Natriumvalproaat chrono 300 mg Teva, tabletten met gereguleerde afgifte

ATC-Code
N03AG01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Teva
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Nervensystem
Therapeutische groep Antiepileptika
Farmacologische groep Antiepileptika
Chemische groep Fettsäure-derivate
Stof Valproinsäure

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Teva

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Natriumvalproaat chrono Teva is een geneesmiddel voor de behandeling van vallende ziekte (epilepsie) en manie (terugkerende perioden van overdreven opgewektheid).

Natriumvalproaat chrono Teva wordt gebruikt bij:

 • aanvallen met de oorsprong in de beide hersenhelften (gegeneraliseerde epilepsie, bijv. absences, myoclonieën en tonisch-clonische aanvallen).
 • aanvallen met de oorsprong in een gelokaliseerd gebied in de hersenen (elementaire aanvallen) die zich naar de beide hersenhelften kunnen verspreiden (secundaire vormen van gegeneraliseerde epilepsie).

Natriumvalproaat chrono Teva kan ook samen met andere geneesmiddelen worden gebruikt bij andere vormen van de epilepsie, bijv. epilepsie met gecombineerde (gecompliceerde) symptomen en bij epilepsie die zich van een gelokaliseerd gebied in de hersenen naar de beide hersenhelften verspreidt (secundaire vormen van gegeneraliseerde epilepsie), indien deze vormen niet voldoende reageren op andere anti- epileptica.

Rvg 33979-80 PIL 0613.9v.ESren

Gerenvooieerde versie

NATRIUMVALPROAAT CHRONO 300 MG TEVA NATRIUMVALPROAAT CHRONO 500 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

 • de behandeling van manie, waarbij u zich erg opgewonden, opgetogen, geagiteerd, enthousiast of hyperactief kunt voelen. Manie komt voor bij een ziekte met de naam ‘bipolaire stoornis’. Natriumvalproaat chrono Teva kan worden gebruikt wanneer lithium niet kan worden toegepast.

Wanneer u te veel van Natriumvalproaat chrono Teva heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Verschijnselen van overdosering kunnen zijn: coma met verhoogde spierspanning, verminderde reflexen, vernauwing van de pupillen, verwarring, slaperigheid, metabole acidose (verzuring

Rvg 33979-80 PIL 0613.9v.ESren

Gerenvooieerde versie

NATRIUMVALPROAAT CHRONO 300 MG TEVA NATRIUMVALPROAAT CHRONO 500 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

van het bloed), verhoogde hoeveelheid natrium in het bloed en gestoorde ademhalings- of hartfunctie. Daarnaast hebben hoge doseringen afwijkende neurologische stoornissen veroorzaakt, zoals een verhoogde kans op aanvallen en gedragsveranderingen.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Wanneer u vergeten bent Natriumvalproaat chrono Teva in te nemen, doe dit dan zo snel mogelijk alsnog. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosering, sla dan de gemiste dosering over en ga verder met uw normale doseringsschema

