Zantac 75, tabletten 75 mg

ATC-Code
A02BA02
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Omega Pharma Nederland
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Alimentäres system und stoffwechsel
Therapeutische groep Mittel bei säure bedingten erkrankungen
Farmacologische groep Mittel bei peptischem ulkus und gastrooesophagealer refluxkrankheit
Chemische groep Histamin-h2-rezeptorantagonisten
Stof Ranitidin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Omega Pharma Nederland

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Zantac 75 tabletten behoren tot een groep van geneesmiddelen die histamine H2-antagonisten heten. H2-antagonisten zorgen ervoor dat er tijdelijk minder zuur wordt gemaakt in de maag, zodat zuurbranden en zure oprispingen niet meer voorkomen. Er is wel genoeg zuur over voor de spijsvertering.

Zantac 75 tabletten kunt u innemen als u last heeft van klachten die veroorzaakt worden door maagzuur, zoals zuurbranden en zure oprispingen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Als u

 • een ernstige nier- of leveraandoening heeft.
 • onder regelmatige medische controle staat.
 • van middelbare leeftijd of ouder bent en voor het eerst maagklachten heeft of als de klachten toenemen.
 • geneesmiddelen op recept of zonder recept gebruikt.

_______________________________________________________________________________________________________________

 • maagklachten heeft en daarbij onbedoeld gewicht verliest.
 • pijnstillers met ontstekingsremmende en koortswerende werking (NSAID’s, bijv. aspirine of ibuprofen) gebruikt, met name als u in het verleden een maagzweer heeft gehad.
 • wel eens een acute aanval van een aangeboren stoornis in de aanmaak van de rode bloedkleurstof (porfyrie) heeft gehad. .
 • op leeftijd bent.
 • ademhalingsproblemen heeft.
 • een zwak immuunsysteem heeft.
 • lijdt aan diabetes.

Neem contact op met uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zantac kan invloed hebben op andere geneesmiddelen die u gebruikt.

Gebruikt u naast Zantac 75 nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kortgeleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Dit geldt vooral als u geneesmiddelen gebruikt:

 • ter voorkoming van bloedstolling (bijv. warfarine)
 • om infecties tegen te gaan (bijv. ketoconazol, atazanavir of delaviridine)
 • om uw bloedsuiker te reguleren (bijv. glipizide)
 • tegen angst en slaapstoornissen (bijv. triazolam, midazolam)
 • tegen bepaalde soorten kanker (bijv. gefitnib)

U kunt Zantac 75 op elk gewenst tijdstip gebruiken, met of zonder voedsel en drank.

Zwangerschap en borstvoeding

Ranitidine passeert de placenta en wordt in moedermelk uitgescheiden. Zantac 75 moet daarom niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding zonder voorafgaand overleg met de arts.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn niet voldoende gegevens over de invloed op de rijvaardigheid en het bedienen van machines.

Hoe gebruikt u dit middel?

Zodra u klachten krijgt, overdag of ‘s nachts kunt u één tablet innemen. Zantac 75 heeft een langdurige werking die ongeveer een half uur na inname begint. De werking is 2 uur na inname maximaal en kan tot 12 uur aanhouden. De meeste patiënten hebben daarom voldoende aan 1-2 tabletten per 24 uur. Indien nodig mogen maximaal 4 tabletten per 24 uur worden ingenomen. Neem niet meer dan de aanbevolen dosering.

_______________________________________________________________________________________________________________

U kunt de tabletten Zantac 75 met wat vloeistof doorslikken.

Kinderen jonger dan 16 jaar:

Zantac 75 is niet bestemd voor kinderen jonger dan 16 jaar.

Verminderde nierfunctie:

Als de werking van uw nieren verminderd is, moet u vóór gebruik met uw arts overleggen of de dosering moet worden aangepast.

Wanneer u teveel van Zantac 75 heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Zantac 75 bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Soms voorkomende bijwerkingen (tussen de 1 op de 100 en 1 op de 1.000 patiënten) zijn;

 • buikpijn.
 • verstopping (obstipatie).
 • diarree.
 • misselijkheid.

Deze symptomen verbeterden meestal in de loop van de behandeling.

Zelden voorkomende bijwerkingen (tussen de 1 op de 1.000 en 1 op de 10.000 patiënten) zijn;

 • overgevoeligheidsreacties (huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria)), plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/ of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem), koorts, benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme), verlaagde bloeddruk (hypotensie) en pijn op de borst).
 • huiduitslag.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 10.000 patiënten) zijn;

 • bepaalde afwijkingen in het bloed zoals leukopenie (tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties), trombocytopenie (tekort aan bloedplaatjes gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging). Pancytopenie (algemeen tekort aan bloedcellen) of agranulocytose (een zeer ernstige bloedafwijking die gepaard gaat met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond), soms met beenmerghypoplasie (een aandoening waarbij het beenmerg niet goed gevormd wordt) of beenmergaplasie (een stoornis waarbij het beenmerg niet voldoende nieuwe cellen aanmaakt).

_______________________________________________________________________________________________________________

 • anafylactische shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van een ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen).
 • depressie, hallucinaties en omkeerbare geestelijke verwardheid. Deze zijn voornamelijk gemeld bij ernstig zieke en oudere patiënten.
 • hoofdpijn (soms ernstig), duizeligheid en omkeerbare onwillekeurige bewegingsstoornissen.
 • omkeerbaar wazig zien.
 • vertraagde hartslag (bradycardie).
 • bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (AV-blok).
 • ontsteking van een bloedvat (vasculitis).
 • acute ontsteking van de alvleesklier ( acute pancreatitis).
 • doorgaans omkeerbare leverontsteking (hepatitis) wel of niet gepaard gaande met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen).
 • jeuk (pruritis)
 • huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema multiforme).
 • haaruitval (alopecia).
 • spier- of gewrichtspijn.
 • ontsteking van de nieren die gepaard gaat met bloed in de urine, koorts en pijn in de zij (interstitiële nefritis).
 • omkeerbare impotentie.
 • ontwikkeling van abnormaal grote borstklieren bij mannen, met als gevolg borstvergroting (gynaecomastie), en spontane melkafscheiding uit de borst, niet gerelateerd aan bevalling of borstvoeding (galactorroe).

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, beneden 30C.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is ranitidine (in de vorm van ranitidinehydrochloride).
 • De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat, hypromellose, titaandioxide (E171), triacetine en synthetisch rood ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Zantac 75 er uit en wat is de inhoud van de verpakking?

_______________________________________________________________________________________________________________

Zantac 75 is een geneesmiddel in de vorm van een vijfkantige roze omhulde tablet. Aan de ene kant van de tablet ziet u de letter “Z” en aan de andere kant “75”.

De tabletten zijn verpakt in blisterverpakkingen. Een verpakking Zantac 75 bevat 12, 24 of 48 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant.

Registratiehouder;

Omega Pharma Nederland B.V. Kralingseweg 201

3062 CE Rotterdam

Fabrikanten;

Glaxo Wellcome S.A Avda. Extremadure, 3 09400 Aranda de Duero Burgos-Espagne

Glaxo Operations UK Ltd

Priority Street, Ware

Hertfordshire, SG12 0DJ

England

Aspen Bad Oldesloe GmbH

Industriestrasse 32-36

23843 Bad Oldesloe

Germany

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2013.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.