Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Teva 5/50 mg, tabletten

Illustratie van Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Teva 5/50 mg, tabletten
Stof(fen) Valproïnezuur
Toelating Nederland
Producent Teva Nederland B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 22.04.1987
ATC-Code C03EA01
Farmacologische groep Anti-epileptica

Vergunninghouder

Teva Nederland B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Teva behoort tot de groep van geneesmiddelen die een urinedrijvende en bloeddrukverlagende werking hebben. De werking begint na 2 uur en kan 12-24 uur aanhouden. De uitscheiding van natrium wordt vergroot. De uitscheiding van kalium neemt in veel mindere mate toe.

Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Teva wordt gebruikt bij

 • ophoping van vocht in de weefsels (oedeem), bijvoorbeeld ten gevolge van onvoldoende hartwerking, lever- of nieraandoeningen
 • verhoogde bloeddruk.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

rvg 11802_3 PIL 0222.5v.F

AMILORIDE HCl/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 2,5/25 MG --5/50 MG

tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 15 februari 2022
1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 2
 • wanneer u een nierstoornis of nierontsteking heeft
 • wanneer u een verhoogd kaliumgehalte van het bloed heeft
 • wanneer u geen urine produceert.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • wanneer u suikerziekte (diabetes) heeft; de insulinebehoefte kan veranderen.
 • wanneer u op hogere leeftijd bent of wanneer u een ernstige beschadiging van de lever (levercirrose) heeft; de kans bestaat op een verhoogd kaliumgehalte van het bloed. U zult waarschijnlijk extra onderzoeken moeten ondergaan bij behandeling met dit middel.
 • wanneer u suikerziekte (diabetes) of een nieraandoening heeft. Het risico op een verhoogd kaliumgehalte neemt hierdoor toe
 • wanneer u een licht verminderde nierfunctie heeft zult u waarschijnlijk extra onderzoeken moeten ondergaan bij behandeling met dit middel.
 • wanneer u een hart- of longaandoening heeft
 • wanneer u verzuring van het bloed heeft
 • wanneer u een bijschildklierfunctie-onderzoek moet ondergaan
 • bij kinderen; de veiligheid van dit geneesmiddel bij kinderen is niet vastgesteld.
 • Gelijktijdig gebruik van bepaalde plasmiddelen (zogeheten kaliumsparende diuretica) met amiloride/hydrochloorthiazide wordt afgeraden.
 • wanneer u huidkanker heeft gehad of als u tijdens de behandeling een verdachte huidafwijking krijgt. Behandeling met hydrochloorthiazide, vooral langdurig gebruik met hoge doses, kan het risico op sommige soorten huid- en lipkanker (niet-melanome huidkanker) vergroten. Bescherm uw huid tegen blootstelling aan de zon en uv-stralen terwijl u dit middel gebruikt.
 • als u last hebt van een verminderd gezichtsvermogen of oogpijn. Dit kunnen symptomen zijn van vochtophoping in de vasculaire laag van het oog (choroïdale effusie) of een verhoogde druk in uw oog die binnen uren tot weken nadat u Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Teva hebt ingenomen, kunnen optreden. Dit kan leiden tot een permanent gezichtsvermindering, indien dit niet behandeld wordt. Indien u eerder een penicilline of sulfonamide allergie heeft gehad is het risico hierop verhoogd.
 • als u in het verleden last heeft gehad van ademhalings- of longproblemen (waaronder ontsteking of vocht in de longen) na inname van hydrochloorthiazide. Als u na het innemen van Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Teva ernstige kortademigheid of moeite met ademhalen krijgt, roep dan onmiddellijk medische hulp in.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

rvg 11802_3 PIL 0222.5v.F

AMILORIDE HCl/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 2,5/25 MG --5/50 MG

tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 15 februari 2022
1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 3
 • digoxine (een middel bij hartfalen en hartritmestoornissen); combinatie van deze twee geneesmiddelen kan leiden tot digoxinevergiftiging.
 • bepaalde groep van plasmiddelen (kaliumsparende diuretica); gelijktijdig gebruik met amiloride/hydrochloorthiazide wordt afgeraden
 • lithium (middel bij manisch-depressieve stoornissen); amiloride HCl/hydrochloorthiazide kan de hoeveelheid lithium in uw bloed verhogen
 • sommige geneesmiddelen die worden gebruikt bij pijn, koorts en ontstekingen (prostaglandinesynthetaseremmers); de werking van amiloride HCl/hydrochloorthiazide kan verminderen
 • ACE-remmers (bepaalde middelen die worden gebruikt bij verhoogde bloeddruk en bij hartzwakte); de kans bestaat op een verhoogd kaliumgehalte in het bloed
 • ciclosporine of tacrolimus (middelen bij orgaantransplantaties); de kans bestaat op een verhoogd kaliumgehalte in het bloed
 • alcohol; de kans op een sterke bloeddrukdaling wordt vergroot
 • slaapmiddelen (barbituraten); de kans op een sterke bloeddrukdaling wordt vergroot
 • sterke pijnstillers (narcotische analgetica); de kans op een sterke bloeddrukdaling wordt vergroot
 • bloedsuikerverlagende middelen (middelen bij suikerziekte); het kan nodig zijn de dosering van het bloedsuikerverlagende middel aan te passen
 • andere bloeddrukverlagende middelen; de middelen versterken elkaars werking
 • cholesterol verlagende middelen zoals cholestyramine en colestipolharsen; de werking van amiloride HCl /hydrochloorthiazide kan verminderen
 • corticosteroïden (middelen die onder andere ontstekingen remmen); de kans bestaat op een verlaagd kaliumgehalte van het bloed
 • vasopressoraminen (zoals norepinefrine); de reactie op deze vasopressoraminen kan verminderen
 • bepaalde spierverslappende middelen (zoals tubocurarine); amiloride HCl/hydrochloorthiazide kan de werkzaamheid van het spierverslappende middel versterken.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Over het gebruik van amiloride/hydrochloorthiazide in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen.

Dit middel dient niet te worden gebruikt voor het behandelen van vochtophoping tijdens de zwangerschap (zwangerschapsoedeem), verhoogde bloeddruk tijdens de zwangerschap (zwangerschapshypertensie) of zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie).

Ook dient dit middel niet te worden gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk met onbekende oorzaak (essentiële hypertensie) bij zwangere vrouwen, tenzij uw arts aangeeft dat geen andere behandeling mogelijk is.

Borstvoeding

Tijdens de periode van het geven van borstvoeding dient dit geneesmiddel niet te worden gebruikt.

rvg 11802_3 PIL 0222.5v.F

AMILORIDE HCl/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 2,5/25 MG --5/50 MG

tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 15 februari 2022
1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 4

Vruchtbaarheid

Er zijn geen gegevens over mogelijke effecten van dit middel op de vruchtbaarheid.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Teva kan soms moeheid, duizeligheid en slaperigheid tot gevolg hebben (zie “Mogelijke bijwerkingen”). Deze effecten zijn duidelijker aanwezig bij het begin van de behandeling, wanneer het geneesmiddel gewijzigd wordt en in combinatie met alcohol.

Als u last heeft van deze bijwerkingen, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Teva 2,5/25 mg bevat natrium

Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Teva 2,5/25 mg bevat lactose

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.

Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Teva 2,5/25 mg bevat tarwezetmeel

Dit middel bevat slechts een zeer kleine hoeveelheid gluten (uit tarwezetmeel) en zal zeer waarschijnlijk geen klachten veroorzaken als u coeliakie heeft. Eén tablet bevat niet meer dan 3 microgram gluten.

Als u allergisch bent voor tarwe (anders dan coeliakie) dient u dit middel niet te gebruiken.

Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Teva 5/50 mg bevat natrium

Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Teva 5/50 mg bevat lactose

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.

Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Teva 5/50 mg bevat tarwezetmeel

Dit middel bevat slechts een zeer kleine hoeveelheid gluten (uit tarwezetmeel) en zal zeer waarschijnlijk geen klachten veroorzaken als u coeliakie heeft. Eén tablet bevat niet meer dan 6 microgram gluten.

Als u allergisch bent voor tarwe (anders dan coeliakie) dient u dit middel niet te gebruiken.

Amiloirde HCl/Hydrochloorthiazide Teva 5/50 mg bevat zonnegeel (E110).

Kan allergische reacties veroorzaken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

rvg 11802_3 PIL 0222.5v.F

AMILORIDE HCl/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 2,5/25 MG --5/50 MG

tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 15 februari 2022
1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 5

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

Bij ophoping van vocht ten gevolge van onvoldoende hartwerking

De begindosering is 1 à 2 tabletten (5/50 mg) per dag (24 uur) of 2 à 4 tabletten (2,5/25 mg); indien nodig kan de arts besluiten om de dosering te verhogen.

Voor de onderhoudsdosering dient de dosis verlaagd te worden tot het gewenste effect wordt verkregen.

Bij verhoogde bloeddruk

De gebruikelijke dosering is ½ tot 1 tablet (5/50 mg) per dag (24 uur) of 1 tot 2 tabletten (2,5/25 mg) per dag.

Bij verschrompeling van de lever met vochtophoping in de buikholte

De begindosering is 1 tablet (5/50 mg) per dag (24 uur) of 2 tabletten (2,5/25 mg) per dag; indien nodig kan de arts besluiten om de dosering te verhogen.

Voor de onderhoudsdosering kan de dosis, na het op gang komen van het plassen, op advies van de arts worden verlaagd om een geleidelijke werking te krijgen.

De maximale dosering voor alle toepassingen bedraagt 8 tabletten per dag van de sterkte 2,5/25 mg of 4 tabletten per dag van de sterkte 5/50 mg.

Wijze van gebruik

Neem de tabletten in door deze met voldoende water (één glas) door te slikken. De tabletten kunnen het best op een lege maag worden ingenomen.

5/50 mg: U kunt de tablet in gelijke doses verdelen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u te veel van Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Teva heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Teva kan uw bloeddruk weer gaan stijgen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

rvg 11802_3 PIL 0222.5v.F

AMILORIDE HCl/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 2,5/25 MG --5/50 MG

tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 15 februari 2022
1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 6

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De frequenties van de hieronder genoemde bijwerkingen zijn als volgt ingedeeld:

Zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 patiënten

Vaak: bij 1 tot 10 op de 100 patiënten

Soms: bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten

Zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten

Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Psychische stoornissen

Niet bekend: Slapeloosheid, zenuwachtigheid, verwardheid, depressie.

Zenuwstelsel

Niet bekend: Duizeligheid, draaierig gevoel, waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie), verminderen of stoppen van geestelijke functies en het onbeweeglijk worden van het lichaam (stupor), slaperigheid, hoofdpijn.

Ogen

Niet bekend: Stoornissen in het zien.

Hart

Niet bekend: Stoornis in het hartritme (aritmie), versnelde hartslag (tachycardie), beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris), vergiftiging van extract uit vingerhoedskruid (digoxineintoxicatie).

Bloedvaten

Niet bekend: Bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie).

Ademhaling

Niet bekend: Benauwdheid, verstopte neus.

Maag en darmen

Niet bekend: Maagdarmstoornissen, gebrek aan eetlust (anorexia), misselijkheid, braken, diarree, obstipatie, buikpijn, maag- darmbloeding, veranderingen in de eetlust, opgeblazen gevoel, winderigheid, hikken, vieze smaak.

Huid

Niet bekend: Huiduitslag, jeuk, opvliegingen, transpiratie.

Botten en spieren

Niet bekend: Beenpijn, spierkrampen, gewrichtspijn.

rvg 11802_3 PIL 0222.5v.F

AMILORIDE HCl/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 2,5/25 MG --5/50 MG

tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 15 februari 2022
1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 7

Urineweg en nieren

Niet bekend: Nierfalen, moeilijk of pijnlijk urineren (dysurie), ’s nachts meer urineren (nocturie), incontinentie, stoornissen in de werking van de nieren.

Geslachtsorganen en borsten

Niet bekend: Impotentie.

Overig

Niet bekend: Verhoogd kalium in het bloed, verlaagd natrium in het bloed, jicht, tekort aan vocht in de weefsels (dehydratie), stoornissen van de hoeveelheid zouten in het lichaam.

Algemeen

Niet bekend: Zwakte, moeheid, algeheel gevoel van ziek zijn, pijn op de borst, rugpijn, plotseling intredende bewusteloosheid die enkele seconden tot meerdere uren kan duren (syncope), dorst.

Amiloride HCl

Bloed en lymfestelsel

Niet bekend: Bloedarmoede, bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (neutropenie).

Zenuwstelsel

Niet bekend: Bevingen, aandoening van de hersenen gekenmerkt door bijvoorbeeld stuipen en bewustzijnsverlaging (encefalopathie).

Ogen

Niet bekend: Verhoogde oogdruk.

Oren en evenwichtsorgaan

Niet bekend: Oorsuizen.

Hart

Niet bekend: Hartkloppingen, patiënt met een gedeeltelijke blokkade van het hart kreeg een totale blok van het hart.

Ademhaling

Niet bekend: Hoesten.

Maag en darmen

Niet bekend: Het geactiveerd worden van een al bestaande maagzweer; gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie); droge mond.

rvg 11802_3 PIL 0222.5v.F

AMILORIDE HCl/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 2,5/25 MG --5/50 MG

tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 15 februari 2022
1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 8

Lever en gal

Niet bekend: Afwijkingen in de werking van de lever, geelzucht.

Huid

Niet bekend: Haaruitval.

Urineweg en nieren

Niet bekend: Meer plassen, vaker kleine hoeveelheden moeten plassen (pollakisurie), krampen in de blaas.

Geslachtsorganen en borsten

Niet bekend: Minder zin in vrijen/seks.

Algemeen

Niet bekend: Pijn in nek en schouder, pijn in ledematen.

Hydrochloorthiazide

Gezwellen

Niet bekend: Huid- en lipkanker (Niet-melanome huidkanker)

Bloed en lymfestelsel

Niet bekend: Zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose), bloedarmoede (door te weinig aanmaak of door te veel afbraak van het bloed), bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie), bloeduitstortingen, bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie).

Immuunsysteem

Niet bekend: ernstige allergische reactie voor bepaalde stoffen, waarbij sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid en verminderd bewustzijn optreden als gevolg van een plotselinge, sterke vaatverwijding (anafylactische shock).

Spijsvertering

Niet bekend: Te hoog suikergehalte in het bloed (hyperglykemie), te hoog urinezuurgehalte in het bloed (hyperurikemie), te weinig kalium in het bloed, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie).

Psychische stoornissen

Niet bekend: Rusteloosheid.

Ogen

rvg 11802_3 PIL 0222.5v.F

AMILORIDE HCl/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 2,5/25 MG --5/50 MG

tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 15 februari 2022
1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 9

Niet bekend: Voorbijgaand wazig zien, geel gekleurd zien van voorwerpen (xanthopsie).

Niet bekend: Een verminderd gezichtsvermogen of pijn in uw ogen als gevolg van hoge druk (mogelijke tekenen van vochtophoping in de vasculaire laag van het oog (choroïdale effusie) of acuut nauwe- kamerhoekglaucoom).

Bloedvaten

Niet bekend: Ontsteking van de bloedvaten.

Ademhaling

Zeer zelden: Opeens ademnood krijgen (klachten omvatten ernstige kortademigheid, koorts, zwakte en verwardheid).

Niet bekend: Stoornissen in de ademhaling (zoals een longontsteking en vocht achter de longen).

Maag en darmen

Niet bekend: Ontsteking van de alvleesklier, met als verschijnselen heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug en misselijkheid en braken (pancreatitis), krampen, irritatie van de maag.

Lever en gal

Niet bekend: Geelzucht.

Huid

Niet bekend: Overgevoeligheid voor licht of zonlicht; ontsteking van de speekselklier (sialoadenitis); huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria); ernstige, plotselinge (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse).

Urineweg en nieren

Niet bekend: Ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis), uitscheiden van suiker in de urine (glycosurie).

Algemeen

Niet bekend: Koorts.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

rvg 11802_3 PIL 0222.5v.F

AMILORIDE HCl/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 2,5/25 MG --5/50 MG

tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 15 februari 2022
1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 10

Bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt.

Als u geneesmiddelen op de juiste manier afvoert worden ze op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn amiloridehydrochloridedihydraat overeenkomend met respectievelijk 2,5 mg en 5 mg amiloride hydrochloride (watervrij) en hydrochloorthiazide, overeenkomend met respectievelijk 25 mg en 50 mg per tablet.
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactose, tarwezetmeel, voorverstijfseld maïszetmeel, natriumzetmeelglycollaat en magnesiumstearaat (E470b).
  Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide 5/50 Teva bevat tevens zonnegeel (E110).

Hoe ziet Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Teva eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De 2,5/25 tabletten zijn crème kleurig, diamantvormig met inscriptie ‘AH 2,5/25’. Diameter 8x5,5 mm.

De 5/50 tabletten zijn bleek oranje, diamantvormig met deelstreep en inscriptie ‘AH 5/50’. Diameter 10,8x8 mm. De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses.

Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Teva is verpakt in blisterverpakkingen à 20, 30, 60, 90, 100, 250, 300, 400, 500 of 1000 tabletten en in potten à 100, 250, 300, 400, 500, 600 of 1000.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

rvg 11802_3 PIL 0222.5v.F

AMILORIDE HCl/HYDROCHLOORTHIAZIDE TEVA 2,5/25 MG --5/50 MG

tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 15 februari 2022
1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 11

2031 GA Haarlem

Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 11803, tabletten 2,5/25 mg

RVG 11802, tabletten 5/50 mg

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2022

0222.5v.F

rvg 11802_3 PIL 0222.5v.F

Advertentie

Stof(fen) Valproïnezuur
Toelating Nederland
Producent Teva Nederland B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 22.04.1987
ATC-Code C03EA01
Farmacologische groep Anti-epileptica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.