Ropivacaïne hydrochloride IWA 7,5 mg/ml, oplossing voor injectie

Illustratie van Ropivacaïne hydrochloride IWA 7,5 mg/ml, oplossing voor injectie
Stof(fen) Ropivacaine
Toelating Nederland
Producent IWA
Verdovend Nee
ATC-Code N01BB09
Farmacologische groep Anesthetica, lokaal

Vergunninghouder

IWA

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De naam van dit geneesmiddel is Ropivacaïne hydrochloride IWA oplossing voor injectie.

Het bevat een geneesmiddel genaamd ropivacaïne hydrochloride en behoort tot de groep van geneesmiddelen die lokale anesthetica worden genoemd.

Ropivacaïne hydrochloride IWA oplossing voor injectie wordt gebruikt

 • om delen van uw lichaam te verdoven (anestheseren) tijdens een operatie, waaronder een keizersnede.
 • ter verlichting van pijn bijvoorbeeld bij een bevalling of na een operatie.
 • voor de behandeling van acute pijn bij kinderen tijdens en na een operatie.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Ropivacaïne hydrochloride IWA is een oplossing voor injectie.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Als u een bestaande allergie heeft tegen andere locale anaesthetica van het amide-type, zoals bupivacaïne of lidocaïne.
 • Als epidurale of lokale verdoving niet mogen worden uitgevoerd.
 • Als u een verminderd bloedvolume (hypovolemie) heeft.
 • Voor obstetrische paracervicale anesthesie (verdoving aan beide kanten van de baarmoederhals voor pijnstilling tijdens de bevalling).

Als u niet zeker weet of één van bovenstaande punten op u van toepassing is, overleg dan met uw arts, voordat u Ropivacaïne hydrochloride IWA krijgt toegediend.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Wanneer u problemen met uw hart, lever of nieren heeft. Vertel uw arts als u een van deze problemen heeft, omdat uw arts de dosering van Ropivacaïne hydrochloride IWA misschien moet aanpassen.
 • Wanneer u of iemand in uw familie is verteld dat u een zeldzame ziekte van het bloed pigment heeft (porphyrie). Vertel uw arts wanneer u of een familielid porphyrie heeft, omdat uw arts u zonodig een ander middel voor verdoving kan geven.
 • Vertel uw arts over eventuele ziektes en uw medische conditie, voordat behandeling met Ropivacaïne hydrochloride IWA wordt gestart.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Ropivacaïne hydrochloride IWA nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Voorzichtigheid is geboden wanneer u de volgende middelen krijgt toegediend:

 • Andere anesthetica (plaatselijk verdovende middelen)
 • Geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van hartritmestoornissen (anti- aritmica) of
 • Sterke pijnstillers (opioïden).

Gelijktijdig gebruik van Ropivacaïne hydrochloride IWA en één van bovengenoemde geneesmiddelen kan de werking en eventuele bijwerkingen versterken.

Langdurig gebruik van ropivacaïne hydrochloride moet worden vermeden naast gebruik van:

 • Medicijnen voor depressie (bijv. fluvoxamine) of
 • Antibiotica voor de behandeling van bacteriële infecties (bijv. enoxacine)

Uw lichaam zal zich minder snel ontdoen van Ropivacaïne hydrochloride IWA als u één van deze geneesmiddelen gebruikt.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Ropivacaïne hydrochloride IWA kan met of zonder voedsel gebruikt worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u Ropivacaïne hydrochloride IWA krijgt toegediend. Het is onbekend of ropivacaïne hydrochloride de zwangerschap beïnvloedt of in de moedermelk terecht komt.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen studies gedaan naar het effect op de rijvaardigheid en het gebruik van machines. Er kan echter een gering effect op de mentale functies en coördinatie verwacht worden, afhankelijk van de dosis. Motoriek en reactiesnelheid kunnen tijdelijk verminderd zijn, zelfs als er geen andere signalen van beïnvloeding van het centrale zenuwstelsel zijn (centraal zenuwstelsel toxiciteit). U dient geen auto te rijden of gereedschap of machines te gebruiken nadat Ropivacaïne hydrochloride IWA aan u is toegediend.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

1 ml Ropivacaïne hydrochloride IWA oplossing voor injectie bevat tot 2,75 mg natrium. Hiermee dient rekening gehouden te worden wanneer u een natriumbeperkt dieet volgt.

