Advertentie

Auteur: Pharmathen


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Hoe werkt Memantine LEK

Memantine LEK behoort tot een groep van geneesmiddelen bekend als anti-dementie-middelen. Geheugenverlies bij de ziekte van Alzheimer is te wijten aan een verstoring van berichtsignalen in de hersenen. De hersenen bevatten zogenaamde N-methyl-D-aspartaat (NMDA)-receptoren die zijn betrokken bij de overdracht van zenuwsignalen die van belang zijn voor leerprocessen en het geheugen. Memantine LEK behoort tot de groep geneesmiddelen die worden aangeduid als NMDA- receptor-antagonisten. Memantine LEK werkt op deze NMDA-receptoren en verbetert de overdracht van zenuwsignalen en het geheugen.

Waarvoor wordt Memantine LEK gebruikt

Memantine LEK wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met een matige tot ernstige vorm van de ziekte van Alzheimer.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

  • als u een voorgeschiedenis heeft van epileptische aanvallen
  • als u onlangs een myocardinfarct (hartaanval) heeft gehad of als u lijdt aan congestieve hartinsufficiëntie of aan hypertensie (te hoge bloeddruk) die niet onder controle is.

In deze gevallen dient de behandeling onder zorgvuldige controle te staan en dienen de klinische voordelen van Memantine LEK regelmatig opnieuw door uw arts te worden beoordeeld.

Indien u aan een nierfunctiestoornis (nieraandoening) lijdt, dient uw arts uw nierfunctie zorgvuldig te controleren en indien nodig de memantinedosering op basis hiervan aan te passen.

Het gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen als amantadine (voor de behandeling van de ziekte van Parkinson), ketamine (een middel dat over het algemeen als narcosemiddel wordt gebruikt), dextromethorfan (algemeen gebruikt tegen hoest) en andere NMDA-antagonisten dient te worden vermeden.

U dient uw arts ervan op de hoogte te stellen als u onlangs uw voedingspatroon drastisch heeft gewijzigd of van plan bent dit te doen (b.v. van een normaal dieet naar een strikt vegetarisch dieet) of als u lijdt aan een vorm van renale tubulaire acidose (RTA, een teveel aan zuurvormende stoffen in het bloed vanwege nierfunctiestoornissen (slechte nierfunctie) of ernstige infecties aan de urineweg (urineuitscheidingssysteem), omdat uw arts de dosering van uw geneesmiddel dan wellicht dient aan te passen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Memantine LEK wordt niet aanbevolen voor kinderen en adolescenten onder de leeftijd van 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?Gebruikt u naast Memantine LEK nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

De effecten van de volgende geneesmiddelen in het bijzonder kunnen worden beïnvloed door Memantine LEK, en de dosering ervan dient wellicht door uw arts te worden aangepast:

amantadine, ketamine, dextromethorfan dantroleen, baclofen

cimetidine, ranitidine, procaïnamide, kinidine, kinine, nicotine hydrochloorthiazide (of een combinatie met hydrochloorthiazide) anticholinergica (stoffen die gewoonlijk worden gebruikt voor de behandeling van bewegingsstoornissen of darmkrampen)

anti-epileptica (stoffen die worden gebruikt om aanvallen te voorkomen en te verminderen) barbituraten (stoffen die gewoonlijk worden gebruikt om slaap op te wekken) dopaminerge agonisten (stoffen als L-dopa of bromocriptine)

neuroleptica (stoffen die worden gebruikt voor de behandeling van psychische stoornissen) orale anticoagulantia

Als u in het ziekenhuis moet worden opgenomen, laat de arts dan weten dat u Memantine LEK inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt .

Licht uw arts in als u zwanger bent of van plan bent zwanger te raken. Het gebruik van memantine wordt afgeraden voor zwangere vrouwen.

Vrouwen die Memantine LEK innemen, dienen geen borstvoeding te geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Uw arts kan u vertellen of u met uw aandoening mag rijden of machines veilig kunt bedienen. Memantine LEK kan uw reactievermogen aantasten. Het is daarom af te raden om voertuigen te besturen of machines te bedienen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

De aanbevolen dosering van Memantine LEK voor volwassenen en oudere patiënten is 20 mg, eenmaal daags. Om het risico van bijwerkingen te verkleinen wordt deze dosis geleidelijk opgebouwd volgens het weergegeven dagelijkse behandelingsschema.

week 1 een halvetablet van 10 mg
week 2 een tablet van 10 mg
week 3 anderhalve tablet van 10 mg
week 4 twee tabletten van 10 mg of een
en daarna tablet van 20 mg eenmaal daags

De gebruikelijke aanvangsdosis is éénmaal per dag een halve tablet van 10 mg (1x 5 mg) in de eerste week. Dit wordt verhoogd tot een tablet van 10 mg eenmaal daags (1 x 10 mg) in de tweede week en tot 1½ tablet van 10 mg eenmaal daags in de derde week. De aanbevolen onderhoudsdosering

is de gebruikelijke dosering 20 mg eenmaal daags die wordt gerealiseerd aan het begin van de 4e week.

Dosering voor patiënten met een gestoorde nierfunctie

Als u last heeft van een gestoorde nierfunctie, bepaalt uw arts de geschikte dosering voor uw conditie. In dit geval dient uw nierfunctie op regelmatige tijdstippen te worden gecontroleerd door uw arts.

Toediening

Memantine LEK dient eenmaal per dag oraal te worden toegediend.Voor een zo goed mogelijk resultaat van uw behandeling dient u de tabletten regelmatig, elke dag te nemen op dezelfde tijd van de dag. De tabletten dienen met een beetje water te worden doorgeslikt. Defilmomhulde tabletten kunnen zowel met als zonder voedsel worden ingenomen.

Duur van de behandeling

U kunt Memantine LEK innemen zolang u hier baat bij heeft. Uw arts dient uw behandeling op regelmatige tijdstippen te beoordelen.

Wat u moet doen als u meer van Memantine LEK heeft ingenomen dan u zou mogen

  • Over het algemeen heeft het innemen van te veel Memantine LEK geen schadelijke gevolgen. U kunt in verhoogde mate de symptomen ervaren die worden beschreven in rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”.
  • Als u een grote overdosis Memantine LEK heeft ingenomen, dient u contact op te nemen met uw arts of medische hulp in te roepen, want die is dan mogelijk noodzakelijk.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Memantine LEK in te nemen:

  • Als u merkt dat u bent vergeten een dosis Memantine LEK in te nemen, wacht u en neemt u uw volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip in.
  • Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Hebt u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Memantine LEK bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Over het algemeen zijn de waargenomen bijwerkingen licht tot matig.

Vaak (bij 1 tot 10 gebruikers op de 100):

hoofdpijn, slaperigheid, obstipatie, verhoogde leverfunctietestwaarden, duizeligheid, evenwichtsstoornissen, kortademigheid, verhoogde bloeddruk en overgevoeligheid voor het geneesmiddel.

Soms (bij 1 tot 10 gebruikers op de 1000):

vermoeidheid, schimmelinfecties, verwardheid, hallucinaties, braken, abnormale loop, hartfalen en bloedklontering in de aderen (trombose/trombo-embolisme)

Zeer zelden (bij minder dan 1 gebruiker op de 10.000):

  • stuiptrekkingen.

Niet bekend (frequentie kan niet bepaald worden op basis van de beschikbare gegevens)

Ontsteking van de alvleesklier, leverontsteking (hepatitis) en psychotische reacties

De ziekte van Alzheimer is in verband gebracht met depressie, zelfmoordgedachten en zelfmoord. Deze voorvallen zijn gemeld bij patiënten die behandeld werden met Memantine LEK.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is memantine hydrochloride.

Elke tablet bevat 10 mg memantine hydrochloride wat overeenkomt met 8,31 mg memantine. Elke tablet bevat 20 mg memantine hydrochloride wat overeenkomt met 16,62 mg memantine.

