Febuxostat MSN 80 mg filmomhulde tabletten

Febuxostat MSN 80 mg filmomhulde tabletten
Werkzame stof(fen)Febuxostat
ToelatingslandNL
VergunninghouderVivanta Generics s.r.o. Trtinova 260/1
Toelatingsdatum11.09.2019
ATC-codeM04AA03
Farmacologische groepenVoorbereidingen tegen jicht

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

U bent allergisch voor één van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Neem contact op met uw arts voordat u dit medicijn inneemt:

 • als u hartfalen, hartproblemen of een beroerte heeft of heeft gehad
 • als u een nieraandoening hebt of hebt gehad en/of een ernstige allergische reactie op allopurinol (een medicijn gebruikt voor de behandeling van jicht)
 • als u een leveraandoening hebt of hebt gehad of afwijkingen in leverfunctietesten
 • als u wordt behandeld voor een hoge urinezuurspiegel als gevolg van het syndroom van Lesch- Nyhan (een zeldzame aandoening waarbij er te veel urinezuur in uw bloed zit)
 • als u schildklierproblemen hebt.

Indien u allergische reacties op Febuxostat MSN vertoont, moet u stoppen met de inname van dit medicijn (zie ook rubriek 4). Mogelijke symptomen van allergische reacties kunnen zijn:

 • huiduitslag inclusief ernstige vormen (bv. blaren, knobbeltjes, jeukende, afschilferende huiduitslag), jeuk
 • zwelling van ledematen of gezicht
 • ademhalingsmoeilijkheden
 • koorts met vergrote lymfeklieren
 • maar ook ernstige levensbedreigende allergische aandoeningen met hartstilstand en circulatiestilstand. Uw arts kan beslissen om de behandeling met Febuxostat MSN permanent te stoppen.

Potentieel levensbedreigende huiduitslag (Stevens-Johnson-Syndroom) is in zeldzame gevallen gerapporteerd bij het gebruik van Febuxostat MSN. Aanvankelijk ziet dit eruit als rode, schietschijfvormige vlekken of ronde plekken, vaak met centrale blaarvorming op de romp. Het kan ook gaan om zweren in de mond, de keel, de neus, de genitaliën en conjunctivitis (rode en gezwollen ogen). De huiduitslag kan evolueren naar uitgebreide blaarvorming of afschilfering van de huid.

Als u het Stevens-Johnson-Syndroom hebt ontwikkeld bij het gebruik van febuxostat, mag u de behandeling met Febuxostat MSN nooit meer herstarten. Als u huiduitslag of deze huidsymptomen ontwikkelt, vraag onmiddellijk medisch advies van een arts en vertel hem/haar dat u dit medicijn gebruikt.

Als u momenteel een jichtaanval doormaakt (een plotseling begin van ernstige pijn, gevoeligheid, roodheid, warmte en zwelling in een gewricht), wacht dan totdat de jichtaanval afneemt voordat u voor het eerst start met de behandeling van Febuxostat MSN.

Bij sommige mensen kunnen jichtaanvallen verergeren wanneer wordt begonnen met bepaalde medicijnen die de urinezuurspiegel reguleren. Niet iedereen krijgt jichtaanvallen, maar u kunt een jichtaanval krijgen, zelfs terwijl u Febuxostat MSN gebruikt, en met name in de eerste weken of maanden van de behandeling. Het is belangrijk dat u dit medicijn blijft innemen, zelfs wanneer u een jichtaanval hebt, omdat dit medicijn ook dan de urinezuurspiegel blijft verlagen. Als u Febuxostat MSN elke dag blijft innemen, dan zullen de jichtaanvallen op den duur minder vaak voorkomen en minder pijnlijk zijn.

Uw arts zal u in veel gevallen andere medicijnen voorschrijven, indien dit nodig is, om de verschijnselen van de jichtaanval (zoals pijn en zwelling in een gewricht) te voorkomen of te behandelen.

