Oxycodon-HCl Accord 80 mg tabletten met verlengde afgifte | Nederland

Oxycodon-HCl Accord 80 mg tabletten met verlengde afgifte

Producent: Accord Healthcare

Stof(fen)
Oxycodon
Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Farmacologische groep Opioïden

Alles om te weten

Vergunninghouder

Accord Healthcare

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Oxycodon-HCl Accord is een centraal werkende, sterke pijnstiller uit de groep van opioïden. Oxycodon-HCl Accord wordt gebruikt bij de behandeling van ernstige pijn, die alleen afdoende te behandelen is met opioïde pijnstillers.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6
 • Als u een ernstig vertraagde ademhaling (ademhalingsdepressie) heeft, waarbij er te weinig zuurstof (hypoxie) en/of teveel koolstofdioxide (hypercapnie) in het bloed is
 • Als u een ernstige chronische longaandoening met belemmerde ademhaling heeft (COPD), als uw rechter harthelft onvoldoende functioneert door veranderingen in het hart vanwege een chronische overbelasting van de longcirculatie (cor pulmonale)), of als u acute, ernstige bronchiale astma heeft
 • Als u een verlamming van de darmen heeft (paralytische ileus)
 • Als u plotseling ernstige buikpijn hebt (acute buik) of last hebt van een vertraagde maaglediging
 • Als u een hartprobleem hebt na een langdurige longziekte (cor pulmonale)
 • Als u ernstige nierstoornissen of matige tot ernstige leverproblemen hebt. Als u andere langdurige nier- of leverstoornissen hebt, mag u deze tabletten alleen op advies van uw arts innemen.- Als u aanhoudende problemen hebt met verstopping (obstipatie)
 • Als u overgevoelig bent voor bepaalde suikers
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel inneemt:

 • als u op leeftijd of verzwakt bent
 • als uw long-, lever- of nierfunctie ernstig aangetast is (zie ook rubriek 3: ‘Risicopatiënten’)
 • als u een bepaalde aandoening aan uw schildklier hebt (myxoedeem), verminderde werking van de schildklier, omdat u dan misschien een lagere dosis moet krijgen
 • als uw bijnieren onvoldoende werken (ziekte van Addison)
 • als u lage bloeddruk hebt (hypotensie)
 • als u een psychische aandoening hebt als gevolg van een infectie (toxische psychose)
 • als u een een ziekte hebt waarbij uw darmen ontstoken zijn (inflammatoire darmziekte)
 • als u een vergrote prostaat heeft (prostaathypertrofie)
 • als u aan alcohol verslaafd bent of als u aan het afkicken bent van uw alcoholverslaving
 • als u afhankelijk bent van opioïden
 • als u een ontstoken alvleesklier heeft (pancreatitis)
 • als u ernstige hoofdpijn hebt of misselijk bent, omdat dit erop kan wijzen dat de druk in uw schedel verhoogd is
 • als u ademhalingsproblemen hebt zoals een ernstige longziekte. Als u een dergelijke aandoening hebt, zal uw arts u dat verteld hebben. De symptomen kunnen onder andere zijn: ademnood en hoesten
 • als u lijdt aan stoornissen in uw bloedsomloop (bloedcirculatie)
 • als u last heeft van pijnlijke spastische samentrekkingen van gal- of urinewegen (galsteen- of niersteenkoliek)
 • als u epilepsie of neiging tot toevallen heeft
 • als u MAO-remmers slikt (voor de behandeling van depressie)
 • als u hoofdletsel hebt dat ernstige hoofdpijn veroorzaakt of u misselijk maakt. Dit omdat de tabletten de symptomen erger kunnen maken of de ernst van het hoofdletsel kunnen maskeren.

Neem contact op met uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Oxycodon-HCl Accord kan tot gewenning leiden. Bij langdurig gebruik kan gewenning optreden en kan een steeds hogere dosering nodig zijn om de pijn onder controle te houden. Langdurig gebruik van Oxycodon-HCl kan leiden tot lichamelijke afhankelijkheid, en bij abrupt staken van de behandeling kunnen ontwenningsverschijnselen optreden. Als een patiënt niet langer behandeld hoeft te worden met oxycodon, is het raadzaam de dosis geleidelijk af te bouwen om ontwenningsverschijnselen te voorkomen.

Bij gebruik volgens voorschrift bij chronische pijn is het risico op lichamelijke of geestelijke afhankelijkheid (verslaving) duidelijk verminderd en moet worden afgewogen ten opzichte van de mogelijke voordelen. Bespreek dit met uw arts.

Deze tabletten mogen niet met alcohol worden ingenomen. Alcohol kan bepaalde ernstige bijwerkingen van oxycodon, zoals: slaperigheid en sufheid en een langzame en oppervlakkige ademhaling verergeren.

De tabletten mogen niet worden gebruikt door patiënten die op dit moment een alcohol- en/of drugsprobleem hebben of dit in het verleden hebben gehad.

Kinderen en jongeren

Er is geen onderzoek gedaan naar het gebruik van Oxycodon-HCl Accord bij kinderen jonger dan 12 jaar. De veiligheid en werkzaamheid zijn niet vastgesteld en daarom wordt het gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar niet aangeraden.

Patiënten ouder dan 65 jaar

Verzwakte, oudere patiënten die nog nooit opioïden hebben gebruikt, moeten gewoonlijk met de laagst mogelijke dosis beginnen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Oxycodon-HCl Accord nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

 • Medicijnen die de activiteit van het centraal zenuwstelsel verminderen, bijvoorbeeld
 • slaappillen of kalmeringsmiddelen (sedativa, hypnotica)
 • andere geneesmiddelen die op het centrale zenuwstelsel inwerken (fenothiazinen, neuroleptica)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van allergieën, braken of hoge bloeddruk (antihistaminica, anti-emetica en antihypertensiva)
 • verdovingsmiddelen (anesthetica)
 • spierverslappende middelen
 • andere opioïden of alcohol kunnen de bijwerkingen van oxycodon, met name verminderde ademhaling (ademhalingsdepressie), versterken
 • Geneesmiddelen met een anticholinergisch effect, bijvoorbeeld
 • andere geneesmiddelen die tegen de parasympatische en cholinerge zenuwvezels van

het centrale zenuwstelsel werken (psychotrope geneesmiddelen)

 • geneesmiddelen voor de behandeling van allergieën (antihistaminica) of braken (anti- emetica)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van de ziekte van Parkinson kunnen bepaalde bijwerkingen van oxycodon versterken (bijvoorbeeld verstopping, droge mond of problemen bij het plassen)
 • Monoamine-oxidaseremmers (MAO-remmers, bij gebruik tegen depressies) kunnen de bijwerkingen van oxycodon verergeren (bijvoorbeeld opwinding, verlaagde of verhoogde bloeddruk).
 • Bij enkele mensen werd een klinisch relevante toename of afname van de bloedklontering gezien, wanneer antistollingsmiddelen van het cumarine-type (geneesmiddelen tegen bloedklontering) samen met Oxycodon-HCl Accord werden ingenomen.
 • Cimetidine en grapefruitsap kunnen mogelijk de bloedspiegels van oxycodon verhogen. Uw arts moet uw dosis Oxycodon-HCl Accord misschien opnieuw bepalen.
 • Geneesmiddelen voor de behandeling van infecties (b.v. clarithromycine, erythromycine en telithromycine) of voor de behandeling van schimmelinfecties (bijvoorbeeld. ketoconazol, voriconazol, itraconazol en posaconazol) kunnen mogelijk de bloedspiegels van oxycodon verhogen. Uw arts moet uw dosis Oxycodon-HCl Accord misschien opnieuw bepalen.
 • Geneesmiddelen zoals paroxetine (een middel tegen depressie), fluoxetine (een middel tegen depressie) en kinidine (voor de behandeling van hartaandoeningen) kunnen mogelijk de bloedspiegels van oxycodon verhogen. Uw arts moet uw dosis Oxycodon-HCl Accord misschien opnieuw bepalen.
 • Geneesmiddelen zoals rifampicine, carbamazepine, fenytoïne en sint-janskruid kunnen mogelijk de bloedspiegels van oxycodon verlagen. Uw arts moet uw dosis Oxycodon-HCl Accord misschien opnieuw bepalen.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Als u alcohol drinkt terwijl u Oxycodon-HCl Accord gebruikt, kunt u zich slaperiger voelen of kan het risico op ernstige bijwerkingen groter worden, zoals oppervlakkige ademhaling, met het risico dat de ademhaling stopt, en verlies van bewustzijn. Het wordt aanbevolen om geen alcohol te drinken terwijl u Oxycodon-HCl Accord gebruikt.

U kunt Oxycodon-HCl Accord innemen met of zonder voedsel.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

U mag Oxycodon-HCl Accord niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Er zijn niet voldoende gegevens over het gebruik van oxycodon door zwangere vrouwen. Oxycodon passeert de placenta en komt zo in de bloedcirculatie van de baby.

Langdurig gebruik van oxycodon tijdens de zwangerschap kan bij de pasgeborene ontwenningsverschijnselen veroorzaken. Het gebruik van oxycodon tijdens de bevalling kan

verminderde ademhaling bij de baby veroorzaken.

Borstvoeding

U mag Oxycodon-HCl Accord niet innemen als u borstvoeding geeft, omdat oxycodon wordt uitgescheiden in de moedermelk.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Oxycodon heeft een zodanig grote invloed op de alertheid en het reactievermogen, dat de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen nadelig wordt beïnvloed of zelfs niet meer mogelijk kan zijn. Bij een stabiele behandeling hoeft een algemeen verbod op het besturen

van voertuigen niet nodig te zijn. De behandelend arts moet de individuele situatie beoordelen. Bespreek met uw arts of, en onder welke omstandigheden, u een voertuig kunt

besturen. De mogelijke bijwerkingen die invloed kunnen hebben op uw motorische vaardigheden en concentratie, vindt u onder rubriek 4 ‘Mogelijke bijwerkingen’.

Oxycodon-HCl Accord bevat sucrose

Dit geneesmiddel bevat sucrose. Als uw arts u verteld heeft dat u overgevoelig bent voor bepaalde suikers, dient u contact op te nemen met uw arts voor u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Voor een dosering die met dit geneesmiddel niet haalbaar of praktisch is, zijn er andere sterktes en andere geneesmiddelen verkrijgbaar.

De aanbevolen dosering is

Oxycodon-HCl Accord 5 mg tabletten met verlengde afgifte

Volwassenen en jongeren (ouder dan 12 jaar)

De normale startdosis is 10 mg oxycodon-HCl Accord met tussenpozen van 12 uur. Het verder vaststellen van de dagelijkse dosis, de verdeling van de dosis over de dag en aanpassingen van de dosering gedurende de behandeling zal geschieden door uw behandelend arts en is afhankelijk van eerdere doseringen.

Patiënten die al eerder opioïden hebben gebruikt, kunnen op basis van eerdere ervaring met opioïdebehandeling beginnen met een hogere dosis oxycodon.

Sommige patiënten die Oxycodon-HCl Accord 5 mg tabletten met verlengde afgifte volgens een vast doseringsschema krijgen, hebben snelwerkende pijnstillers nodig als rescuemedicatie om doorbraakpijn te verlichten. Oxycodon-HCl Accord 5 mg tabletten met verlengde afgifte zijn niet bedoeld voor de behandeling van doorbraakpijn.

Voor de behandeling van pijn die niet door kanker wordt veroorzaakt, is een dagelijkse dosis van

40 mg oxycodon-HCl meestal voldoende, maar hogere doseringen kunnen noodzakelijk zijn. Patiënten met pijn door kanker hebben meestal doseringen van 80 tot 120 mg oxycodon-HCl per dag nodig, die in individuele gevallen kunnen worden verhoogd tot 400 mg.

De behandeling moet regelmatig beoordeeld worden op de pijnverlichting en andere effecten, zodat de best mogelijke pijnbestrijding plaats kan vinden, eventuele bijwerkingen op tijd behandeld kunnen worden en vastgesteld kan worden of de behandeling moet worden voortgezet.

Oxycodon-HCl Accord 10 mg tabletten met verlengde afgifte

Volwassenen en jongeren (ouder dan 12 jaar)

De normale startdosis is één tablet met verlengde afgifte (10 mg oxycodon-HCl Accord) met tussenpozen van 12 uur.

Het verder vaststellen van de dagelijkse dosis, de verdeling van de dosis over de dag en aanpassingen van de dosering gedurende de behandeling zal geschieden door uw

behandelend arts en is afhankelijk van eerdere doseringen.

Patiënten die al eerder opioïden hebben gebruikt, kunnen op basis van eerdere ervaring met opioïdebehandeling beginnen met een hogere dosis oxycodon.

Sommige patiënten die Oxycodon-HCl Accord 10 mg tabletten met verlengde afgifte volgens een vast doseringsschema krijgen, hebben snelwerkende pijnstillers nodig als rescuemedicatie om doorbraakpijn te verlichten. Oxycodon-HCl Accord 10 mg tabletten met verlengde afgifte zijn niet bedoeld voor de behandeling van doorbraakpijn.

Voor de behandeling van pijn die niet door kanker wordt veroorzaakt, is een dagelijkse dosis van

40 mg oxycodon-HCl (twee keer per dag twee tabletten met verlengde afgifte) meestal voldoende, maar hogere doseringen kunnen noodzakelijk zijn. Patiënten met pijn door kanker hebben meestal doseringen van 80 tot 120 mg oxycodon-HCl per dag nodig, die in individuele gevallen kunnen worden verhoogd tot 400 mg.

De behandeling moet regelmatig beoordeeld worden op de pijnverlichting en andere effecten, zodat de best mogelijke pijnbestrijding plaats kan vinden, eventuele bijwerkingen op tijd behandeld kunnen worden en vastgesteld kan worden of de behandeling moet worden voortgezet.

Oxycodon-HCl Accord 20 mg tabletten met verlengde afgifte

Volwassenen en jongeren (ouder dan 12 jaar)

De normale gebuikelijke startdosis is 10 mg oxycodon-HCl Accord met tussenpozen van 12 uur. Uw arts zal de dosis voorschrijven die nodig is om de pijn te bestrijden.

Het verder vaststellen van de dagelijkse dosis, de verdeling van de dosis over de dag en aanpassingen van de dosering gedurende de behandeling zal geschieden door uw behandelend arts en is afhankelijk van eerdere doseringen.

Patiënten die al eerder opioïden hebben gebruikt, kunnen op basis van eerdere ervaring met opioïdebehandeling beginnen met een hogere dosis oxycodon.

Sommige patiënten die Oxycodon-HCl Accord 20 mg tabletten met verlengde afgifte volgens een vast doseringsschema krijgen, hebben snelwerkende pijnstillers nodig als rescuemedicatie om doorbraakpijn te verlichten. Oxycodon-HCl Accord 20 mg tabletten met verlengde afgifte zijn niet bedoeld voor de behandeling van doorbraakpijn.

Voor de behandeling van pijn die niet door kanker wordt veroorzaakt, is een dagelijkse dosis van

40 mg oxycodon-HCl (twee keer per dag één tablet met verlengde afgifte) meestal voldoende, maar hogere doseringen kunnen noodzakelijk zijn. Patiënten met pijn door kanker hebben meestal doseringen van 80 tot 120 mg oxycodon-HCl per dag nodig, die in individuele gevallen kunnen worden verhoogd tot 400 mg oxycodon-HCl.

De behandeling moet regelmatig beoordeeld worden op de pijnverlichting en andere effecten, zodat de best mogelijke pijnbestrijding plaats kan vinden, eventuele bijwerkingen op tijd behandeld kunnen worden en vastgesteld kan worden of de behandeling moet worden voortgezet.

Oxycodon-HCl Accord 40 mg tabletten met verlengde afgifte

Volwassenen en jongeren (ouder dan 12 jaar)

De normale startdosis is 10 mg oxycodon-HCl Accord met tussenpozen van 12 uur. Uw arts zal de dosis voorschrijven die nodig is om de pijn te bestrijden.

Het verder vaststellen van de dagelijkse dosis, de verdeling van de dosis over de dag en aanpassingen van de dosering gedurende de behandeling zal geschieden door uw behandelend arts en is afhankelijk van eerdere doseringen.

Patiënten die al eerder opioïden hebben gebruikt, kunnen op basis van eerdere ervaring met opioïdebehandeling beginnen met een hogere dosis oxycodon.

Sommige patiënten die Oxycodon-HCl Accord 40 mg tabletten met verlengde afgifte volgens een vast doseringsschema krijgen, hebben snelwerkende pijnstillers nodig als rescuemedicatie om doorbraakpijn te verlichten. Oxycodon-HCl Accord 40 mg tabletten met verlengde afgifte zijn niet bedoeld voor de behandeling van doorbraakpijn.

Voor de behandeling van pijn die niet door kanker wordt veroorzaakt, is een dagelijkse dosis van

40 mg oxycodon-HCl (twee keer per dag ½ tablet met verlengde afgifte) meestal voldoende, maar hogere doseringen kunnen noodzakelijk zijn. Patiënten met pijn door kanker hebben meestal doseringen van 80 tot 120 mg oxycodon-HCl per dag nodig, die in individuele

gevallen kunnen worden verhoogd tot 400 mg oxycodon-HCl.

De behandeling moet regelmatig beoordeeld worden op de pijnverlichting en andere effecten, zodat de best mogelijke pijnbestrijding plaats kan vinden, eventuele bijwerkingen op tijd behandeld kunnen worden en vastgesteld kan worden of de behandeling moet worden voortgezet.

Oxycodon-HCl Accord 80 mg tabletten met verlengde afgifte

Volwassenen en jongeren (ouder dan 12 jaar)

De normale startdosis is 10 mg oxycodon-HCl Accord met tussenpozen van 12 uur. Uw arts zal de dosis voorschrijven die nodig is om de pijn te bestrijden.

Het verder vaststellen van de dagelijkse dosis, de verdeling van de dosis over de dag en aanpassingen van de dosering gedurende de behandeling zal geschieden door uw behandelend arts en is afhankelijk van eerdere doseringen.

Patiënten die al eerder opioïden hebben gebruikt, kunnen op basis van eerdere ervaring met opioïdebehandeling beginnen met een hogere dosis oxycodon.

Sommige patiënten die Oxycodon-HCl Accord 80 mg tabletten met verlengde afgifte volgens een vast doseringsschema krijgen, hebben snelwerkende pijnstillers nodig als rescuemedicatie om doorbraakpijn te verlichten. Oxycodon-HCl Accord 80 mg tabletten met verlengde afgifte zijn niet bedoeld voor de behandeling van doorbraakpijn.

Voor de behandeling van pijn die niet door kanker wordt veroorzaakt, is een dosis van 40 mg oxycodon-HCl meestal voldoende, maar hogere doseringen kunnen noodzakelijk zijn. Patiënten met pijn door kanker hebben meestal doseringen van 80 tot 120 mg oxycodon-HCl per dag nodig, die in individuele gevallen kunnen worden verhoogd tot 400 mg oxycodon- HCl.

De behandeling moet regelmatig beoordeeld worden op de pijnverlichting en andere effecten, zodat de best mogelijke pijnbestrijding plaats kan vinden, eventuele bijwerkingen op tijd behandeld kunnen worden en vastgesteld kan worden of de behandeling moet worden voortgezet.

Patiënten ouder dan 65 jaar

Voor verzwakte, oudere patiënten die nog nooit opioïden hebben gebruikt, is de begindosis één tablet van 5 mg om de 12 uur. Uw arts zal de dosis voorschrijven die nodig is om de pijn te bestrijden. Vertel het uw arts echter wel als de pijn niet wordt bestreden met de dosis die u krijgt.

Risicopatiënten

Als u een verminderde nier- en/of leverfunctie heeft of als u een laag lichaamsgewicht heeft, kan uw arts een lagere startdosering voorschrijven.

Wijze van gebruik en duur van de behandeling

De tabletten met verlengde afgifte moeten in hun geheel (hele of halve tablet) worden ingenomen met voldoende vloeistof (een half glas water), met of zonder voedsel, ’s morgens en ’s avonds Volg bij het innemen een vast schema (bijvoorbeeld om 8 uur ’s morgens en om 8 uur ’s

avonds).

De tabletten met verlengde afgifte mogen niet worden fijngestampt of gekauwd omdat dit tot snelle oxycodonafgifte leidt tengevolge van de beschadiging van de verlengde afgifte eigenschappen van de tabletten. Het toedienen van gekauwde of fijngestampte Oxycodon- HCl Accord tabletten leidt tot de snelle vrijgifte en absorptie van een mogelijk fatale dosis oxycodon (zie het punt ‘Heeft u te veel van dit middel ingenomen?’).

Oxycodon-HCl Accord mag alleen via de mond (oraal) worden ingenomen. Bij misbruik van de injectie (inspuiting in een ader) kunnen de hulpstoffen van de tablet leiden tot vernietiging (necrose) van het plaatselijke weefsel, veranderingen in het longweefsel (granulomen van de long) of andere ernstige, mogelijk fatale reacties.

Uw arts zal de dosering aanpassen afhankelijk van de hoeveelheid pijn die u heeft en hoe u reageert op de behandeling. Neem tweemaal daags het aantal tabletten met verlengde afgifte in dat uw arts heeft bepaald.

Hoe maakt u de blisterverpakking open?

Dit geneesmiddel is verpakt in een kinderveilige blisterverpakking. U kunt de tablet

met verlengde afgifte niet door de blisterverpakking heen drukken. Houd u aan de volgende instructies om de blisterverpakking open te maken:

 1. Scheur een enkele dosis af langs de perforaties op de blisterverpakking.
 2. Zo komt er een ongeseald stukje bloot te liggen op de hoek van de twee perforatielijnen.
 3. Trek aan het ongesealde stukje ‘strip’om de buitenste laag eraf te trekken.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer Oxycodon-HCl Accord heeft ingenomen dan uw arts heeft voorgeschreven, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of het plaatselijke gifcentrum. De volgende verschijnselen

kunnen optreden: verkleinde pupillen (miose), verminderde en vertraagde ademhaling (ademhalingsdepressie), zwakte van de skeletspieren en verlaagde bloeddruk. In ernstige gevallen kan de bloeddruk wegvallen (circulatoire collaps), of kan mentale of motorische inactiviteit (torpor), bewusteloosheid (coma), een vertraagde hartslag en vochtophoping in de

longen (non-cardiogeen longoedeem) optreden. Misbruik van hoge doseringen van sterke opioïden zoals oxycodon kan fataal zijn. U mag in geen geval activiteiten ondernemen waarbij u geconcentreerd moet zijn, zoals autorijden.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u een lagere dosering Oxycodon-HCl Accord inneemt dan voorgeschreven of als u vergeten bent om de tabletten in te nemen, dan werken de tabletten minder of zelfs helemaal niet.

U kunt uw vergeten dosis alsnog innemen als uw volgende dosis pas over minimaal 8 uur is. Daarna kunt u uw tabletten op de normale manier innemen.

U kunt uw vergeten dosis ook innemen als uw volgende dosis over minder dan 8 uur is. In dat geval moet u uw volgende dosis 8 uur uitstellen. Tussen twee doseringen Oxycodon-HCl Accord

moet in principe meer dan 8 uur zitten.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met de behandeling zonder dit met uw arts te overleggen.

Als een patiënt niet langer behandeld hoeft te worden met Oxycodon-HCl Accord, is het raadzaam de dosis geleidelijk af te bouwen om ontwenningsverschijnselen te voorkomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De beoordeling van bijwerkingen is gebaseers op de volgende frequeties:

Zeer vaak: komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
Vaak: komen voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers
Soms: komen voor bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers
Zelden: komen voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
Zeer zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
Niet bekend: de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Belangrijke bijwerkingen of symptomen waar u rekening mee moet houden en maatregelen die u moet treffen als deze bijwerkingen of symptomen optreden

Als u één van de volgende bijwerkingen krijgt, moet u stoppen met het gebruik van

Oxycodon- HCl Accord en onmiddellijk contact opnemen met uw arts.

Verminderde ademhaling is het belangrijkste risico dat door opioïden wordt veroorzaakt . De kans hierop is het grootst bij oudere of verzwakte patiënten. Dientengevolge kunnen opioïden bij patiënten die daar gevoelig voor zijn een ernstige daling in de bloeddruk teweegbrengen.

Daarnaast kan oxycodon vernauwde pupillen, samentrekking van de bovenste luchtwegen en glad spierweefsel en een onderdrukking van de hoestreflex geven.

Andere mogelijke bijwerkingen

Zeer vaak

 • jeuk

Vaak

 • gevoel van zwakte (asthenie)
 • misselijkheid of braken
 • slaperigheid (de kans hierop is het grootst als u net begint met het gebruik van de tabletten of als uw dosis wordt verhoogd, maar dit effect zou na een paar dagen moeten verdwijnen).
 • diverse psychologische bijwerkingen zoals
  • stemmingswisselingen (bijvoorbeeld angst)
  • veranderingen in de activiteit (meestal vermoeidheid tot slaperigheid [sedatie], hoofdpijn, duizeligheid, soms met stoornis in motivatie en gedrag [lethargie], soms een verhoogde activiteit met nervositeit, zenuwtrekjes en slaapstoornissen)
  • veranderingen in het functioneren (abnormale gedachten, verwardheid, geheugenverlies, abnormale dromen)
 • verlaagde bloeddruk, zelden met symptomen zoals hartkloppingen of een snelle hartslag
 • flauwvallen
 • verminderde ademhaling (dyspneu)
- problemen met ademhalen of een piepende ademhaling (bronchospasmen)
 • droge mond, zelden met dorst en problemen bij het slikken
 • maagdarmstoornissen zoals buikpijn, diarree, boeren, maagstoornissen (dyspepsie), verlies van eetlust, spijsverteringsstoornissen, verstopping (obstipatie) en gevoel van ongemak
 • huidstoornissen zoals huiduitslag en jeukende huid
 • zweten
 • rillingen

Soms

 • veranderingen in de waarneming zoals stoornis in het besef van het eigen ik (depersonalisatie), dingenziendieernietzijn(hallucinaties), depressie, een gevoel van extreem geluk, stemmingswisselingen, opwinding, rusteloosheid, spraakstoornissen, trillen, toevallen of stuipen
 • moeilijkheden bij het slikken, boeren, hikken, winderigheid, maagdarmstelselaandoeningen (bijvoorbeeld maagklachten), smaakveranderingen, tandbederf.
 • geheugenverlies
 • smaakverandering
 • gezichtsstoornissen
 • abnormale acute gevoeligheid voor geluiden (hyperacusis)
 • zowel verhoogde als verlaagde spierspanning
 • trillen (tremor)
 • tics
 • tintelingen (paresthesie)
 • stoornissen van de urinewegen (urine vasthouden [urineretentie], maar ook vaak moeten plassen), moeilijk kunnen plassen
 • ernstige overgevoeligheidsreacties (anafylactische reacties)
 • verminderd pijngevoel of verminderde tastzin (hypesthesie), tintelingen of verdoofd gevoel
 • coördinatiestoornissen
 • algemeen gevoel van onbehagen, ziekte of gevoel van onwelzijn (malaise)
 • versnelde polsslag
 • verwijding van de bloedvaten (vasodilatatie)
 • meer hoesten
 • ontsteking van de keelholte (faryngitis)
 • loopneus
 • veranderingen van de stem
 • een blokkering in de stroom van gal naar de lever (cholestase). Dit kan een jeukende huid, gele verkleuring van de huid, heel donkere urine en heel lichte ontlasting veroorzaken
 • mondzweertjes
 • tandvleesontsteking
 • ontsteking in de mond (stomatitis)
 • winderigheid
 • letsel als gevolg van ongelukjes
 • pijn (bijvoorbeeld pijn op de borst)
 • uitdroging, overmatige hoeveelheid vocht in de weefsels (oedeem), zwelling van de handen, voeten of enkels, dorst
 • migraine
 • lichamelijke afhankelijkheid met ontwenningsverschijnselen
 • allergische reacties
 • droge huid, ernstige afschilfering of vervelling van de huid, jeukende (galbulten) of schilferige uitslag (exfoliatieve dermatitis)
 • veranderingen in de traanafscheiding, wazig zien, verkleining van de pupillen in de ogen
 • vernauwing van de pupil, roodheid in het gezicht, spierspasmen, hoge temperatuur
 • gevoel van duizeligheid of 'draaierigheid', een gevoel van 'zwakte', vooral bij het opstaan.
 • uitblijven van de menstruatie (amenorroe), stoornissen in de seksuele functie, impotentie
 • de noodzaak om steeds hogere doses in te nemen om dezelfde pijncontrole te bereiken (gewenning)

Zelden

 • ziekte van de lymfeknopen (lymfadenopathie)
 • toevallen, vooral bij patiënten die lijden aan epilepsie of gemakkelijk een toeval krijgen
 • bloedend tandvlees
 • teerachtige ontlasting
 • uitbreken van herpes simplex (stoornis van de huid en slijmvliezen)
 • bloed in de urine (hematurie)
 • veranderingen in het lichaamsgewicht (toe- of afname)
 • cellulitis
 • te lage darmperistaltiek (ileus)
 • gevoeligheid voor licht (verhoogde fotosensibiliteit)

Tolerantie en afhankelijkheid kunnen

ontstaan. Tegenmaatregelen

Wanneer u last heeft van één van bovengenoemde bijwerkingen, zal uw arts gepaste maatregelen nemen. De bijwerking ‘verstopping’ kunt u voorkomen door een vezelrijk dieet te volgen en voldoende te drinken. Als u misselijk wordt of moet overgeven, kan uw arts daar een medicijn voor voorschrijven.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de

blisterverpakking/fles na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat de tabletten zijn aangetast (gebroken of vermalen).

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is oxycodonhydrochloride.

Elke tablet met verlengde afgifte bevat 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg of 80 mg oxycodonhydrochloride overeenkomend met 4,5 mg, 9,0 mg, 17,9 mg, 36 mg of 72 mg oxycodon.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern: Suikerbolletjes (bevatten sucrose, maïszetmeel, zetmeelhydrolysaten en kleurstoffen), hypromellose, talk, ethylcellulose, hydroxypropylcellulose, propyleenglycol, carmellose natrium, microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat

[plantaardig], colloïdaal watervrij siliciumdioxide.

Tabletomhulling: Titaandioxide (E 171), hypromellose, macrogol 6000, talk. De sterktes van 10 mg, 40 mg en 80 mg bevatten ook rood ijzeroxide.

Hoe ziet Oxycodon-HCl Accord eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Oxycodon-HCl Accord 5 mg tabletten met verlengde afgifte zijn witte tot vaalwitte, ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten.

Oxycodon-HCl Accord 10 mg tabletten met verlengde afgifte zijn roze, langwerpige, biconvexe filmomhulde tabletten met een breukstreep aan beide kanten. De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.

Oxycodon-HCl Accord 20 mg tabletten met verlengde afgifte zijn witte tot vaalwitte, langwerpige, biconvexe filmomhulde tabletten met een breukstreep aan beide kanten. De tablet kan verdeeld worden in gelijke doses.

Oxycodon-HCl Accord 40 mg tabletten met verlengde afgifte zijn bleekroze, langwerpige, biconvexe filmomhulde tabletten met een breukstreep aan beide kanten. De tablet kan verdeeld worden in gelijke doses.

Oxycodon-HCl Accord 80 mg tabletten met verlengde afgifte zijn rode, langwerpige, biconvexe filmomhulde tabletten met een breukstreep aan beide kanten. De tablet kan verdeeld worden in gelijke doses.

Verpakkingsgrootten:

10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100 tabletten met verlengde afgifte in PVC/PE/PVDC- aluminium blisterverpakkingen.

10, 20, 30, 50, 100 tabletten met verlengde afgifte in HDPE-flesjes.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow, Middlesex, HA1

4HF Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow, Middlesex, HA1

4HF Verenigd Koninkrijk

In het register ingeschreven onder

RVG 109541 (5 mg)

RVG 109542 (10 mg)

RVG 109543 (20 mg)

RVG 109544 (40 mg)

RVG 109545 (80 mg)

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Oostenrijk Oxycodon Accord 5 mg 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg Retardtabletten
Duitsland Oxycodon-HCl Accord 5 mg 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg Retardtabletten
België Oxycodon-HCl Accord 5 mg 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg Retardtabletten /
  tabletten met verlengde afgifte / comprimés à libération prolongée
Tsjechië Oxycodone hydrochloride Accord 5 mg 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg tablety
  prodlouženým uvolňováním
Denemarken Oxycodonhydrochlorid Accord 5 mg 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg
  depottabletter
Ierland Zomestine 5 mg 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg prolonged release tablets
Italië Oxycodon Accord
Nederland Oxycodon-HCl Accord 5 mg, 10 mg, 20 mg ,40 mg, 80 mg, tabletten
  met verlengde afgifte
Spanje Oxycodon-HCl Accord 5 mg 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg comprimidos de
  liberación prolongada
Zweden Oxycodone Accord 5 mg 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg depottabletter
Verenigd Zomestine 5 mg 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg prolonged release tablets
Koninkrijk  
Roemenië Clorhidrat de oxicodona Accord 5 mg 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg
  Comprimate cu eliberare prelungită
Polen Oxycodone hydrochloride Accord
Portugal Oxycodona Accord
Finland OxycodonHCl Accord 5 mg 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg depottabletit
Noorwegen Oxycodon Accord 5 mg 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg Depottablett
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2013.

Met opmaak: Engels (V.S.)

Met opmaak: Engels (V.S.)

Met opmaak: Engels (V.S.)

Met opmaak: Engels (V.S.)

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.