De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose, natriumcroscarmellose, colloïdaal watervrij siliciumdioxide en magnesiumstearaat .

10 mg:

Filmomhulde: Polyvinylalcohol,Macrogol 3350,Titaniumdioxide (E 171),Talk,IJzeroxide geel (E 172)

20 mg:

Filmomhulde: Polyvinylalcohol,Macrogol 3350,Titaniumdioxide (E 171),Talk,IJzeroxide geel (E 172), IJzeroxide rood (E 172).

Hoe ziet Memantine LEK eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Memantine LEK 10 mg filmomhulde tabletten zijn gele, ovale, filmomhulde tabletten gescoord in een zijde. De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.

Memantine LEK 20 mg filmomhulde tabletten zijn grijs-rood ovale, filmomhulde tabletten gescoord in een zijde. De breukstreep is niet bedoeld voor het breken van de tablet.

Memantine LEK filmomhulde 10 mg tabletten zijn verkrijgbaar PVC/PVDC–Aluminium blister packs of 28, 30, 42, 50, 56, 60, 98, 100 and 112 tablets. Memantine LEK filmomhulde 20 mg tabletten zijn verkrijgbaar PVC/PVDC–Aluminium blister packs of 28, 30, 42, 56, 98 and 100 tablets

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning

Pharmathen S.A , 6, Dervenakion str., 15351 Pallini, Attiki, Griekenland

Fabrikant

Pharmathen S.A , 6, Dervenakion str., 15351 Pallini, Attiki, Griekenland

Pharmathen International S.A., Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Griekenland

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenië

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg
Sandoz n.v./s.a. Sandoz n.v./s.a.
Tél/Tel: +32 2 722 97 81 Tel: + 32 2 722 97 81
България Magyarország
Sandoz d.d Representative office Sandoz Hungária Kft.
Teл.: + 359 2 970 47 47 Tel.: + 36 1 430 2896
Česká republika Malta
Sandoz s.r.o. Cherubino LTD
Tel: + +420 221 421 658 Tel: + 356 21 343 270
Danmark Nederland
Sandoz A/S Sandoz B.V.
Tel: + 45 6395 1000 Tel: + 31 (0)36 5241600
Deutschland Norge
Sandoz Pharmaceuticals GmbH Sandoz A/S
Tel: + 49 08024 902-4513 Tlf: + 45 6395 1000
Eesti (Estonia) Österreich
Sandoz d.d. Estonia Sandoz GmbH
  33
Tel: + 372 6652405 Tel: + 43 5338 200
Ελλάδα Polska
Sambrook Pharmaceuticals Med SA Lek S.A.
800 110 0333 (toll free) / +30-210-8194280 Tel.: + 48 /22/ 549 15 43, +48 /22/ 549 07 24
España Portugal
Sandoz Farmacéutica, S.A. Sandoz Farmacêutica Lda.
Tel: + 34 91 740 12 92 Tel: + 351 21 000 87 81
France România
Sandoz Sandoz SRL Romania
+33 1 49 64 48 21 Tel: + 40 21 407 51 83
Ireland Slovenija
ROWEX LTD Lek Pharmaceuticals d.d.
Tel: + 353 27 50077 Tel: + 386 1 580 3327
Ísland Slovenská republika
Sandoz A/S Sandoz d.d. organizacna zlozka
Tel: + 45 6395 1000 Tel: + 421-2/48 200 600
Italia Suomi/Finland
Sandoz S.p.A. Sandoz A/S
Tel: + 39 02 96 54 3483 Puh/Tel: + 45 6395 1000
Κύπρος Sverige
P.T.Hadjigeorgiou Co Ltd Sandoz A/S
Τηλ: + 357 – 25372425 Tel: + 45 6395 1000
Latvija United Kingdom
Sandoz d.d. representative office Latvia. Sandoz Limited
Tel: + 371 6789 2006 Tel: + 44 1276 698020
Lietuva  
Sandoz Pharmaceuticals d.d.  
Tel: + 370 5 2636 037  

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK