Orfiril CR 300 mg, capsules met gereguleerde afgifte

Illustratie van Orfiril CR 300 mg, capsules met gereguleerde afgifte
Stof(fen) Valproïnezuur
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code N03AG01
Farmacologische groep Anti-epileptica

Vergunninghouder

Pharmachemie

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Orfiril (natriumvalproaat) behoort tot de groep van de zogenaamde anti-epileptica. Het vermindert of voorkomt aanvallen van epilepsie (vallende ziekte). Het is nog niet bekend hoe het precies werkt. De werking begint enkele dagen tot meer dan een week na het begin van de behandeling.

Gebruiken

Orfiril is bestemd voor patiënten met bepaalde vormen van epilepsie (vallende ziekte) zoals:

 • primaire vorm, waaronder: absences (zeer korte periodes van bewustzijnsverlies, petit mal), myoclonieën (zich snel herhalende, of plotselinge voorbijgaande spiersamentrekkingen), grand mal (lang aanhoudende spierkrampen gevolgd door zich snel herhalende spierkrampen van spieren van het hele lichaam) en gemengde vormen hiervan.
 • secundaire vorm waaronder: akinetische aanvallen (aanvallen met afwezigheid van beweging) en atonische aanvallen (aanvallen met onvoldoende samentrekking van de spieren)
 • partiële epilepsie (aanval van epilepsie die uitgaat van een bepaald gedeelte van de hersenen).

rvg 24461-4 PIL 0713.13v.JK

ORFIRIL CR 150 – 300 / 500 – 1000 MG capsules / granulaat met gereguleerde afgifte

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Dit geneesmiddel mag u niet gebruiken wanneer u last heeft van bepaalde aandoeningen. Deze aandoeningen, die door uw arts kunnen worden herkend, zijn:

 • overgevoeligheid voor natriumvalproaat of één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • een stoornis in de werking van de lever of de alvleesklier
 • wanneer er bij één van de familieleden ooit leverbeschadiging is opgetreden die het gevolg is geweest van het gebruik van een geneesmiddel met valproaat, natriumvalproaat of valproïnezuur als werkzame stof
 • neiging tot bloedingen
 • porfyrie (erfelijke ziekte met stoornis in de aanmaak van rode bloedlichaampjes).

Laat uw arts altijd weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent.

Voor de aanvang en gedurende de eerste 6 maanden van de behandeling moet de werking van de lever worden gecontroleerd, met name bij hoog-risico patiënten en patiënten die in het verleden een leverziekte hebben gehad. Bij het optreden van de volgende verschijnselen moet u onmiddellijk de arts waarschuwen: een toename van de aanvallen na een aanvankelijke afname, het optreden van stollingsstoornissen, gebrek aan eetlust, slaapzucht, vochtophoping, lusteloosheid, slapeloosheid en algehele lichaamszwakte (soms in combinatie met braken en buikpijn). Dit kan namelijk het gevolg zijn van leverbeschadiging. Ook moet u onmiddellijk de arts waarschuwen als de volgende verschijnselen optreden: braken, bewegingscoördinatiestoornissen en slaperigheid. Dit kan wijzen op een te hoog ammoniakgehalte in het bloed. Uw arts kan beslissen dat de behandeling moet worden gestopt. Wanneer u een nierfunctiestoornis heeft kan het nodig zijn de dosering te verlagen.

Valproïnezuur kan, zelden, een ernstige immuunziekte (lupus erythematodes) uitlokken of versterken. Bij uitzondering kan een ontsteking van de alvleesklier optreden en dit kan dodelijk zijn. Hieraan dient men te denken bij patiënten met plotselinge ernstige buikpijn, misselijkheid en braken. Neem bij deze klachten onmiddellijk contact op met uw arts.

Zuigelingen en kinderen beneden de 3 jaar met ernstige epilepsie, vooral in combinatie met andere geestelijke stoornissen of sommige lichamelijke stoornissen of gecombineerde behandeling met andere middelen tegen epilepsie, hebben een verhoogd risico op leverfunctiestoornissen. Dit komt met name voor tijdens de eerste 6 maanden van de behandeling.

Gebruik van valproaten en verwante verbindingen kan bij bepaalde urinetesten aanleiding geven tot onjuiste uitslagen.

Er wordt regelmatig een gewichtstoename gezien bij het gebruik van natriumvalproaat. Alle patiënten dienen hiervoor te worden gewaarschuwd bij de start van de behandeling en geschikte maatregelen dienen te worden genomen om gewichtstoename te minimaliseren. Het wordt daarom aangeraden uw lichaamsgewicht bij te houden tijdens de behandeling met Orfiril.

rvg 24461-4 PIL 0713.13v.JK

ORFIRIL CR 150 – 300 / 500 – 1000 MG capsules / granulaat met gereguleerde afgifte

Een klein aantal mensen, dat behandeld werd met anti-epileptica zoals Orfiril, heeft ook gedachten gehad over zelfbeschadiging of zelfmoord. Als u op enig moment dergelijke gedachten heeft, neem dan direct contact op met uw arts.

De veiligheid en werkzaamheid van Orfiril voor de behandeling van manische episodes bij bipolaire stoornissen zijn niet vastgesteld bij patienten jonger dan 18 jaar.

Patiënten met vermoede stofwisselingsstoornissen, vooral ureumcyclusstoornissen, dienen een stofwisselingsonderzoek laten doen door de arts voordat de behandeling wordt gestart. Voorafgaand aan een operatie kan het nodig zijn dat uw arts uw bloed controleert.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u naast Orfiril nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Sommige medicijnen kunnen namelijk elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om andere redenen niet gelijktijdig gebruikt worden.

Medicijnen waarvan bekend is dat zij de werking van natriumvalproaat kunnen beïnvloeden of waarvan natriumvalproaat de werking kan beïnvloeden, zijn:

 • Andere middelen die invloed hebben op de hersenen (neuroleptica, MAO-remmers, middelen tegen depressie, benzodiazepines). De werking kan versterkt worden. De dosering van deze middelen moet, zo nodig, aangepast worden.
 • Fenobarbital, primidon, fenytoïne, carbamazepine, lamotrigine (andere middelen bij epilepsie). De werking van deze middelen kan versterkt worden. Zo nodig moet de dosering aangepast worden. Anderzijds kan door fenobarbital, fenytoïne en carbamazepine de werking van natriumvalproaat afnemen. Zo nodig moet de dosering van natriumvalproaat aangepast worden. Gelijktijdig gebruik van Orfiril met lamotrigine kan het risico op huiduitslag vergroten, met name bij kinderen.
 • Felbamaat verhoogt de hoeveelheid natriumvalproaat in het bloed. Zo nodig moet de dosering van natriumvalproaat aangepast worden.
 • Zidovudine (een middel tegen virusinfecties zoals HIV). De werking kan versterkt worden. Zo nodig moet de dosering van zidovudine aangepast worden.
 • Mefloquine, chloroquine (middelen tegen malaria). De werking van natriumvalproaat kan afnemen. Mefloquine en chloroquine kunnen de drempel voor een toeval (convulsie) verlagen. Zo nodig moet de dosering van natriumvalproaat aangepast worden.
 • Middelen die het leverenzymsysteem remmen (bv. cimetidine, erytromycine) kunnen de werking van natriumvalproaat versterken.
 • Cumarinederivaten (middelen die het vormen van bloedstolsels tegengaan), acetylsalicylzuur (middel bij pijn, ontsteking en koorts). De werking van deze middelen kan versterkt worden.
 • Carbapenem (een antibioticum dat gebruikt wordt bij bacteriële infecties). De combinatie van valproïnezuur met carbapenem moet vermeden worden, omdat dit de werking van natriumvalproaat kan verminderen.

rvg 24461-4 PIL 0713.13v.JK

ORFIRIL CR 150 – 300 / 500 – 1000 MG capsules / granulaat met gereguleerde afgifte

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Vrouwen in de vruchtbare leeftijd moeten advies van de specialist hebben gekregen voordat zij Orfiril gebruiken. Het is gebleken dat de stof schadelijk is voor het ongeboren kind, vooral wanneer het is gebruikt tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap. Ook in dierproeven is dit middel, evenals de meeste andere middelen tegen epilepsie, schadelijk gebleken. Zwangere vrouwen die geneesmiddelen tegen epilepsie gebruiken, hebben een verhoogde kans om een kind te krijgen met aangeboren afwijkingen. Na gebruik van natriumvalproaat door de moeder tijdens de zwangerschap zijn kinderen geboren met een open rug of met afwijkingen aan het gezicht. Daarom moeten bij vrouwen met epilepsie die zwanger willen worden de risico’s van wel of niet blijven behandelen met geneesmiddelen goed tegen elkaar afgewogen worden. Als zwangerschap gewenst is, is het noodzakelijk dit vooraf met uw arts te bespreken.

Prenatale diagnostiek (meting van alfa-fetoproteïne in laboratoriumonderzoeken en echoscopie) dient uitgevoerd te worden om mogelijke schade aan het ongeboren kind vroeg te kunnen vaststellen.

Bij uitzondering komt het voor dat kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap natriumvalproaat gebruikten, een stoornis van de bloedstolling hebben. Daarom is het nodig dat bij pasgeborenen de bloedstolling wordt gecontroleerd (door afname van wat bloed).

U mag dit geneesmiddel niet gebruiken voor de behandeling van manie wanneer u zwanger of in de vruchtbare leeftijd bent, tenzij uw arts dit uitdrukkelijk adviseert. Als u in de vruchtbare leeftijd bent, moet u effectieve anticonceptie gebruiken tijdens de behandeling.

Borstvoeding

Orfiril wordt gedeeltelijk uitgescheiden via de moedermelk. Als u borstvoeding wilt geven, dienen de voordelen zorgvuldig te worden afgewogen tegen de kans dat bijwerkingen bij uw kind optreden. U mag uw kind borstvoeding geven mits uw kind op bijwerkingen (zoals slaperigheid, moeite met drinken, braken, puntvormige huidbloedingen) gecontroleerd wordt.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als bijwerkingen kan Orfiril duizeligheid, sufheid en slaperigheid veroorzaken. Hiermee moet u rekening houden bij deelname aan het verkeer en het bedienen van (gevaarlijke) machines.

rvg 24461-4 PIL 0713.13v.JK

ORFIRIL CR 150 – 300 / 500 – 1000 MG capsules / granulaat met gereguleerde afgifte

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Aanwijzingen voor het gebruik

De capsules of het granulaat met een glas water (niet met koolzuurhoudende dranken) zonder kauwen doorslikken. Bij slikproblemen kan het granulaat ook, nadat u het uit de capsules of de sachets heeft gehaald, met vla of yoghurt gemengd worden. Orfiril kan worden ingenomen voor, tijdens of na de maaltijden. Het is mogelijk dat u in uw ontlasting onverteerbare resten van het granulaat terugvindt. Dit heeft geen invloed op de werking.

Dosering

Uw arts heeft een dosering vastgesteld. In het algemeen geven de onderstaande doseringen voldoende resultaat:

Volwassenen en kinderen

De startdosis is 10-20 mg/kg lichaamsgewicht per dag. De dosering kan wekelijks worden verhoogd met 5-10 mg/kg lichaamsgewicht per dag. De dosering wordt 2 keer of vaker per dag ingenomen tijdens de maaltijden.

Soms wordt een dagdosering in één keer gegeven. De doseringsfrequentie wordt aangegeven door uw arts.

Als u merkt dat Orfiril te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wanneer u teveel van Orfiril heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Verschijnselen die kunnen optreden wanneer u teveel Orfiril heeft ingenomen zijn: Misselijkheid, braken, duizeligheid, krampaanvallen, coma, vermindering van de spierspanning, verminderde reflexen, pupilvernauwing, gestoorde ademhaling, ernstige neerslachtigheid (depressie).

Wanneer u een dosis gemist heeft, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om zo een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Wijzig nooit zelf de dosering en stop nooit zelf de behandeling ook niet als u klachten heeft. Overleg eerst met uw arts. Hij/zij kan u vertellen of u kunt stoppen en hoe u dat het beste kunt doen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

rvg 24461-4 PIL 0713.13v.JK

ORFIRIL CR 150 – 300 / 500 – 1000 MG capsules / granulaat met gereguleerde afgifte

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Orfiril bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)

Vaak (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten) Soms (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten)

Zelden (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten) Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten), niet bekend

Bloed

Vaak: bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie).

Zelden: verminderde werking van het beenmerg (beenmergsuppressie). Incidenteel neemt dit ernstige

vormen aan, leidend tot een zeer ernstige bloedafwijking met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn, en zweertjes in de mond (agranulocytose), bloedarmoede (anemie) en abnormaal lage aantallen van alle type bloedcellen (pancytopenie).

Teveel witte bloedcellen in het bloed (lymfocytose).

Verlenging van de bloedingstijd door een gestoorde vorming van bloedstolsels en/of een bepaalde ziekte van de bloedplaatjes (deficiëntie van factor VIII/von Willebrandfactor).

Verlaging van de concentratie eiwit (fibrinogeen) in het bloed. Onvoldoende ontwikkeling van rode bloedcellen (erythroïde hypoplasie).

Afweersysteem

Zelden: ontstekingsachtige ziekte van de huid en/of ingewanden (SLE; systemische lupus erythematosus).

Niet bekend: allergische reactie (variërend van huiduitslag tot overgevoeligheidsreactie).

Stofwisseling

Zeer zelden: te weinig natrium in het bloed (hyponatriëmie), teveel ammoniak in het bloed (hyperammoniëmie, herkenbaar aan een ammoniakgeur van de urine) soms gepaard gaand met aandoeningen van het zenuwstelsel.

Teveel ammoniak in het bloed zonder symptomen of leverfunctiestoornissen, komt frequent voor en is meestal van voorbijgaande aard. Staken van therapie is niet nodig.

Teveel ammoniak in het bloed gepaard gaande met braken, coördinatieproblemen (ataxie) en een toenemende afname van het bewustzijn optreedt, dient de valproaat behandeling gestopt te worden.

Zenuwstelselaandoeningen

Soms: coördinatieproblemen (ataxie).

rvg 24461-4 PIL 0713.13v.JK

ORFIRIL CR 150 – 300 / 500 – 1000 MG capsules / granulaat met gereguleerde afgifte

Zelden: verminderd bewustzijn (stupor) (soms gepaard gaande met waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties) of toevallen/stuipen (convulsies)), sufheid, hoofdpijn, onbeheersbare snelle beweging van het oog (nystagmus), duizeligheid, verwardheid.

Zeer zelden: coma, hersenaandoening gekenmerkt door bijvoorbeeld stuipen en bewustzijnsverlaging (encefalopathie), onnatuurlijke spiertrekkingen van het gezicht en lichaam (extrapyramidale symptomen) zoals trillende spieren, bemoeilijkte bewegingen (parkinsonisme) of tijdelijke geestelijke achteruitgang (dementie) die in verband staat met tijdelijke verschrompeling van de grote hersenen (cerebrale atrofie). Encefalopathie uit zich in verwardheid, verminderd bewustzijn (stupor), slaapzucht (lethargie), een bepaalde aandoening aan het zenuwstelsel bij vergiftiging als gevolg van een verstoorde stofwisseling (asterixis) en coma tijdens behandeling met valproïnezuur. Deze encefalopathie is geassocieerd met teveel ammoniak in het bloed (hyperammoniëmie). De symptomen verdwijnen na het stoppen van de behandeling.

Niet bekend: trillen van de handen. Sufheid en slaperigheid, gebrek aan motivatie, emotie of enthousiasme (apathie) kunnen optreden als ook andere middelen tegen epilepsie gebruikt worden. Verhoogde alertheid (die soms kan leiden tot agressie, hyperactiviteit en afwijkend gedrag).

Oren

Zelden: gehoorverlies (tijdelijk of van blijvende aard. Een oorzakelijk verband is niet vastgesteld).

Bloedvaten

Soms: ontsteking van een bloedvat (vasculitis), ontsteking van een bloedvat van de huid (cutane vasculitis).

Niet bekend: bloedingen, spontane bloeduitstortingen (hematomen).

Maag- en darmstelsel

De meest voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid, braken en maagdarmstoornissen; deze zijn gewoonlijk van voorbijgaande aard en kunnen worden tegengegaan door valproaat tijdens of na de maaltijd in te nemen. Maagkramp, diarree en verstopping (constipatie), toename of afname van eetlust. Zelden: Ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis).

Zeer zelden: ontsteking van de alvleesklier, met als verschijnselen heftige buikpijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug en misselijkheid en braken (pancreatitis (soms dodelijk aflopend)).

Lever

Bij gebruik van natriumvalproaat kunnen incidenteel leverfunctiestoornissen optreden, soms gepaard gaande met teveel ammoniak in het bloed (hyperammoniëmie) en slaperigheid (somnolentie). Vooral bij kinderen kunnen deze zeer ernstig zijn met mogelijk dodelijk verloop. Dit kan zich voordoen in de eerste zes maanden van de therapie.

Zelden: leverfunctiestoornis, leverfalen. Niet bekend: verhoging van leverenzymen.

Huid

Vaak: tijdelijke haaruitval.

rvg 24461-4 PIL 0713.13v.JK

ORFIRIL CR 150 – 300 / 500 – 1000 MG capsules / granulaat met gereguleerde afgifte

Zeer zelden: ernstige, plotselinge allergische reactie, met als verschijnselen koorts en blaren op de huid en vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse).

Ernstige allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (het syndroom van Stevens-Johnson), huiduitslag met onregelmatige rode vlekkenen (erythema multiforme), (jeugd)puistjes (acne), overbeharing (hirsutisme).

Niet bekend: lichter worden van het haar.

Huidreacties zoals huiduitslag (exanthemateuze huiduitslag), komen voor (niet frequent).

Urineweg en nieren

Zeer zelden: nachtelijk bedplassen (enuresis).

Geslachtsorganen

Vaak: Onregelmatige menstruatie.

Zelden: wegblijven van de menstruatie (amenorroe), polycystisch ovarium, verhoogde testosteronspiegel.

Zeer zelden: ontwikkeling van de borst in de man (gynaecomastie).

Overig

Vaak: gewichtstoename.

Zelden: ziekte die veroorzaakt wordt door een stoornis in de aanmaak van rode bloedkleurstof (porfyrie), oedeem.

Zeer zelden: vochtophoping in de armen en benen (perifeer oedeem), dwerggroei (Syndroom van Fanconi); het werkingsmechanisme is vooralsnog onduidelijk.

Er zijn meldingen van botafwijkingen waaronder dunner worden van het bot (osteopenie, osteoporose) en botbreuken. Indien u langdurig met een middel tegen epilepsie (anti-epilepticum) wordt behandeld, u eerder osteoporose heeft gehad of indien u steroïden gebruikt dient u met uw arts te overleggen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Capsules 150 en 300 mg: Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. De verpakking zorgvuldig gesloten houden.

Granulaat 500 en 1000 mg: Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. De verpakking zorgvuldig gesloten houden.

rvg 24461-4 PIL 0713.13v.JK

ORFIRIL CR 150 – 300 / 500 – 1000 MG capsules / granulaat met gereguleerde afgifte

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is natriumvalproaat. Orfiril CR bevat 150, 300, 500 of 1000 mg natriumvalproaat per capsule of sachet.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: - Capsules met gereguleerde afgifte: calciumstearaat, gemethyleerde siliciumdioxide, ammonio methacrylaat copolymeer type B, ethylcellulose, dibuthylsebacaat, oleïnezuur, sorbinezuur en natriumhydroxide..
  • De capsules van 150 mg bevatten tevens gelatine en indigokarmijn (E132). De capsules van 300 mg bevatten tevens gelatine, indigokarmijn (E132) en chinolinegeel (E104).
  • Granulaat met gereguleerde afgifte: calciumstearaat, gemethyleerde siliciumdioxide, ammonio methacrylaat copolymeer type B, ethylcellulose, dibuthylsebacaat, oleïnezuur, sorbinezuur en natriumhydroxide.

Orfiril CR 150 mg: een doorzichtige/lichtblauwe capsule met wit granulaat

Orfiril CR 300 mg: een doorzichtige/lichtgroene capsule met wit granulaat

Orfiril CR 500 mg en Orfiril CR 1000 mg: wit granulaat.

Orfiril CR 150 mg en Orfiril CR 300 mg zijn verpakt in potten à 50, 100, 200 of 500 capsules. Orfiril CR 500 mg en Orfiril CR 1000 mg zijn verpakt in doosjes à 50, 100, 200 of 500 sachets. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie BV Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

rvg 24461-4 PIL 0713.13v.JK

ORFIRIL CR 150 – 300 / 500 – 1000 MG capsules / granulaat met gereguleerde afgifte

Fabrikant

Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jäger 214 22335 Hamburg Duitsland

In het register ingeschreven onder

RVG 24461, Orfiril CR 150 mg, capsules met gereguleerde afgifte

RVG 24462, Orfiril CR 300 mg, capsules met gereguleerde afgifte

RVG 24463, Orfiril CR 500 mg, granulaat met gereguleerde afgifte

RVG 24464, Orfiril CR 1000 mg, granulaat met gereguleerde afgifte

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2013.

Epilepsie Vereniging Nederland

In Nederland worden de belangen van mensen met epilepsie landelijk behartigd door de Epilepsie Vereniging Nederland,

Postbus 8105

6710 AC Ede tel 0318-672772

Epilepsie Advieslijn: 0318-672777 0713.13v.JK

rvg 24461-4 PIL 0713.13v.JK

Advertentie

Stof(fen) Valproïnezuur
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code N03AG01
Farmacologische groep Anti-epileptica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.