Dit geneesmiddel bevat maximaal 128 mg kalium per totale dosis. Hiermee dient rekening gehouden te worden wanneer u een kaliumbeperkt dieet volgt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Uw arts zal Ropivacaïne hydrochloride IWA bij u toedienen. De dosering die u ontvangt hangt af van uw lichaamsgrootte, leeftijd, fysieke conditie en van welke soort pijnstilling u nodig heeft.

De laagste dosering, welke een effectieve anesthesie (verdoving van het gewenste gebied) kan produceren dient te worden toegepast.

Na toediening van Ropivacaïne hydrochloride IWA zult u geen pijn, warmte of kou voelen in het verdoofde gebied, maar u kunt nog steeds druk en aanraking voelen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag het uw arts.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Ernstige bijwerkingen veroorzaakt door een teveel aan Ropivacaïne hydrochloride IWA vereisen een speciale behandeling en de arts die u behandelt is opgeleid om met deze situaties om te gaan.

De eerste tekenen van een overdosering zijn:

 • duizeligheid of licht gevoel in het hoofd,
 • problemen met zien en horen,
 • verdoving van de lippen en rond de mond,
 • verdoving van de tong.

Als u deze signalen herkent, of als u denkt dat u teveel Ropivacaïne hydrochloride IWA heeft gekregen, moet u dit direct aan uw arts vertellen. Om het risico op ernstige bijwerkingen te verminderen, zal uw arts stoppen met het toedienen van Ropivacaïne hydrochloride IWA.

Andere ernstige bijwerkingen veroorzaakt door te hoge doseringen van Ropivacaïne hydrochloride IWA zijn spraakproblemen, tintelingen, trillen, spiertrekkingen, toevallen (stuipen) en bewusteloos raken.

Ropivacaïne 7,5 mg/ml en 10 mg/ml oplossing voor injectie mag niet worden toegepast bij kinderen jonger dan 12 jaar, aangezien de veiligheid en effectiviteit van ropivacaïne hydrochloride niet onderzocht zijn.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Ropivacaïne hydrochloride IWA bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Belangrijke bijwerkingen om op te letten:

Levensbedreigende allergische reacties, zoals anafylaxie zijn zeldzaam (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 personen). Mogelijke tekenen hiervan zijn zwelling van uw gezicht, uw lippen, uw tong of andere lichaamsdelen, kortademigheid, piepende ademhaling of moeilijkheden met ademen. Als u denkt dat Ropivacaïne hydrochloride IWA een allergische reactie veroorzaakt, vertel dit dan direct aan uw arts.

Andere mogelijke bijwerkingen:

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op 10 personen)

 • lage bloeddruk (hypotensie)
 • ziek gevoel (misselijkheid)

Vaak (komt voor bij 1 tot 10 op 100 personen)

 • ‘slapende’ lichaamsdelen
 • duizeligheid
 • hoofdpijn
 • vertraagde of versnelde hartslag (bradycardie, tachycardie)
 • hoge bloeddruk (hypertensie)
 • ziek zijn (braken)
 • moeite met plassen
 • verhoogde temperatuur (koorts) of stijfheid (rigor)
 • rugpijn

Soms (komt voor bij 1 tot 10 op 1.000 personen)

 • angst
 • verminderde gevoeligheid of gevoel van de huid
 • flauwvallen
 • moeite met de ademhalen
 • verlaagde lichaamstemperatuur (hypothermie)
 • sommige verschijnselen treden op als de injectie per ongeluk in een bloedvat is toegediend, of als teveel Ropivacaïne hydrochloride IWA aan u is toegediend (zie ook “Heeft u te veel van dit middel gebruikt?”). Deze verschijnselen bestaan uit toevallen (stuipen), duizeligheid of licht gevoel in uw hoofd, verdoofd gevoel van uw lippen en rond uw mond, verdoofd gevoel van uw tong, problemen met zien en horen, problemen met spreken, stijve spieren en rillen.

Zelden (komt voor bij 1 tot 10 op 10.000 personen)

 • hartaanval (cardiaal arrest)
 • onregelmatige hartslag (aritmie).

