Ranitidine Sandoz 150 mg, tabletten

Illustratie van Ranitidine Sandoz 150 mg, tabletten
Stof(fen) Ranitidine
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code A02BA02
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor maagzweren en gastro-oesofageale refluxziekte (gord)

Vergunninghouder

Sandoz

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ranitidine behoort tot een groep geneesmiddelen, H2-receptorblokkerende antihistaminica genoemd, die worden gebruikt bij klachten die verband houden met maagzuur. Deze middelen remmen o.a. de maagzuurafscheiding.

Ranitidine wordt o.a. gebruikt bij de behandeling van ziekten die veroorzaakt worden door de inwerking van maag- of darmsap (maagzweer, zweer aan de twaalfvingerige darm) of ter voorkoming hiervan.

Toepassingen zijn:

 • bij een maag- of darmzweer
 • bij lichte tot matige vormen van slokdarmontstekingen door oprisping van maagzuur
 • bij het Zollinger-Ellison-syndroom (overproductie van zuur door de maag)
 • ter voorkoming van steeds terugkerende maag- of darmzweren
 • bij een maag- of darmzweer door langdurig gebruik van bepaalde pijnstillers (prostaglandinesynthetaseremmers, NSAID's).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet innemen?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt:

 • als u een zoutarm of zoutloos dieet volgt
 • als u een verminderde nierwerking heeft; het kan zijn dat uw arts uw dosering verlaagt
 • als u in het verleden een verhoogd risico op bloedingen heeft gehad of als u geneesmiddelen gebruikt die het risico op bloedingen verhogen (dit zijn onder meer pijnstillende en ontstekingsremmende middelen genaamd niet-steroïde anti- inflammatoire geneesmiddelen of NSAID’s zoals acetylsalicylzuur, ibuprofen, celecoxib, etodolac, diclofenac, meloxicam)
 • als u wel eens een acute aanval van porfyrie (een stofwisselingsziekte die zich uit in onder andere huidafwijkingen) heeft gehad
 • als u plotseling gewicht verliest. Maagkanker geeft soms dezelfde klachten als de aandoeningen waarvoor dit middel wordt voorgeschreven. De klachten kunnen in eerste instantie door het gebruik van ranitidine verdwijnen, maar de maagkanker verdwijnt niet door het gebruik van dit middel
 • als u diabetes, een longziekte, hartfalen of een verminderde weerstand heeft. U heeft mogelijk verhoogde kans op een longontsteking.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast Ranitidine Sandoz nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

In het algemeen kunt u ranitidine zonder problemen samen met andere geneesmiddelen gebruiken. Toch is het belangrijk aan uw arts te vertellen welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt. Dit geldt in het bijzonder voor:

 • diazolam (geneesmiddel bij slapeloosheid)
 • lidocaïne (geneesmiddel voor pijnbestrijding)
 • fenytoïne (geneesmiddel bij epilepsie)
 • theofylline (geneesmiddel voor de behandeling van astma)
 • triazolam, midazolam (kalmerende middelen)
 • glipizide (bloedsuikerverlagend middel)
 • ketoconazol (geneesmiddel tegen schimmels)
 • delavirdine, atazanavir (geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van HIV)
 • gefitinib (geneesmiddel bij longkanker)
 • maagzuurbindende middelen en sucralfaat (andere middelen gebruikt bij o.a. maag- of darmzweren); bij gelijktijdige inname kan de opname van ranitidine in het bloed (dus de werking) minder zijn. Deze middelen moeten daarom circa 2 uur na ranitidine worden ingenomen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

U kunt Ranitidine Sandoz met of zonder voedsel innemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Ranitidine Sandoz mag tijdens de zwangerschap niet worden gebruikt zonder voorafgaand overleg met de arts. Dit is omdat het werkzame bestanddeel (ranitidine) de placenta passeert.

Borstvoeding

Ranitidine Sandoz mag tijdens het geven van borstvoeding niet worden gebruikt zonder voorafgaand overleg met de arts. Dit is omdat het werkzame bestanddeel (ranitidine) in de moedermelk wordt uitgescheiden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u last heeft van bijwerkingen zoals wazig zien (of andere gezichtsstoornissen) of duizeligheid, dan moet u rekening houden met een verminderde rijvaardigheid of een verminderd vermogen om machines te bedienen.

Ranitidine Sandoz bevat lactose

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Uw arts heeft u verteld hoeveel ranitidine tabletten u moet gebruiken en voor hoe lang. Dit voorschrift kunt u terugvinden op het etiket dat de apotheek op de verpakking heeft aangebracht. Indien niets anders is voorgeschreven, gelden in het algemeen de volgende doseringen:

Gebruikelijke dagdosering

300 mg per dag (’s avonds voor het slapen gaan 1 tablet van 300 mg, of ’s morgens 1 tablet van 150 mg en ’s avonds voor het slapen gaan 1 tablet van 150 mg).

De duur van de behandeling is 4 weken. Dit kan eventueel verlengd worden tot 8 weken.

De onderhoudsdosering na genezing van een maagzweer en bij herhaling van de klachten is 150 mg per dag (’s avonds voor het slapen gaan).

Duur van de behandeling: volgens aanwijzingen van de arts.

Bij rokers kan worden overwogen een hogere dosering te geven (300 mg).

Bij ontsteking van het onderste deel van de slokdarm (door terugvloeiing van maagsap)

De gebruikelijke dosering is 300 mg per dag (’s avonds voor het slapen gaan 1 tablet van 300 mg, of ’s morgens 1 tablet van 150 mg en ’s avonds voor het slapen gaan 1 tablet van 150 mg).

De duur van de behandeling is 8 weken. Wanneer de klachten niet verdwijnen, kan uw arts besluiten de dosering te verhogen tot maximaal 1200 mg per dag gedurende maximaal 8 weken.

De onderhoudsdosering bij ontsteking van het onderste deel van de slokdarm is 300 mg per dag (’s morgens 1 tablet van 150 mg en ’s avonds voor het slapen gaan 1 tablet van 150 mg).

Duur van de behandeling: volgens aanwijzingen van de arts. Het is niet noodzakelijk de tabletten in te nemen bij maaltijden.

Bij zeer hoge maagzuurafscheiding (o.a. Zollinger-Ellison-syndroom)

De aanvangsdosis is driemaal daags 150 mg.

Duur van de behandeling: volgens aanwijzingen van uw arts.

Bij behandeling van klachten veroorzaakt door het gebruik van prostaglandinesynthetaseremmers (NSAID’s)

De dosering is tweemaal daags 150 mg, gedurende maximaal 12 weken.

Bij ernstige nierfunctiestoornissen wordt aanbevolen om de dagelijkse dosis te verminderen tot 150 mg, bijvoorbeeld voor het slapen gaan.

Omdat de klachten sneller verdwijnen dan de ontstekingen genezen, is het van belang gedurende de gehele voorgeschreven behandelingsduur ranitidine tabletten in te blijven nemen omdat anders de klachten weer terug kunnen komen.

Uw arts kan besluiten de bovengenoemde doseringen te verlagen of te verhogen.

Wijze van gebruik

De voorgeschreven dosering kan met wat water worden ingenomen.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

De ervaring met het gebruik van Ranitidine Sandoz tabletten bij kinderen is gering.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u te veel Ranitidine Sandoz heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact met uw arts of apotheker.

Als u te veel Ranitidine Sandoz heeft ingenomen, kunt u bijwerkingen krijgen die in rubriek 4 'Mogelijke bijwerkingen' staan vermeld. Bovendien kunnen bij volwassenen na een overdosering slaperigheid en misselijkheid optreden. Bij kinderen kunnen na een overdosering braken, prikkelbaarheid en slapeloosheid optreden.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u vergeten bent dit geneesmiddel in te nemen, doe dit dan alsnog, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosering. Volg in dat geval gewoon het oude schema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Het is belangrijk dat u doorgaat met het innemen van Ranitidine Sandoz totdat uw arts zegt dat u ermee kunt stoppen. Het kan gevaarlijk voor u zijn als u plotseling stopt met het gebruik van dit middel.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Soms (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen):

 • Buikpijn, diarree, verstopping, misselijkheid.

Zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen):

 • Overgevoeligheidsreacties: huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem), koorts, benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen), verlaagde bloeddruk (hypotensie) en pijn op de borst
 • Huiduitslag
 • Tijdelijke en omkeerbare veranderingen in leverfunctietesten
 • Verhoging van de hoeveelheid creatinine in het bloed.

Zeer zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 mensen):

 • Bepaalde afwijkingen in het bloed zoals een tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie) en tekort aan bloedplaatjes gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie). Over het algemeen gaan deze afwijkingen in het bloed vanzelf weer over als gestopt wordt met het gebruik van Ranitidine Sandoz. Daarnaast kan een algemeen tekort aan bloedcellen (pancytopenie) optreden of een zeer ernstig tekort aan witte bloedlichaampjes, dat gepaard gaat met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose)
 • Shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderde bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van een ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock)
 • Depressie, hallucinaties en omkeerbare geestelijke verwardheid. Deze bijwerkingen zijn voornamelijk gemeld bij ernstig zieke en/of oudere patiënten
 • Hoofdpijn (soms ernstig), duizeligheid en omkeerbare onwillekeurige bewegingsstoornissen
 • Wazig zien, niet van blijvende aard
 • Ontsteking van een bloedvat (vasculitis)
 • Acute ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis)
 • Doorgaans omkeerbare leverontsteking (hepatitis), wel of niet gepaard gaande met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen)
 • Huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema multiforme)
 • Haaruitval
 • Spier- of gewrichtspijn
 • Ontsteking van de nieren die gepaard gaat met bloed in de urine, koorts en pijn in de zij (interstitiële nefritis)
 • Vertraagde hartslag (bradycardie) of blokkade van de hartprikkelgeleiding (AV-blok)
 • Bij mannen: omkeerbare impotentie en borstklierontwikkeling.

Extra bijwerkingen die bij kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen voorkomen

De bijwerkingen bij kinderen komen overeen met de bijwerkingen die bij volwassenen kunnen optreden.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel is er geen speciale bewaartemperatuur. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na Exp. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is ranitidinehydrochloride. Een tablet bevat ranitidinehydrochloride overeenkomend met respectievelijk 150 mg of 300 mg ranitidine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: calciumwaterstoffosfaat, cellulose, hydroxypropylmethylcellulose, lactose, polyethyleenglycol 4000,

magnesiumstearaat, maïszetmeel, natriumcarboxymethylzetmeel, siliciumdioxide en titaandioxide (E171).

Hoe ziet Ranitidine Sandoz eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Tabletten met breukstreep aan een kant.

Ranitidine Sandoz tabletten zijn verkrijgbaar in verpakkingen van 30 of 60 tabletten in aluminium/aluminium doordrukstrips.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikant

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

39179 Barleben

Duitsland

In het register ingeschreven onder:

Ranitidine Sandoz 150 mg, tabletten is in het register ingeschreven onder RVG 21969. Ranitidine Sandoz 300 mg, tabletten is in het register ingeschreven onder RVG 21970.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2013

Advertentie

Stof(fen) Ranitidine
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code A02BA02
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor maagzweren en gastro-oesofageale refluxziekte (gord)

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.