Oxycodon HCl Lannacher 5 mg tabletten met verlengde afgifte

ATC-Code
N02AA05
Oxycodon HCl Lannacher 5 mg tabletten met verlengde afgifte

Lannacher

Stof(fen)
Oxycodon
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Opioïden

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Lannacher

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Oxycodon HCI Lannacher is een krachtige pijnstiller uit de groep van de opioïden.

Oxycodon HCI Lannacher wordt gebruikt voor de behandeling van ernstige pijnklachten die met opioïde analgetica moeten worden behandeld omdat andere pijnstillers niet werkzaam zijn gebleken.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor oxycodonhydrochloride, soja, pinda’s of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U heeft ademhalingsproblemen, zoals langzamer of zwakker ademhalen dan normaal (respiratoire depressie).
 • U lijdt aan een ernstige chronische longziekte die gepaard gaat met vernauwing van de luchtwegen (COPD = chronisch obstructieve longziekte) of aan een bepaalde hartaandoening die cor pulmonale wordt genoemd.
 • U heeft astma.
 • U lijdt aan paralytische ileus, een aandoening met verstopping van de darm tot gevolg.
 • U heeft acute ernstige maagpijn of lijdt aan een vertraagde lediging van de maag.
 • U bent zwanger of geeft borstvoeding.
 • als u op leeftijd of lichamelijk verzwakt bent.
 • als uw longen, lever of nieren veel minder goed werken dan normaal.

Page 1 (10)

PIL - Oxycodone hydrochloride Lannacher 5 / 10 / 20 / 40 / 80 mg prolonged-release tablets

 • als u aan myxoedeem (een schildklieraandoening) lijdt of als uw schildklier niet genoeg hormoon produceert (onvoldoende werking van de schildklier).
 • als uw bijnieren niet genoeg hormonen produceren (ziekte van Addison of adrenale insufficiëntie).
 • als uw prostaat abnormaal vergroot is.
 • als u verslaafd bent aan alcohol of voor uw verslaving hieraan een ontwenningskuur volgt.
 • als u verslaafd bent of was aan sterke pijnstillers (opioïden),
 • als u een ontstoken alvleesklier (pancreatitis) heeft of problemen heeft met uw galblaas.
 • als u problemen of pijn heeft bij het plassen.
 • als de druk in uw hersenen verhoogd is.
 • als u een lage bloeddruk heeft of zich duizelig voelt bij het opstaan.
 • als u aan epilepsie lijdt of gevoelig bent voor toevallen.
 • als u tevens zogeheten MAO-remmers gebruikt (geneesmiddelen van dit type worden meestal gebruikt voor de behandeling van depressie of de ziekte van Parkinson).

Als een of meerdere van deze waarschuwingen op u van toepassing is/zijn, neem dan contact op met uw arts voordat u Oxycodon HCI Lannacher gaat gebruiken.

U kunt zich slaperiger voelen als u alcohol drinkt terwijl u Oxycodon HCI Lannacher gebruikt. Ook neemt het risico toe dat u ernstige bijwerkingen krijgt zoals een oppervlakkige ademhaling met risico op ademstilstand en verlies van bewustzijn. U mag geen alcohol drinken als u Oxycodon HCI Lannacher gebruikt.

Afhankelijkheid en tolerantie

Wanneer Oxycodon HCI Lannacher langdurig wordt gebruikt, kan tolerantie voor het geneesmiddel ontstaan. Dit houdt in dat u mogelijk een hogere dosering nodig heeft om de gewenste pijnverlichting te bereiken.

Oxycodon HCI Lannacher kan leiden tot afhankelijkheid (verslaving aan het middel). Als plotseling met de behandeling wordt gestopt, kunnen ontwenningsverschijnselen optreden als misselijkheid, braken, beven, duizeligheid, diarree, zweten of koude rillingen, krampen, snelle pols en hoge bloeddruk. Als u het geneesmiddel niet meer nodig heeft, zal uw arts uw dagelijkse dosis langzaam afbouwen.

Als dit geneesmiddel volgens de instructies wordt gebruikt bij patiënten die lijden aan chronische pijn dan is het risico van fysieke en psychische verslaving klein. Uw arts zal de mogelijke risico’s tegen het verwachte voordeel afwegen. Als u hierover nog vragen heeft, stel deze dan aan uw arts.

Anti-dopingwaarschuwing

Het gebruik van Oxycodon HCl Lannacher tabletten met verlengde afgifte kan een positieve uitslag bij een dopingcontrole tot gevolg hebben.

Het gebruik van Oxycodon HCl Lannacher tabletten als dopingmiddel kan een gevaar vormen voor de gezondheid.

Gebruikt u naast Oxycodon HCl Lannacher tabletten nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kortgeleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Het risico van bijwerkingen is groter als u naast Oxycodon HCI Lannacher andere geneesmiddelen gebruikt die de werking van de hersenen beïnvloeden. U kunt zich dan bijvoorbeeld heel slaperig voelen, of ademhalingsproblemen kunnen erger worden.

Voorbeelden van geneesmiddelen die de werking van de hersenen beïnvloeden, zijn:  andere sterke pijnstillers (opioïden),

Page 2 (10)

PIL - Oxycodone hydrochloride Lannacher 5 / 10 / 20 / 40 / 80 mg prolonged-release tablets

 • slaappillen en kalmeringsmiddelen,
 • antidepressiva,
 • geneesmiddelen ter behandeling van allergieën, reisziekte of misselijkheid (antihistaminen of anti-emetica),
 • andere geneesmiddelen die inwerken op het centrale zenuwstelsel (fenothiazines, neuroleptica),
 • geneesmiddelen ter behandeling van de ziekte van Parkinson.

Verder kunnen interacties optreden met

 • cimetidine (wordt gebruikt ter behandeling van overmatig maagzuur). Hierdoor kunnen de effecten van Oxycodon HCI Lannacher in uw lichaam langer doorwerken.
 • geneesmiddelen tegen bloedstolling (bijv. warfarine). Oxycodon HCI Lannacher kan de effecten daarvan beïnvloeden.

Deze tabletten mogen niet met alcohol worden ingenomen. Alcohol zou ernstige bijwerkingen van oxycodon, zoals slaperigheid en sufheid, en een langzame en oppervlakkige ademhaling, kunnen verergeren.

Het gebruik van deze tabletten moet worden vermeden bij patiënten die een alcoholverslaving hebben of hebben gehad.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens over het gebruik van oxycodon bij zwangere vrouwen. Oxycodon passeert de placenta en komt in de bloedsomloop van het ongeboren kind.

Langdurig gebruik van oxycodon tijdens de zwangerschap kan ontwenningsverschijnselen veroorzaken bij pasgeborenen. Het gebruik van oxycodon tijdens de bevalling kan ademhalingsproblemen bij de pasgeborene veroorzaken.

Borstvoeding

U mag niet Oxycodon HCI Lannacher gebruiken wanneer u borstvoeding geeft omdat oxycodon in de moedermelk overgaat.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Oxycodon HCI Lannacher kan de alertheid en het reactievermogen dusdanig verminderen dat u mogelijk niet meer in staat bent om een voertuig te besturen of gereedschap en machines te bedienen.

Vraag uw arts of u voertuigen mag besturen of machines bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

DOSERING

Voor doseringen die niet uitvoerbaar zijn met deze sterkte zijn andere sterktes van dit geneesmiddel verkrijgbaar.

Page 3 (10)

PIL - Oxycodone hydrochloride Lannacher 5 / 10 / 20 / 40 / 80 mg prolonged-release tablets

Uw arts past uw dosering aan in overeenstemming met de pijnintensiteit en uw persoonlijke gevoeligheid.

Vertel het uw arts als u denkt dat het effect van Oxycodon HCI Lannacher te zwak of te sterk is.

Als uw arts u geen andere dosering voorschrijft, is de gebruikelijke dosering

voor volwassenen en adolescenten (ouder dan 12 jaar):

De gebruikelijke aanvangsdosis is 10 mg oxycodon HCI met tussenpozen van 12 uur.

voor kinderen (jonger dan 12 jaar):

Het gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar wordt afgeraden omdat de veiligheid en werkzaamheid van Oxycodon HCI Lannacher bij deze leeftijdsgroep niet zijn onderzocht.

voor ouderen (65 jaar en ouder):

Oudere patiënten met een normale lever- en/of nierfunctie kunnen dezelfde dosering gebruiken als die hierboven voor volwassenen wordt gegeven.

voor patiënten met nier- en/of leverstoornissen, of met een laag lichaamsgewicht:

Uw arts schrijft mogelijk een lagere aanvangsdosering voor.

Aan patiënten die eerder met andere sterke pijnstillers (opioïden) zijn behandeld, schrijft de arts mogelijk een hogere aanvangsdosering voor.

Uw arts zal bepalen hoeveel u daarna elke dag moet innemen, en hoe u uw totale dagelijkse dosis moet verdelen over de ochtend- en avonddosis. Uw arts zal u ook informeren over aanpassingen van de dosering die tijdens de behandeling mogelijk nodig zijn.

Bij patiënten met pijn die door kanker wordt veroorzaakt, moet gewoonlijk een dagelijkse dosis tussen 80 en 120 mg oxycodon HCI worden gebruikt. In individuele gevallen verhoogt de arts mogelijk de dosering tot 400 mg per dag.

Voor de behandeling van pijn die niet door kanker wordt veroorzaakt, is een dagelijkse dosis van 40 mg oxycodon HCI over het algemeen voldoende, maar in sommige gevallen kunnen hogere doseringen nodig zijn.

Als u pijn heeft tussen twee doses Oxycodon HCI Lannacher in dan moet u mogelijk een aanvullende snelwerkende pijnstiller innemen.

Oxycodon HCI Lannacher is niet geschikt hiervoor. Als u dit probleem heeft, bespreek het dan met u arts.

Uw arts controleert uw behandeling regelmatig.

WIJZE VAN TOEDIENING

Neem de tabletten met verlengde afgifte ’s ochtends en ’s avonds, om de 12 uur (bijv. één tablet om 8 uur 's morgens en de volgende om 8 uur 's avonds), heel en met voldoende vocht (bijv. een half glas water) in. U kunt de tabletten met of zonder voedsel innemen.

De tabletten niet breken, kauwen of fijnstampen. Hierdoor kan namelijk de inhoud van de tablet in één keer in het lichaam worden afgegeven, waardoor het risico van een overdosis ontstaat en mogelijk zelfs van overlijden (zie ook "Heeft u te veel van dit middel ingenomen?” hieronder).

Neem onmiddellijk contact op met een arts als u meer tabletten heeft ingenomen dan u is voorgeschreven.

Page 4 (10)

PIL - Oxycodone hydrochloride Lannacher 5 / 10 / 20 / 40 / 80 mg prolonged-release tablets

Symptomen van een overdosis zijn: vernauwing van de pupillen, ademhalingsproblemen, slap gevoel in de spieren (lage spiertonus, oftewel hypotonie) en daling van de bloeddruk. In ernstige gevallen kunnen de volgende symptomen optreden: slaperigheid of flauwvallen door wegvallen van de bloedcirculatie (circulatoire collaps), verminderd vermogen om te denken en te bewegen, bewusteloosheid (coma), vertraging van de hartslag en ophoping van vocht in de longen (met symptomen als ademhalingsproblemen, vooral in lighouding, en hoesten met opgeven van schuimig sputum dat roze van kleur kan zijn of bloed kan bevatten, overmatig zweten, angst en bleke huid).

Het gebruik van grote hoeveelheden Oxycodon HCI Lannacher kan overlijden tot gevolg hebben.

Als u een lagere dosis Oxycodon HCI Lannacher inneemt dan u is voorgeschreven of als u een dosis vergeet in te nemen dan zal de pijn waarschijnlijk onvoldoende worden verlicht.

Als u één dosis vergeet in te nemen dan kunt u deze vergeten dosis innemen zodra u daarachter komt.

Let erop dat van u wordt verwacht dat u de tabletten met tussenpozen van 12 uur (tweemaal daags) inneemt.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met de behandeling voordat u hierover met uw arts hebt gesproken, anders kunnen er ontwenningssymptomen optreden.

Als u geen behandeling met Oxycodon HCI Lannacher meer nodig heeft, zal uw arts u vertellen hoe u de dosering geleidelijk afbouwt om ontwenningssymptomen te voorkomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Oxycodon HCI Lannacher bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daar mee te maken.

Neem onmiddellijk contact op met een arts als het volgende symptoom zich voordoet:

 • Zeer langzame of zwakke ademhaling (ademhalingsonderdrukking). Dit is het grootste risico in verband met geneesmiddelen als Oxycodon HCI Lannacher (opioïden) en kan zelfs fataal zijn na hoge doses van dit geneesmiddel.

ANDERE BIJWERKINGEN

Zeer vaak (treedt op bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Zenuwstelselaandoeningen: slaperigheid, duizeligheid, hoofdpijn.
 • Maagdarmstelselaandoeningen: obstipatie, misselijkheid, braken. Uw arts zal u een geschikt geneesmiddel voorschrijven om deze symptomen te behandelen.
 • Huid- en onderhuidaandoeningen: jeuk.

Vaak (treedt op bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers)

 • Psychische stoornissen: stemmingswisselingen (angst, depressie, euforie); veranderingen in mate van actief zijn of gedrag (lethargie, rusteloosheid, nervositeit of slaapstoornissen); abnormale gedachten, verwardheid, geheugenverlies.

Page 5 (10)

PIL - Oxycodone hydrochloride Lannacher 5 / 10 / 20 / 40 / 80 mg prolonged-release tablets

 • Zenuwstelselaandoeningen: gevoel van zwakte, tintelingen of gevoelloosheid (bijv. in de handen of voeten).
 • Hartaandoeningen: bloeddrukdaling, in zeldzame gevallen gepaard gaande met symptomen als hartkloppingen of flauwvallen.
 • Luchtwegaandoeningen: kortademigheid, problemen met ademen of piepende ademhaling.
 • Maagdarmstelselaandoeningen: droge mond, in zeldzame gevallen gepaard gaande met dorst en problemen met slikken; maagdarmstoornissen als maagpijn, diarree, boeren, verlies van eetlust.
 • Huid- en onderhuidaandoeningen: uitslag.
 • Nier- en urinewegaandoeningen: moeite hebben met plassen, frequent moeten plassen.
 • Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: zweten, koude rillingen.

Soms (treedt op bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers)

 • Endocriene aandoeningen: toename van de hoeveelheid van een bepaald hormoon (ADH = antidiuretisch hormoon) in het bloed met symptomen als hoofdpijn, prikkelbaarheid, lethargie, misselijkheid, braken, verwardheid en verstoring van het bewustzijn.
 • Psychische stoornissen: perceptiestoornissen (bijv. depersonalisatie, hallucinaties), smaakveranderingen, zichtstoornissen, ongewoon scherp gehoor.
 • Zenuwstelselaandoeningen: verhoogde of verlaagde spierspanning, trillen, tics, verminderde gevoeligheid voor pijn of aanraking, coördinatie- of evenwichtsstoornissen, gevoel van onwel zijn.
 • Oogaandoeningen: veranderingen in de traanafscheiding, vernauwing van de pupillen.
 • Hartaandoeningen: verhoogde polsslag.
 • Bloedvataandoeningen: verwijding van de bloedvaten met lage bloeddruk tot gevolg.
 • Luchtwegaandoeningen: vaker moeten hoesten, keelpijn, loopneus, stemveranderingen.
 • Maagdarmstelselaandoeningen: galkoliek (die maagpijn veroorzaakt), mondzweertjes, pijnlijk tandvlees, winderigheid.
 • Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen: verminderd seksueel verlangen en impotentie.
 • Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: verwondingen ten gevolge van ongelukjes door verlaagd alertheidsniveau, pijn (bijv. pijn op de borst), vocht vasthouden (oedeem), migraine, fysieke afhankelijkheid met ontwenningsverschijnselen, allergische reacties.

Zelden (treedt op bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)

 • Bloed- en lymfestelselaandoeningen: ziekte van de lymfeknopen.
 • Voedings- en stofwisselingsstoornissen: gebrek aan vocht in het lichaam (uitdroging).
 • Zenuwstelselaandoeningen: spierspasmen, epileptische aanvallen (toevallen), vooral bij patiënten die aan epilepsie lijden of gemakkelijk een toeval krijgen.
 • Maagdarmstelselaandoeningen: bloedend tandvlees, verhoogde eetlust, donkergekleurde ontlasting; vlekken op, en andere veranderingen van de tanden en kiezen, darmverstopping (ileus).
 • Huid- en onderhuidaandoeningen: droge huid, blaasjes op de huid en de slijmvliezen (koortslip of herpes), verhoogde gevoeligheid voor licht.
 • Nier- en urinewegaandoeningen: bloed in de urine.
 • Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen: uitblijven van de menstruatie.
 • Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: toe- of afname van lichaamsgewicht, huidontsteking.

Zeer zelden (treedt op bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

 • Psychische stoornissen: spraakstoornissen.
 • Huid- en onderhuidaandoeningen: jeukende of schilferige uitslag.

Page 6 (10)

PIL - Oxycodone hydrochloride Lannacher 5 / 10 / 20 / 40 / 80 mg prolonged-release tablets

 • Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: ernstige allergische reactie met ademhalingsproblemen of duizeligheid tot gevolg, sojalecithine kan in zeer zeldzame gevallen allergische reacties veroorzaken.

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

 • Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: tolerantie voor, en afhankelijkheid van het geneesmiddel kunnen ontstaan.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje en de doordrukstrip (achter 'EXP'). Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30°C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u moet doen met geneesmiddelen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Oxycodon HCI Lannacher 5 mg tabletten met verlengde afgifte

 • De werkzame stof in dit middel is oxycodonhydrochloride. 1 tablet bevat 5 mg oxycodonhydrochloride, overeenkomend met 4,48 mg oxycodon.
 • De andere stoffen in dit middel zijn:Tabletkern: Kollidon SR (bestaande uit poly(vinylacetaat); povidon (K = 22,5 – 27,0); natriumlaurylsulfaat; silica); microkristallijne cellulose; colloïdaal ontwaterde silica; plantaardig magnesiumstearaat. Tabletomhulling: polyvinylalcohol; talk (E 553b); titaniumdioxide (E 171); macrogol 3350; lecithine (soja) (E 322); ijzeroxide geel (E 172); ijzeroxide zwart (E 172); indigokarmijn; aluminiumlak (E 132).

Oxycodon HCI Lannacher 10 mg tabletten met verlengde afgifte

 • De werkzame stof in dit middel is oxycodonhydrochloride. 1 tablet bevat 10 mg oxycodonhydrochloride, overeenkomend met 8,97 mg oxycodon.
 • De andere stoffen in dit middel zijn:Tabletkern: Kollidon SR (bestaande uit poly(vinylacetaat); povidon (K = 22,5 – 27,0); natriumlaurylsulfaat; silica); microkristallijne cellulose; colloïdaal ontwaterde silica; plantaardig magnesiumstearaat. Tabletomhulling: polyvinylalcohol; talk (E 553b); titaniumdioxide (E 171); macrogol 3350; lecithine (soja) (E 322).

Oxycodon HCI Lannacher 20 mg tabletten met verlengde afgifte

 • De werkzame stof in dit middel is oxycodonhydrochloride. 1 tablet bevat 20 mg oxycodonhydrochloride, overeenkomend met 17,93 mg oxycodon.

Page 7 (10)

PIL - Oxycodone hydrochloride Lannacher 5 / 10 / 20 / 40 / 80 mg prolonged-release tablets

 • De andere stoffen in dit middel zijn:Tabletkern: Kollidon SR (bestaande uit poly(vinylacetaat); povidon (K = 22,5 – 27,0); natriumlaurylsulfaat; silica); microkristallijne cellulose; colloïdaal ontwaterde silica; plantaardig magnesiumstearaat. Tabletomhulling: polyvinylalcohol; talk (E 553b); titaniumdioxide (E 171); macrogol 3350; lecithine (soja) (E 322); ijzeroxide geel (E 172); ijzeroxide zwart (E 172); ijzeroxide rood (E 172).

Oxycodon HCI Lannacher 40 mg tabletten met verlengde afgifte

 • De werkzame stof in dit middel is oxycodonhydrochloride. 1 tablet bevat 40 mg oxycodonhydrochloride, overeenkomend met 35,86 mg oxycodon.
 • De andere stoffen in dit middel zijn:Tabletkern: Kollidon SR (bestaande uit poly(vinylacetaat); povidon (K = 22,5 – 27,0); natriumlaurylsulfaat; silica); microkristallijne cellulose; colloïdaal ontwaterde silica; plantaardig magnesiumstearaat. Tabletomhulling: polyvinylalcohol; talk (E 553b); titaniumdioxide (E 171); macrogol 3350; lecithine (soja) (E 322); ijzeroxide geel (E 172); ijzeroxide zwart (E 172); ijzeroxide rood (E 172).

Oxycodon HCI Lannacher 80 mg tabletten met verlengde afgifte

 • De werkzame stof in dit middel is oxycodonhydrochloride. 1 tablet bevat 80 mg oxycodonhydrochloride, overeenkomend met 71,72 mg oxycodon.
 • De andere stoffen in dit middel zijn:Tabletkern: Kollidon SR (bestaande uit poly(vinylacetaat); povidon (K = 22,5 – 27,0); natriumlaurylsulfaat; silica); microkristallijne cellulose; colloïdaal ontwaterde silica; plantaardig magnesiumstearaat. Tabletomhulling: polyvinylalcohol; talk (E 553b); titaniumdioxide (E 171); macrogol 3350; lecithine (soja) (E 322); ijzeroxide geel (E 172); ijzeroxide zwart (E 172); indigokarmijn; aluminiumlak (E 132).

Oxycodon HCI Lannacher 5 mg tabletten met verlengde afgifte

Oxycodon HCI Lannacher 5 mg tabletten met verlengde afgifte zijn lichtgrijze, ronde en biconvexe filmomhulde tabletten.

Oxycodon HCI Lannacher 5 mg tabletten met verlengde afgifte zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 98 en 100 tabletten met verlengde afgifte of in blisterverpakkingen met eenheidsdoses van 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 72x1, 98x1, en 100x1 tabletten met verlengde afgifte.

Oxycodon HCI Lannacher 10 mg tabletten met verlengde afgifte

Oxycodon HCI Lannacher 10 mg tabletten met verlengde afgifte zijn witte, ronde en biconvexe filmomhulde tabletten.

Oxycodon HCI Lannacher 10 mg tabletten met verlengde afgifte zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 98 en 100 tabletten met verlengde afgifte of in blisterverpakkingen met eenheidsdoses van 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 72x1, 98x1, en 100x1 tabletten met verlengde afgifte.

Oxycodon HCI Lannacher 20 mg tabletten met verlengde afgifte

Oxycodon HCI Lannacher 20 mg tabletten met verlengde afgifte zijn lichtroze, ronde en biconvexe filmomhulde tabletten.

Oxycodon HCI Lannacher 20 mg tabletten met verlengde afgifte zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 98 en 100 tabletten met verlengde

Page 8 (10)

PIL - Oxycodone hydrochloride Lannacher 5 / 10 / 20 / 40 / 80 mg prolonged-release tablets

afgifte of in blisterverpakkingen met eenheidsdoses van 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 72x1, 98x1, en 100x1 tabletten met verlengde afgifte.

Oxycodon HCI Lannacher 40 mg tabletten met verlengde afgifte

Oxycodon HCI Lannacher 40 mg tabletten met verlengde afgifte zijn beige, ronde en biconvexe filmomhulde tabletten.

Oxycodon HCI Lannacher 40 mg tabletten met verlengde afgifte zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 98 en 100 tabletten met verlengde afgifte of in blisterverpakkingen met eenheidsdoses van 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 72x1, 98x1, en 100x1 tabletten met verlengde afgifte.

Oxycodon HCI Lannacher 80 mg tabletten met verlengde afgifte

Oxycodon HCI Lannacher 80 mg tabletten met verlengde afgifte zijn lichtgroene, ronde en biconvexe filmomhulde tabletten.

Oxycodon HCI Lannacher 80 mg tabletten met verlengde afgifte zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 98 en 100 tabletten met verlengde afgifte of in blisterverpakkingen met eenheidsdoses van 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 72x1, 98x1, en 100x1 tabletten met verlengde afgifte.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H., Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Oostenrijk

Fabrikant

G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Oostenrijk

Mylan B.V., Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten, Nederland

Registratienummer

RVG 104137

RVG 104139

RVG 104140

RVG 104141

RVG 104142

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk: Dolanor 5/10/20/40/80 mg-Retardtabletten Denemarken: Oxylan 5/10/20/40/80 mg depottabletter Finland: Oxylan 5/10/20/40/80 mg depottabletti Duitsland: Oxypro 5/10/20/40/80 mg Retardtabletten IJsland: Oxylan 5/10/20/40/80 mg forðatöflur

Ierland: Oxycodone Lannacher SR 5/10/20/40/80 mg prolonged-release tablets Nederland: Oxycodon HCl Lannacher 5/10/20/40/80 mg tabletten met verlengde afgifte Noorwegen: Dolanor 5/10/20/40/80 mg depottablett

Portugal: Dolanor 5/10/20/40/80 mg comprimido de libertação prolongada Slovenië: Oxidol 5/10/20/40/80 mg tablete s podaljšanim sproščanjem Zweden: Oxylan 5/10/20/40/80 mg depottablett

Verenigd Koninkrijk: Oxylan 5/10/20/40/80 mg prolonged-release tablets

Page 9 (10)

PIL - Oxycodone hydrochloride Lannacher 5 / 10 / 20 / 40 / 80 mg prolonged-release tablets

Deze bijsluiter is goedgekeurd in april 2013.

Page 10 (10)

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.