Advertentie

Auteur: Actavis


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Oxycodon HCl Actavis is een centraal werkende, sterke pijnstiller uit de groep van opioïden.

Oxycodon HCl Actavis wordt gebruikt bij de behandeling van ernstige pijn, die alleen afdoende te behandelen is met opioïde pijnstillende middelen (opioïde analgetica).

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U heeft een ernstig vertraagde ademhaling (ademhalingsdepressie), waarbij er te weinig zuurstof (hypoxie) en/of te veel koolstofdioxide (hypercapnie) in het bloed is.
 • U heeft een ernstige chronische longaandoening met belemmerde ademhaling, cor pulmonale (veranderingen in het hart vanwege een chronische overbelasting van de longencirculatie), of als u acute, ernstige bronchiale astma heeft.
 • U heeft een verlamming van de darmen (paralytische ileus).
 • U heeft acute buikklachten of u heeft last van een vertraagde maaglediging.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

 • als u op leeftijd of verzwakt bent.
Oxycodon HCl Actavis 5, 10 en 20 mg, capsules hard RVG 111250, 111251 en 111252

Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1308 Pag. 2 van 9
 • als uw long-, lever- of nierfunctie ernstig aangetast is.
 • als u een bepaalde aandoening aan uw schildklier heeft (myxoedeem), of last heeft van een verminderde werking van de schildklier.
 • als uw bijnieren onvoldoende werken (ziekte van Addison).
 • als u een vergrote prostaat heeft (prostaathypertrofie).
 • als u aan alcohol verslaafd bent of aan het afkicken bent.
 • als u afhankelijk bent van opioïden.
 • als u een ontstoken alvleesklier heeft (pancreatitis).
 • als u aandoeningen heeft waarbij de hersendruk verhoogd is zoals een hoofdletsel.
 • als u lijdt aan stoornissen in uw bloedcirculatie.
 • als u last heeft van galsteen- of niersteenkolieken.
 • als u last heeft van een lage bloeddruk of verlaagd bloedvolume.
 • als u epilepsie of neiging tot toevallen heeft.
 • als u MAO-remmers slikt (voor de behandeling van depressie).
 • als u recent een darmoperatie of maagoperatie heeft ondergaan.
 • als u lijdt aan een inflammatoire darmziekte.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of als dat in het verleden geweest is.

Dit middel kan tot gewenning leiden. Bij langdurig gebruik kan gewenning optreden en kan een steeds hogere dosering nodig zijn om de pijn onder controle te houden.

Langdurig gebruik van dit middel kan leiden tot lichamelijke afhankelijkheid, en bij abrupt staken van de behandeling kunnen ontwenningsverschijnselen optreden. Als een patiënt niet langer behandeld hoeft te worden met oxycodonhydrochloride, is het raadzaam om de dosis geleidelijk af te bouwen om ontwenningsverschijnselen te voorkomen.

Bij gebruik volgens voorschrift bij chronische pijn is het risico op lichamelijke of geestelijke afhankelijkheid duidelijk verminderd en moet dit worden afgewogen ten opzichte van de mogelijke voordelen. Bespreek dit met uw arts.

Een verhoogde gevoeligheid voor pijn die niet reageert op een verhoging van de dosis kan in zeldzame gevallen voorkomen. Indien dit op u van toepassing is, zal uw arts een dosisverlaging toepassen of u overschakelen naar een andere opioïde pijnstiller.

Gebruik van Oxicodon Actavis net voor een operatie of binnen 24 uur na een operatie wordt niet aanbevolen.

Bij patiënten met een voorgeschiedenis van alcohol- en drugsmisbruik moet Oxicodon Actavis met extra voorzichtigheid worden toegediend.

Als u alcohol drinkt terwijl u Oxicodon Actavis inneemt, kunt u zich slaperig voelen en kan dit het risico op ernstige bijwerkingen versterken, zoals een zwakke ademhaling met het risico dat de ademhaling stopt en bewustzijnsverlies. Het wordt aangeraden om geen alcohol te drinken wanneer u Oxicodon Actavis inneemt.