Bij patiënten met zeer hoge urinezuurwaarden (bv. diegenen die chemotherapie voor kanker ondergaan) kan een behandeling met urinezuurverlagende medicijnen leiden tot een opstapeling van xanthine in de urinewegen, met mogelijk ontwikkeling van stenen, hoewel dit niet gezien werd bij patiënten die behandeld werden met Febuxostat MSN voor tumorlysissyndroom.

Het kan zijn dat uw arts u vraagt om uw bloed te laten onderzoeken om te controleren of uw lever normaal werkt.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Geef dit medicijn niet aan kinderen onder de 18 jaar aangezien de veiligheid en werkzaamheid niet zijn vastgesteld.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Febuxostat MSN nog andere medicijnen,heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor medicijnen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Het is vooral belangrijk uw arts of apotheker in te lichten als u medicijnen gebruikt die een van de volgende stoffen bevatten, omdat deze stoffen en Febuxostat MSN elkaars werking kunnen beïnvloeden, en uw arts mogelijk noodzakelijke maatregelen zal willen overwegen:

 • Mercaptopurine (wordt gebruikt voor de behandeling van kanker)
 • Azathioprine (wordt gebruikt voor het verminderen van de afweerreactie van het lichaam)
 • Theofylline (wordt gebruikt voor de behandeling van astma)

Zwangerschap en borstvoeding

Het is niet bekend of Febuxostat MSN bij een ongeboren baby schade veroorzaakt. Dit medicijn mag niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Het is onbekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt. U mag dit medicijn niet gebruiken als u borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te gaan geven.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Wees ervan bewust dat u tijdens de behandeling last zou kunnen krijgen van duizeligheid, slaperigheid, wazig zien en een dof of tintelend gevoel en dat u geen voertuigen mag besturen of machines mag bedienen als u hier last van hebt.

Febuxostat MSN bevat lactose en natrium

De tabletten bevatten lactose (een soort suiker). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit medicijn inneemt.

Dit medicijn bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

Hoe wordt het gebruikt?

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Stop met het nemen van dit medicijn en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar een nabijgelegen spoedgevallendienst wanneer de volgende zelden voorkomende (kunnen optreden bij tot 1 op de 1,000 mensen) bijwerkingen voorkomen, want een ernstige allergische reactie zou kunnen volgen:

 • anafylactische reacties, overgevoeligheid voor het medicijn (zie ook rubriek 2 “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?”)
 • potentieel levensbedreigende huiduitslag gekenmerkt door de vorming van blaren en afschilfering van de huid en de binnenste oppervlakken van lichaamsholten, bijv. mond en genitaliën, pijnlijke zweren in de mond en/of genitale regio’s, geassocieerd met koorts, keelpijn en vermoeidheid (stevens-johnson-syndroom/toxische epidermale necrolyse), of met vergrote lymfeklieren, vergrote lever, ontsteking van de lever (tot leverfalen), toename van het aantal witte bloedcellen (medicijngerelateerde eosinofilie en systemische symptomen, het DRESS- syndroom) (zie rubriek 2)
 • veralgemeende huiduitslag

De vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen optreden bij tot 1 op de 10 mensen) zijn:

 • afwijkende leverfunctietestuitslagen
 • diarree
 • hoofdpijn
 • huiduitslag (waaronder diverse types van huiduitslag, zie lager onder “soms voorkomende bijwerkingen” en “zelden voorkomende bijwerkingen”)
 • misselijkheid
 • verergering van jichtsymptomen
 • plaatselijke zwelling als gevolg van het vasthouden van vocht in de weefsels (oedeem)
 • duizeligheid
 • kortademigheid
 • jeuk
 • pijn in de ledematen, pijn in spieren/gewrichten
 • vermoeidheid

Andere bijwerkingen die niet hierboven zijn vermeld, worden hieronder vermeld.