Andere mogelijke bijwerkingen zijn:

 • verdoving als gevolg van irritatie van uw zenuwen door de naald of infusie. Dit gaat meestal snel voorbij.

Mogelijke andere bijwerkingen van andere anesthetica, die ook door Ropivacaïne hydrochloride IWA veroorzaakt kunnen worden:

 • Zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 personen): beschadiging van uw zenuwen. Dit kan blijvende schade veroorzaken.
 • Als teveel Ropivacaïne hydrochloride IWA in uw ruggemerg is toegediend, kan het hele lichaam verdoofd raken (geanestheseerd).

Kinderen

Bij kinderen zijn de bijwerkingen hetzelfde als bij volwassenen, behalve wat betreft lage bloeddruk dat minder vaak voorkomt bij kinderen (bij minder dan 1 op de 10 kinderen) en een ziek gevoel dat vaker voorkomt bij kinderen (bij meer dan 1 op de 10 kinderen).

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Er zal u niet worden gevraagd dit middel te bewaren. De arts zal dit product bewaren en het wordt bij u gebracht, klaar om te gebruiken.

Het product dient direct na opening te worden gebruikt.

Gebruik Ropivacaïne hydrochloride IWA niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Precipitatie kan voorkomen in alkalische oplossingen.

Gebruik Ropivacaïne hydrochloride IWA niet als u tekenen van bederf ziet.

Niet in de vriezer bewaren.

Houdbaarheid na eerste opening:

Vanuit microbiologisch standpunt, dient het product direct te worden gebruikt. Indien niet direct gebruikt, vallen de bewaartermijn en voorwaarden voor gebruik onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker en zouden ze normaal niet meer mogen bedragen dan 24 uur bij 2 tot 8 °C.

Meestal wordt Ropivacaïne hydrochloride IWA bewaard in apotheken en ziekenhuizen. De artsen zijn verantwoordelijk voor juiste verwerking. Restanten van dit product en alle hulpmiddelen die gebruikt zijn voor reconstitutie, oplossing en toediening moeten worden vernietigd zoals beschreven in standaard procedures van het ziekenhuis, rekening houdend met wettelijke regulatie voor verwerking van gevaarlijke afvalstoffen.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is ropivacaïne hydrochloride. Elke ml oplossing voor injectie bevat ropivacaïne gelijk aan 2 mg, 7,5 mg of 10 mg ropivacaïne hydrochloride.

Ropivacaine/IWA 2 mg/ml oplossing voor injectie

1 injectieflacon van 10 ml oplossing voor injectie bevat 20 mg ropivacaïne hydrochloride overeenkomend met 17,65 mg ropivacaïne.

1 injectieflacon van 20 ml oplossing voor injectie bevat 40 mg ropivacaïne hydrochloride overeenkomend met 35,31 mg ropivacaïne.

Ropivacaine/IWA 7,5 mg/ml oplossing voor injectie

1 injectieflacon van 10 ml oplossing voor injectie bevat 75 mg ropivacaïne hydrochloride overeenkomend met 61,79 mg ropivacaïne.

1 injectieflacon van 20 ml oplossing voor injectie bevat 150 mg ropivacaïne hydrochloride overeenkomend met 123,58 mg ropivacaïne.

Ropivacaine/IWA 10 mg/ml oplossing voor injectie

1 injectieflacon van 10 ml oplossing voor injectie bevat 100 mg ropivacaïne hydrochloride overeenkomend met 82,39 mg ropivacaïne.

1 injectieflacon van 20 ml oplossing voor injectie bevat 200 mg ropivacaïne hydrochloride overeenkomend met 164,77 mg ropivacaïne.

De andere stoffen in dit middel zijn: natriumchloride, zoutzuur, kaliumhydroxide en water voor injectie.

Hoe ziet Ropivacaïne hydrochloride IWA eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Ropivacaïne hydrochloride IWA is een heldere, steriele en kleurloze oplossing voor injectie. De oplossing is verkrijgbaar in een polypropylene injectieflacon met een rubberen (bromobutyl rubber) stop en een aluminium afsluitkapje.

Ropivacaïne/IWA 2 mg/ml oplossing voor injectie is verkrijgbaar in polypropylene injectieflacons van 10 ml en 20 ml met een rubberen (bromobutyl rubber) stop en een aluminium afsluitkapje.

Ropivacaïne/IWA 7,5 mg/ml oplossing voor injectie is verkrijgbaar in polypropylene injectieflacons van 10 ml en 20 ml met een rubberen (bromobutyl rubber) stop en een aluminium afsluitkapje.

Ropivacaïne/IWA 10 mg/ml oplossing voor injectie is verkrijgbaar in polypropylene injectieflacons van 10 ml en 20 ml met een rubberen (bromobutyl rubber) stop en een aluminium afsluitkapje.

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen IWA Consulting Aps

Ølby Center 7,1. 4600 Køge Denemarken

Fabrikant Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str., Pallini Attiki Griekenland

Ropivacaïne hydrochloride IWA 2 mg/ml oplossing voor injectie is in Nederland ingeschreven onder nummer RVG 104767.

Ropivacaïne hydrochloride IWA 7,5 mg/ml oplossing voor injectie is in Nederland ingeschreven onder nummer RVG 104768.

Ropivacaïne hydrochloride IWA 10 mg/ml oplossing voor injectie is in Nederland ingeschreven onder nummer RVG 104769.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Denemarken Ropivacainhydrochlorid IWA
Oostenrijk Ropivacainhydrochlorid IWA 2 mg/ml Injektionslösung
  Ropivacainhydrochlorid IWA 7.5 mg/ml Injektionslösung
  Ropivacainhydrochlorid IWA 10 mg/ml Injektionslösung
Duitsland Ropivacainhydrochlorid IWA 2 mg/ml Injektionslösung
  Ropivacainhydrochlorid IWA 7.5 mg/ml Injektionslösung
  Ropivacainhydrochlorid IWA 10 mg/ml Injektionslösung
Frankrijk ROPIVACAINE IWA CONSULTING 2 mg/ml solution injectable en ampoule
  ROPIVACAINE IWA CONSULTING 7.5 mg/ml solution injectable en ampoule
  ROPIVACAINE IWA CONSULTING 10 mg/ml solution injectable en ampoule
Italië Ropivacainhydrochlorid IWA
Nederland Ropivacainhydrochlorid IWA
Polen Ropivacainhydrochlorid IWA

Deze bijsluiter is goedgekeurd in 10/2010

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

In alkalische oplossingen kan precipitatie voorkomen, omdat ropivacaïne hydrochloride niet goed oplosbaar is bij pH > 6.

Ropivacaïne hydrochloride IWA oplossing voor injectie dient alleen gebruikt te worden door, of onder supervisie van, specialisten met ervaring in regionale anesthesie.

Ropivacaïne hydrochloride IWA producten zijn vrij van conserveermiddelen en zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. Alle ongebruikte oplossing moet worden weggegooid.

De intacte container moet niet opnieuw worden geautoclaveerd.

Dosering – volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar

De navolgende tabel is een leidraad voor dosering bij de gebruikelijke blokkades. De getallen in de kolom „Dosering“ geven de verwachte benodigde doseringsrange weer. Individuele variaties in aanvang en duur van het blok treden op. De laagst mogelijke dosering vereist voor een effectieve blokkade moet worden gebruikt. De ervaring van de specialist en zijn kennis van de lichamelijke conditie van de patiënt zijn van belang voor bepaling van de uiteindelijk toe te dienen dosis.

          Concentratie Volume Dosis Aanvang Duur  
          ropivacaïne                  
          hydrochloride                  
            mg/ml ml mg minuten uur  
  Chirurgische                            
  anaesthesie                            
  Lumbale                            
  epidurale                            
  toediening                            
  Chirurgische       7,5   15–25   113–   10–20   3–5    
  ingrepen               188            
          10   15–20   150–   10–20   4–6    
                  200            
  Section       7,5   15–20   113–   10–20   3–5    
  caesarea               150(1)            
  Thoracale                            
  epidurale                            
  toediening                            
  Het zetten van       7,5   5–15   38–113   10–20   n.v.t.(2)    
  een blok t.b.v.            
            (afhankelijk              
  postoperatieve                    
          van het                
  pijnbestrijding         niveau van              
              de injectie)              
Grote          
zenuwblok-          
kade *          
Brachiaal 7,5 30–40 225– 10–25 6–10
plexusblok     300(3)    
Perifere 7,5 1–30 7,5– 1–15 2–6
blokkade     225    
(e.g. minor          
nerve blocks          
and infiltration)          
 1. Een aanvangsdosering van ongeveer 100 mg (13 -14 ml) ropivacaïne hydrochloride dient gegeven te worden in 3-5 minuten. Twee aanvullende giften van in totaal 50 mg kunnen indien nodig worden gegeven.
 2. (2) n.v.t. = niet van toepassing
 3. Er kan alleen een doseringsaanbeveling worden gegeven voor brachiaal plexusblok. Voor andere grote zenuwblokkades kunnen lagere doses vereist zijn.
  Concentratie Volume Dosis Aanvang Duur van
  ropivacaïne     symptomen symptomen
  hydrochloride            
Acute mg/ml ml mg minuten uur  
pijnbehandeling              
Lumbale              
epidurale              
toediening              
Bolus 2 10–20 20–40 10–15 0,5–1,5
Intermitterende 2 10–15 20–30        
injecties (‘top              
up’)              
(bijv. tijdens   (minimum          
bevalling)   interval          
    30          
    minuten)          
Continue infusie              
bijv.              
- tijdens 2 6–10 ml/h 12–20 n.v.t.(2) n.v.t.(2)
bevalling     mg/uur        
- postoperatieve 2 6–14 ml/h 12–28 n.v.t. (2) n.v.t. (2)
pijnbehandeling mg/uur    
Thoracale          
Epidurale          
toediening 2 6–14 ml/h 12–28 n.v.t.(2) n.v.t.(2)
Continu infuus     mg/uur    
(postoperatieve          
pijn          
behandeling)          
Perifere          
blokkade          
bijv. kleine 2 1–100 2–200 1–5 2–6
zenuwen en          
infiltratie          
Perifere zenuw-          
blokkade          
(Femorale of          
interscalene          
blokkade)          
Continu infuus 2 5–10 10–20 n.v.t. n.v.t.
of   ml/uur mg/uur    
intermitterende          
injecties          
(bijv.          
postoperatieve          
pijn          
behandeling)          

Voor epidurale blokkade bij chirurgische ingrepen, zijn enkelvoudige doses tot 250 mg ropivacaïne hydrochloride gebruikt en goed verdragen.

Concentraties van meer dan 7,5 mg/ml ropivacaïne zijn niet gerapporteerd voor sectio caesarea.

Als een langdurige blokkade door continue infusie of herhaalde toediening van bolusinjecties gewenst is, moet er rekening worden gehouden met het risico van het bereiken van toxische plasmaspiegels, of het veroorzaken van locale beschadigingen. Cumulatieve doseringen tot 675 mg ropivacaïne hydrochloride voor chirurgische ingrepen en postoperatieve analgesie, verdeeld over 24 uur, evenals een postoperatief continue epiduraal infuus tot 28mg/uur ropivacaïne hydrochloride gedurende 72 uur, werden goed verdragen door volwassenen. Bij een beperkt aantal patiënten zijn hogere doses tot 800 mg/dag toegediend met relatief weinig bijwerkingen.

Combinatie met opiaten:

Een epidurale infusie van ropivacaïne hydrochloride 2 mg/ml gemengd met fentanyl 1-4 μg/ml is in klinisch onderzoek gebruikt voor postoperatieve pijnbehandeling tot hooguit 72 uur. De combinatie ropivacaïne hydrochloride en fentanyl gaf een betere verlichting van de pijn, maar veroorzaakte wel opiaat gerelateerde bijwerkingen. De combinatie van ropivacaïne hydrochloride en fentanyl is alleen onderzocht voor ropivacaïne hydrochloride 2 mg/ml.

Toedieningswijze – volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar

Voorafgaand aan en gedurende de injectie wordt zorgvuldig aspireren aanbevolen om een ongewilde intravasculaire injectie te voorkomen. Een testdosis van 3-5 ml lidocaïne (lignocaïne) met adrenaline (epinefrine) (lidocaïne 2% met Adrenaline (epinefrine) 1:200.000) wordt aangeraden als een grote dosis moet worden geïnjecteerd. Een ongewilde intravasculaire injectie is dan snel herkenbaar aan de tijdelijke toename van de hartfrequentie, en in geval van een ongewilde intrathecale injectie door signalen van een spinaal blok.

Ropivacaïne hydrochloride dient langzaam of in kleine doses met een snelheid van 25-50 mg/min te worden toegediend. Tegelijkertijd dienen de vitale functies van de patiënt nauwkeurig in de gaten te worden gehouden en moet met de patiënt een mondeling contact worden onderhouden. Indien toxische verschijnselen optreden dient de toediening onmiddellijk te worden gestaakt.

De maximale duur voor een epiduraal blok is 3 dagen.

Dosering – kinderen 0 tot en met 12 jaar:

(voor gebruik in kinderen van 0 tot 12 jaar is alleen de 2 mg/ml concentratie geïndiceerd)

De doseringen in de tabel dienen te worden beschouwd als adviesdoseringen bij kinderen. Individuele variaties treden op.

Adviesdoseringen kunnen worden gegeven voor kinderen met een lichaamsgewicht tot 25 kg. Het volume voor epidurale bolus doseringen dient 25 ml per patiënt niet te overschrijden. Voor kinderen met een hoger lichaamsgewicht zijn geen gegevens beschikbaar voor gedetailleerde aanbevelingen. Bij ‘zware’ kinderen is een geleidelijke afname van de dosering vaak nodig en deze dient gebaseerd te zijn op het ideale lichaamsgewicht. De gebruikelijke naslagwerken dienen te worden geraadpleegd, voor zowel het gebruik van anesthetische technieken, als de vereisten voor de individuele patiënt.

  Concentratie Volume Dosis
  ropivacaïne    
  hydrochloride    
  mg/ml ml/kg mg/kg
ACUTE PIJNBEHANDELING      
(per en postoperatief)      
Enkelvoudige caudale epidurale toediening      
Blokkade beneden T12, bij kinderen met een 2 1 2
lichaamsgewicht tot 25 kg.      
Continu epiduraal infuus      
Bij kinderen met een lichaamsgewicht tot 25 kg      
0 tot en met 6 maanden      
Bolus dosisa 2 0,5–1 1–2
Infusie tot 72 uur 2 0,1 0,2
    ml/kg/uur mg/kg/uur
6 tot en met 12 maanden      
Bolus dosisa 2 0,5–1 1–2
Infusie tot 72 uur 2 0,2 0,4
    ml/kg/uur mg/kg/uur
1 tot 12 jaar      
Bolus dosisb 2 1 2
Infusie tot 72 uur 2 0,2 0,4
    ml/kg/uur mg/kg/uur

a. De lagere doseringen worden aangeraden voor thoracale epidurale blokkades, terwijl de hogere doseringen aangeraden worden voor lumbale of caudale epidurale blokkades.

b. Aanbevolen voor lumbale epidurale blokkades. Het is goed gebruik de bolus dosis voor thoracale epidurale analgesie te verlagen.

Toedieningswijze – kinderen van 0 tot en met 12 jaar

Voorafgaand aan en gedurende de injectie wordt zorgvuldig aspireren aanbevolen om een ongewilde intravasculaire injectie te voorkomen. Gedurende de injectie dienen de vitale functies van de patiënt nauwlettend te worden gevolgd. Indien toxische verschijnselen optreden dient de toediening onmiddellijk te worden gestaakt.

Ongeacht de manier van toedienen wordt het verdelen van de berekende dosis lokaal-anestheticum aanbevolen.

Het gebruik van ropivacaïne hydrochloride bij premature kinderen is niet gedocumenteerd.

Het geneesmiddel moet voor gebruik visueel gecontroleerd worden. De oplossing dient alleen te worden gebruikt indien deze helder is en zo goed als vrij van partikels en indien de verpakking onbeschadigd is.

Advertentie

Stof(fen) Ropivacaine
Toelating Nederland
Producent IWA
Verdovend Nee
ATC-Code N01BB09
Farmacologische groep Anesthetica, lokaal

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.