Oxycodon HCl Mundipharma 30 mg, tabletten met verlengde afgifte

ATC-Code
N02AA05
Oxycodon HCl Mundipharma 30 mg, tabletten met verlengde afgifte

Mundipharma

Stof(fen)
Oxycodon
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Opioïden

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Mundipharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Deze tabletten zijn aan u voorgeschreven voor de behandeling van ernstige langdurige pijn. Ze bevatten het werkzame bestanddeel oxycodon, dat hoort bij een groep geneesmiddelen die sterk werkende pijnstillers (opioïden) worden genoemd.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6
 • als u ademhalingsproblemen heeft, zoals een ernstig vertraagde en verminderde ademhaling (ademhalingsdepressie), chronisch obstructieve luchtwegaandoening (COPD), chronisch bronchiaal astma of een ernstige longziekte, tenzij uw arts u anders heeft aangeraden
 • als u schedelletsel heeft, waardoor u erge hoofdpijn heeft of zich ziek voelt. Dit is omdat de tabletten deze verschijnselen kunnen verergeren of de ernst ervan kunnen maskeren
 • als u een aandoening heeft waarbij de dunne darm niet goed werkt (paralytische ileus), uw maag maar langzaam leegraakt of u ernstige buikpijn heeft
 • als u een hartprobleem heeft na een langdurige longziekte (cor pulmonale)
 • als u ernstige nier- of leverproblemen heeft
 • als u langdurig last heeft van verstopping (obstipatie)
 • als u gelijktijdig geneesmiddelen gebruikt tegen depressie die behoren tot de groep van de zogenaamde MAO-remmers, of wanneer u deze de afgelopen 2 weken heeft gebruikt
 • als u een verhoogd koolzuur gehalte in het bloed heeft of blauwzucht

Version oktober 2012 1 Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt:

 • aIs u op leeftijd of verzwakt bent
 • als uw schildklier onvoldoende werkt (hypothyreoïdie/myxoedeem), omdat dan een verlaging van de dosering Oxycodon HCl Mundipharma tabletten nodig kan zijn
 • als u ernstige hoofdpijn heeft of zich ziek voelt, omdat dit een teken kan zijn dat de druk in uw schedel verhoogd is
 • als u een lage bloeddruk heeft (hypotensie)
 • als u een ontsteking aan uw alvleesklier (pancreatitis) of problemen met uw galblaas heeft
 • als u ontstekingen aan de darmen heeft
 • als u bepaalde prostaatproblemen heeft (prostaathypertrofie)
 • als uw bijnieren onvoldoende werken
 • als u langdurige nier- of leverproblemen heeft
 • als u ernstige longproblemen heeft
 • als u een verminderde en vertraagde ademhaling heeft
 • als u aan alcohol, drugs of sterke pijnstillers verslaafd bent of bent geweest
 • als u een acute psychische stoornis heeft (delirium tremens, toxische psychose)
 • als u binnen 24 uur een operatie moet ondergaan, vooral bij buikoperaties
 • als u een buikoperatie moet ondergaan omdat oxycodon de beweeglijkheid van de darmen verminderd

Het kan gebeuren dat u het omhulsel van de tablet terugvindt in uw ontlasting.

Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

In zeldzame gevallen kan overgevoeligheid voor pijn en druk (hyperalgesie) optreden. Het kan dan nodig zijn de dosering te verlagen of om te schakelen naar een andere sterke pijnstiller.

Oxycodon HCl Mundipharma heeft een gewenningseffect. Bij langdurig gebruik kan gewenning optreden en kan een hogere dosering nodig zijn om de pijn onder controle te houden. Langdurig gebruik van Oxycodon HCl Mundipharma kan leiden tot lichamelijke afhankelijkheid. Bij acuut stoppen van de behandeling kunnen ontwenningsverschijnselen optreden. Wanneer behandeling met Oxycodon HCl Mundipharma niet langer noodzakelijk is, moet de behandeling daarom langzaam worden afgebouwd.

Bij gebruik volgens de voorschriften bij chronische pijn is het risico op lichamelijke of geestelijke afhankelijkheid (verslaving) gering. Deze nadelen moeten worden afgewogen ten opzichte van de mogelijke voordelen. Bespreek deze voor- en nadelen met uw arts.

Kinderen

Er is geen onderzoek gedaan naar gebruik van Oxycodon HCl Mundipharma bij kinderen jonger dan 12 jaar. Omdat de werking en veiligheid onbekend is bij kinderen jonger dan 12 jaar, wordt gebruik van Oxycodon HCl Mundipharma afgeraden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Oxycodon HCl Mundipharma nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Als u Oxycodon HCl Mundipharma samen met andere geneesmiddelen gebruikt, kan het effect van Oxycodon HCl Mundipharma tabletten of de andere geneesmiddelen zijn veranderd.

Meld het uw arts of apotheker:

als u geneesmiddelen gebruikt om in slaap te komen

Version oktober 2012 2

 • als u kort geleden een verdoving heeft gehad
 • als u geneesmiddelen gebruikt om depressie te behandelen
 • als u geneesmiddelen gebruikt om psychiatrische aandoeningen of geestesziekten te behandelen
 • als u andere sterke pijnstillers gebruikt
 • als u kort geleden een spierverslappend middel heeft gebruikt
 • als u geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk gebruikt
 • als u geneesmiddelen die de werking van acetylcholine remmen (cholinerge blokkers), zoals bij spasmen en kolieken van het spijsverteringskanaal of bij luchtwegvernauwing
 • als u geneesmiddelen gebruikt tegen epilepsie (gabapentine, pregabaline)
 • als u cimetidine gebruikt (geneesmiddel tegen maagzweren en zuurbranden).

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

U kunt zich slaperiger voelen als u alcohol drinkt terwijl u Oxycodon HCl Mundipharma gebruikt. Ook neemt het risico toe dat u ernstige bijwerkingen krijgt zoals een oppervlakkige ademhaling met risico op ademstilstand en verlies van bewustzijn. U mag geen alcohol drinken als u Oxycodon HCl Mundipharma gebruikt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

U mag Oxycodon HCl Mundipharma niet innemen als u zwanger bent. Er zijn onvoldoende gegevens bekend van gebruik van oxycodon door zwangere vrouwen. Oxycodon passeert de placenta en komt zo in de bloedcirculatie van de baby. Als u oxycodon langdurig inneemt tijdens de zwangerschap dan kan dit ontwenningsverschijnselen geven bij uw pasgeboren baby. Neemt u oxycodon tijdens de bevalling, dan kan uw pasgeboren baby een verminderde ademhaling hebben.

Borstvoeding

U mag Oxycodon HCl Mundipharma niet innemen als u borstvoeding geeft, omdat oxycodon wordt uitgescheiden in moedermelk

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt zich slaperig voelen wanneer u voor het eerst Oxycodon HCl Mundipharma tabletten inneemt of een hogere dosis inneemt. Bestuur dan geen voertuig en gebruik geen gereedschap of machines.

Oxycodon HCl Mundipharma bevat lactose

Deze tabletten bevatten lactose, wat een soort suiker is. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Neem uw tabletten in hun geheel via de mond in met water. Niet op de tabletten kauwen, niet vermalen, oplossen of injecteren. Dit kan gevaarlijk zijn omdat de gehele dosis van het geneesmiddel dan in een te korte tijd in het lichaam terechtkomt. Er kunnen daardoor verschijnselen als bij een overdosis optreden en deze kunnen fataal aflopen.

U dient uw tabletten iedere 12 uur in te nemen. Dit betekent dat als u om 8 uur ’s morgens een tablet inneemt, de volgende tablet om 8 uur ’s avonds moet worden ingenomen.

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:

De gebruikelijke startdosering voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar is één tablet van 10

Version oktober 2012 3

mg iedere 12 uur. Om de kans op bijwerkingen zo laag mogelijk te houden wordt soms gestart met een dosis van 5 mg. Uw arts zal u echter de dosering voorschrijven die nodig is om uw pijn te bestrijden. Als u merkt dat u pijn blijft houden tijdens het gebruik van Oxycodon HCl Mundipharma tabletten, bespreek dit dan met uw arts.

Patiënten met nier- of leverproblemen:

Als u nier- of leverproblemen heeft, wordt gestart met een dosis van 5 mg iedere 12 uur.

Kinderen (jonger dan 12 jaar):

Kinderen onder de 12 jaar dienen deze tabletten niet te gebruiken.

Ouderen

In het algemeen zijn geen dosisaanpassingen nodig voor oudere patiënten zonder nier- of leverproblemen.

Neem geen hogere dosis in dan door uw arts is voorgeschreven. Controleer de dosering met uw arts of apotheker als u hier niet zeker van bent.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Bel direct uw arts. Mensen die een overdosis hebben genomen kunnen zich erg slaperig en ziek voelen. Een overdosis kan leiden tot:

 • kleinere pupillen,
 • langzame en oppervlakkige ademhaling (ademhalingsdepressie),
 • langzame pols,
 • slappere skeletspieren,
 • een daling van de bloeddruk

In ernstige gevallen kunnen circulatiestoornissen voorkomen, sufheid die kan verergeren tot bewustzijnsdaling (alsof u onder verdoving bent) en bewusteloosheid (coma). Dit kan de dood tot gevolg hebben.

Wanneer u medische hulp zoekt, neem dan deze bijsluiter en eventueel overgebleven tabletten mee om aan de arts te laten zien.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u het zich herinnert binnen 4 uur nadat u de tablet eigenlijk zou moeten innemen, neem uw tablet dan direct in. Neem de volgende tablet op het normale tijdstip. Als u meer dan 4 uur te laat bent, neem dan contact op met uw arts of apotheker voor advies. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

U mag niet plotseling stoppen met het innemen van deze tabletten tenzij uw arts u dit vertelt. Als u wilt stoppen met het innemen van uw tabletten, bespreek dit dan eerst met uw arts. Deze kan aangeven hoe u dit moet doen; meestal wordt ervoor gekozen de dosering geleidelijk te verlagen, zodat u geen ontwenningsverschijnselen als gejaagdheid, trillen en zweten, geeuwen, vergrote pupillen, tranenvloed, loopneus, angst en slapeloosheid ervaart.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker .

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zoals met alle sterke pijnstillers bestaat er een risico dat u verslaafd of afhankelijk kunt worden van Oxycodon HCl Mundipharma tabletten. Dit product valt onder de bepalingen van de Opiumwet. Wanneer u naar het buitenland reist heeft u daarom een officiële verklaring van uw arts nodig voor het meenemen van dit geneesmiddel.

Version oktober 2012 4 Ernstige allergische reacties

Alle geneesmiddelen kunnen allergische reacties veroorzaken, hoewel ernstige allergische reacties zeldzaam zijn. Een ernstige allergische reactie is te herkennen aan het opeens krijgen van een piepende ademhaling, opgezwollen oogleden, gezicht of lippen, uitslag of jeuk, vooral als deze verspreid over uw lichaam optreedt. Raadpleeg onmiddellijk uw arts als deze symptomen bij u optreden.

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 mensen):

 • De meeste mensen krijgen last van verstopping (obstipatie) als ze Oxycodon HCl Mundipharma tabletten innemen. Uw arts kan u een laxerend middel voorschrijven om dit probleem te verhelpen.
 • U kunt last krijgen van misselijkheid en braken als u deze tabletten inneemt. Dit gaat meestal na een paar dagen over. Als u er last van blijft houden, kan uw arts u een geneesmiddel voorschrijven tegen misselijkheid en braken.
 • Sufheid, duizeligheid en hoofdpijn
 • Jeuk

Vaak (komt voor bij minder dan 1 op de 10 mensen):

 • Droge mond, verlies van eetlust, zuurbranden, buikpijn, diarree
 • Verwardheid, een abnormaal gevoel van zwakte, angst, zenuwachtigheid, moeilijk kunnen slapen, abnormale gedachten of dromen, depressie, trillen
 • Moeilijk kunnen ademen of piepende ademhaling
 • Huiduitslag, zweten
 • Koorts

Soms (komt voor bij minder dan 1 op de 100 mensen):

 • Overgevoeligheid
 • Moeilijk kunnen slikken, ontsteking van de maag, boeren, winderigheid, maag- en darmproblemen (bijv. dat uw maag van slag is), verandering in smaak, verhoging van leverenzymwaarden in het bloed
 • Een gevoel van duizeligheid of ‘tollen’, waanbeelden, stemmingswisselingen, een extreem gevoel van blijdschap, rusteloosheid, gejaagdheid, geheugenverlies, spiertrekkingen, tintelingen, convulsies, verhoogde spierspanning, moeilijk kunnen praten, verminderde gevoeligheid, afhankelijkheid
 • Moeilijk kunnen plassen, impotentie, minder zin in seks
 • Snelle onregelmatige hartslag, flauwvallen
 • Langzame, oppervlakkige ademhaling
 • Uitdroging, dorst, opgezwollen handen, enkels of voeten
 • Droge huid
 • Blozen, kleinere pupillen in het oog, problemen met zien
 • Rillingen, de hik, malaise, gewenning
 • Ontwenningsverschijnselen zoals gejaagdheid, trillen, zweten na het stoppen met Oxycodon HCl Mundipharma tabletten.

Zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 1000 mensen):

 • Lage bloeddruk, een gevoel van flauwte vooral bij het opstaan
 • Galbulten (urticaria)

Niet bekend (de frequentie kan niet worden bepaald met de beschikbare gegevens):

 • Ernstige allergische reacties
 • Tandbederf
 • Spasmen van de galwegen
 • Galstuwing (cholestasis)

Version oktober 2012 5

 • Spasmen van de plasbuis
 • Uitblijven van de menstruatie
 • Hyperalgesie

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 250C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is: oxycodonhydrochloride.

Oxycodon HCl Mundipharma 5 mg tabletten bevatten 5 mg oxycodonhydrochloride Oxycodon HCl Mundipharma 10 mg tabletten bevatten 10 mg oxycodonhydrochloride Oxycodon HCl Mundipharma 15 mg tabletten bevatten 15 mg oxycodonhydrochloride Oxycodon HCl Mundipharma 20 mg tabletten bevatten 20 mg oxycodonhydrochloride Oxycodon HCl Mundipharma 30 mg tabletten bevatten 30 mg oxycodonhydrochloride Oxycodon HCl Mundipharma 40 mg tabletten bevatten 40 mg oxycodonhydrochloride Oxycodon HCl Mundipharma 60 mg tabletten bevatten 60 mg oxycodonhydrochloride Oxycodon HCl Mundipharma 80 mg tabletten bevatten 80 mg oxycodonhydrochloride Oxycodon HCl Mundipharma 120 mg tabletten bevatten 120 mg oxycodonhydrochloride Oxycodon HCl Mundipharma 160 mg tabletten bevatten 160 mg oxycodonhydrochloride

 • De andere stoffen in dit middel zijn:
  • lactose monohydraat
  • triacetine
  • talk
  • povidon (K30)
  • stearylalcohol
  • magnesiumstearaat
  • ammoniomethacrylaatcopolymeer type B
  • macrogol 400
  • hypromellose (E464)
  • titaandioxide (E171).
 • Verder bestaat het omhulsel van de tablet uit: 5 mg tablet - briljantblauw (E133) 10 mg tablet - hydroxypropylcellulose 15 mg tablet - ijzeroxide zwart (E172), ijzeroxide rood (E172), ijzeroxide geel (E172) 20 mg tablet - polysorbaat 80, ijzeroxide rood (E172) 30 mg tablet – polysorbaat 80, ijzeroxide zwart (E172), ijzeroxide rood (E172), ijzeroxide geel (E172) 40 mg tablet - polysorbaat 80, ijzeroxide geel (E172) 60 mg tablet – polysorbaat 80, ijzeroxide zwart (E172), ijzeroxide rood (E172) 80 mg tablet - hydroxypropylcellulose, ijzeroxide geel (E172), indigokarmijn (E132)

Version oktober 2012 6

120 mg tablet – polysorbaat 80, ijzeroxide zwart (E172), ijzeroxide rood (E172) 160 mg tablet – polysorbaat 80, indigokarmijn aluminiumlak (E132).

Hoe ziet Oxycodon HCl Mundipharma eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Oxycodon HCl Mundipharma tabletten zijn ronde, halfbolle tabletten met een filmlaag omhuld.

 • De 5 mg tabletten zijn lichtblauw, met de opdruk OC aan de ene zijde en 5 aan de andere.
 • De 10 mg tabletten zijn wit, met de opdruk OC aan de ene zijde en 10 aan de andere.
 • De 15 mg tabletten zijn grijs, met de opdruk OC aan de ene zijde en 15 aan de andere.
 • De 20 mg tabletten zijn roze, met de opdruk OC aan de ene zijde en 20 aan de andere.
 • De 30 mg tabletten zijn bruin, met de opdruk OC aan de ene zijde en 30 aan de andere.
 • De 40 mg tabletten zijn geel, met de opdruk OC aan de ene zijde en 40 aan de andere.
 • De 60 mg tabletten zijn rood, met de opdruk OC aan de ene zijde en 60 aan de andere.
 • De 80 mg tabletten zijn groen, met de opdruk OC aan de ene zijde en 80 aan de andere.
 • De 120 mg tabletten zijn paars, met de opdruk OC aan de ene zijde en 120 aan de andere
 • De 160 mg tabletten zijn blauw, met de opdruk OC aan de ene zijde en 160 aan de andere.

In iedere verpakking zitten 30 of 50 tabletten De tabletten zijn verpakt in doordrukstrips.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Registratiehouder:

Mundipharma Pharmaceuticals BV

De Wel 20

3871 MV Hoevelaken

Telefoon: 033 - 450 82 70

Fabrikant:

Bard Pharmaceuticals Limited

Cambridge Science Park, Milton Road,

Cambridge CB4 0GW, Verenigd Koninkrijk

Voor 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tevens: Mundipharma GmbH

Mundipharma Str. 2 65549 Limburg, Duitsland

RVG nummers:

Oxycodon HCl Mundipharma 5 mg RVG 111608

Oxycodon HCl Mundipharma 10 mg RVG 111609

Oxycodon HCl Mundipharma 15 mg RVG 111610

Oxycodon HCl Mundipharma 20 mg RVG 111611

Oxycodon HCl Mundipharma 30 mg RVG 111612

Oxycodon HCl Mundipharma 40 mg RVG 111613

Oxycodon HCl Mundipharma 60 mg RVG 111614

Oxycodon HCl Mundipharma 80 mg RVG 111615

Oxycodon HCl Mundipharma 120 mg RVG 111616

Oxycodon HCl Mundipharma 160 mg RVG 111617

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juni 2013. Version oktober 2012 7

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.