Ropivacaïne Hydrochloride Hospira 10 mg/ml, oplossing voor injectie

Illustratie van Ropivacaïne Hydrochloride Hospira 10 mg/ml, oplossing voor injectie
Stof(fen) Ropivacaine
Toelating Nederland
Producent Hospira
Verdovend Nee
ATC-Code N01BB09
Farmacologische groep Anesthetica, lokaal

Vergunninghouder

Hospira

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ropivacaïne hydrochloride Hospira is een middel voor plaatselijke verdoving.

Ropivacaïne Hydrochloride Hospira 7,5 mg/ml en 10 mg/ml wordt gebruikt om specifieke lichaamsdelen te verdoven tijdens kleine en grote operatieve ingrepen, waaronder een keizersnede.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U bent allergisch (overgevoelig) voor een ander plaatselijk verdovingsmiddel van dezelfde klasse, zoals lidocaïne of bupivacaïne, of u heeft in het verleden slecht gereageerd op plaatselijke verdovingsmiddelen.
 • U heeft een verlaagde hoeveelheid bloed in uw lichaam (hypovolemie).
 • Als injectie in een bloedvat (intraveneuze pijnstilling) om een deel van uw lichaam te verdoven.
 • Als injectie in de baarmoederhals (cervix) om de pijn te verlichten tijdens de bevalling.

Vertrouwelijke informatie

Ropivacaïne Hydrochloride 7,5 mg/ml & 10 mg/ml oplossing voor injectie

 • Als u enige twijfel heeft of als u zich in een van de bovengenoemde situaties bevindt, neem dan contact op met uw arts of anesthesist voordat ropivacaïne bij u wordt toegediend.

Vóór u dit geneesmiddel krijgt, moet u uw anesthesist op de hoogte brengen als u een van de volgende aandoeningen heeft of ooit heeft gehad:

 • Ernstige leverziekte of leverproblemen
 • Nierproblemen
 • Hartproblemen
 • Infectie op het deel van de huid waar de injectie zal worden toegediend.

Als u aan een van deze aandoeningen lijdt, zal uw anesthesist hiermee rekening houden bij het bepalen van de juiste dosering van Ropivacaïne Hydrochloride Hospira 7,5 mg/ml en 10 mg/ml voor u.

Als aan u of aan een van uw familieleden ooit is verteld dat u de zeldzame aandoening ‘acute porfyrie’ heeft. Als dit het geval is, moet u dit aan uw arts vertellen omdat u dan misschien een ander verdovingsmiddel moet krijgen dan ropivacaïne.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan aan uw arts. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Andere geneesmiddelen kunnen de werking van Ropivacaïne Hydrochloride Hospira 7,5 mg/ml en 10 mg/ml beïnvloeden of omgekeerd.

Vertel het uw anaesthesist als u andere geneesmiddelen gebruikt (of als u dat wilt gaan doen) zoals:

 • Andere plaatselijke verdovingsmiddelen
 • Sterkere pijnstillers, zoals morfine of codeïne
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden om een onregelmatige hartslag te behandelen, zoals mexiletine, amiodaron of lidocaïne
 • Fluvoxamine (geneesmiddel tegen depressie)
 • Enoxacin (antibioticum gebruikt om bacteriële infecties te behandelen)
 • Ketoconazol (ter behandeling van schimmelinfecties).

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Behalve over epiduraal gebruik (ruggenprik) tijdens de bevalling zijn er onvoldoende gegevens verzameld over het gebruik van ropivacaïnehydrochloride tijdens de zwangerschap. Toch wijzen studies bij dieren niet op schadelijke effecten.

Het is niet bekend of ropivacaïnehydrochloride overgaat in de moedermelk.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Vertrouwelijke informatie

Ropivacaïne Hydrochloride 7,5 mg/ml & 10 mg/ml oplossing voor injectie

Dit geneesmiddel kan problemen veroorzaken met uw concentratie, coördinatie, bewegingsvermogen en alertheid. Als u daar last van heeft, mag u niet autorijden of machines bedienen tot u volledig bent hersteld.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Ropivacaïne Hydrochloride Hospira 7,5 mg/ml bevat 2,95 mg natrium per ml oplossing. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een natriumarm dieet.

Ropivacaïne Hydrochloride Hospira 10 mg/ml bevat 2,79 mg natrium per ml oplossing. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een natriumarm dieet.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Ropivacaïne Hydrochloride Hospira 7,5 mg/ml en 10 mg/ml wordt u door uw anesthesist toegediend. Het is daarom onwaarschijnlijk dat u een onjuiste dosis krijgt.

Uw arts dient ropivacaïnehydrochloride toe in het lichaamsdeel dat verdoofd moet worden, of in de buurt van het lichaamsdeel dat verdoofd moet worden of in een gebied dat verder verwijderd ligt van het lichaamsdeel dat verdoofd moet worden. Dit is het geval als u een epidurale injectie (ruggenprik, vlakbij het ruggenmerg) krijgt.

Uw anesthesist past de dosis aan aan uw behoeften. Daarbij wordt in overweging genomen waarvoor Ropivacaïne Hydrochloride Hospira 7,5 mg/ml en 10 mg/ml nodig is, uw gezondheid, uw leeftijd, uw lichaamsgewicht en eventuele andere geneesmiddelen die u krijgt.

Ropivacaïnehydrochloride wordt naar alle waarschijnlijkheid toegediend in het ziekenhuis, onder toezicht van een arts, waardoor het onwaarschijnlijk is dat u te veel krijgt. Twijfelt u toch? Neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker.

De eerste verschijnselen van een overdosis zijn:

 • duizeligheid of een licht gevoel in uw hoofd
 • verdoofd gevoel van de lippen en het gebied rondom de mond,
 • verdoofd gevoel van de tong
 • problemen met het horen
 • problemen met het zien (zicht)

Om het risico op ernstige bijwerkingen te verlagen, zal uw arts de toediening van ropivacaïnehydrochloride stoppen zodra deze symptomen zich voordoen. Dit betekent dat als een van deze symptomen optreden, u dit onmiddellijk aan uw arts moet laten weten.

Ernstiger bijwerkingen van een overdosis met ropivacaïnehydrochloride of een onbedoelde injectie in een ader zijn trillen, toevallen, hartproblemen (bijv. onregelmatige hartslag, hartstilstand) en stoppen met ademhalen.

Vertrouwelijke informatie

Ropivacaïne Hydrochloride 7,5 mg/ml & 10 mg/ml oplossing voor injectie

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Ropivacaïne Hydrochloride Hospira 7,5 mg/ml en 10 mg/ml oplossing voor injectie bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u een van de volgende bijwerkingen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, aangezien ze allemaal ernstig zijn. U kunt dringend medische hulp nodig hebben.

Soms (komt voor bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers):

 • symptomen van bijwerkingen in het centrale zenuwstelsel: convulsies/toevallen, licht gevoel in het hoofd, tintelingen of verdoofd gevoel rond de mond (circumorale paresthesie), verdoofd gevoel van de tong, overgevoelig gehoor (hyperacusis), oorsuizen (tinnitus), visuele stoornissen, spraakproblemen (dysartrie), stuiptrekkingen, trillen

Zelden (komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers):

 • hartstilstand
 • onregelmatige hartslag (hartaritmieën)
 • kortademigheid (dyspneu)
 • allergische reacties (een ernstige allergische reactie die ademhalingsmoeilijkheden of duizeligheid veroorzaakt (anafylactische reacties), een ernstige allergische reactie die het aangezicht of de keel doet opzwellen, netelroos (urticaria)(angioneurotisch oedeem))

Breng uw arts onmiddellijk op de hoogte, als u een van de volgende bijwerkingen ervaart.

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • lage bloeddruk bij volwassenen (hypotensie)
 • misselijkheid (nausea)

Vaak (komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers):

 • hoofdpijn
 • prikkelend, brandend of drukkend gevoel (paresthesie)
 • duizeligheid
 • hoge bloeddruk (hypertensie)
 • moeilijk of niet kunnen plassen (urinaire retentie)
 • verhoogde lichaamstemperatuur
 • stramme spieren
 • rugpijn
 • het gevoel dat uw hart sneller of trager klopt dan normaal
 • flauwvallen
 • braken

Vertrouwelijke informatie

Ropivacaïne Hydrochloride 7,5 mg/ml & 10 mg/ml oplossing voor injectie

Soms (komt voor bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers):

 • kortademigheid
 • lage lichaamstemperatuur (hypothermie)
 • angstgevoelens
 • verminderd gevoel voor druk en aanraking (hypo-esthesie)

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25ºC. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Gebruik dit middel niet als u deeltjes of verkleuring opmerkt.

Na opening: het product moet onmiddellijk worden gebruikt.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is ropivacaïnehydrochloride. Ropivacaïne Hydrochloride Hospira 7,5 mg/ml oplossing voor injectie:

1 ml van de oplossing voor injectie bevat 7,5 mg ropivacaïnehydrochloride (watervrij) (als ropivacaïnehydrochloridemonohydraat).

Elke flacon van 10 ml of 20 ml oplossing voor injectie bevat respectievelijk 75 mg en 150 mg ropivacaïnehydrochloride (watervrij) (als ropivacaïnehydrochloridemonohydraat).

Ropivacaïne Hydrochloride Hospira 10 mg/ml oplossing voor injectie:

1 ml van de oplossing voor injectie bevat 10 mg ropivacaïnehydrochloride (watervrij) (als ropivacaïnehydrochloridemonohydraat).

Elke flacon van 10 ml of 20 ml oplossing voor injectie bevat respectievelijk 100 mg en 200 mg ropivacaïnehydrochloride (watervrij) (als ropivacaïnehydrochloridemonohydraat).

Vertrouwelijke informatie

Ropivacaïne Hydrochloride 7,5 mg/ml & 10 mg/ml oplossing voor injectie

De andere stoffen in dit middel zijn natriumchloride, zoutzuur (voor pH-aanpassing), natriumhydroxide (voor pH-aanpassing) en water voor injecties.

Ropivacaïne Hydrochloride Hospira 7,5 mg/ml en 10 mg/ml oplossing voor injectie is een heldere, kleurloze oplossing zonder zichtbare deeltjes.

Ropivacaïne Hydrochloride Hospira 7,5 mg/ml oplossing voor injectie:

75 mg/10 ml: 10 ml Ph.Eur type I heldere glazen flacon met een chlorobutylrubberen dop en aluminium flip-off sluiting. Verpakkingen van 5 en 10 flacons.

150 mg/20 ml: 20 ml Ph.Eur type I heldere glazen flacon met een chlorobutylrubberen dop en aluminium flip-off sluiting. Verpakkingen van 5 en 10 flacons.

Ropivacaïne Hydrochloride Hospira 10 mg/ml oplossing voor injectie:

100 mg/10 ml: 10 ml Ph.Eur type I heldere glazen flacon met een chlorobutylrubberen dop en aluminium flip-off sluiting. Verpakkingen van 5 en 10 flacons.

200 mg/20 ml: 20 ml Ph.Eur type I heldere glazen flacon met een chlorobutylrubberen dop en aluminium flip-offdichting. Verpakkingen met 5 en 10 flacons.

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

De houder van de vergunning voor het in de handel brengen is Hospira Benelux BVBA, Stallestraat 63, B-1180 Brussel, België

De fabrikant is:

Hospira S.P.A, Via fosse Ardeatine, 2-20060, Liscate, Milaan, Italië OF

Hospira UK Limited, Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RW, Verenigd Koninkrijk.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in augustus 2010.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

Ropivacaïne Hydrochloride Hospira 7,5 mg/ml en 10 mg/ml bevatten geen conserveringsmiddelen en zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik. Gooi eventuele ongebruikte oplossing weg.

Vóór toediening moet het geneesmiddel visueel geïnspecteerd worden. De oplossing mag alleen worden gebruikt als ze helder is en vrij van deeltjes en als

Vertrouwelijke informatie

Ropivacaïne Hydrochloride 7,5 mg/ml & 10 mg/ml oplossing voor injectie

de flacon onbeschadigd is.

De intacte flacon mag niet opnieuw geautoclaveerd worden.

Na eerste opening:

Vanuit microbiologisch oogpunt dient het product direct gebruikt te worden. Indien het niet direct gebruikt wordt, zijn de bewaartermijnen tijdens gebruik en de omstandigheden voorafgaand aan de toediening voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Bij gebrek aan compatibiliteitsstudies mag dit geneesmiddel niet worden verdund of gemengd met andere geneesmiddelen.

Alle ongebruikte producten en afvalstoffen dienen te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

Wijze van toediening

Perineuraal en epiduraal gebruik via injectie.

Dit geneesmiddel mag niet worden toegediend als intraveneuze regionale anesthesie of paracervicale anesthesie in de obstetrie.

Voorafgaand aan en gedurende de injectie van het product wordt zorgvuldig aspireren aanbevolen om intravasculaire injectie te voorkomen. Gedurende de injectie moeten de vitale functies van de patiënt nauwlettend worden gevolgd. Indien toxische verschijnselen optreden, moet de injectie onmiddellijk worden gestaakt.

Fractioneren van de berekende dosis van het lokaal anestheticum wordt aanbevolen, ongeacht de wijze van toediening.

De intacte flacon mag niet opnieuw geautoclaveerd worden.

Dosering

Zie de Samenvatting van de Productkenmerken voor doseringsgegevens.

Behandeling van acute toxiciteit

Als verschijnselen van acute systemische toxiciteit optreden, moet de toediening van het lokale anestheticum onmiddellijk worden gestaakt. CZS-symptomen (convulsies, CZS-depressie) moeten onmiddellijk worden behandeld met de juiste luchtweg- /respiratoire ondersteuning en de toediening van anticonvulsieve middelen.

In geval van een circulatoir arrest moet onmiddellijk cardiopulmonale resuscitatie worden toegepast. Optimale oxygenatie, beademing en ondersteuning van de circulatie zijn van vitaal belang, net als behandeling van acidose.

In geval van een cardiovasculaire depressie (hypotensie, bradycardie) moet een geschikte behandeling met intraveneuze vloeistoffen, vasopressoren en/of inotrope middelen overwogen worden. Kinderen moeten efedrine krijgen in een dosis die in verhouding is tot hun leeftijd en gewicht.

Vertrouwelijke informatie

Ropivacaïne Hydrochloride 7,5 mg/ml & 10 mg/ml oplossing voor injectie

In geval van een hartstilstand kan langdurige reanimatie nodig zijn voor een geslaagde uitkomst.

Vertrouwelijke informatie

Advertentie

Stof(fen) Ropivacaine
Toelating Nederland
Producent Hospira
Verdovend Nee
ATC-Code N01BB09
Farmacologische groep Anesthetica, lokaal

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.