Ropivacaïne HCl Fresenius Kabi 5 mg/ml oplossing voor injectie

Illustratie van Ropivacaïne HCl Fresenius Kabi 5 mg/ml oplossing voor injectie
Stof(fen) Ropivacaine
Toelating Nederland
Producent Fresenius
Verdovend Nee
ATC-Code N01BB09
Farmacologische groep Anesthetica, lokaal

Vergunninghouder

Fresenius

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ropivacaïne HCl Fresenius Kabi bevat het werkzame bestanddeel ropivacaïnehydrochloride. Dit behoort tot de groep van geneesmiddelen die lokale anesthetica worden genoemd. Lokale anesthetica zijn chemische stoffen die worden gebruikt om delen van het lichaam te verdoven.

Ropivacaïne HCl Fresenius Kabi wordt gebruikt om specifieke delen van het lichaam te verdoven (anestheseren) en om pijn te stoppen tijdens een chirurgische ingreep.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet toegediend krijgen?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor ropivacaïnehydrochloride, voor andere lokale anesthetica van het amidetype of voor een van de andere bestanddelen van Ropivacaïne HCl Fresenius Kabi. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U heeft een verminderd bloedvolume (hypovolemie). Dit wordt vastgesteld door medisch personeel.
 • Voor injectie in een bloedvat om een bepaald deel van uw lichaam te verdoven.
 • Voor injectie in uw baarmoederhals om pijn te verlichten tijdens de bevalling.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Bijzondere voorzichtigheid is geboden om te vermijden dat Ropivacaïne HCl Fresenius Kabi direct in een ader wordt geïnjecteerd om onmiddellijke giftige effecten te voorkomen. De injectie mag niet worden toegediend in ontstoken gebieden.

Vertel het uw arts:

 • als u een slechte algemene conditie heeft tengevolge van uw leeftijd of andere factoren
 • als u hartproblemen heeft (partieel of totaal geleidingsblok)
 • als u een vergevorderde leveraandoening heeft
 • als u ernstige nierproblemen heeft

Vertel het uw arts als u één van bovenstaande problemen heeft, omdat uw arts de dosis van Ropivacaïne HCl Fresenius Kabi misschien zal moeten aanpassen.

Een injectie in het lagere deel van de ruggengraat kan een lage bloeddruk of een vertraagde hartslag veroorzaken. Als dit optreedt, zal uw arts passende maatregelen treffen.

Vertel het uw arts:

- als u acute porfyrie heeft (problemen met de opbouw van het rode bloedpigment, wat soms resulteert in neurologische stoornissen).

Vertel het uw arts als u of een familielid porfyrie heeft, omdat uw dokter u zonodig een ander middel voor verdoving kan geven.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Ropivacaïne HCl Fresenius Kabi nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Voorzichtigheid is geboden wanneer u de volgende middelen krijgt toegediend:

 • andere lokale anesthetica (bijvoorbeeld lidocaïne) of middelen waarvan de chemische structuur verwant is aan lokale anesthetica van het amidetype, bijvoorbeeld bepaalde geneesmiddelen voor een onregelmatige hartslag (aritmie), zoals mexiletine of amiodaron.
 • algemene anesthetica of opioïden, zoals morfine of codeïne
 • medicijnen om depressie te behandelen (bijvoorbeeld fluvoxamine)
 • bepaalde antibiotica (zoals enoxacine)

Zwangerschap en borstvoeding

Voordat u Ropivacaïne HCl Fresenius Kabi krijgt toegediend, vertel het uw arts als u zwanger bent, zwanger wilt worden of als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of ropivacaïnehydrochloride de zwangerschap beïnvloedt of in de moedermelk terechtkomt.

Kinderen

Er is geen ervaring met injectie in het lagere deel van de ruggengraat (intrathecale toediening) bij zuigelingen of kinderen tot en met 12 jaar.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ropivacaïne HCl Fresenius Kabi kan een gevoel van slaperigheid veroorzaken en kan het reactievermogen beïnvloeden. Nadat Ropivacaïne HCl Fresenius Kabi aan u is toegediend, dient u tot de volgende dag geen auto te rijden of gereedschap of machines te gebruiken.

Raadpleeg uw arts of apotheker als u ergens over twijfelt.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat maximaal 0,138 mmol (of 3,17 mg) natrium per ml. Hiermee dient rekening gehouden te worden als u een natriumbeperkt dieet volgt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering

De dosering is afhankelijk van de aard van de toepassing, alsmede uw gezondheid, leeftijd en gewicht. De laagste dosering waarbij effectieve verdoving (anesthesie) van het gewenste gebied kan worden bereikt, dient te worden toegepast.

De gebruikelijke dosering

voor volwassenen en adolescenten boven de 12 jaar bedraagt tussen de 15 mg en 25 mg ropivacaïnehydrochloride.

Wijze van toediening

Uw arts zal Ropivacaïne HCl Fresenius Kabi bij u toedienen. De toediening gebeurt via een injectie.

Duur van de behandeling

De toediening van ropivacaïne duurt normaal tussen de 2 en 6 uur in het geval van anesthesie voor bepaalde chirurgische ingrepen.

Het wordt toegediend in het lagere deel van de ruggengraat (intrathecale toediening).

Is er te veel van dit middel aan u toegediend?

De eerste symptomen van een overdosering van ropivacaïne zijn meestal problemen met

 • het gehoor en zicht
 • verdoofd gevoel rond de mond
 • duizeligheid of licht gevoel in het hoofd
 • tintelingen
 • spraakstoornis, gekenmerkt door slechte articulatie (dysartrie)
 • spierverstijving, spiertrekkingen, toevallen/stuipen (convulsies)
 • lage bloeddruk
 • trage of onregelmatige hartslag.

Deze symptomen kunnen voorafgaan aan een hartstilstand, ademhalingsstilstand of ernstige toevallen/stuipen (convulsies).

Als u één van deze symptomen ervaart of als u denkt dat u mogelijk te veel Ropivacaïne HCl Fresenius Kabi toegediend heeft gekregen, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts of het medisch personeel.

Indien er sprake is van een acute vergiftiging, zal het medisch personeel onmiddellijk geschikte, herstellende maatregelen nemen.

Vanwege de lage dosis die wordt gebruikt bij de injectie in het lagere deel van de ruggengraat (intrathecale toediening), zijn er geen bijwerkingen te verwachten die invloed hebben op uw hele lichaam.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Ropivacaïne HCl Fresenius Kabi bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Aandacht voor de volgende belangrijke bijwerkingen:

Plotselinge levensbedreigende allergische reacties (zoals anafylaxie, angioneurotisch oedeem en urticaria) zijn zeldzaam. Mogelijke symptomen hiervan zijn:

 • plotseling opkomen van huiduitslag
 • jeuk of huiduitslag met bultjes (netelroos)
 • zwelling van het gezicht, lippen, tong of andere delen van het lichaam
 • kortademigheid, piepende ademhaling of moeilijkheden met ademen.

Als u denkt dat Ropivacaïne HCl Fresenius Kabi een allergische reactie veroorzaakt, vertel dit dan aan uw arts of het medisch personeel.

Andere mogelijke bijwerkingen:

Zeer vaak (kan bij meer dan 1 op 10 personen voorkomen):

 • verlaagde bloeddruk (hypotensie). Dit kan u duizelig maken of een licht gevoel in uw hoofd geven.
 • misselijkheid

Vaak (kan bij 1 op 10 personen voorkomen):

- hoofdpijn, kriebelingen en tintelingen (paresthesie), duizeligheid

 • vertraagde of versnelde hartslag (bradycardie, tachycardie)
 • hoge bloeddruk (hypertensie)
 • braken
 • moeilijkheden met plassen (urineretentie)
 • rugpijn, verhoogde temperatuur, spierstijfheid (rigor)

Soms (kan bij 1 op 100 personen voorkomen):

 • angst
 • sommige verschijnselen treden op als Ropivacaïne HCl Fresenius Kabi per ongeluk in een bloedvat is toegediend of als er te veel Ropivacaïne HCl Fresenius Kabi aan u is toegediend (zie ook rubriek 3 “Is er te veel van dit middel aan u toegediend?” hierboven). Deze verschijnselen bestaan uit toevallen (convulsies, stuipen), duizeligheid of licht gevoel in uw hoofd, verdoofd gevoel van uw lippen en rond uw mond, verdoofd gevoel van uw tong, problemen met horen, problemen met zien, problemen met spreken (dysartrie), spiertrekkingen en trillen, verminderde gevoeligheid (hypesthesie).
 • Flauwvallen (syncope)
 • Moeite met ademhalen (dyspnoe)
 • Lage lichaamstemperatuur

Zelden (kan bij 1 op 1000 personen voorkomen):

- Hartstilstand, onregelmatige hartslag (cardiale aritmie)

Mogelijke bijwerkingen die zijn waargenomen bij gebruik van andere plaatselijk verdovende middelen en die ook door Ropivacaïne HCl Fresenius Kabi veroorzaakt kunnen worden, zijn:

 • Verdoofd gevoel als gevolg van irritatie van uw zenuwen door de naald of de injectie. Dit gaat meestal snel voorbij.
 • Beschadiging van de zenuwen. Dit komt zelden voor, maar kan blijvende schade veroorzaken.
 • Als te veel Ropivacaïne HCl Fresenius Kabi in de ruggenmergvloeistof is toegediend, kan het hele lichaam verdoofd worden (geanestheseerd).

Adolescenten

Bij adolescenten zijn de bijwerkingen bijna hetzelfde als bij volwassenen, met uitzondering van een verlaagde bloeddruk, wat minder voorkomt bij adolescenten (komt voor bij minder dan 1 gebruiker op de 10) en braken, wat meer voorkomt bij adolescenten (komt voor bij meer dan 1 gebruiker op de 10). Ropivacaïne HCl Fresenius Kabi mag niet gebruikt worden voor injectie in het lagere deel van de ruggengraat (intrathecale toediening) bij zuigelingen en kinderen jonger dan 12 jaar.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de strip, ampul of doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Gebruik dit middel niet als u merkt dat zich een neerslag heeft gevormd in de oplossing voor injectie. Ropivacaïne HCl Fresenius Kabi wordt gewoonlijk door uw arts of het ziekenhuis bewaard. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product wanneer het product al open is en niet meteen is gebruikt. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het correct vernietigen van restanten van Ropivacaïne HCl Fresenius Kabi.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Uw arts of apotheker zal de geneesmiddelen vernietigen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is ropivacaïnehydrochloride 5 mg/ml. Elke polypropyleen ampul van 10 ml bevat 50 mg ropivacaïne (als hydrochloride).
 • De andere stoffen in dit middel zijn natriumchloride, zoutzuur (voor aanpassing van de pH), natriumhydroxide (voor aanpassing van de pH), en water voor injecties.

Hoe ziet Ropivacaïne HCl Fresenius Kabi eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Ropivacaïne HCl Fresenius Kabi oplossing voor injectie is een heldere, kleurloze oplossing voor injectie.

Ropivacaïne HCl Fresenius Kabi 5 mg/ml oplossing voor injectie is verkrijgbaar in 10 ml transparante polypropyleen ampullen.

Verpakkingsgrootten: 1, 5, 10 ampul(len)

1, 5, 10 ampul(len) in een stripverpakking

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Fresenius Kabi Nederland BV Molenberglei 7

2627 Schelle – België

RVG 104943

UR

Fabrikant

Fresenius Kabi Norge AS

Svinesundsveien 80

1753 Halden

Noorwegen

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EER onder de volgende namen:

BE Ropivacaïne Fresenius Kabi 5 mg/ml oplossing voor injectie
BG Ropivacain Kabi 5 mg/ml, инжекционен разтвор
CY Ropivacain Kabi 25mg/ml, ενέσιμο διάλυμα
DK Ropivacain Fresenius Kabi
EL Ropivacain Kabi 5 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα
FI Ropivacain Fresenius Kabi 5 mg/ml injektioneste, liuos
FR Ropivacaïne Kabi 5 mg/ml, solution injectable
IT Ropivacaina Kabi 5mg/ml Soluzione iniettabile
NL Ropivacaïne HCl Fresenius Kabi 5 mg/ml oplossing voor injectie
NO Ropivacain Fresenius Kabi 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning
RO Ropivacainã Kabi 5 mg/ml soluţie injectabilă
SE Ropivacain Fresenius Kabi

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2013.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Instructies

Ropivacaïne HCl Fresenius Kabi dient alleen gebruikt te worden door, of onder supervisie van, specialisten met ervaring in regionale anesthesie (zie rubriek 3).

Houdbaarheid Houdbaarheid voor openen: 3 jaar

Houdbaarheid na openen:

Vanuit microbiologisch oogpunt dient het product onmiddellijk gebruikt te worden. Als het niet onmiddellijk gebruikt wordt, zijn de bewaartermijnen en bewaarcondities voorafgaande aan de toediening de verantwoordelijkheid van de gebruiker en mogen normaliter niet langer zijn dan 24 uur bij 2-8 ºC.

De producten zijn vrij van conserveermiddel en slechts voor eenmalig gebruik. Gooi alle ongebruikte oplossing weg.

Het geneesmiddel moet voor gebruik visueel gecontroleerd worden. De oplossing mag alleen worden gebruikt wanneer deze helder is, vrij van deeltjes en wanneer de verpakking niet beschadigd is.

De intacte verpakkingen mogen niet opnieuw worden geautoclaveerd. Wanneer een primaire verpakking met een steriele buitenkant nodig is dient een primaire verpakking in steriele stripverpakking te worden gebruikt.

Dosering

Volwassenen en adolescenten (vanaf 12 jaar)

De navolgende tabel is een leidraad voor dosering bij de gebruikelijke blokkades. De laagst mogelijke dosering vereist voor een effectieve blokkade moet worden gebruikt. De ervaring van de specialist en zijn kennis van de lichamelijke conditie van de patiënt zijn van belang voor bepaling van de uiteindelijk toe te dienen dosis.

Concentratie Volume Dosis Aanvang Duur
mg/ml ml mg blokkad blokkade
e uur
      minuten  

CHIRURGISCHE

ANESTHESIE

Intrathecale toediening

5,0 3-5 15-25 1-5 2-6

Chirurgie

De bovenvermelde doseringen zijn in het algemeen nodig voor een effectieve blokkade en dienen te worden beschouwd als adviesdoseringen bij volwassenen. Individuele variaties in aanvang en duur van het blok treden op. De getallen in de kolom ‘Dosis’ geven het verwachte benodigde dosisbereik weer. De gebruikelijke naslagwerken dienen te worden geraadpleegd, voor zowel het gebruik van andere lokaal anesthetische technieken, als de vereisten voor de individuele patiënt.

Wijze van toediening

Intrathecale toediening uitsluitend door injectie.

Voorafgaand aan en gedurende de injectie wordt zorgvuldig aspireren aanbevolen om een ongewilde intravasculaire injectie te voorkomen. Een ongewilde intravasculaire injectie is dan snel herkenbaar aan de tijdelijke toename van de hartfrequentie.

Er dient zowel voor als tijdens de toediening van de hoofddosis te worden geaspireerd. De hoofddosis dient langzaam met een snelheid van 25-50 mg/min te worden toegediend. Tegelijkertijd dienen de vitale functies van de patiënt nauwkeurig in de gaten te worden gehouden en moet met de patiënt een mondeling contact worden gehouden. Indien toxische verschijnselen optreden dient de toediening onmiddellijk te worden gestaakt.

De intrathecale injectie mag pas worden gegeven nadat de subarachnoïdale ruimte is geïdentificeerd en heldere cerebrospinale vloeistof uit de spinale naald of gedetecteerd is door aspiratie.

Onverenigbaarheden

In verband met het ontbreken van onderzoek naar onverenigbaarheden mag dit geneesmiddel niet met andere geneesmiddelen gemengd worden.

In alkalische oplossingen kan een neerslag optreden, daar ropivacaïnehydrochloride boven pH 6,0 slecht oplosbaar is.

Verwijdering

Alle ongebruikte producten of afvalmaterialen dienen te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

Advertentie

Stof(fen) Ropivacaine
Toelating Nederland
Producent Fresenius
Verdovend Nee
ATC-Code N01BB09
Farmacologische groep Anesthetica, lokaal

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.