Advertentie

Auteur: Sanofi


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Depakine Chronosphere is een geneesmiddel voor de behandeling van epilepsie en manie. Depakine Chronosphere wordt gebruikt voor de behandeling van:

 • Verschillende vormen van epilepsie, zowel alleen als in combinatie met andere geneesmiddelen.
 • Manie, waarbij u zich erg opgewonden, opgetogen, geagiteerd, enthousiast of hyperactief kunt voelen. Manie komt voor bij een ziekte met de naam ‘bipolaire stoornis’. Depakine Chronosphere kan worden gebruikt wanneer lithium niet kan worden toegepast.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Depakine Chronosphere niet in

 • Als u overgevoelig bent voor de werkzame bestanddelen of één van de andere bestanddelen van Depakine Chronosphere.
 • Als u bekend is dat in uw familie beschadiging van de lever is voorgekomen door het gebruik van een geneesmiddel met valproaat, natriumvalproaat of valproïnezuur als werkzaam bestanddeel.
 • Als u lijdt aan een stoornis van de functie van de lever of de alvleesklier.
 • Als u een bijzondere aanleg voor het optreden van bloedingen heeft.
 • Als bij u de ziekte porfyrie (een erfelijke afwijking in de aanmaak van de grondstof voor rode bloedlichaampjes) is vastgesteld.

Wees extra voorzichtig met Depakine Chronosphere

Het is mogelijk dat door gebruik van Depakine Chronosphere de lever ernstig wordt beschadigd, soms met dodelijke afloop. Daarom moet men voorzichtig zijn bij patiënten die al een stoornis van de lever en/of stoornissen in de stofwisseling hebben. Voor de start met Depakine Chronosphere en gedurende de eerste zes maanden van de behandeling dient de functie van de lever gecontroleerd te worden (door regelmatig bloed te laten prikken).

Bij kinderen zijn gevallen van zeer ernstige beschadiging van de lever voorgekomen, met name tijdens de eerste zes maanden van de behandeling.

Depakine Chronosphere PIL clean dec12 dec12

De kans hierop is groter bij kinderen jonger dan 3 jaar met ernstige epilepsie en in het bijzonder bij epilepsie in combinatie met een verstandelijke handicap, hersenbeschadiging, stofwisselingsafwijkingen of een stoornis van de lever. Het risico is ook groter wanneer verschillende middelen tegen epilepsie tegelijk worden gebruikt, met name bij zeer jonge kinderen.

Het is van groot belang zo vroeg mogelijk een eventuele leverbeschadiging te herkennen. Verschijnselen die hier op kunnen wijzen zijn: algemene lichaamszwakte, gebrek aan eetlust, lusteloosheid, slaperigheid, soms samen met herhaald braken en buikpijn, optreden van stoornissen in de bloedstolling (bijvoorbeeld gemakkelijk optreden van blauwe plekken, wondjes die langer bloeden dan normaal), geelzucht en het weer optreden van de aanvallen of verergeren van de aanvallen. Mocht u deze verschijnselen herkennen, dan dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts.

Bij kinderen onder de drie jaar wordt het afgeraden om tegelijk met Depakine Chronosphere geneesmiddelen te gebruiken die acetylsalicylzuur (een stof die in veel geneesmiddelen aanwezig is om pijn te verlichten en koorts te verlagen) bevatten, vanwege een grotere kans op beschadiging van de lever.

Bij plotselinge buikpijn dient u meteen contact op te nemen met uw arts. Dit kan wijzen op een ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) en kan fataal aflopen (zie ook rubriek 4).

Verschijnselen als braken, slaperigheid en stoornissen in het afstemmen van bewegingen kunnen wijzen op een te hoog ammoniakgehalte in het bloed. Dit is meestal te herkennen aan een ammoniakgeur van de urine. U dient uw arts onmiddellijk op de hoogte te stellen indien bovengenoemde klachten zich voordoen, of wanneer u zich onwel voelt. Zonder overleg met uw arts dient u de inname van Depakine Chronosphere niet zelf te stoppen.

Omdat het mogelijk is dat wondjes langer bloeden dan gewoonlijk, wordt aangeraden om bij chirurgische of tandheelkundige ingrepen (trekken van kiezen en tanden) uw arts of tandarts op de hoogte te stellen van het feit dat u Depakine Chronosphere gebruikt.

Wanneer uw urine getest wordt op suiker, kan het zijn dat de uitslag van de test aanwijst dat er suiker in uw urine zit, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. Dit komt omdat natriumvalproaat gedeeltelijk in de urine wordt uitgescheiden, waardoor de urinetest op glucose (suiker) ten onrechte positief kan zijn.

Depakine Chronosphere kan, zij het zelden, een ontstekingsachtige ziekte van de huid en (of) ingewanden (systemische lupus erythematosus) opwekken of verergeren.

Breng uw arts op de hoogte indien uw gewicht in het begin van de behandeling toeneemt. Dit kan een risicofactor zijn voor het voorkomen van veel cystes op de eierstokken.

Een klein aantal mensen, dat behandeld werd met anti-epileptica zoals Depakine Chronosphere, heeft ook gedachten gehad over zelfbeschadiging of zelfmoord. Als u op enig moment dergelijke gedachten heeft, neem dan direct contact op met uw arts.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Kinderen en jongvolwassenen

Depakine Chronosphere mag niet worden gebruikt bij kinderen en jongvolwassenen jonger dan 18 jaar voor de behandeling van manie.

Inname van Depakine Chronosphere met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Sommige geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking beïnvloeden of mogen om andere redenen niet gelijktijdig worden gebruikt.

Vertel het uw arts of verpleegkundige in het bijzonder als u één of meer van de volgende medicijnen gebruikt:

Depakine Chronosphere PIL clean dec12 dec12

Carbapenems (antibiotica die gebruikt worden bij bacteriële infecties). De combinatie van valproïnezuur met carbapenems moet vermeden worden, omdat dit de werking van natriumvalproaat kan verminderen.

Bij gebruik van Depakine Chronosphere is het voorgekomen dat de tijd die een wondje nodig had om te stoppen met bloeden, langer was dan gewoonlijk. Om deze reden wordt het afgeraden om bepaalde geneesmiddelen te gebruiken die datzelfde effect hebben. Dit zijn bijvoorbeeld middelen die de bloedstolling tegengaan en middelen waar acetylsalicylzuur (een stof die in veel geneesmiddelen aanwezig is om pijn te verlichten en koorts te verlagen) in zit. Patiënten die door de trombosedienst gecontroleerd worden, moeten daar melden dat zij Depakine Chronosphere gebruiken.

Wanneer u naast Depakine Chronosphere geneesmiddelen gebruikt tegen slaapstoornissen, middelen (antipsychotica (neuroleptica)) tegen psychose (ernstige geestesziekte) en middelen tegen neerslachtigheid (antidepressiva), kan de werking van deze middelen worden versterkt. Wanneer hierdoor bijwerkingen optreden, kan het voorkomen dat de arts de dosering van deze middelen verlaagt. De dosering van Depakine Chronosphere hoeft in deze gevallen niet aangepast te worden.

Wanneer u naast Depakine Chronosphere andere middelen tegen epilepsie (anti-epileptica) gebruikt, is het mogelijk dat de werking van Depakine Chronosphere of van de andere middelen beïnvloed wordt. De dosering van Depakine Chronosphere of van de andere middelen kan dan door de arts aangepast worden.

Gelijktijdig gebruik van Depakine Chronosphere met een geneesmiddel met als werkzame stof lamotrigine verhoogt de kans op (ernstige) huidreacties, met name bij kinderen.

Andere geneesmiddelen die de werking van Depakine Chronosphere kunnen beïnvloeden of waarvan de werking door Depakine Chronosphere beïnvloed kan worden, zijn middelen met een van de volgende werkzame bestanddelen: mefloquine, zidovudine, cimetidine en erythromycine.

Er is geen invloed van Depakine Chronosphere op de werking van hormonale anticonceptie ("de pil") te verwachten.

Inname van voedsel heeft geen invloed op de werking van Depakine Chronosphere.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Epilepsie

Als u in de vruchtbare leeftijd bent, moet u advies van uw arts hebben gekregen voordat u Depakine Chronosphere gebruikt. Natriumvalproaat blijkt schadelijk te zijn voor het ongeboren kind. Vrouwen die zwanger zijn en tegelijkertijd geneesmiddelen tegen epilepsie gebruiken, lopen meer kans om een kind met aangeboren afwijkingen te krijgen. Na gebruik van natriumvalproaat door de moeder tijdens de zwangerschap zijn kinderen geboren met een open rug of met afwijkingen aan het gezicht. Daarom moeten bij vrouwen met epilepsie die zwanger willen worden de risico’s van wel of niet blijven behandelen met geneesmiddelen goed tegen elkaar afgewogen worden. Als u zwanger wilt worden, moet u dit vooraf met uw arts bespreken.

Met behulp van onderzoek tijdens de zwangerschap (laboratoriumonderzoeken en echoscopie) kan tijdig worden vastgesteld of het ongeboren kind mogelijk afwijkingen heeft.

Bij uitzondering komt het voor dat kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap natriumvalproaat gebruikten, een stoornis van de bloedstolling hebben. Daarom moet bij pasgeborenen de bloedstolling worden gecontroleerd (door afname van wat bloed).

Manie

U mag dit geneesmiddel niet gebruiken wanneer u zwanger of in de vruchtbare leeftijd bent, tenzij uw arts dit uitdrukkelijk adviseert. Als u in de vruchtbare leeftijd bent, moet u doeltreffende anticonceptie gebruiken tijdens de behandeling.

Depakine Chronosphere PIL clean dec12 dec12

Borstvoeding

Natriumvalproaat wordt gedeeltelijk uitgescheiden via de moedermelk. Als u borstvoeding wilt geven, moeten de voordelen zorgvuldig worden afgewogen tegen de kans dat bijwerkingen bij uw kind optreden. U mag uw kind borstvoeding geven, mits uw kind op bijwerkingen (zoals slaperigheid, moeite met drinken, braken, puntvormige huidbloedingen) gecontroleerd wordt.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij gebruik van Depakine Chronosphere is het in enkele gevallen mogelijk dat er bijwerkingen zoals duizeligheid, sufheid en slaperigheid, optreden. Deze bijwerkingen kunnen het reactievermogen verminderen. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij deelname aan het verkeer en bij het bedienen van machines. Overigens is epilepsie op zich zelf ook een reden om voorzichtig te zijn bij deze activiteiten, met name wanneer u niet gedurende een langere periode aanvalsvrij bent geweest. Overleg vooraf met uw arts.

Het gebruik van meerdere geneesmiddelen tegen epilepsie of middelen met rustgevende, slaapverwekkende en/of spierverslappende eigenschappen (benzodiazepinen) kan dit effect versterken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Depakine Chronosphere nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij

twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is ...

Epilepsie

Volwassenen en kinderen:

Dosis bij het starten van de behandeling

10 à 20 mg per kg lichaamsgewicht per dag. Deze dosis dient in een of twee keer per dag ingenomen te worden, bij voorkeur tijdens de maaltijden. De dosis kan daarna eens in de 2-3 dagen worden verhoogd met 5 à 10 mg per kg lichaamsgewicht per dag totdat het best mogelijke effect bereikt is (dat wil zeggen dat u zo weinig mogelijk aanvallen heeft of aanvalsvrij bent).

Onderhoudsdosis

Gewoonlijk 20 à 30 mg per kg lichaamsgewicht per dag voor volwassenen en 30 mg per kg lichaamsgewicht per dag voor kinderen. De dosering bij volwassenen kan variëren tussen de 9 en 35 mg per kg lichaamsgewicht. Bij kinderen variëert de dosering tussen de 15 en 60 mg per kilo lichaamsgewicht.

Bij doseringen van 35 mg per kg lichaamsgewicht per dag of meer kan de arts regelmatig uw bloed laten controleren.

Manie

Uw arts zal de dagelijkse dosis per persoon bepalen en controleren.

Begindosis

De aanbevolen begindosis is 750 mg per dag.

Gemiddelde dagelijkse dosis

De aanbevolen dagelijkse dosis ligt gewoonlijk tussen de 1000 mg en 2000 mg.

Ouderen

Uw arts zal de dagelijkse dosis per persoon bepalen.

Als uw nieren niet goed werken

Uw arts kan besluiten de dagelijkse dosis verlagen.

Depakine Chronosphere PIL clean dec12 dec12

Als uw lever niet goed werkt

U mag Depakine Chronosphere niet gebruiken. Zie ook onder punt 2 ‘Neem Depakine Chronosphere niet in’.

Wijze van innemen

 • Het geneesmiddel moet 1 of 2 keer per dag worden ingenomen.
 • Vanwege de hoeveelheid van het werkzame bestanddeel zijn de sachets van 50 mg en 100 mg uitsluitend bedoeld voor zuigelingen en kinderen.
 • U kunt Depakine Chronosphere het beste innemen nadat u het granulaat op zacht voedsel (zoals yoghurt, appelmoes en kwark) of drank (bijv. sinaasappelsap), koud of op kamertemperatuur, heeft gestrooid.
 • Depakine Chronosphere mag niet worden gebruikt met warm of heet voedsel of dranken (zoals soep, koffie en thee).
 • Depakine Chronosphere mag niet worden toegediend in de fles van de zuigeling, omdat het de speen kan verstoppen.
 • Wanneer het met vloeistof wordt ingenomen, is het raadzaam het glas met wat water om te spoelen, omdat er granulaat aan het glas kan blijven plakken.
 • Het mengsel moet onmiddellijk worden doorgeslikt en mag niet worden gekauwd. Het mag niet worden bewaard voor later gebruik.
 • Het kan voorkomen dat een deel van het granulaatomhulsel niet opgenomen wordt door het spijsverteringskanaal en met de ontlasting wordt uitgescheiden nadat de werkzame bestanddelen zijn vrijgekomen.

Als u de indruk heeft dat het effect van Depakine Chronosphere te sterk of te zwak is, moet u daar met uw arts of apotheker over praten.

Hoe lang duurt de behandeling met Depakine Chronosphere

Vaak wordt Depakine Chronosphere gedurende een langere tijd voorgeschreven. Volg hierbij de aanwijzingen van uw arts op.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Depakine Chronosphere heeft ingenomen

Wanneer u teveel van Depakine Chronosphere heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Een veel te grote hoeveelheid van Depakine Chronosphere geeft slaperigheid en kan leiden tot bewusteloosheid of coma met onvoldoende spanning van de spieren, verminderde reflexen, vernauwing van de pupillen, moeilijkheden met ademen en verzuring van het bloed. Bij een zeer grote overdosis kunt u overlijden. Houdt u daarom altijd aan de door de arts voorgeschreven hoeveelheid.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Depakine Chronosphere in te nemen

Als u een keer vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze dan alsnog in. Als het echter bijna tijd is om de volgende dosis te nemen, sla dan de vergeten dosis over. Neem nooit een dubbele dosis Depakine Chronosphere in om de vergeten dosis in te halen.

Als u meer dan één dosis vergeten bent in te nemen, raadpleeg dan uw arts.

Als u stopt met het innemen van Depakine Chronosphere

U mag niet plotseling stoppen met het innemen van Depakine Chronosphere en u mag de dosering niet veranderen zonder overleg met uw arts. U kunt dan last krijgen van het opnieuw optreden van aanvallen of het verergeren van de aanvallen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Depakine Chronosphere bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen zich voordoen bij het gebruik van Depakine Chronosphere:

Depakine Chronosphere PIL clean dec12 dec12

 • Maag- en darmklachten: misselijkheid, braken, maagkrampen, diarree en obstipatie (verstopping). Deze klachten zijn meestal tijdelijk en treden vooral in het begin van de behandeling op. Meestal verdwijnen zij binnen enkele dagen vanzelf. Het innemen tijdens de maaltijd kan deze klachten voorkomen. Zelden: ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis).
 • Invloed op de eetlust: zowel afname als toename van de eetlust.
 • Invloed op het zenuwstelsel: extrapiramidale aandoeningen (overproductie van speeksel, abnormale bewegingen en stijve spieren). Trillen van de handen, sufheid, slaperigheid, lusteloosheid en stoornissen in het afstemmen van bewegingen (coördinatiestoornissen) kunnen optreden als ook andere middelen tegen epilepsie gebruikt worden. Zelden komen voor: hoofdpijn, duizeligheid, verwardheid en trillingen van het oog. Zeer zelden komt een syndroom met de kenmerken van de ziekte van Parkinson (Parkinsonisme) voor, evenals omkeerbare geesteszwakte (dementie).
 • Invloed op het bloed: bepaalde vormen van bloedarmoede komen voor. Het kan langer duren voordat wondjes stoppen met bloeden.
 • Er zijn meldingen van botafwijkingen waaronder dunner worden van het bot (osteopenie, osteoporose) en botbreuken. Indien u langdurig met een middel tegen epilepsie (anti-epilepticum) wordt behandeld, u eerder osteoporose heeft gehad of indien u steroïden gebruikt dient u met uw arts te overleggen.
 • Overige bijwerkingen zijn: tijdelijke haaruitval en lichter worden van het haar, toename van het gewicht en onregelmatige menstruatie komen vaak voor. Soms blijft de menstruatie weg. Huiduitslag en gehoorverlies komen zelden voor. Zeer zelden komt een huiduitslag met rode vochtige onregelmatige vlekken (erythema exsudativum multiforme) voor. Verder komt ontsteking van een bloedvat (vasculitis) voor en is verstoring van de uitscheiding door de nier gemeld. Zeer zelden komt nachtelijk bedplassen en vochtophoping (oedeem) voor. Ook te weinig natrium in het bloed (hyponatriëmie) komt zeer zelden voor, met als symptomen lage bloeddruk, versnelde hartslag, algemene vermoeidheid en spierkrampen.

Raadpleeg onmiddellijk uw arts of ga naar de eerste hulp afdeling van een nabij gelegen ziekenhuis als u één van de onderstaande verschijnselen ervaart:

 • Zeer zelden komen ernstige sufheid en slaperigheid voor, soms overgaand in tijdelijke bewusteloosheid. Dit ging soms gepaard met een toename in de aanvallen. De symptomen verdwenen weer na het verlagen van de dosis of stoppen van de behandeling. Deze gevallen kwamen meestal voor bij gebruik van meerdere geneesmiddelen tegen epilepsie tegelijk of na plotselinge verhoging van de dosis Deparkine Chronosphere.
 • Invloed op de lever: Depakine Chronosphere kan soms beschadiging van de lever veroorzaken, vooral bij kinderen, en met name in de eerste zes maanden van de behandeling. Het is belangrijk dit in een vroeg stadium te herkennen (Zie ook rubriek " Wees extra voorzichtig met Depakine Chronosphere"). Dit gaat soms gepaard met een hoog ammoniakgehalte in het bloed (herkenbaar aan een ammoniakgeur van de urine) en met sufheid.
 • Zelden komt ontsteking van de alvleesklier (pancreas) voor gepaard gaande met heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug en misselijkheid en braken; dit kan ernstig zijn.
 • Zeer zelden komt een ernstige, plotselinge (overgevoeligheids)reactie voor gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse).
 • Zeer zelden komt een ernstige overgevoeligheidsreactie voor met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom).

Wanneer er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Depakine Chronosphere PIL clean dec12 dec12

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Gebruik Depakine Chronosphere niet meer na de datum op de verpakking achter de woorden "niet te gebruiken na" en op de zakjes na "Exp." (Exp.=vervaldatum=niet te gebruiken na).

Niet gebruiken als u ziet dat het granulaat gesmolten is of aan elkaar klontert.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Depakine Chronosphere

 • De werkzame bestanddelen van Depakine Chronosphere 100 mg zijn natriumvalproaat en valproïnezuur. Elk sachet bevat 66,66 mg natriumvalproaat en 29,03 mg valproïnezuur. Dit komt overeen met 100 mg natriumvalproaat in totaal.
 • De werkzame bestanddelen van Depakine Chronosphere 250 mg zijn natriumvalproaat en valproïnezuur. Elk sachet bevat 166,76 mg natriumvalproaat en 72,61 mg valproïnezuur. Dit komt overeen met 250 mg natriumvalproaat in totaal.
 • De werkzame bestanddelen van Depakine Chronosphere 500 mg zijn natriumvalproaat en valproïnezuur. Elk sachet bevat 333,30 mg natriumvalproaat en 145,14 mg valproïnezuur. Dit komt overeen met 500 mg natriumvalproaat in totaal.
 • De werkzame bestanddelen van Depakine Chronosphere 750 mg zijn natriumvalproaat en valproïnezuur. Elk sachet bevat 500,06 mg natriumvalproaat en 217,75 mg valproïnezuur. Dit komt overeen met 750 mg natriumvalproaat in totaal.
 • De werkzame bestanddelen van Depakine Chronosphere 1000 mg zijn natriumvalproaat en valproïnezuur. Elk sachet bevat 666,60 mg natriumvalproaat en 290,27 mg valproïnezuur. Dit komt overeen met 1000 mg natriumvalproaat in totaal.
 • De andere bestanddelen zijn harde paraffine (E905), glyceroldibehenaat, gehydrateerd colloïdaal silicium (E551).

Hoe ziet Depakine Chronosphere eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Depakine Chronosphere is een geneesmiddel dat moet worden ingenomen via de mond. Het is een granulaat met gereguleerde afgifte, verpakt in sachets voor eenmalige dosering. Depakine Chronosphere is verkrijgbaar in 6 verschillende sterktes en de sachets zijn per 30 en per 50 verpakt. Het kan zijn dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel zijn.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen sanofi-aventis Netherlands B.V.

Kampenringweg 45 D-E 2803 PE Gouda

Tel: 0182 55 77 55

Fabrikant

Sanofi Winthrop Industrie 196, avenue du Maréchal Juin 45200 Amilly

Frankrijk

Depakine Chronosphere 100 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg en 1000 mg zijn in het register ingeschreven onder respectievelijk RVG 30759, RVG 30760, RVG 30761, RVG 30762 en RVG 30763.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in december 2012.

Depakine Chronosphere PIL clean dec12 dec12

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK