Zone Industrielle No. 2

La Madeleine

23 Rue Lavoisier

27000 Evreux

Frankrijk

Of

150 en 300 mg

Zantac tabletten 150 en 300 mg: versie 40-43.1 6

Glaxo Wellcome S.A. Avda. Extremadura 3 09400 Aranda de Duero Burgos

Spanje

Of

Aspen Bad Oldesloe GmbH

Industriestrasse 32-36

23843 Bad Oldesloe

Duitsland

Zantac 150 is in het register ingeschreven onder RVG 09265.

Zantac 300 is in het register ingeschreven onder RVG 11161.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2013

Zantac tabletten 150 en 300 mg: versie 40-43.1 7

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.