Als u stopt met het gebruik van dit middel

U mag nooit op eigen initiatief de behandeling met Natriumvalproaat chrono Teva onderbreken of vroegtijdig beëindigen, aangezien dit het effect van de behandeling in gevaar brengt en epileptische aanvallen opnieuw kunnen worden veroorzaakt. Wanneer er bij u een bijwerking optreedt, raadpleeg dan uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch bent voor natriumvalproaat of valproïnezuur of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • als u een stoornis heeft van uw lever of alvleesklier.
 • als u of één van uw familieleden in het verleden ernstige leverbeschadiging heeft gehad, met name als gevolg van geneesmiddelen gebruik.
 • als u een ziekte heeft die berust op een stoornis in de aanmaak van de rode bloedkleurstof (porfyrie).
 • als u gevoelig bent voor bloedingen.
 • Als u lijdt aan enzymstoringen van de ureumcyclus (zie ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’)
 • als u beenmergschade heeft gehad, in dat geval is medisch toezicht noodzakelijk (bloedbeeld testen).
 • wanneer u een ontstekingsachtige ziekte van de huid en/of ingewanden heeft (SLE; systemische lupus erythematoses). Deze aandoening kan verergeren of opgewekt worden door Natriumvalproaat chrono Teva.
 • wanneer u tijdens de behandeling met Natriumvalproaat chrono Teva klachten krijgt, zoals lichamelijk of geestelijke zwakte, gebrek aan eetlust (anorexia), lusteloosheid, slaperigheid, misselijkheid, herhaald braken, buikpijn, afkeer van voedsel dat normaal gegeten werd en/of van valproaat /valproïnezuur, het weer optreden of verergeren van toevallen/stuipen (convulsies), merkbaar vaker kneuzingen / neusbloedingen en/of verlenging van de bloedingstijd, raadpleeg onmiddellijk de behandelend arts. Ontsteking van de lever of de alvleesklier, of een verhoogde hoeveelheid ammonia in het bloed kan de oorzaak zijn. Patiënten met vermoede stofwisselingsstoornissen, vooral enzymstoornissen van de ureumcyclus moeten daarom een stofwisselingsonderzoek laten doen door de arts voordat de behandeling gestart wordt (zie ook ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’) .
 • wanneer u een verminderde nierfunctie of eiwitgebrek in het bloed heeft; het kan nodig zijn dat uw arts de dosering verlaagt om het gehalte valproïnezuur in het bloed te verlagen (zie 3.)
 • wanneer u een operatie of tandheelkundige ingreep moet ondergaan (bijv. tandtrekking). Aangezien de inname van Natriumvalproaat chrono Teva in relatie gebracht kan worden met de kans op bloedingen, moet de behandeld arts geïnformeerd worden dat u Natriumvalproaat chrono Teva gebruikt, om de bloedstolling te controleren.
 • wanneer u gelijktijdig geneesmiddelen gebruikt die uw bloed verdunnen (bijv. vitamine K antagonisten), waardoor de kans op bloedingen toeneemt. De bloedstolling (Quick’s waarde) moet daarom regelmatig

Rvg 33979-80 PIL 0613.9v.ESren

Gerenvooieerde versie

NATRIUMVALPROAAT CHRONO 300 MG TEVA NATRIUMVALPROAAT CHRONO 500 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

gecontroleerd worden.

 • wanneer Natriumvalproaat chrono Teva wordt gegeven aan zuigelingen en kinderen beneden 3 jaar met een ernstige vorm van epilepsie (in het bijzonder die met afwijkingen die betrekking hebben tot de grote hersenen, psychische achterstand, bepaalde aandoeningen die door genen veroorzaakt worden en/of bekende stoornissen in de stofwisseling); er is een hoger risico van leververgiftiging in de eerste 6 maanden van de behandeling, vooral bij zeer jonge kinderen. Het risico van leververgiftiging is groter vooral bij de gecombineerde behandeling met andere anti-epileptica.
 • als u merkt dat uw gewicht toeneemt, vooral aan het begin van de behandeling. Dit kan komen door een toegenomen trek (zie 4.). U moet uw gewicht in de gaten houden en de mogelijke gewichttoename tot een minimum beperken.

Een klein aantal mensen, dat behandeld werd met anti-epileptica zoals Natriumvalproaat chrono Teva heeft gedachten gehad over zelfbeschadiging of zelfmoord. Als u op enig moment dergelijke gedachten heeft, neem dan direct contact op met uw arts.

Kinderen en adolescenten

Kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar:

Natriumvalproaat chrono Teva mag niet worden gebruikt bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar voor de behandeling van manie.

Gebruikt u naast Natriumvalproaat chrono Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Het effect en soms de bijwerkingen van Natriumvalproaat chrono Teva kunnen toenemen door:

 • felbamaat (voor de behandeling van epileptische aanvallen)
 • cimetidine (voor de behandeling van maagzweren)
 • erythromycine (voor de behandeling van bacteriële infecties)
 • acetylsalicylzuur (‘aspirine’, voor vermindering van pijn en koorts). Gelijktijdige toediening van Natriumvalproaat chrono Teva en acetylsalicylzuur moet vooral vermeden worden bij zuigelingen en kinderen, aangezien de bloedingsneiging kan toenemen.

Het effect van Natriumvalproaat chrono Teva wordt verminderd door:

 • andere geneesmiddelen voor de behandeling van epileptische aanvallen, zoals fenobarbital, primidon, fenytoïne en carbamazepine.
 • meflokine (voor de behandeling van malaria) dat de afbraak van valproïnezuur versnelt en ook epileptische aanvallen kan uitlokken.