Gelieve rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen” te lezen voor meer informatie over maatregelen die u moet treffen indien bepaalde bijwerkingen optreden.

Kinderen en adolescenten

Oxycodon HCl Actavis 5, 10 en 20 mg, capsules hard RVG 111250, 111251 en 111252

Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1308 Pag. 3 van 9

Er is geen onderzoek gedaan naar het gebruik van dit middel bij kinderen jonger dan 12 jaar. De veiligheid en werkzaamheid zijn niet vastgesteld en daarom wordt het gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar niet aanbevolen.

Oudere patiënten

Bij oudere patiënten zonder verminderde nier- en/of leverfunctie is normaal geen dosisaanpassing nodig.

Gebruikt u naast Oxycodon HCl Actavis nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

 • Medicijnen die de activiteit van het centraal zenuwstelsel verminderen, bijvoorbeeld:
  • slaappillen of kalmeringsmiddelen (sedativa, hypnotica);
  • andere geneesmiddelen die op het centrale zenuwstelsel inwerken (fenothiazinen, neuroleptica);
  • geneesmiddelen voor de behandeling van allergieën of braken (antihistaminica, anti-emetica);
  • andere opioïden of alcohol kunnen de bijwerkingen van oxycodon, met name verminderde ademhaling (ademhalingsdepressie), versterken.
 • Geneesmiddelen met een anticholinergisch effect, bijvoorbeeld:
  • andere geneesmiddelen die tegen de parasympatische en cholinerge zenuwvezels van het centrale zenuwstelsel werken (psychotrope geneesmiddelen);
  • geneesmiddelen voor de behandeling van allergieën (antihistaminica) of braken (anti-emetica);
  • geneesmiddelen voor de behandeling van de ziekte van Parkinson kunnen bepaalde bijwerkingen van oxycodon versterken (bijvoorbeeld obstipatie (verstopping), droge mond of problemen bij het plassen).
 • Macrolide antibiotica, bepaalde schimmeldodende middelen en antivirale middelen kunnen het effect van oxycodon versterken. Daarom kan het nodig zijn om de dosis oxycodon dienovereenkomstig aan te passen als u deze geneesmiddelen inneemt.
 • Cimetidine (een geneesmiddel voor de behandeling van brandend maagzuur) kan de afbraak van oxycodon remmen.
 • Sommige anti-epilepticsche middelen en kruidenmiddelen zoals ‘St.-Janskruid’kunnen het effect van oxycodon versterken.
 • Monoamine-oxidaseremmers (MAO-remmers, geneesmiddel voor de behandeling van depressies) kunnen de bijwerkingen van oxycodon verergeren (bijvoorbeeld opwinding, verlaagde of verhoogde bloeddruk).
 • Bij enkele mensen werd een klinisch relevante toename of afname van de bloedklontering gezien, wanneer antistollingsmiddelen van het cumarine-type (geneesmiddelen tegen bloedklontering) samen met oxycodonhydrochloride werden ingenomen.

Dit middel kan met of zonder voedsel worden ingenomen met voldoende vloeistof.

Alcohol versterkt de afname van alertheid en het reactievermogen en kan mogelijke bijwerkingen zoals slaperigheid en verminderde ademhaling versterken.

Oxycodon HCl Actavis 5, 10 en 20 mg, capsules hard RVG 111250, 111251 en 111252

Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1308 Pag. 4 van 9

Grapefruitsap kan het metabolisme van oxycodon remmen, wat het effect van het middel versterkt. Daarom dient u het drinken van grapefruitsap te vermijden terwijl u Oxicodon Actavis inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

U dient het gebruik van dit middel, indien mogelijk, te vermijden tijdens de zwangerschap. De gegevens over het gebruik van oxycodon door zwangere vrouwen zijn beperkt. Oxycodon passeert de placenta en komt zo in de bloedcirculatie van de baby. Langdurig gebruik van oxycodon tijdens de zwangerschap kan bij de pasgeborene ontwenningsverschijnselen veroorzaken. Het gebruik van oxycodon tijdens de bevalling kan verminderde ademhaling bij de baby veroorzaken.

Borstvoeding

U mag dit middel niet innemen als u borstvoeding geeft, omdat oxycodon wordt uitgescheiden in de moedermelk en kan ademhalingsproblemen veroorzaken bij pasgeborenen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Oxycodon heeft een zodanig grote invloed op de alertheid en het reactievermogen, dat de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen nadelig worden beïnvloed of zelfs niet meer mogelijk kan zijn. De mogelijke bijwerkingen die invloed kunnen hebben op uw motorische vaardigheden en concentratie, vindt u onder rubriek 4 ‘Mogelijke bijwerkingen’. Bij een stabiele behandeling hoeft een algemeen verbod op het besturen van voertuigen niet nodig te zijn. De behandelende arts moet de individuele situatie beoordelen. Bespreek met uw arts of, en onder welke omstandigheden, u een voertuig kunt besturen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar

De gebruikelijke aanvangdosis is één 5 mg capsule met tussenpozen van 6 uur. Uw behandelende arts zal echter de geschikte dosis, verdeling van de dosis over de dag en inname van de dosis voorschrijven om uw pijn te behandelen. Praat met u arts als u nog altijd pijn hebt wanneer u de capsules inneemt.

Gebruikswijze

Oxycodon HCl Actavis capsules moeten in zijn geheel worden ingeslikt met voldoende vloeistof.

Oxycodon HCl Actavis mag niet met alcoholische dranken worden ingenomen.

U moet de capsules via de mond (oraal) innemen. De inhoud van de capsules mag nooit worden geïnjecteerd, omdat dit kan leiden tot ernstige bijwerkingen, mogelijk met fatale afloop.

Gebruiksinstructies voor kinderveilige blisterverpakkingen:

 1. Druk de capsule niet rechtstreeks uit de verpakking
 2. Scheur één capsulevakje los langs de perforatie.
Oxycodon HCl Actavis 5, 10 en 20 mg, capsules hard RVG 111250, 111251 en 111252

Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1308 Pag. 5 van 9

3. Trek voorzichtig de achterkant van de folie los om het capsule vakje te openen.

Volwassenen met een verminderde nier- of leverfunctie

De gebruikelijke aanvangdosis is de helft van de aanbevolen dosering voor volwassenen. Uw arts zal de dosisinstelling in overeenstemming met uw individuele klinische situatie bepalen en indien mogelijk gebruik maken van de meest gepaste beschikbare formulering.

Gebruik bij kinderen

Oxycodon HCl Actavis wordt niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Als u meer van dit middel heeft ingenomen dan uw arts heeft voorgeschreven, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of het plaatselijke gifcentrum. De volgende verschijnselen kunnen optreden: verkleinde pupillen, verminderde en vertraagde ademhaling, zwakte van de skeletspieren en verlaagde bloeddruk. In ernstige gevallen kan de bloeddruk wegvallen (circulatoire collaps), of kan mentale of motorische inactiviteit, bewusteloosheid, een vertraagde hartslag en vochtophoping in de longen optreden. Misbruik van hoge doseringen sterke opioïden zoals oxycodon kan fataal zijn. U mag in geen geval activiteiten ondernemen waarbij u geconcentreerd moet zijn, zoals autorijden.

Als u een dosis bent vergeten in te nemen, moet u uw volgende dosis zo snel mogelijk innemen wanneer u er aan denkt en de andere doseringen op de normale manier blijven innemen. Neem geen twee doses in binnen de 4 uur. Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met de behandeling zonder dit met uw arts te overleggen.

Als een patiënt niet langer behandeld hoeft te worden met dit middel, is het raadzaam om de dosis geleidelijk af te bouwen om ontwenningsverschijnselen te voorkomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Oxycodon HCl Actavis 5, 10 en 20 mg, capsules hard RVG 111250, 111251 en 111252

Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1308 Pag. 6 van 9

Belangrijke bijwerkingen of symptomen waar u rekening mee moet houden en maatregelen die u moet treffen als deze bijwerkingen of symptomen optreden:

Als u één van de volgende bijwerkingen krijgt, moet u stoppen met het gebruik van dit middel en onmiddellijk contact opnemen met uw arts.

Verminderde ademhaling is het belangrijkste risico dat door opioïden wordt veroorzaakt. De kans hierop is het grootst bij oudere of verzwakte patiënten. Hierdoor kunnen opioïden bij patiënten die daar gevoelig voor zijn een ernstige daling in de bloeddruk veroorzaken.

Daarnaast kan oxycodon vernauwde pupillen, samentrekking van de bovenste luchtwegen en glad spierweefsel en een onderdrukking van de hoestreflex geven.

Andere mogelijke bijwerkingen

Zeer vaak (kan meer dan 1 op 10 mensen treffen):

 • sufheid (vermoeidheid tot slaperigheid)
 • duizeligheid
 • hoofdpijn
 • verstopping (obstipatie)
 • misselijkheid
 • braken
 • jeuk

Vaak (kan 1 op 10 mensen treffen):

 • verlies van eetlust
 • diverse psychologische bijwerkingen zoals:
  • stemmingswisselingen (bijvoorbeeld angst, depressie)
  • veranderingen in de activiteit (meestal sedatie (sufheid, slaperigheid)), soms in combinatie met vermoeidheid, soms met verhoogde nervositeit en slaapstoornissen)
  • veranderingen in het functioneren (abnormale gedachten, verwardheid)
 • trillen (tremor)
 • piepende ademhaling, kortademigheid (dyspneu, hik
 • droge mond, buikpijn, diarree, indigestie, gestoorde spijsvertering met vol gevoel of pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie).
 • Huiduitslag, overmatig zweten
 • vaak moeten plassen
 • zich zwak voelen (asthenie)

Soms (kan 1 op 100 mensen treffen):

 • allergische reacties
 • abnormale productie van het antidiuretisch hormoon
 • uitdroging (dehydratatie)
 • veranderingen in de waarneming, zoals vervreemding van zichzelf of van het eigen gevoel (depersonalisatie), dingen zien en horen die er niet zijn of waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), afgenomen seksualiteit, rusteloosheid, extreem emotioneel gedrag, een euforisch gevoel, afhankelijkheid van het geneesmiddel (zie rubriek 2)
 • zowel verhoogde als verlaagde spierspanning, coördinatiestoornissen, onwillekeurige spiercontracties, toevallen, in het bijzonder bij epileptische patiënten en patiënten met een neiging tot toevallen, toegenomen stramheid van de spieren en moeite met de spieren te strekken, spraakstoornissen, flauwvallen, waarneming van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie) verminderde tastzin (hypesthesie), migraine, smaakverandering , geheugenverlies
 • veranderingen in de traanafscheiding, vernauwing van de pupil, verstoord zicht;
 • acute overgevoeligheid voor bepaalde externe geluiden (hyperacusis), duizelig of draaierig gevoel (vertigo)
 • versnelde hartslag, de eigen hartslag voelen
Oxycodon HCl Actavis 5, 10 en 20 mg, capsules hard RVG 111250, 111251 en 111252

Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1308 Pag. 7 van 9
 • verwijding van de bloedvaten (vasodilatatie)
 • ademhalingsmoeilijkheden, hoesten, keelpijn, loopneus, veranderingen van de stem
 • moeite met slikken, mondzweertjes, tandvleesontsteking, ontsteking in de mond (stomatitis), winderigheid, boeren, darmverstopping (ileus)
 • verhoogde leverenzymen
 • droge huid
 • moeite met plassen
 • impotentie
 • pijn (bijvoorbeeld pijn op de borst), koude rillingen, overmatige hoeveelheid vocht in de weefsels (oedeem), gevoel van onwel zijn, lichamelijke afhankelijkheid met ontwenningsverschijnselen, gewenning, waardoor de dosering moet worden verhoogd om hetzelfde effect te bereiken, dorstig gevoel
 • letsel door ongelukjes

Zelden (kan tot 1 op 1.000 mensen treffen):

 • herpes simplex (stoornis van de huid en slijmvliezen)
 • ziekte van de lymfeklieren (lymfadenopathie)
 • verhoogde eetlust
 • verlaagde bloeddruk, duizelig gevoel bij het opstaan vanuit een zittende of liggende positie, bloedend tandvlees , teerachtige ontlasting, vlekken op en beschadiging van tanden en kiezen
 • jeukerige huiduitslag (netelroos), verhoogde gevoeligheid voor licht
 • spierspasmen (onwillekeurige samentrekking van de spieren)
 • bloed in de urine (hematurie)
 • veranderingen in het gewicht (toename of afname), cellulitis

Zeer zelden (kan tot 1 op 10.000 mensen treffen):

 • huidontsteking (exfoliatieve dermatitis)

Niet-bekende frequentie (kan niet worden bepaald op basis van de beschikbare gegevens)

 • ernstige overgevoeligheidsreacties (anafylactische reacties)
 • agressie
 • verhoogde gevoeligheid voor pijn, wat niet verbetert met een dosisverhoging
 • tandbederf
 • pijn aan de rechterkant van de buik, jeukerig gevoel en geelzucht veroorzaakt door ontsteking van de galblaas
 • uitblijven van de menstruatie (amenorroe)

Tegenmaatregelen:

Wanneer u last heeft van één van bovengenoemde bijwerkingen, zal uw arts normaal gesproken gepaste maatregelen nemen. De bijwerking ‘verstopping’ kunt u voorkomen door een vezelrijk dieet te volgen en voldoende te drinken. Als u misselijk wordt of moet overgeven, kan uw arts daar een medicijn voor voorschrijven.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, of apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via Nederlands bijwerkingen centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Oxycodon HCl Actavis 5, 10 en 20 mg, capsules hard RVG 111250, 111251 en 111252

Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1308 Pag. 8 van 9

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30°C.

HDPE-container:

Binnen 6 maanden na opening gebruiken.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is oxycodonhydrochloride.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: capsulekern: microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat. Capsuleomhulling: gelatine, natriumlaurylsulfaat, titaandioxide (E171), ijzeroxide geel (E172), ijzeroxide rood (E172), indigotine (E132). Drukinkt: shellak, ijzeroxide zwart (E172), kaliumhydroxide.

Oxycodon HCl Actavis 5 mg:

Harde capsules, 14,4 mm lang, met een donkerroze lichaam met de opdruk ‘5’ en een bruine cap met de opdruk ‘OXY’.

Oxycodon HCl Actavis 10 mg:

Harde capsules, 14,4 mm lang, met een wit lichaam met de opdruk ‘10’ en een bruine cap met de opdruk ‘OXY’.

Oxycodon HCl Actavis 20 mg:

Harde capsules, 14,4 mm lang, met een lichtroze lichaam met de opdruk ‘20’ en een bruine cap met de opdruk ‘OXY’.

Verpakkingsgrootten:

Kinderveilige blisterverpakkingen: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 90, 98 en 100 capsules Kinderveilige capsules container: 56, 98, 100 en 250 capsules

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning:

Actavis Group PTC ehf

Oxycodon HCl Actavis 5, 10 en 20 mg, capsules hard RVG 111250, 111251 en 111252

Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1308 Pag. 9 van 9

Reykjavíkurvegur 76-78

220 Hafnarfjörður

IJsland

Fabrikant: Actavis hf

Reykjavíkurvegur 76-78 220 Hafnarfjörður IJsland

Balkanpharma Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.

Dupnitsa 2600

Bulgarije

Actavis UK, Ltd

Whiddon Valley

EX32 8NS Barnstaple

Engeland

In het register ingeschreven onder RVG:

RVG 111250: Oxycodon HCl Actavis 5 mg, capsules hard

RVG 111251: Oxycodon HCl Actavis 10 mg, capsules hard

RVG 111252: Oxycodon HCl Actavis 20 mg, capsules hard

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2013.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl)

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK