Trileptal 300 mg, filmomhulde tabletten

Illustratie van Trileptal 300 mg, filmomhulde tabletten
Stof(fen) Oxcarbazepine
Toelating Nederland
Producent Novartis Pharma B.V. Haaksbergweg 16 1101 BX AMSTERDAM
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 08.02.2000
ATC-Code N03AF02
Farmacologische groep Anti-epileptica

Vergunninghouder

Novartis Pharma B.V. Haaksbergweg 16 1101 BX AMSTERDAM

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Oxcarbazepine Mylan 150 mg, filmomhulde tabletten Oxcarbazepine Mylan Pharmaceuticals Limited Damastown Industrial Park
Oxcarbazepine Sandoz 600 mg, filmomhulde tabletten Oxcarbazepine Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH ALMERE
Oxcarbazepine Mylan 600 mg, filmomhulde tabletten Oxcarbazepine Mylan Pharmaceuticals Limited Damastown Industrial Park
Oxcarbazepine 600 mg PCH, filmomhulde tabletten Oxcarbazepine Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM
Oxcarbazepine Jubilant 600 mg, filmomhulde tabletten Oxcarbazepine Jubilant Pharmaceuticals

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Trileptal?

Trileptal bevat de werkzame stof oxcarbazepine.

Trileptal behoort tot een groep van medicijnen die anticonvulsiva of anti-epileptica wordt genoemd.

Waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Medicijnen zoals Trileptal zijn de standaardbehandeling voor epilepsie.

Epilepsie is een hersenstoornis waarbij patiënten terugkerende aanvallen en toevallen/stuipen (convulsies) hebben. Aanvallen worden veroorzaakt door een tijdelijke fout in de elektrische activiteit van de hersenen. Normaal worden lichaamsbewegingen gecoördineerd door hersencellen, die op een geordende manier signalen versturen via de zenuwen naar de spieren. Bij epilepsie worden door de hersencellen te veel signalen op een ongeorganiseerde manier naar de spieren gestuurd. Dit kan resulteren in een ongecoördineerde spieractiviteit, die een epileptische aanval genoemd wordt.

Dit medicijn wordt gebruikt om partiële aanvallen met of zonder secundair gegeneraliseerde tonisch- clonische aanvallen (dit zijn zware epileptische aanvallen met spiersamentrekkingen) te behandelen. Bij partiële aanvallen is een beperkt gebied van de hersenen betrokken, maar dit kan zich uitbreiden naar de gehele hersenen en een gegeneraliseerde tonisch-clonische aanval veroorzaken. Er zijn twee typen partiële aanvallen: simpele en complexe. Bij simpele partiële aanvallen blijft de patiënt bij bewustzijn, terwijl bij complexe partiële aanvallen het bewustzijn van de patiënt verandert.

Dit medicijn houdt de “overactieve” zenuwcellen in de hersenen onder controle, waardoor het aantal aanvallen wordt onderdrukt of verminderd.

Dit medicijn kan alleen of in combinatie met andere anti-epileptica gebruikt worden.

Meestal zal de arts proberen om dát medicijn te vinden dat het beste werkt bij u of uw kind. In het geval van ernstige epilepsie kan het echter nodig zijn een combinatie van twee of meer medicijnen te geven om de aanvallen te controleren.

Dit medicijn kan worden gebruikt bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder.

Heeft u vragen over hoe Trileptal werkt of waarom u dit medicijn voorgeschreven krijgt? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Volg nauwgezet alle instructies van uw arts, zelfs als deze anders zijn dan de algemene informatie in deze bijsluiter.

Controle tijdens uw behandeling met dit medicijn

Uw arts kan vóór en tijdens uw behandeling met dit medicijn bloedtests uitvoeren om de dosering voor u te bepalen. Uw arts zal u vertellen wanneer u deze tests krijgt.

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

U bent allergisch voor oxcarbazepine, voor eslicarbazepine, of voor een van de andere stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

Als dit voor u geldt, vertel dit dan uw arts voordat u dit medicijn gebruikt. Vraag uw arts om advies als u denkt dat u allergisch bent.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt:

 • wanneer u ooit verschijnselen van uitzonderlijke overgevoeligheid (uitslag of andere tekenen van overgevoeligheid) voor carbamazepine of andere medicijnen heeft gehad. Als u allergisch bent voor carbamazepine, is de kans ongeveer 1 op 4 (25%) dat u ook allergisch bent voor oxcarbazepine (Trileptal).
 • wanneer u een nierziekte heeft.
 • wanneer u een ernstige leveraandoening heeft.
 • wanneer u diuretica gebruikt (medicijnen die gebruikt worden om de nieren te helpen om zout en water te verwijderen door meer urine te produceren).
 • wanneer u een hartaandoening heeft, kortademig bent en/of als u gezwollen voeten of benen heeft als gevolg van vochtophoping.
 • wanneer uit bloedonderzoek is gebleken dat de hoeveelheid natrium in uw bloed laag is (zie rubriek 4
  “Mogelijke bijwerkingen”).
 • als u als vrouw een hormonaal voorbehoedsmiddel gebruikt, zoals de anticonceptiepil. Het is mogelijk dat dit medicijn uw voorbehoedsmiddel onbetrouwbaar maakt. Gebruik een andere of aanvullende (niet-
  hormonale) voorbehoedsmethode tijdens de behandeling met dit medicijn. Dit zou een ongewenste zwangerschap moeten helpen voorkomen. Meld onregelmatig vaginaal bloedverlies of “spotting” direct aan uw arts. Raadpleeg uw arts of uw gezondheidsdeskundige als u hierover vragen heeft.

Het risico op ernstige huidreacties in verband met carbamazepine of chemisch verwante stoffen kan bij patiënten van Han-Chinese of Thaise afkomst worden voorspeld aan de hand van bloedonderzoek. Uw arts dient u te kunnen adviseren of bloedonderzoek noodzakelijk is voordat u oxcarbazepine gaat gebruiken.

Als u een van de volgende verschijnselen ontwikkelt na het starten van de behandeling met dit medicijn, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts of ga naar de eerste hulppost van het dichtstbijzijnde ziekenhuis:

 • wanneer er een allergische reactie bij u optreedt na het starten van de behandeling met dit medicijn. Verschijnselen omvatten: zwelling van de lippen, oogleden, gezicht, keel, mond of plotselinge ademhalingsproblemen; koorts met opgezette lymfeklieren; huiduitslag of blaren op de huid.
 • wanneer u tekenen heeft van leverontsteking (hepatitis), zoals geelzucht (gele verkleuring van huid of oogwit).
 • wanneer u een toename in het aantal aanvallen ervaart. Dit is vooral van belang bij kinderen maar kan zich ook voordoen bij volwassenen.
 • wanneer u tekenen heeft van bloedaandoeningen, zoals vermoeidheid, kortademigheid tijdens lichaamsbeweging, bleek zien, hoofdpijn, koude rillingen, duizeligheid, vaak infecties hebben die leiden tot koorts, keelpijn, mondzweren, het eerder dan normaal ontstaan van bloedingen of blauwe plekken, neusbloedingen, rode, paarse of onverklaarbare vlekken op de huid.
 • een klein aantal mensen, dat behandeld werd met anti-epileptica zoals dit medicijn, heeft ook gedachten gehad over zelfbeschadiging of zelfmoord. Als u op enig moment dergelijke gedachten heeft, neem dan direct contact op met uw arts.
 • wanneer u een versnelde of ongewoon trage hartslag heeft.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Bij kinderen kan het zijn dat de arts de schildklierfunctie wil laten controleren vóór en tijdens de behandeling.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Trileptal nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Dit geldt in het bijzonder voor:

 • Hormonale anticonceptiva, zoals de pil (zie “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?”).
 • Andere anti-epileptica en enzym-inducerende medicijnen, zoals carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, lamotrigine en rifampicine.
 • Medicijnen die de hoeveelheid natrium in uw bloed verlagen, zoals diuretica (die gebruikt worden om de nieren te helpen om zout en water te verwijderen door meer urine te produceren), desmopressine en niet- steroïde ontstekingsremmers zoals indometacine.
 • Lithium en monoamineoxidaseremmers (medicijnen die gebruikt worden voor de behandeling van stemmingswisselingen en bepaalde soorten depressies).
 • Medicijnen die het afweersysteem van uw lichaam beïnvloeden, zoals ciclosporine en tacrolimus.

Waarop moet u letten met eten en alcohol?

Dit medicijn kan worden ingenomen met of zonder voedsel.

Alcohol kan de slaapverwekkende (sedatieve) effecten van dit medicijn versterken. Vermijd het gebruik van alcohol zoveel mogelijk en raadpleeg uw arts voor advies.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Zwangerschap

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Het is belangrijk om epileptische aanvallen tijdens de zwangerschap te onderdrukken. Maar het innemen van

anti-epileptica tijdens de zwangerschap kan mogelijk een risico vormen voor uw baby. Uw arts zal u de voordelen en mogelijke risico’s uitleggen en zal u helpen te beslissen of u dit medicijn al dan niet moet

gebruiken.

Stop de behandeling met dit medicijn niet tijdens uw zwangerschap zonder eerst overleg te hebben met uw arts.

Borstvoeding

U moet geen borstvoeding geven als u dit medicijn gebruikt. De werkzame stof van dit medicijn wordt in de moedermelk uitgescheiden. Dit kan tot bijwerkingen leiden bij baby’s die borstvoeding krijgen. Vraag uw

arts of apotheker om advies voordat u dit medicijn inneemt tijdens het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tijdens het gebruik van dit medicijn kunt u zich slaperig of duizelig voelen. Ook kan het gebruik van dit medicijn, vooral bij het begin van de behandeling of bij een dosisverhoging, de volgende klachten veroorzaken: wazig zien, dubbelzien, gebrek aan spiercoördinatie en/of een verlaagd bewustzijn.

Het is belangrijk dat u met uw arts overlegt of u een auto mag besturen of machines mag bedienen terwijl u dit medicijn gebruikt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoeveel moet u innemen?

Dosering voor volwassenen

 • De geadviseerde startdosering van dit medicijn voor volwassenen (waaronder ook oudere patiënten) is 600 mg per dag.
 • Neem tweemaal per dag één tablet van 300 mg in.
 • Uw arts kan de dosering geleidelijk verhogen om de beste dosering voor u te vinden. De beste resultaten worden meestal bereikt bij een dosis tussen 600 en 2400 mg per dag.
 • De dosering blijft hetzelfde als u ook een ander anti-epilepticum gebruikt.
 • Als u een nieraandoening (met een verminderde nierfunctie) heeft, is de startdosering de helft van de aanbevolen startdosering.
 • Uw arts kan uw dosering aanpassen, als u lijdt aan een ernstige leveraandoening.

Dosering voor kinderen

Dit medicijn kan gebruikt worden bij kinderen van 6 jaar en ouder.

De dosering voor kinderen is afhankelijk van hun gewicht.

 • De geadviseerde startdosering is 8 tot 10 mg per kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld in twee doses.
 • Uw arts kan de dosering geleidelijk verhogen om de beste dosering voor uw kind te vinden. De beste resultaten worden meestal bereikt bij een dosering van 30 mg per kg lichaamsgewicht per dag. De maximale dosering voor een kind is 46 mg per kg lichaamsgewicht per dag.

Wijze van gebruik

 • Neem de tabletten in met een beetje water.
 • Als het nodig is, dan kunnen de tabletten doormidden worden gebroken om het slikken makkelijker te maken. Breek de tabletten niet doormidden om een halve dosis in te nemen. De breukstreep is er om de tablet te kunnen breken als u het moeilijk vindt om de hele tablet door te slikken.
 • Dit medicijn is als orale suspensie beschikbaar voor kleine kinderen, die de tabletten niet kunnen doorslikken en voor patiënten aan wie de voorgeschreven dosering niet toegediend kan worden met behulp van tabletten.

Wanneer en hoelang moet u dit medicijn innemen?

Neem dit medicijn tweemaal per dag in, elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip, tenzij uw arts u iets anders voorschrijft. Dit heeft het beste effect op de controle van uw epilepsie. Het helpt u bovendien te onthouden wanneer u de tablet(ten) moet innemen.

Uw arts zal u vertellen hoelang u of uw kind met de behandeling moet doorgaan. De duur van de behandeling is afhankelijk van het soort aanval van u of uw kind. Het kan nodig zijn een behandeling gedurende jaren voort te zetten om de aanvallen te onderdrukken. U moet de dosis niet aanpassen en u moet niet met de behandeling stoppen zonder overleg met uw arts.

Heeft u te veel van dit medicijn ingenomen?

Wanneer u meer tabletten heeft ingenomen dan uw arts heeft voorgeschreven, neem dan onmiddellijk contact op met het dichtstbijzijnde ziekenhuis of uw arts. Symptomen van overdosering met dit medicijn kunnen zijn:

slaperigheid, duizeligheid, coördinatieproblemen en/of onwillekeurige oogbewegingen, spiertrekkingen of een duidelijke verergering van de aanvallen, hoofdpijn, bewustzijnsverlies, coma,

 • misselijkheid, braken, toename van ongecontroleerde bewegingen,
 • slaapzucht, dubbel zien, pupilvernauwing, wazig zien,
 • vermoeidheid,
 • korte en oppervlakkige ademhaling (ademhalingsdepressie),
 • onregelmatige hartslag (verlenging van het QTc interval),
 • beven, hoofdpijn, coma, verminderd bewustzijn, oncontroleerbare bewegingen van de mond, tong en ledematen,
 • agressie, onrust, verwardheid,
 • lage bloeddruk,
 • kortademigheid.

Bent u vergeten dit medicijn in te nemen?

Als u een dosis bent vergeten in te nemen, neem deze dan in zodra u erachter komt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, moet u de vergeten dosis niet meer innemen. U neemt dan de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u hier onzeker over bent of als u een aantal doses bent vergeten in te nemen, raadpleeg dan uw arts.

Als u stopt met het innemen van dit medicijn

Stop niet met het innemen van uw medicijn tenzij uw arts zegt dat u dit moet doen.

Om het plotselinge verergeren van de aanvallen te voorkomen, dient de behandeling met dit medicijn nooit abrupt gestopt te worden.

Als uw behandeling gestopt wordt, dient dit geleidelijk te gebeuren, zoals voorgeschreven door uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het innemen van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Raadpleeg onmiddellijk uw arts of ga naar de eerste hulppost van het dichtstbijzijnde ziekenhuis als u een van de volgende bijwerkingen heeft:

De volgende verschijnselen zijn tekenen van mogelijk ernstige bijwerkingen, die dringend medische behandeling vereisen. Uw arts zal ook bepalen of uw behandeling met Trileptal onmiddellijk gestopt moet worden en hoe de verdere medische behandeling zal verlopen.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 patiënten):

 • gewichtstoename, moeheid, haaruitval, spierzwakte, het ‘koud hebben’ (tekenen van een minder actieve schildklier).
 • vallen.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 patiënten)

 • zwelling van de lippen, oogleden, gezicht, keel of mond met ademhalingsproblemen of moeite met praten of slikken (tekenen van anafylactische reacties of angio-oedeem).
 • huiduitslag en/of koorts. Dit zijn mogelijke verschijnselen van het DRESS-syndroom, waarbij je medicijnuitslag over het hele lichaam hebt door te veel witte bloedcellen (eosinofilie). Of verschijnselen van acuut gegeneraliseerd pustuleus exantheem AGEP. Dit is rode uitslag op uw huid met bultjes en blaren. In de bultjes zit pus. Pus is vocht van een ontsteking. Deze uitslag komt door medicijnen. De uitslag is vaak na twee weken weer weg.
 • vermoeidheid, kortademigheid tijdens lichaamsbeweging, bleek zien, hoofdpijn, koude rillingen, duizeligheid, vaak infecties hebben die leiden tot koorts, keelpijn, mondzweren, het eerder dan normaal ontstaan van bloedingen of blauwe plekken, neusbloedingen, rode, paarse of onverklaarbare vlekken op de huid (tekenen van een vermindering van het aantal bloedplaatjes of bloedcellen).

slaapzucht, verwardheid, spiertrekkingen of een duidelijke verergering van de aanvallen (mogelijke symptomen van een verlaagd natriumgehalte in het bloed door een verkeerde uitscheiding van een

hormoon, ADH genaamd) (zie “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?”).

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

 • tekenen van overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag, koorts en pijn in spieren en gewrichten.
 • ernstige blaarvorming op de huid en/of slijmvliezen van de lippen, ogen, mond, neusholtes of genitaliën (tekenen van een ernstige allergische reactie, zoals syndroom van Lyell, syndroom van Stevens-Johnson en erythema multiforme).
 • rode, vlekkerige huiduitslag, met name in het gezicht, waarbij vermoeidheid, koorts, zich ziek voelen (misselijkheid) of verminderde eetlust kunnen voorkomen (tekenen van systemische lupus erythematosus).
 • griepachtige symptomen met geelzucht (gele verkleuring van huid of oogwit) (tekenen van leverontsteking (hepatitis)).
 • ernstige pijn in de bovenbuik, ziek zijn (braken), verminderde eetlust (tekenen van alvleesklierontsteking).

Raadpleeg zo spoedig mogelijk uw arts als een van de volgende bijwerkingen bij u optreedt. Deze bijwerkingen vereisen mogelijk medische behandeling:

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 patiënten):

beven, problemen met coördinatie, onwillekeurige oogbewegingen, angst en zenuwachtigheid, depressie, stemmingswisseling, huiduitslag.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

• onregelmatige hartslag of een heel snel of langzaam hartritme.

Andere bijwerkingen die kunnen voorkomen:

Deze bijwerkingen zijn gewoonlijk lichte tot matige bijwerkingen van dit medicijn. De meeste bijwerkingen zijn tijdelijk en verminderen doorgaans met de tijd.

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten):

 • vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, zich ziek voelen (misselijkheid), ziek zijn (braken), dubbelzien.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 patiënten):

slapheid, geheugenstoornissen, gebrekkige concentratie, lusteloosheid, opwinding, verwardheid, wazig zien, stoornissen in het zien, verstopping, diarree, buikpijn, acne, haaruitval, evenwichtsstoornis,

verhoogd gewicht, spraakstoornis.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 patiënten):

 • hoge bloeddruk, huiduitslag met hevige jeuk en bultjes (netelroos).
 • ook kan een verhoging van het leverenzymgehalte in uw bloed voorkomen tijdens behandeling met dit medicijn.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 patiënten)

er zijn meldingen van bot-aandoeningen, waaronder osteopenie en osteoporose (verdunning van het bot) en botbreuken. Overleg met uw arts of apotheker als u langdurig met een medicijn tegen epilepsie (anti- epilepticum) wordt behandeld, als u eerder osteoporose heeft gehad of als u steroïden gebruikt.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos en de blisterverpakking na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Gebruik dit medicijn niet als u ziet dat de verpakking beschadigd is of als ermee geknoeid is.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert, worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

De werkzame stof in dit medicijn is oxcarbazepine.

Trileptal 300 mg, filmomhulde tabletten

Elke filmomhulde tablet bevat 300 mg oxcarbazepine.

Trileptal 600 mg, filmomhulde tabletten

Elke filmomhulde tablet bevat 600 mg oxcarbazepine.

De andere stoffen in dit medicijn zijn:

Tabletkern: siliciumdioxide (colloïdaal), cellulose (microkristallijn), hypromellose, crospovidon, magnesiumstearaat.

Tabletomhulling:

 • 300 mg tablet: hypromellose, macrogol 8000, geel ijzeroxide (E172), talk, titaandioxide (E171)
 • 600 mg tablet: hypromellose, macrogol 4000, rood ijzeroxide (E172), zwart ijzeroxide (E172), talk, titaandioxide (E171).

Hoe ziet Trileptal eruit en wat zit er in een verpakking?

Trileptal 300 mg filmomhulde tabletten zijn geel, ovaal met een breukstreep aan beide zijdes, met aan de ene zijde de inscriptie ‘TE/TE’ en aan de andere zijde de inscriptie ‘CG/CG’.

Trileptal 600 mg filmomhulde tabletten zijn lichtroze, ovaal met een breukstreep aan beide zijdes, met aan de ene zijde de inscriptie ‘TF/TF’ en aan de andere zijde de inscriptie ‘CG/CG’.

De filmomhulde tabletten zijn beschikbaar in blisterverpakkingen met 30, 50, 100, 200 of 500 tabletten. Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder en fabrikant:

Novartis Pharma B.V. Haaksbergweg 16 1101 BX Amsterdam Tel: 088 - 04 52 111

Fabrikant:

Novartis Farma S.p.A

Via Provinciale Schito, 131

80058 Torre Annunziata (NA)

Italië

Overige fabrikanten:

Novartis Pharma GmbH Jakov-Lind-Strasse 5, Top 3.05 1020 Wenen

Oostenrijk

Novartis Pharma NV

Medialaan 40 Bus 1

1800 Vilvoorde

België

Novartis Healthcare A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 Kopenhagen

Denemarken

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Nürnberg

Duitsland

Novartis (Hellas) S.A.C.I.

12 km National Road Athens-Lamia

14451 Metamorphoses Griekenland

Novartis Finland Oy

Metsänneidonkuja 10

02130 Espoo

Finland

Novartis Pharma S.A.S.

8-10 rue Henri Sainte-Claire Deville

92500 Rueil-Malmaison Frankrijk

Novartis Farma – Produtos Farmacêuticos, S.A. Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n.º 10E Taguspark, Porto Salvo

2740-255 Portugal

Novartis Farmacéutica, S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona

Spanje

Novartis Sverige AB

Torshamnsgatan 48

16440 Kista

Zweden

Novartis Pharmaceuticals UK Limited

2nd Floor, The WestWorks Building, White City Place 195 Wood Lane

Londen, W12 7FQ

Verenigd Koninkrijk

Dit medicijn is geregistreerd in lidstaten van de Europese Economische Ruimte en in het Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) onder de volgende namen:

België Trileptal 150 mg, 300 mg, 600 mg filmomhulde
  tabletten/comprimé pelliculé/ Filmtabletten
Denemarken Trileptal
Duitsland Trileptal 150 mg, 300 mg, 600 mg Filmtabletten
Finland Trileptal 150 mg, 300 mg, 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Frankrijk Trileptal 150 mg, 300 mg, 600 mg, comprimé pelliculé
Griekenland Trileptal 150mg/ΤΑΒ, 300mg/ΤΑΒ, 600mg/ΤΑΒ Εpικaλυµµένa
  µe λeptό υµένιο dιsκίa
Ierland Trileptal
IJsland Trileptal 150 mg, 300 mg, 600 mg filmuhúðuð tafla
Kroatië Trileptal 150 mg, 300 mg, 600 mg, filmom oblozene tablete
Nederland Trileptal 300 mg, 600 mg filmomhulde tabletten
Oostenrijk Trileptal 150 mg, 300 mg, 600 mg Filmtabletten
Portugal Trileptal 150 mg, 300 mg, 600 mg Comprimidos revestidos por
  película
Spanje Trileptal 150 mg, 300 mg, 600 mg comprimidos recubiertos con
  película
Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) Trileptal 150 mg, 300 mg, 600 mg film-coated tablets
Zweden Trileptal 150 mg, 300 mg, 600 mg filmdragerade tabletter
In het register ingeschreven onder:  
Trileptal 300 mg, filmomhulde tabletten RVG 24751
Trileptal 600 mg, filmomhulde tabletten RVG 24752

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2022.

Advertentie

Stof(fen) Oxcarbazepine
Toelating Nederland
Producent Novartis Pharma B.V. Haaksbergweg 16 1101 BX AMSTERDAM
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 08.02.2000
ATC-Code N03AF02
Farmacologische groep Anti-epileptica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.