Vertel het uw arts of verpleegkundige in het bijzonder als u één of meer van de volgende medicijnen gebruikt:

Rvg 33979-80 PIL 0613.9v.ESren

Gerenvooieerde versie

NATRIUMVALPROAAT CHRONO 300 MG TEVA NATRIUMVALPROAAT CHRONO 500 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

Carbapenems (antibiotica die gebruikt worden bij bacteriële infecties). De combinatie van valproïnezuur met carbapenems moet vermeden worden, omdat dit de werking van natriumvalproaat kan verminderen.

Het effect van Natriumvalproaat chrono Teva kan versterkt of verminderd worden door: - fluoxetine (voor de behandeling van een depressie).

Natriumvalproaat chrono Teva versterkt het effect en soms ook de bijwerkingen van:

 • andere anti-epileptica zoals carbamazepine, clonazepam, felbamaat, lamotrigine, fenobarbital, fenytoïne, primidon; na gelijktijdige behandeling met valproïnezuur en clonazepam kwam ‘absence status’ (een langdurige epileptische aanval) voor bij patiënten met een voorgeschiedenis van deze typen epileptische aanvallen; er zijn aanwijzingen dat een combinatie van lamotrigine en valproïnezuur een verhoogd risico op huidreacties geeft, met name bij kinderen.
 • neuroleptica (voor de behandeling van psychische stoornissen)
 • benzodiazepines (voor het verminderen van angst en spanningen), zoals diazepam en lorazepam
 • barbituraten (kalmeringsmiddelen)
 • monoamine-oxidase (MAO)-remmers (voor de behandeling van depressies) en andere geneesmiddelen voor depressies
 • codeïne (o.a. in hoestdranken)
 • zidovudine (voor de behandeling van HIV-infecties)
 • antistollingsmiddelen (bv. vitamine K antagonisten), zodat de bloedingsneiging kan toenemen.

Bij één vrouwelijke patiënt met een schizoaffectieve stoornis (een psychische stoornis) kwam catatonie voor (een toestand van voortdurende onbeweeglijkheid die niet door uitwendige prikkels beëindigd kan worden) na gelijktijdige behandeling met valproïnezuur, sertraline (een antidepressivum) en risperidon (een neurolepticum).

Overige interacties:

 • acetylsalicylzuur (‘aspirine’, voor de vermindering van pijn en koorts) kan de bloedingsneiging vergroten.
 • bij diabetici kan de test op ketonlichamen in de urine een verkeerde uitkomst geven
 • andere geneesmiddelen, die het levermetabolisme belasten, kunnen de kans op leverbeschadiging vergroten.
 • Gelijktijdige toediening van Natriumvalproaat chrono Teva en topiramaat (voor de behandeling van epilepsie) is in verband gebracht met tekenen van hersenbeschadiging (encefalopathie) en/of verhoogde bloedspiegels van ammoniak (hyperammoniëmie).

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Alcoholgebruik kan de werking van Natriumvalproaat chrono Teva beïnvloeden en kan bijwerkingen laten toenemen. Tijdens de behandeling moet u alcohol vermijden.

Rvg 33979-80 PIL 0613.9v.ESren

Gerenvooieerde versie

NATRIUMVALPROAAT CHRONO 300 MG TEVA NATRIUMVALPROAAT CHRONO 500 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

U dient de inname van zure dranken en koud voedsel gelijktijdig met Natriumvalproaat chrono Teva vermijden.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Voorafgaand aan de behandeling moeten vrouwen in de vruchtbare leeftijd advies van hun arts krijgen over de noodzaak van het plannen en controleren van een eventuele zwangerschap.

Er bestaat een verhoogd risico dat het ongeboren kind schade aan de ruggenwervels en het ruggenmerg oploopt als u Natriumvalproaat chrono Teva aan het begin van de zwangerschap gebruikt.

Er kunnen ook andere afwijkingen optreden, en de kans hierop wordt nog groter als men tegelijk andere geneesmiddelen tegen epileptische aanvallen inneemt.

Het verdient aanbeveling diagnostische tests, zoals ultrageluid en laboratoriumtests voor alfafoetoproteïne, te laten uitvoeren om eventuele schade aan het kind op te sporen.

Epileptische aanvallen

Als u overweegt zwanger te worden of al zwanger bent moet u de laagst mogelijke dosis Natriumvalproaat chrono Teva gebruiken die de epileptische aanvallen nog onder controle kan houden, vooral aan het begin van de zwangerschap (20e tot 40e dag na conceptie).

U moet de dagelijkse dosis in meerdere kleine doseringen verdeeld over de dag innemen, om te voorkomen dat er een te hoge concentratie van het actieve bestanddeel in het bloed komt. Hierdoor blijft ook de concentratie valproïnezuur in uw bloed gedurende de hele dag constant.

Onderbreek de behandeling met Natriumvalproaat chrono Teva niet tijdens de zwangerschap zonder met uw arts te overleggen, aangezien een abrupte stopzetting van de behandeling of een ongecontroleerde dosisverlaging epileptische aanvallen kan veroorzaken die u en/of uw ongeboren kind schade kunnen berokkenen.

Als u van plan bent zwanger te worden of al zwanger bent, moet u foliumzuursupplementen gebruiken.

Er is melding gemaakt van bloedingsproblemen bij de pasgeboren kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap met valproïnezuur behandeld werden.

Manische episodes bij bipolaire stoornis

U mag dit geneesmiddel niet gebruiken voor de behandeling van manie wanneer u zwanger of in de vruchtbare leeftijd bent, tenzij uw arts dit uitdrukkelijk adviseert. Als u in de vruchtbare leeftijd bent, moet u

Rvg 33979-80 PIL 0613.9v.ESren

Gerenvooieerde versie

NATRIUMVALPROAAT CHRONO 300 MG TEVA NATRIUMVALPROAAT CHRONO 500 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

effectieve anticonceptie gebruiken tijdens de behandeling.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Valproïnezuur wordt uitgescheiden via de moedermelk. Aangezien alleen kleine hoeveelheden zijn gevonden, veroorzaken ze geen risico voor het kind en stoppen met de borstvoeding is over het algemeen niet noodzakelijk.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Rijd niet en gebruik geen gereedschap of geen machines zonder advies van uw arts of apotheker.

Met name in het begin van behandeling, indien hogere doses zijn ingenomen of als u gelijktijdig andere geneesmiddelen gebruikt die ook effect op het centrale zenuwstelsel hebben, kunnen slaperigheid of verwardheid voorkomen. Dit kan uw reactievermogen beïnvloeden, wat uw bekwaamheid om een voertuig te besturen of machines te bedienen vermindert, ongeacht uw onderliggende ziekte. Dit effect is meer zichtbaar in combinatie met alcohol.

Hoe gebruikt u dit middel?

Epileptische aanvallen

Dosering

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering voor langdurende behandeling is:

Natriumvalproaat chrono 300 mg Teva tabletten met gereguleerde afgifte

Leeftijd Lichaamsgewicht Gemiddelde dosering in Tabletten met
    mg per dag gereguleerde afgifte per
      dag
Kinderen      
3-6 jaar ongeveer 15-25 kg 450-600 1½-2
7-14 jaar ongeveer 25-40 kg 750-1200 2½-4
Jong volwassenen ongeveer 40-60 kg 1000-1500 3-5
vanaf 14 jaar      
Volwassenen vanaf ongeveer 60 kg 1200-2100 4-7

Rvg 33979-80 PIL 0613.9v.ESren

Gerenvooieerde versie

NATRIUMVALPROAAT CHRONO 300 MG TEVA NATRIUMVALPROAAT CHRONO 500 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

Natriumvalproaat chrono 500 mg Teva tabletten met gereguleerde afgifte

Leeftijd Lichaamsgewicht Gemiddelde dosering in Tabletten met
    mg per dag gereguleerde afgifte per
      dag
Kinderen      
3-6 jaar ongeveer 15-25 kg 450-600 1
7-14 jaar ongeveer 25-40 kg 750-1200 1½-2
Jong volwassenen ongeveer 40-60 kg 1000-1500 2-3
vanaf 14 jaar      
Volwassenen vanaf ongeveer 60 kg 1200-2100 2-4

Bij kinderen tot 3 jaar moeten bij voorkeur doseringsvormen met een lager gehalte aan werkzame stof (bijvoorbeeld een oplossing) worden gebruikt. Voor de behandeling van kinderen vanaf 3 jaar kunnen Valproaat chrono 300 mg Teva tabletten met gereguleerde afgifte gebruikt worden, die in gelijke helften kunnen worden verdeeld.

Een geleidelijk stijgende dosistoename wordt aangeraden om het gewenste therapeutische effect te bereiken. In sommige gevallen wordt het volledige behandelingseffect pas bereikt na 4-6 weken. De dagelijkse dosering dient daarom niet te snel verhoogd te worden tot waarden boven het gemiddelde.

Als Natriumvalproaat chrono Teva wordt ingenomen in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie, of als vervanging voor eerder ingenomen geneesmiddelen, dient de dosering van het vorig ingenomen anti-epilepticum direct te worden verlaagd. Als het vorige geneesmiddel wordt gestaakt, moet dit geleidelijk gebeuren.

Andere geneesmiddelen gebruikt bij de behandeling van epilepsie kunnen de afbraak van valproïnezuur versnellen. Indien de behandeling met deze geneesmiddelen wordt gestaakt, neemt de concentratie van de valproïnezuur in het bloed langzaam toe en dient gedurende een periode van 4-6 weken te worden gecontroleerd. De dagelijkse dosering van Natriumvalproaat chrono Teva dient gereduceerd te worden. Voorbehandeling met Natriumvalproaatproducten met directe afgifte moet geleidelijk vervangen worden door Natriumvalproaat chrono Teva, totdat de behandeling met Natriumvalproaat chrono Teva alleen gegeven kan worden.

Uw arts zal op individuele basis bepalen welke dosis u nodig heeft. Volg zijn/haar instructies nadrukkelijk, voor een optimaal effect van uw geneesmiddel.

Rvg 33979-80 PIL 0613.9v.ESren

Gerenvooieerde versie

NATRIUMVALPROAAT CHRONO 300 MG TEVA NATRIUMVALPROAAT CHRONO 500 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

Manie

Uw arts zal de dagelijkse dosis per persoon bepalen en controleren.

Begindosis

De aanbevolen begindosis is 750 mg.

Gemiddelde dagelijkse dosis

De aanbevolen dagelijkse dosis ligt gewoonlijk tussen 1.000 mg en 2.000 mg.

Natriumvalproaat ratiopharm chrono 300 mg

De aanbevolen dagelijkse doses liggen meestal tussen de 1000 mg en 2000 mg

Natriumvalproaat ratiopharm chrono 500 mg

De aanbevolen dagelijkse doses liggen meestal tussen de 1000 mg en 2000 m

Wijze van inname

Voor oraal gebruik. De tabletten met gereguleerde afgifte dienen heel of in twee delen met genoeg vloeistof (bijv. een glas water) zonder kauwen te worden ingeslikt.

Af en toe kunnen de bestanddelen van de tabletten met de gereguleerde afgifte in de ontlasting als witte restanten zichtbaar zijn. Dat betekent niet een gebrek aan effect van het geneesmiddel, want het werkzame bestanddeel is in de darmen volledig opgelost.

Frequentie van inname

De dagelijkse dosering is verdeeld in 1-2 giften.

De tabletten met gereguleerde afgifte dienen bij voorkeur één uur voor de maaltijd (op de lege maag in de ochtend) te worden ingenomen. In geval van maag-darm bijwerkingen veroorzaakt door de behandeling, dienen de tabletten met gereguleerde afgifte tijdens of na de maaltijd te worden ingenomen.

Duur van de behandeling

De behandeling van epilepsie en bipolaire stoornis is in principe een langdurige behandeling. Een specialist (neuroloog, kinderneuroloog) dient op individuele basis de dosistitratie, duur van behandeling en staking van de behandeling met Natriumvalproaat chrono Teva te bepalen. In het

algemeen dient geen dosis reductie of staking van de behandeling te worden overwogen voordat de patiënt tenminste twee tot drie jaar vrij van aanvallen is.

Speciale patiëntengroepen

Bij patiënten met een verminderde nierfunctie of eiwitgebrek in het bloed kan het effect van valproïnezuur toenemen. Uw arts zal de dosis aanpassen of reduceren.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende frequenties zijn gebruikt bij het rangschikken van de bijwerkingen: zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten)

vaak (komt voor bij 1 tot 10 patiënten op de 100 patiënten) soms (komt voor bij 1 tot 10 patiënten op de 1.000 patiënten) zelden (komt voor bij 1 tot 10 patiënten op de 10.000 patiënten) zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Een verlaging van het aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) of witte bloedlichaampjes (leukopenie) komt vaak voor. Deze effecten zijn vaak geheel reversibel als de behandeling met Natriumvalproaat chrono Teva wordt voortgezet, en altijd als de behandeling wordt gestaakt.

Soms ontstond er een ophoping van water in de weefsels (oedeem) en kwamen bloedingen voor. Zelden geeft valproaat een verlaging van de hoeveelheid eiwit (fibrinogeen) in het bloed en een remming van de klontering van bloedplaatjes (bloedstolling) waardoor u langer blijft bloeden.

Zeer zelden leidde een vermindering van de beenmergfunctie tot andere stoornissen van de

Rvg 33979-80 PIL 0613.9v.ESren

Gerenvooieerde versie

NATRIUMVALPROAAT CHRONO 300 MG TEVA NATRIUMVALPROAAT CHRONO 500 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

bloedcomponenten (lymfopenie, neutropenie, pancytopenie), ernstige anemie (bloedarmoede) of agranulocytose (symptomen: koorts, keelpijn).

Valproïnezuur kan de bloedstolling (een functie van de bloedplaatjes) remmen, zodat de bloedingstijd langer wordt.

Bloedingen komen niet vaak voor.

Immuunsysteemaandoeningen

Zelden: Reacties van het verdedigingsstelsel van het lichaam tegen zijn eigen bindweefsel (lupus erythematosus).

Niet bekend: Zwelling met pijnlijke, jeukende dikke plekken vooral bij de ogen, lippen, keel en soms handen en voeten (angio-oedeem). Syndroom met door geneesmiddel veroorzaakte huiduitslag, koorts, zwelling van lymfeklieren en mogelijke aantasting van andere organen (DRESS).

Voedings- en stofwisselingsstoornissen

Een stoornis die zeer vaak voorkomt is een geïsoleerde, matige verhoging van de ammoniakconcentraties in het serum zonder dat de leverfunctieparameters veranderen (zie ook rubriek 2 ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken’ en ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”); staken van de behandeling is niet nodig.

Afhankelijk van de dosering komen gewichtstoename of gewichtsverlies, en een grotere of geringere eetlust vaak voor.

Tijdens de behandeling met valproïnezuur werd een verminderde activiteit van biotinidase waargenomen. Er is ook melding gemaakt van een tekort aan biotine.

Zeer zelden: lage bloedwaarden voor natrium, dat kan leiden tot vermoeidheid en verwarring.

Psychische stoornissen

Soms: Geïrriteerdheid, extreme activiteit of verwardheid, vooral aan het begin van de behandeling. Ook zijn hallucinaties gemeld.

Zenuwstelselaandoeningen

Dosisafhankelijk en vaak voorkomend: slaperigheid, trillen of een vreemd gevoel zoals een tintelende of gevoelloze huid.

Vermoeidheid en slaperigheid, apathie en coördinatieproblemen (ataxie) komen vaak voor wanneer gelijktijdig andere anti-epileptica gebruikt worden.

Soms: Hoofdpijn, spierspanning, onzeker lopen, vooral aan het begin van de behandeling.

Soms: Kort na het gebruik van geneesmiddelen die valproïnezuur bevatten werd organische hersenziekte waargenomen, ongeacht de dosering. De oorzaak en het ontstaansmechanisme zijn niet vastgesteld, en de ziekte kan voorbijgaan na staken van de behandeling. In sommige gevallen zijn verhoogde concentraties ammoniak beschreven, evenals een verhoogde concentratie fenobarbital als tegelijk behandeld werd met fenobarbital (een ander geneesmiddel voor de behandeling van epileptische aanvallen).

Soms ontstond fysieke rigiditeit terwijl men bij bewustzijn was (stupor) die soms in coma overging; dit ging

Rvg 33979-80 PIL 0613.9v.ESren

Gerenvooieerde versie

NATRIUMVALPROAAT CHRONO 300 MG TEVA NATRIUMVALPROAAT CHRONO 500 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

gedeeltelijk gepaard met een verhoogde frequentie van de epileptische aanvallen. De symptomen verdwenen na een verlaging van de dosering of staken van de behandeling. De meeste van deze gevallen ontstonden tijdens een combinatiebehandeling (vooral met fenobarbital) of na een snelle verhoging van de dosering.

Zelden, vooral bij hogere doseringen of in combinatie met andere anti-epileptica, is chronische hersenziekte (encefalopathie) gemeld waarbij de hersenfunctie werd verstoord, inclusief verminderde geestelijke vermogens. Hoe dit ontstaat is nog niet voldoende duidelijk.

Zeer zelden is melding gemaakt van een verstoorde hersenfunctie, gepaard aan een vermindering van het hersenweefsel, die weer herstelde na staken van de behandeling met Natriumvalproaat chrono Teva.

Bij een langdurige behandeling met Natriumvalproaat chrono Teva in combinatie met andere anti- epileptica, vooral fenytoïne, kunnen symptomen van hersenbeschadiging (encefalopathie) optreden, samen met een verhoogd aantal epileptische aanvallen, gebrek aan energie, fysieke rigiditeit terwijl men bij bewustzijn is (stupor), spierzwakte (musculaire hypotensie), bewegingsstoornissen (choroïde dyskinesie) en ernstige algemene veranderingen in het elektro-encefalogram (EEG).

Ook is een reversibele ziekte van Parkinson gemeld.

Niet bekend is hoe vaak sedatie, oncontroleerbare bewegingen (extrapiramidale bewegingen) voorkomen.

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen

Oorsuizen is waargenomen.

Er is melding gemaakt van tijdelijk en blijvend gehoorverlies, hoewel er geen oorzakelijk verband is vastgesteld met het gebruik van geneesmiddelen die valproïnezuur of natriumvalproaat bevatten.

Bloedvataandoeningen

Zelden: Ontsteking van de bloedvaten (vasculitis).

Maagdarmstelselaandoeningen

Soms kwamen overmatige speekselvorming en diarree voor, vooral aan het begin van de behandeling. Ook zijn aan het begin van de behandeling soms lichte maagdarmstoornissen beschreven (misselijkheid, buikpijn), die gewoonlijk na enkele dagen afnamen, ook als de behandeling werd voortgezet.

In zeldzame gevallen kwam alvleesklierbeschadiging voor, soms met fatale afloop.

Lever- en galaandoeningen

Soms: Er kunnen dosisafhankelijke, ernstige (soms fatale) leverfunctiestoornissen optreden. Bij kinderen, vooral bij hen die tegelijk ook andere geneesmiddelen tegen epileptische aanvallen gebruiken, is de kans op leverbeschadiging aanzienlijk groter (zie 2.).

Huid- en onderhuidaandoeningen

Vaak: Dosisafhankelijke, tijdelijke haaruitval, dunner worden van het haar.

In zeldzame gevallen leidt het gebruik van geneesmiddelen die valproïnezuur bevatten tot huidreacties (erythema multiforme).

Zeer zelden zijn ernstige huidreacties (Stevens-Johnson-syndroom en toxische epidermale necrolyse of

Rvg 33979-80 PIL 0613.9v.ESren

Gerenvooieerde versie

NATRIUMVALPROAAT CHRONO 300 MG TEVA NATRIUMVALPROAAT CHRONO 500 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

het Lyell-syndroom) gemeld.

Zie ook ‘Immuunsysteemaandoeningen”.

Botten en spieren

Er zijn meldingen van botafwijkingen waaronder dunner worden van het bot (osteopenie, osteoporose) en botbreuken. Indien u langdurig met een middel tegen epilepsie (anti-epilepticum) wordt behandeld, u eerder osteoporose heeft gehad of indien u steroïden gebruikt dient u met uw arts te overleggen.

Nier- en urinewegaandoeningen

Zelden kwam een bepaald type nierfunctiestoornis (Fanconi-syndroom) voor. Deze herstelt zich na staken van de behandeling.

Bij kinderen is bedplassen waargenomen.

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen

Vaak: onregelmatige menstruatie

Zelden: onregelmatige menstruatie of uitblijven van de menstruatie, pijn bij de menstruatie, vergrote eierstokken met cysten en verhoogde concentraties van testosteron, het mannelijke geslachtshormoon.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Zeer zelden is een daling van de lichaamstemperatuur (hypothermie) beschreven. Deze herstelde zich na staken van de behandeling.

Indien dosis-onafhankelijk bijwerkingen voorkomen, dient de behandeling met het geneesmiddel door uw behandelend arts te worden stopgezet. Indien een ernstige stoornis van de werking van lever of alvleesklier wordt vermoed, dient de arts onmiddellijk de behandeling te stoppen. Andere geneesmiddelen met gelijk stofwisselingseffect, die dezelfde bijwerkingen kunnen veroorzaken, moeten tijdelijk worden stopgezet. In incidentele gevallen kan klinische verergering nog steeds optreden.

Krijgt u last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Rvg 33979-80 PIL 0613.9v.ESren

Gerenvooieerde versie

NATRIUMVALPROAAT CHRONO 300 MG TEVA NATRIUMVALPROAAT CHRONO 500 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn natriumvalproaat en valproïnezuur. Eén tablet met gereguleerde afgifte bevat 200 mg natriumvalproaat en 87 mg valproïnezuur (overeenkomend met 300 mg natriumvalproaat).
 • Andere stoffen in dit middel zijn hypromellose 4000 mPa·s, hypromellose 15000 mPa·s, kaliumacesulfaam, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, natriumlaurylsulfaat, dibutylftalaat, basisch gebutyleerd methacrylzuur co-polymeer, magnesiumstearaat, titaandioxide.

Natriumvalproaat chrono 300 mg Teva tabletten met gereguleerde afgifte zijn witte, langwerpige filmomhulde tabletten met gereguleerde afgifte en breukgleuf aan beide zijden.

De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.

Verpakkingsgrootten:

20, 30, 50, 60, 90, 100, 200, 500 (ziekenhuisverpakking) tabletten met gereguleerde afgifte.

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn natriumvalproaat en valproïnezuur. Eén tablet met gereguleerde afgifte bevat 333 mg natriumvalproaat en 145 mg valproïnezuur (overeenkomend met 500 mg natriumvalproaat).
 • Andere stoffen in dit middel zijn hypromellose 4000 mPa·s, hypromellose 15000 mPa·s, kaliumacesulfaam, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, natriumlaurylsulfaat, dibutylftalaat, basisch gebutyleerd methacrylzuur co-polymeer, magnesiumstearaat, titaandioxide.

Natriumvalproaat chrono 500 mg Teva tabletten met gereguleerde afgifte zijn witte, langwerpige filmomhulde tabletten met gereguleerde afgifte en breukgleuf aan beide zijden.

De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.

Verpakkingsgrootten:

20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100, 120, 200, 500 (ziekenhuisverpakking) tabletten met gereguleerde afgifte.

Rvg 33979-80 PIL 0613.9v.ESren

Gerenvooieerde versie

NATRIUMVALPROAAT CHRONO 300 MG TEVA NATRIUMVALPROAAT CHRONO 500 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

In het register ingeschreven onder

RVG 33979 - Natriumvalproaat chrono 300 mg Teva tabletten met gereguleerde afgifte RVG 33980 - Natriumvalproaat chrono 500 mg Teva tabletten met gereguleerde afgifte.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant:

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

D-89143 Blaubeuren

Duitsland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Italië: Acido Valproico e Sodio Valproato ratiopharm 300 mg compresse a rilascio
  prolungato
  Acido Valproico e Sodio Valproato ratiopharm 500 mg compresse a rilascio
  prolungato
Luxemburg: Valproinesäure-ratiopharm® chrono 300 Retardtabletten
  Valproinesäure-ratiopharm® chrono 500 Retardtabletten
Nederland: Natriumvalproaat chrono 300 mg Teva, tabletten met gereguleerde afgifte
  Natriumvalproaat chrono 500 mg Teva, tabletten met gereguleerde afgifte
Polen: Valpro-ratiopharm Chrono 300 mg
  Valpro-ratiopharm Chrono 500 mg
Portugal: Ácido Valpróico ratiopharm 300 mg comprimidos de libertação prolongada
  Ácido Valpróico ratiopharm 500 mg comprimidos de libertação prolongada
Slowakije: Valprotek CR 500 mg (prolonged release) tablets
Tsjechië: Valpro-ratiopharm Chrono 300 mg
Duitsland Valproinsäure-ratiopharm chrono 300 Retardtabletten
  Valproinsäure-ratiopharm chrono 500 Retardtabletten
  Valpro-ratiopharm Chrono 500 mg
Verenigd Koninkrijk: ValproTek CR 300 mg Tablets
  ValproTek CR 500 mg Tablets
  Rvg 33979-80 PIL 0613.9v.ESren

Gerenvooieerde versie

NATRIUMVALPROAAT CHRONO 300 MG TEVA NATRIUMVALPROAAT CHRONO 500 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in: mei 2013.

0613.9v.ES

Rvg 33979-80 PIL 0613.9v.ESren

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.