Zantac 150 mg/10 ml, drank

Illustratie van Zantac 150 mg/10 ml, drank
Stof(fen) Ranitidine
Toelating Nederland
Producent Euro Registratie Collectief
Verdovend Nee
ATC-Code A02BA02
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor maagzweren en gastro-oesofageale refluxziekte (gord)

Vergunninghouder

Euro Registratie Collectief

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Zantac

Zantac drank behoort tot een groep van geneesmiddelen die histamine-H2-antagonisten heten. H2- antagonisten zorgen ervoor dat er tijdelijk minder zuur wordt gemaakt in de maag, zodat zuurbranden en zure oprispingen niet meer voorkomen. Er is wel genoeg zuur over voor de spijsvertering.

Gebruik

Zantac drank wordt voorgeschreven aan volwassenen en kinderen van 3 tot 18 jaar om de volgende aandoeningen te behandelen:

 • goedaardige ontstekingen in de maag
 • ontstekingen in de twaalfvingerige darm (maagzweren, al dan niet veroorzaakt door langdurig gebruik van ontstekingsremmende middelen)
 • om te voorkomen dat er opnieuw maagzweren zullen ontstaan
 • ontstekingen in de slokdarm (refluxoesofagitis)
 • bij ziektes, waarbij extreem veel maagzuur wordt geproduceerd zoals het Zollinger-Ellisonsyndroom
 • om klachten zoals zuurbranden en zure oprispingen te behandelen

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • als u een zoutarm of zoutloos dieet volgt;
 • als u een verminderde nierwerking heeft; het kan zijn dat uw arts uw dosering verlaagt;
 • als u in het verleden een verhoogd risico op bloedingen heeft gehad of als u geneesmiddelen gebruikt

die een verhoogd risico op bloedingen geven (dit zijn onder meer pijnstillende en

ontstekingsremmende middelen genaamd non-steroïdale en anti-inflammatoire geneesmiddelen of NSAID’s zoals acetylsalicylzuur, ibuprofen, celecoxib, etodolac, diclofenac, meloxicam);

 • als u wel eens een acute aanval van porfyrie (een stofwisselingsziekte die zich uit in onder andere huidafwijkingen) heeft gehad;
 • als u plotseling gewicht verliest. Maagkanker geeft soms dezelfde klachten als de klachten waarvoor dit middel wordt voorgeschreven. Deze klachten kunnen in eerste instantie door het gebruik van Zantac verdwijnen. Maagkanker verdwijnt echter niet door het gebruik van dit middel.
 • als u diabetes, longziekte, hartfalen of verminderde weerstand hebt. U heeft mogelijk een verhoogde kans op een longontsteking.

Zantac drank bevat propylhydroxybenzoaat. Deze stof kan eventueel een (mogelijk vertraagde) allergische reactie veroorzaken, zoals contactdermatitis. Zelden treedt een onmiddellijke reactie op met huiduitslag en bronchospasmen.

Zantac drank bevat 1 gram sorbitol per 10 ml drank. Patiënten met een zeldzame erfelijke fructose- intolerantie mogen dit geneesmiddel niet gebruiken. Sorbitol kan maagklachten en diarree veroorzaken. Indien 1.200 mg (80 ml) Zantac drank per dag moet worden ingenomen, moet men er rekening mee houden dat Zantac drank eventueel een mild laxerend effect heeft.

Zantac drank bevat 8% alcohol (ethanol). Een dosering van 300 mg (20 ml) Zantac drank per dag komt overeen met 32 ml bier (1/8 glas bier) of 13 ml wijn (1/10 glas wijn). De maximale dagdosering Zantac drank (1.200 mg, 80 ml) komt overeen met 6,4 gram alcohol per dag. Dit is vergelijkbaar met 128 ml bier (een half glas bier) of 53 ml wijn (2/5 glas wijn). Men dient hiermee rekening te houden als Zantac drank gebruikt wordt door vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, kinderen of patiënten met een alcoholverslaving, epilepsie, leverbeschadiging, hersenbeschadiging of hersenziekte.

Alcohol kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden of versterken.

Patiënten met een natriumarm dieet dienen er rekening mee te houden dat een dosering van 300 mg (20 ml) Zantac per dag overeenkomt met 8,5 mg natrium per dag en een dosering van 1.200 mg (80 ml) Zantac drank per dag overeenkomt met 34,2 mg natrium per dag.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Sommige geneesmiddelen kunnen de manier waarop Zantac werkt beïnvloeden, of kunnen ervoor zorgen dat er eerder bijwerkingen optreden. Zantac kan ook de werking van sommige andere geneesmiddelen beïnvloeden, waaronder:

 • diazolam (geneesmiddel bij slapeloosheid)
 • lidocaïne (geneesmiddel voor pijnbestrijding)
 • fenytoïne (geneesmiddel bij epilepsie)
 • theofylline (geneesmiddel voor de behandeling van astma)
 • triazolam, midazolam (kalmerende geneesmiddelen)
 • glipizide (bloedsuikerverlagend geneesmiddel)
 • ketoconazol (geneesmiddel tegen schimmels)
 • delavirdine, atazanavir (geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van HIV)
 • gefitnib (geneesmiddel bij longkanker)
 • maagzuurbindende middelen en sucralfaat (ander middel gebruikt bij o.a. maag- of darmzweren); bij gelijktijdige inname kan de opname van ranitidine in het bloed (dus de werking) minder zijn. Deze middelen moeten daarom circa 2 uur na ranitidine worden ingenomen.

Als u momenteel geneesmiddelen van deze lijst gebruikt of ze onlangs gebruikt heeft, en u hebt dit nog niet met uw arts besproken, neem dan contact op met uw arts en vraag hem wat u moet doen. Het kan zijn dat de dosering aangepast moet worden of dat u andere geneesmiddelen voorgeschreven krijgt.

Gebruikt u naast Zantac nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

U kunt Zantac met of zonder voedsel innemen.

Zwangerschap en borstvoeding

 • Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
 • Zantac moet niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding, zonder voorafgaand overleg met de arts. Dit is omdat het werkzame bestanddeel (ranitidine) de placenta passeert en in moedermelk wordt uitgescheiden.

Indien u zwanger bent of borstvoeding geeft, dient u er rekening mee te houden dat Zantac drank 8% alcohol bevat (zie ook ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’).

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens over de invloed van Zantac op de rijvaardigheid en het bedienen van machines. Wanneer bijwerkingen zoals verwardheid, gezichtsstoornissen, hallucinaties of bewegingsstoornissen mochten optreden, kunnen deze vaardigheden negatief worden beïnvloed.

De drank bevat echter 8% alcohol, waarmee rekening dient te worden gehouden (zie ook ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’).

Zantac bevat:

Zantac drank bevat propylhydroxybenzoaat. Deze stof kan eventueel een (mogelijk vertraagde) allergische reactie veroorzaken.

Zantac drank bevat 1 gram sorbitol per 10 ml drank. Patiënten met een zeldzame erfelijke fructose- intolerantie mogen dit geneesmiddel niet gebruiken.

Zantac drank bevat 8% alcohol (ethanol). Alcohol kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden of versterken.

Patiënten met een natriumarm dieet dienen rekening te houden met de aanwezigheid van natrium in Zantac drank.

Zie ook ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Het is niet noodzakelijk Zantac in te nemen bij de maaltijden.

Gebruik bij volwassenen:

 • De gebruikelijke dosering bij volwassenen is 300 mg per dag. Dat is 20 ml drank per dag. o eenmaal per dag 20 ml drank 's avonds voor het slapen gaan o tweemaal per dag 10 ml drank, waarvan eenmaal ’s ochtends en eenmaal 's avonds met ongeveer 12 uur ertussen
 • Wanneer bij een ontsteking van de slokdarm de klachten niet verdwijnen, kan uw arts voorschrijven dat u gedurende maximaal 8 weken tot 1.200 mg drank (dat is 80 ml drank) per dag moet innemen.
 • Bij sommige patiënten (zoals bij patiënten met het Zollinger-Ellison-Syndroom, dit is een aandoening die gepaard gaat met een zeer hoge maagzuurproductie) is de normale dosering driemaal 10 ml drank per dag. Dit kan eventueel verhoogd worden tot 600 mg (40 ml) of tot 900 mg (60 ml) per dag.
 • Bij de behandeling van maagzweren die veroorzaakt worden door het langdurige gebruik van NSAID’s (ontstekingsremmende geneesmiddelen), is de dosering tweemaal per dag 10 ml drank gedurende maximaal 12 weken.
 • Als de werking van uw nieren verminderd is, kan uw arts de dosering van Zantac eventueel verlagen.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

 • De gebruikelijke dosering bij kinderen van 12 jaar en ouder is gelijk aan die bij volwassenen.
 • De juiste dosering bij kinderen van 3 tot en met 11 jaar zal de arts bepalen aan de hand van het lichaamsgewicht van het kind.

Behandeling van maagzweren

De gebruikelijke dosering voor kinderen is tweemaal per dag 2 mg/kg lichaamsgewicht met ongeveer 12 uur ertussen gedurende 4 weken. Eventueel kan dit worden verhoogd tot tweemaal per dag 4 mg/kg lichaamsgewicht met ongeveer 12 uur ertussen. Eventueel kan de kuur worden verlengd tot acht weken.

Behandeling van ontsteking van de slokdarm en van zuurbranden/zure oprispingen

De gebruikelijke dosering is tweemaal per dag 2,5 mg/kg lichaamsgewicht met ongeveer 12 uur ertussen gedurende twee weken. Eventueel kan dit worden verhoogd tot tweemaal per dag 5 mg/kg lichaamsgewicht met ongeveer 12 uur ertussen.

Wanneer u teveel Zantac drank heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact met uw arts of apotheker.

Als u teveel Zantac heeft ingenomen, kunt u bijwerkingen krijgen die onder de rubriek 'Mogelijke bijwerkingen' staan vermeld. Bovendien kunnen bij volwassenen na een overdosering slaperigheid en misselijkheid optreden. Bij kinderen kunnen na een overdosering braken, prikkelbaarheid en slapeloosheid optreden.

Bent u vergeten dit middel in te nemen

Als u bent vergeten om Zantac in te nemen, neem het dan in zodra u dit bemerkt. De volgende dosis neemt u in op de normale tijd. Neem geen dubbele dosis Zantac om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Het is belangrijk dat u doorgaat met het innemen van Zantac totdat uw arts zegt dat u ermee kunt stoppen. Het kan gevaarlijk voor u zijn als u plotseling stopt met het gebruik van dit middel.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De bijwerkingen bij kinderen komen overeen met de bijwerkingen die bij volwassenen kunnen optreden.

Zelden voorkomende bijwerkingen (tussen de 1 op de 1.000 en 1 op de 10.000 patiënten) zijn:

 • overgevoeligheidsreacties (huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem), koorts, benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen), verlaagde bloeddruk (hypotensie) en pijn op de borst
 • huiduitslag
 • tijdelijke en omkeerbare veranderingen in leverfunctietesten.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 10.000 patiënten) zijn:

 • bepaalde afwijkingen in het bloed zoals een tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie) en tekort aan bloedplaatjes gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie). Over het algemeen gaan deze afwijkingen in het bloed vanzelf weer over als gestopt wordt met het gebruik van Zantac. Daarnaast kunnen een algemeen tekort aan bloedcellen (pancytopenie) en een zeer ernstig tekort aan witte bloedlichaampjes optreden, die gepaard gaat met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose)
 • shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van een ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock)
 • depressie, hallucinaties en omkeerbare geestelijke verwardheid. Deze bijwerkingen zijn voornamelijk gemeld bij ernstig zieke en/of oudere patiënten
 • hoofdpijn, duizeligheid en omkeerbare onwillekeurige bewegingsstoornissen
 • wazig zien, niet van blijvende aard
 • ontsteking van een bloedvat (vasculitis)
 • acute ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis)
 • diarree
 • doorgaans omkeerbare leverontsteking (hepatitis) wel of niet gepaard gaande met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen)
 • huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema multiforme)
 • haaruitval
 • spier- of gewrichtspijn
 • ontsteking van de nieren die gepaard gaat met bloed in de urine, koorts en pijn in de zij (interstitiële nefritis)
 • vorm van hartritmestoornis (bradycardie)
 • vertraging of blokkade van hartprikkelgeleiding (AV-block)
 • bij mannen: omkeerbare impotentie en borstklierontwikkeling.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaar Zantac drank beneden 25°C.

Gebruik Zantac drank niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket op de verpakking na “houdbaar t/m:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is ranitidine (in de vorm van ranitidinehydrochloride). Iedere 10 ml Zantac drank bevat 150 milligram (mg) ranitidine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn hydroxypropylmethylcellulose (E464), ethanol, propylhydroxybenzoaat (E216), butylhydroxybenzoaat, kaliumdiwaterstoffosfaat, dinatriumwaterstoffosfaat, natriumchloride, natriumsaccharine, sorbitol (E420), pepermuntoliesmaakstof en gezuiverd water.

Een verpakking Zantac 150 mg/10 ml, drank bevat 1 flacon à 280 ml.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder/ompakker:

Euro Registratie Collectief b.v. Van der Giessenweg 5

2921 LP Krimpen a/d IJssel

Fabrikant:

Aspen Bad Oldesloe GmbH.

Industriestrasse 32-36

D-23843 Bad Oldesloe

Duitsland

In het register ingeschreven onder

RVG 113857//13064 Zantac 150 mg/10 ml, drank (België)

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juli 2013

Euro Registratie Collectief b.v., 130412-0412

Advertentie

Stof(fen) Ranitidine
Toelating Nederland
Producent Euro Registratie Collectief
Verdovend Nee
ATC-Code A02BA02
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor maagzweren en gastro-oesofageale refluxziekte (gord)

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.