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen optreden bij tot 1 op de 100 mensen) zijn:

 • verminderde eetlust, veranderingen in de bloedsuikerspiegel (diabetes) waarvan overmatige dorst een verschijnsel kan zijn, hogere bloedvetwaarden, gewichtstoename
 • libidoverlies
 • slaapproblemen, slaperigheid
 • een dof, tintelend, verminderd of veranderd gevoel (hypo-esthesie, hemiparese of paresthesie), veranderde smaakwaarneming, verminderde reukwaarneming (hyposmie)
 • abnormale registratie van uw hartactiviteit op een ECG, onregelmatige of snelle hartslag, uw hartslag voelen (palpitatie)
 • opvliegers of blozen (bv. roodheid in het gezicht of de nek), verhoogde bloeddruk, bloeding (hemorragie, alleen gezien bij patiënten die chemotherapie krijgen voor bloedstoornissen)
 • hoesten, pijn of ongemak op de borst, ontsteking van de neusgangen en/of keel (ontsteking van de bovenste luchtwegen), bronchitis, infectie van de onderste luchtwegen
 • droge mond, buikpijn/ongemak of winderigheid, pijn in de bovenbuik, brandend maagzuur/spijsverteringsproblemen, obstipatie, vaker ontlasting, braken, last van de maag
 • jeukende huiduitslag, galbulten, huidontsteking, huidverkleuring, kleine rode of purperen vlekken op de huid, kleine, vlakke, rode vlekken op de huid, een vlakke, rode zone op de huid die bedekt is met kleine samenvloeiende knobbels, huiduitslag, zones van roodheid en vlekken op de huid, meer zweten, nachtelijk zweten, kaalheid (alopecia), roodheid van de huid (erytheem), psoriasis, eczeem, andere types huidaandoeningen
 • spierkramp, spierzwakte, bursitis of artritis (ontsteking van de gewrichten die gewoonlijk vergezeld gaat van pijn, zwelling en/of stijfheid), rugpijn, spierkrampen, stijfheid van spieren en/of gewrichten
 • bloed in de urine, abnormaal vaak plassen, abnormale urinetestuitslagen (verhoogde waarden van eiwitten in de urine), een verslechtering van de nierfunctie, urineweginfectie
 • pijn of ongemak op de borst
 • stenen in de galblaas of galwegen (cholelithiase)
 • stijging van het thyroïdstimulerend hormoon (TSH) in het bloed
 • veranderingen in de samenstelling van het bloed of in het aantal bloedcellen of de bloedplaatjes (abnormale uitslagen van bloedonderzoek)
 • nierstenen
 • erectiestoornissen
 • verminderde werking van de schildklier
 • wazig zien, verandering van het gezichtsvermogen
 • oorsuizen
 • loopneus
 • mondzweren
 • ontsteking van de alvleesklier: vaak voorkomende symptomen zijn buikpijn, misselijkheid en braken
 • dringende behoefte om te plassen
 • pijn
 • u voelt zich ziek of u voelt zich niet lekker (malaise)
 • gestegen INR
 • kneuzing
 • gezwollen lip

Zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen optreden bij tot 1 op de 1.000 mensen) zijn:

spierschade, een aandoening die in zeldzame gevallen ernstig kan zijn. Het kan spierproblemen veroorzaken en in het bijzonder, indien u zich terzelfdertijd onwel voelt of een hoge temperatuur heeft, kan dit veroorzaakt zijn door een abnormale spierafbraak. Neem onmiddellijk contact op met uw arts wanneer u spierpijn, -gevoeligheid of -zwakte ervaart

 • ernstige zwelling van de diepere huidlagen, vooral rond de ogen, genitaliën, handen, voeten of tong, met mogelijk plotselinge moeilijkheden met ademhalen
 • hoge koorts met een mazelenachtige huiduitslag, vergrote lymfeklieren, vergroting van de lever, ontsteking van de lever (tot leverfalen), toename van het aantal witte bloedcellen (leukocytose, met of zonder eosinofilie)
 • verschillende vormen van huiduitslag (bijv.met witte vlekken, met blaren, met blaren die etter bevatten, met afschilfering van de huid, mazelenachtige huiduitslag), uitgebreid erytheem, necrose en blaarvorming met loskomen van de opperhuid en de slijmvliezen, leidend tot afschilfering en mogelijke bloedvergiftiging (stevens-johnson-syndroom/toxische epidermale necrolyse)
 • zenuwachtigheid
 • dorst hebben
 • gewichtsafname, verhoogde eetlust, ongecontroleerd eetlustverlies (anorexie)
 • abnormaal lage aantallen bloedcellen (witte of rode bloedcellen of bloedplaatjes)
 • wijziging of afname van de hoeveelheid urine door ontsteking in de nieren (tubulo-interstitiële nefritis)
 • ontsteking van de lever (hepatitis)
 • geelkleuring van de huid (geelzucht)
 • blaasinfectie
 • leverschade
 • verhoogd gehalte van creatinekinase in het bloed (een aanwijzing voor spierbeschadiging)
 • plotselinge hartdood
 • laag aantal rode bloedcellen (anemie)
 • depressie
 • slaapstoornis
 • verlies van smaakzin
 • brandend gevoel
 • draaiduizeligheid (vertigo)
 • falen van de bloedsomloop
 • longinfectie (pneumonie)
 • mondzweertjes; ontsteking van de mond
 • gastrointestinale perforatie (perforatie in het maagdarmstelsel)
 • ‘rotator-cuff’-syndroom
 • reuma van de spieren (polymyalgia rheumatica)
 • warm gevoel
 • plotseling verlies van het gezichtsvermogen door verstopping van een slagader in het oog

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit medicijn.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en op de blisterfolie van de tablet na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit medicijn zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

De werkzame stof in dit medicijn is febuxostat.

Elke 80 mg-tablet bevat 80 mg febuxostat (als hemihydraat).

De andere stoffen in dit medicijn zijn:

 • Tabletkern: microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, crosscarmellosenatrium, hydroxypropylcellulose, colloïdaal gehydrateerd silica, magnesiumstearaat.
 • Filmomhulling: polyvinylalcohol, titaandioxide (E171), macrogol 3350, talk, geel ijzeroxide
  (E172).

Hoe ziet Febuxostat MSN eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Febuxostat MSN 80 mg filmomhulde tabletten zijn geel van kleur, capsulevormig (circa 17 mm lang en 6 mm breed), aan beide zijden bolle (circa 5 mm dik), filmomhulde tabletten met aan één zijde de opdruk "80" en zonder opdruk aan de andere zijde.

Febuxostat MSN 80 mg zijn verpakt in heldere Aclar/PVC/Aluminium blisterverpakkingen.

Febuxostat MSN 80 mg zijn verkrijgbaar in verpakkingen met 14, 28, 42, 56, 84 en 98 filmomhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Vivanta Generics s.r.o.

Třtinová 260/1, Čakovice 196 00 Praag 9

Tsjechië

Fabrikant

WESSLING Hungary Kft.

Anonymus utca 6.

Boedapest, 1045

Hongarije

Pharmadox Healthcare Ltd,

KW20A Kordin Industrial Park,

Paola, PLA3000

Malta

In het register ingeschreven onder:

Febuxostat MSN 80 mg filmomhulde tabletten: RVG 123190

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Nederland Febuxostat MSN 80 mg/120 mg filmomhulde tabletten
Tsjechië Febuxostat MSN
 
Hongarije Febuxostat MSN 80 / 120 mg filmtabletta
Polen Febuxostat MSN
Roemenië Febuxostat MSN 80 mg comprimate filmate
  Febuxostat MSN 120 mg comprimate filmate
Slowakije Febuxostát MSN 80 mg
  Febuxostát MSN 120 mg

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2022.

Laatst bijgewerkt op 12.10.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Febuxostat. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Febuxostat MSN 80 mg filmomhulde tabletten

Medicijn
Vergunninghouder
Menarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)
Laboratorios Liconsa S.A C/ Dulcinea S/N 28805 ALCALÁ DE HENARES (SPANJE)
Laboratorios Liconsa S.A. C/ Dulcinea S/N 28805 MADRID (SPANJE)
Laboratorios Liconsa S.A. C/ Dulcinea S/N 28805 MADRID (SPANJE)
Laboratorios Liconsa S.A C/ Dulcinea S/N 28805 ALCALÁ DE HENARES (SPANJE)
Laboratorios Liconsa S.A. C/ Dulcinea S/N 28805 MADRID (SPANJE)

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio