Advertentie

Auteur: Generics


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Hoe werkt Memantine Mylan

Memantine Mylan behoort tot een groep van geneesmiddelen bekend als anti-dementie-middelen. Geheugenverlies bij de ziekte van Alzheimer is te wijten aan een verstoring van berichtsignalen in de hersenen. De hersenen bevatten zogenaamde N-methyl-D-aspartaat (NMDA)-receptoren die zijn betrokken bij de overdracht van zenuwsignalen die van belang zijn voor leerprocessen en het geheugen. Memantine Mylan behoort tot de groep geneesmiddelen die worden aangeduid als NMDA-receptorantagonisten.

Memantine Mylan werkt op deze NMDA-receptoren en verbetert de overdracht van zenuwsignalen en het geheugen.

Waarvoor wordt Memantine Mylan gebruikt

Memantine Mylan wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met een matige tot ernstige vorm van de ziekte van Alzheimer.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Overleg met uw arts of apotheker voordat u Memantine Mylan gebruikt:

 • als u een voorgeschiedenis heeft van epileptische aanvallen;
 • als u onlangs een myocardinfarct (hartaanval) heeft gehad of als u lijdt aan congestieve hartinsufficiëntie of aan hypertensie (te hoge bloeddruk) die niet onder controle is.

In deze gevallen dient de behandeling onder zorgvuldige controle te staan en dienen de klinische voordelen van Memantine Mylan regelmatig opnieuw door uw arts te worden beoordeeld.

Indien u aan een nierfunctiestoornis lijdt (nierproblemen), dient uw arts uw nierfunctie zorgvuldig te controleren en indien nodig de memantinedosering op basis hiervan aan te passen.

Het gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen als amantadine (voor de behandeling van de ziekte van Parkinson), ketamine (een stof die algemeen gebruikt wordt voor narcose), dextromethorfan (algemeen gebruikt tegen hoest) en andere NMDA-antagonisten dient te worden vermeden.

U moet uw arts informeren als u onlangs uw voedingspatroon heeft gewijzigd of als u van plan bent dit te gaan doen (bijvoorbeeld van een normaal dieet naar een strikt vegetarisch dieet) of als u lijdt aan een vorm van renale tubulaire acidose (RTA, een teveel aan zuurvormende stoffen in het bloed vanwege een gestoorde nierfunctie (slechte nierfunctie)) of als u ernstige infecties van de urinewegen (structuur die urine draagt) heeft, omdat uw arts mogelijk de dosering van uw geneesmiddel dient aan te passen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Memantine Mylan wordt niet aanbevolen voor kinderen en adolescenten onder de leeftijd van 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Neemt u naast Memantine Mylan nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen. Vertel dat dan uw arts of apotheker.

De effecten van de volgende geneesmiddelen in het bijzonder kunnen worden beïnvloed door Memantine Mylan en de dosering ervan dient wellicht door uw arts te worden aangepast:

 • amantadine, ketamine, dextromethorfan
 • dantroleen, baclofen
 • cimetidine, ranitidine, procaïnamide, kinidine, kinine, nicotine
 • hydrochloorthiazide (of een combinatie met hydrochloorthiazide)
 • anticholinergica (stoffen die gewoonlijk worden gebruikt voor de behandeling van bewegingsstoornissen of darmkrampen)
 • anti-epileptica (stoffen die worden gebruikt om aanvallen te voorkomen en te verminderen)
 • barbituraten (stoffen die gewoonlijk worden gebruikt om slaap op te wekken)
 • dopaminerge agonisten (stoffen als L-dopa of bromocriptine)
 • neuroleptica (stoffen die worden gebruikt voor de behandeling van psychische stoornissen)
 • orale anticoagulantia

Als u in het ziekenhuis moet worden opgenomen, laat de arts dan weten dat u Memantine Mylan inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Het gebruik van memantine

wordt afgeraden voor zwangere vrouwen.

Vrouwen die Memantine Mylan innemen, dienen geen borstvoeding te geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Uw arts kan u vertellen of u met uw aandoening mag rijden of machines veilig kunt bedienen.

Memantine Mylan kan uw reactievermogen aantasten. Het is daarom af te raden om voertuigen te besturen of machines te bedienen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

De aanbevolen dosering van Memantine Mylan voor volwassenen en oudere patiënten is 20 mg, eenmaal daags. Om het risico van bijwerkingen te verkleinen wordt deze dosis geleidelijk opgebouwd volgens het weergegeven dagelijkse behandelingsschema:

week 1 een halve tablet van 10 mg
week 2 een tablet van 10 mg
week 3 anderhalve tablet van 10 mg
week 4 en daarna Één tablet van 20 mg eenmaal
  daags

De gebruikelijke aanvangsdosis is éénmaal per dag een halve tablet (5 mg) in de eerste week. Dit wordt verhoogd tot een tablet eenmaal daags (10 mg) in de tweede week en tot 1½ tablet eenmaal daags in de derde week. Vanaf de vierde week is de gebruikelijke dosering 2 tabletten eenmaal daags (20 mg).

Dosering voor patiënten met een gestoorde nierfunctie

Als u last heeft van een gestoorde nierfunctie, bepaalt uw arts de geschikte dosering voor uw conditie. In dit geval dient uw nierfunctie op regelmatige tijdstippen te worden gecontroleerd door uw arts.

Toediening

Memantine Mylan dient eenmaal per dag via de mond te worden toegediend. Voor een zo goed mogelijk resultaat van uw behandeling dient u de tabletten regelmatig, elke dag te nemen op hetzelfde tijdstip van de dag. De tabletten dienen met een beetje water te worden doorgeslikt. De tabletten kunnen zowel met als zonder voedsel worden ingenomen.

Duur van de behandeling

U kunt Memantine Mylan innemen zolang u hier baat bij heeft. Uw arts dient uw behandeling op regelmatige tijdstippen te beoordelen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

 • Over het algemeen heeft het innemen van te veel Memantine Mylan geen schadelijke gevolgen. U kunt in verhoogde mate de symptomen ervaren die worden beschreven in rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”.
 • Als u een grote overdosis Memantine Mylan heeft ingenomen, dient u contact op te nemen met uw arts of medische hulp in te roepen, want die is dan mogelijk noodzakelijk.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

 • Als u merkt dat u een dosis Memantine Mylan bent vergeten in te nemen, neem dan uw volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip in.
 • Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u verdere vragen heeft over het gebruik van dit product, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Over het algemeen zijn de waargenomen bijwerkingen licht tot matig.

Vaak (komt voor bij 1 tot 10 op de 100 mensen):

 • hoofdpijn, slaperigheid, obstipatie, verhoogde leverfunctietestwaarden, duizeligheid, evenwichtsstoornissen, kortademigheid, verhoogde bloeddruk en overgevoeligheid voor het geneesmiddel.

Soms (komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 mensen):

 • vermoeidheid, schimmelinfecties, verwardheid, hallucinaties, braken, abnormale loop, hartfalen en bloedklontering in de aderen (trombose/tromboembolisme).

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 mensen):

 • Stuiptrekkingen.

Niet bekend (frequentie kan niet bepaald worden op basis van de beschikbare gegevens)

 • pancreatitis, leverontsteking (hepatitis) en psychotische reacties

De ziekte van Alzheimer is in verband gebracht met depressie, zelfmoordgedachten en zelfmoord. Deze voorvallen zijn gemeld bij patiënten die behandeld werden met Memantine Mylan.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Dit geneesmideel vereist geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • Het werkzame bestanddeel is memantine hydrochloride. Elke filmomhulde tablet bevat 20 mg memantine hydrochloride wat overeenkomt met 16,62 mg memantine.
 • De andere bestanddelen zijn microkristallijne cellulose, natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat, talk en colloïdaal watervrij siliciumdioxide (alles in de kern van de tablet), en polydextrose (E1200), hypromellose 3cP (E464), hypromellose 6cP (E464), hypromellose 50cP (E464), ijzeroxide rood (E172), macrogol 400 (E1521), macrogol 8000 (alles in de omhulling van de tablet).

Hoe ziet Memantine Mylan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Een rode filmomhulde, ovale, biconvexe, schuine rand tablet met de inscriptie "ME" aan de ene kant van de tablet en "20" aan de andere kant.

De tablet kan verdeeld worden in gelijke doses.

Doorzichtige PVC-PVDC film met aluminiumfolie doordrukstrips in verpakkingen van 7, 10, 14, 28, 28x1, 30, 42, 50, 56, 56x1, 60, 70, 84, 98, 98x1, 100, 100x1 of 112 filmomhulde tabletten. De verpakkingen met 28x1, 56x1, 98x1 en 100x1 filmomhulde tabletten zijn verpakt in doorzichtige PVC-PVDC film met aluminiumfolie doordruk eenheidsblisterverpakkingen.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Generics [UK] Limited

Station Close

Potters Bar

Hertfordshire EN6 1TL

Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

McDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories

Unit 35 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road, Dublin 13

Ierland

Mylan Hungary Kft.

H-2900 Komárom

Mylan utca. 1

Hongarije

Generics [UK] Limited

Station Close

Potters Bar

Hertfordshire EN6 1TL

Verenigd Koninkrijk

Als u meer informatie wilt over dit geneesmiddel, neem dan contact op met de lokale vertegenwoordiger van de vergunninghouder.

België Luxemburg
Mylan bvba/sprl Generics [UK] Ltd
Tel/: + 0032 02 686 07 11 Tel: +44 1707 853000
  (Verenigd Koninkrijk)
Bulgarije Hongarije
Generics [UK] Ltd Generics [UK] Ltd
Tel: +44 1707 853000 Tel: +44 1707 853000
(Verenigd Koninkrijk) (Verenigd Koninkrijk)
Tsjechië Malta
Mylan Pharmaceuticals.s.r.o. Generics [UK] Ltd
Tel: +420 274 770 201 Tel: +44 1707 853000
  (Verenigd Koninkrijk)
Denemarken Nederland
Mylan AB Mylan B.V
Tel: + 46 8-555 227 50 Tel: + +31 (0)33 2997080
(Zweden)  
Duitsland Noorwegen
Mylan dura GmbH Mylan AB
Tel: + 49-(0) 6151 9512 0 Tel: + 46 8-555 227 50
  (Zweden)
Estland Oostenrijk
Generics [UK] Ltd Arcana Arzneimittel GmbH
Tel: +44 1707 853000 Tel: +43 1 416 24 18
(Verenigd Koninkrijk)  
Griekenland Polen
Generics Pharma Hellas ΕΠΕ Mylan Sp. z o.o.
Τel: +30 210 9936410 Tel: + +48 22 644 22 41
Spanje Portugal
Mylan Pharmaceuticals, S.L Mylan , Lda.
Tel: + 34 94 565 55 00 Tel: + 351 21 412 72 00
Frankrijk Roemenië
Mylan SAS Generics [UK]Limited
Tel: +33 4 3725 75 00 Tel: + 44 1707 853000
  (Verenigd Koninkrijk)
Ierland Slovenië
Mc Dermott Laboratories Ltd Generics [UK] Ltd
Tel: + 1800 272 272 Tél: +44 1707 853000
  (Verenigd Koninkrijk)
IJsland Slowakije
Mylan AB Mylan s r. o
Tel: + 46 8-555 227 50 Tel: + 421 2 32 604 901
Italië Finland
Mylan S.p.A Mylan OY
Tel: + +39/02-61246921 Tel: + 358 9-46 60 03
Cyprus Zweden
Generics [UK] Ltd Mylan AB
Tel: +44 1707 853000 Tel: + 46 8-555 227 50
(Verenigd Koninkrijk)  
Letland Verenigd Koninkrijk
Generics [UK] Ltd Generics [UK] Ltd
Tel: +44 1707 853000 Tel: +44 1707 853000
(Verenigd Koninkrijk)  
Litouwen  
Generics [UK] Ltd  
Tel: +44 1707 853000  
(Verenigd Koninkrijk)  

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van de European Medicines Agency website: http://www.ema.europa.eu.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK