Hydrocortison 20 PCH, tabletten 20 mg

ATC-Code
H02AB09
Hydrocortison 20 PCH, tabletten 20 mg

Pharmachemie

Stof(fen)
Hydrocortison
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Corticosteroïden voor systemisch gebruik, gewoon

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Pharmachemie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Hydrocortison behoort tot de groep van geneesmiddelen die corticosteroïden (bijnierschorshormonen) wordt genoemd. Hydrocortison is het belangrijkste bijnierschorshormoon dat van nature in het lichaam voorkomt.

Hydrocortison ontleent zijn werking grotendeels aan twee belangrijke eigenschappen, namelijk de onderdrukking van ontstekingsreacties (ontstekingsremmende en antireumatische werking) en onderdrukking van overgevoeligheidsreacties (anti-allergische werking). Daarnaast heeft hydrocortison een duidelijke invloed op de water- en zoutenhuishouding in het lichaam, waardoor dit middel in combinatie met een ander bijnierschorshormoon geschikt is ter vervanging van bijnierschorshormonen bij een onvoldoende werking van de bijnierschors (ziekte van Addison).

Hydrocortison 20 PCH wordt gebruikt

  • ter vervanging van bijnierschorshormonen bij een onvoldoende werking van de bijnierschors (ziekte van Addison), samen met een ander bijnierschorshormoon dat een specifieke werking heeft op de water- en zoutenhuishouding (mineralocorticosteroïd).
  • bij onvoldoende werking van de voorkwab van de hypofyse (kleine klier in de hersenen die talrijke hormonen produceert).

Gerenvooieerde versie

HYDROCORTISON 20 PCH tabletten

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

  • U bent allergisch voor hydrocortison of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Het gebruik van Hydrocortison 20 PCH

Hydrocortison 20 PCH mag in principe alleen worden gebruikt bij een vastgestelde ziekte en wanneer een eenvoudiger behandeling niet mogelijk is of heeft gefaald, tenzij sprake is van een levensbedreigende situatie.

Controles tijdens het gebruik van Hydrocortison 20 PCH

De behandeling met Hydrocortison 20 PCH dient nauwgezet aan u als individuele patiënt te worden aangepast en u dient gecontroleerd te worden op gewicht, bloeddruk en zoutenhuishouding. In geval van zware lichamelijke inspanningen kan een aanpassing van uw dosis noodzakelijk zijn. Regelmatige oogheelkundige controle op verhoogde oogboldruk (groene staar of glaucoom) is zeer gewenst, met name aan het begin van de behandeling als de juiste dosis voor u wordt bepaald.

Speciale patiëntgroepen

Hydrocortison 20 PCH voorzichtig worden gebruikt door patiënten met een voorgeschiedenis van maagdarmzweren, TBC, geestelijke stoornissen en bij patiënten met ernstige botafbraak, ernstig verhoogde bloeddruk, hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) en suikerziekte. Als u suikerziekte heeft, heeft u mogelijk meer insuline of andere bloedglucoseverlagende middelen nodig.

Bij infecties

Hydrocortison 20 PCH kan bepaalde verschijnselen van een infectie onderdrukken en nieuwe infecties kunnen tijdens de toepassing ervan optreden. Bij infectie veroorzaakt door bacteriën moet eerst de infectie worden behandeld voordat u Hydrocortison 20 PCH gaat gebruiken.

Medische behandelingen

Tijdens een behandeling met Hydrocortison 20 PCH moet u bij voorkeur niet worden ingeënt. Als u tijdens de behandeling met dit geneesmiddel een operatie moet ondergaan of een ernstige

verwonding of bijkomende ziekte krijgt, moet u uw arts mededelen dat u Hydrocortison 20 PCH gebruikt of het laatste half jaar heeft gebruikt.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gerenvooieerde versie

HYDROCORTISON 20 PCH tabletten

Gebruikt u naast Hydrocortison 20 PCH nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met onderstaande geneesmiddelen.

De volgende geneesmiddelen kunnen de werking van Hydrocortison 20 PCH beïnvloeden:

  • bepaalde middelen die enzymen opwekken, die hydrocortison afbreken (fenytoïne, barbituraten, rifampicine). De werking van Hydrocortison 20 PCH kan verminderd zijn.

De werking van de volgende geneesmiddelen kan worden beïnvloed door Hydrocortison 20 PCH:

  • bepaalde anti-bloedstollingsmiddelen (middelen van het cumarinetype). De werking van deze middelen kan verminderd zijn.
  • bepaalde bloedsuikerverlagende middelen (sulfonylureumderivaten). De werking van deze middelen kan verminderd zijn.

Combinatie van Hydrocortison 20 PCH met de volgende geneesmiddelen kan het risico op bijwerkingen verhogen:

  • plasmiddelen. U kunt een verhoogd risico hebben op het ontstaan van te weinig kalium in het bloed (hypokaliëmie).
  • niet-steroïde ontstekingsremmende middelen (zogenaamde NSAID’s, zoals acetylsalicylzuur). U kunt een verhoogd risico hebben op maagdarmbloedingen.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap

Middelen zoals Hydrocortison 20 PCH (corticosteroïden) kunnen via de moederkoek bij uw ongeboren kindje komen.

Gebruik Hydrocortison 20 PCH tijdens de zwangerschap alleen op uitdrukkelijk advies van uw arts.

Borstvoeding

Kleine hoeveelheden corticosteroïden worden uitgescheiden in de moedermelk. Het is niet bekend of dit ook geldt voor hydrocortison. Negatieve effecten op het zogende kind worden niet verwacht.

Gebruik Hydrocortison 20 PCH tijdens het geven van borstvoeding alleen op advies van uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet bekend of Hydrocortison 20 PCH directe invloed heeft op de rijvaardigheid of uw reactievermogen. Houd in gedachten dat u last kunt krijgen van bijwerkingen, zoals spierzwakte en stemmingsveranderingen (opgewektheid en neerslachtigheid).

Gerenvooieerde versie

HYDROCORTISON 20 PCH tabletten

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat lactose (melksuiker). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

De dosering wordt door de arts voor iedere patiënt afzonderlijk vastgesteld; in sommige gevallen kan deze dosering afwijken van de aanbevolen dosering. Raadpleeg in geval van twijfel altijd uw arts.

Volwassenen

De gebruikelijke dosering is 20 tot 40 mg per dag, bijvoorbeeld tweederde deel van de dosis ‘s ochtends in te nemen en eenderde deel in de namiddag.

Kinderen

Dit middel is niet geschikt voor dosering bij kinderen. Voor de behandeling van kinderen zijn alternatieve producten beschikbaar.

De tabletten kunnen het beste met een ruime hoeveelheid water tijdens de maaltijden worden ingenomen.

Bij zware fysieke inspanning of stress kan uw arts de dosis tijdelijk verhogen.

Als u merkt of denkt dat Hydrocortison 20 PCH te sterk werkt, of juist te weinig, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Er zijn geen gevallen van overdosering met hydrocortison bekend. Wanneer u teveel Hydrocortison 20 PCH heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Uw arts heeft aangegeven hoe lang u Hydrocortison 20 PCH moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig zonder met uw arts te overleggen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Hydrocortison 20 PCH bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Gerenvooieerde versie

HYDROCORTISON 20 PCH tabletten

De volgende bijwerkingen zijn gemeld door hydrocortisongebruikers. Ze zijn gerangschikt naar orgaansysteemklasses.

Infecties en parasitaire aandoeningen

Verhoogde gevoeligheid voor infecties en onderdrukking van verschijnselen ervan, ongunstig verloop van infecties door bloedvergiftiging (sepsis), maskeren van waarschuwingssymptomen voor bloedvergiftiging en doorboring van holle organen (perforaties), het actief worden van een infectieziekte gekenmerkt door o.a. vorming van knobbeltjes (tuberculose), activering van infecties veroorzaakt door bepaalde parasieten (met symptomen zoals koorts, pijn in de leverstreek).

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Bloedbeeldafwijkingen en toegenomen risico op bloedstolsels.

Immuunsysteemaandoeningen

Overgevoeligheidsreacties (acute allergische reacties). Zeer zelden kunnen overgevoeligheidsreacties voorkomen die zich ontwikkelen tot shock (met name in patiënten met bronchiale astma en na niertransplantatie).

Endocriene aandoeningen

Hormonale afwijkingen zoals o.a. groeiremming bij kinderen, verstoord menstruatiepatroon, impotentie, onvoldoende bijnierschorswerking bij blootstelling aan stress en verminderde tolerantie voor koolhydraten (waardoor bij diabetespatiënten een verhoogde behoefte aan orale bloedsuikerverlagende middelen of insuline kan ontstaan), het ontwikkelen van een verhoogde hormoonproductie wat zich kan uiten in o.a. vetzucht van romp en hoofd, vervorming van het gezicht, impotentie, rode strepen op borst en buik (syndroom van Cushing).

Voedings- en stofwisselingsstoornissen

Gewichtstoename, vetophoping in het lichaam, voornamelijk in het gelaat en romp (centripetale vetzucht), en zeer zelden bij het ruggenmerg, de longen of het hart, versterkt door toename van de eetlust.

Psychische stoornissen

Stemmingsveranderingen, (ernstige) neerslachtigheid (depressie), angst, overmatige opgewektheid niet passend bij de situatie (euforie), slapeloosheid, ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose).

Zenuwstelselaandoeningen

Ziektebeeld lijkend op dat bij een hersengezwel zonder dat deze aanwezig is, meestal door zwelling van hersenweefsel (pseudotumor cerebri), vooral bij kinderen tijdens of vlak na stopzetting van de behandeling.

Gerenvooieerde versie

HYDROCORTISON 20 PCH tabletten

Oogaandoeningen

Verhoogde oogboldruk (groene staar, glaucoom), troebeling aan de achterpool van de lens (poolstaar).

Hartaandoeningen

Hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart; decompensatio cordis) bij hiervoor ontvankelijke patiënten, verhoogde bloeddruk (hypertensie).

Maagdarmstelselaandoeningen

Ontsteking van de slokdarm (oesophagitis) en alvleesklier (pancreatitis), maag- of darmzweer (ulcus pepticum) met verhoogde kans op bloedingen en (gemaskeerde) doorboring (perforatie).

Huid- en onderhuidaandoeningen

Dunner worden van de huid met grote kans op bloedingen onder de huid (“easy bruising”), roodheid van het gelaat (erytheem/erythema), (jeugd)puistjes (acne), overmatige beharing bij vrouwen (hirsutisme), gestoorde wondgenezing, onderdrukte huidreacties bij huidtests, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), rode striemen op de huid, kleine rode of paarse puntvormige bloeduitstortinkjes in de huid (petechieën) of iets grotere bloeduitstortinkjes (ecchymosen).

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen

Spierzwakte en vermindering van spierweefsel (spieratrofie), botontkalking (osteoporose), botbreuken en botafbraak. Bij patiënten met een bepaalde vorm van spierzwakte (myasthenia gravis) kan een voorbijgaande verergering optreden. Bij gelijktijdig gebruik met bepaalde spierverslappers die worden gebruikt bij een chirurgische ingreep, kan een acute vorm van spierzwakte optreden (myopathie).

Nier- en urinewegaandoeningen

Verstoring van het vocht- en zoutevenwicht met kans op vochtophoping.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25 °C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na

“Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is

Gerenvooieerde versie

HYDROCORTISON 20 PCH tabletten

de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Anvullende Informatie

  • De werkzame stof in dit middel is hydrocortison; één tablet bevat 20 mg hydrocortison.
  • De andere stoffen in dit middel zijn lactose, aardappelzetmeel, polyvidon (E1201), talk (E553b), watervrij silica en magnesiumstearaat (E470b).

Hydrocortison 20 PCH is een geneesmiddel in de vorm van tabletten. De tabletten zijn wit tot gebroken wit, rond en hebben een breukgleuf aan één zijde.

De tabletten zijn verpakt in blisterverpakkingen (doordrukstrips) of tablettencontainers (kunststof potjes).

Een tablettencontainer bevat 100, 200, 250, 500 of 1000 tabletten.

Een doosje met blisterverpakkingen bevat 30 of 50 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 22520=50730, Hydrocortison 20 PCH, tabletten

Deze bijsluiter is goedgekeurd in september 2013.

0813.5v.HW

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.