Auteur: Mundipharma


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Targinact bevat de werkzame bestanddelen oxycodonhydrochloride en naloxonhydrochloride. Oxycodonhydrochloride zorgt voor het pijnstillende effect van deze tabletten. Het is een sterk analgeticum (pijnstiller) dat behoort tot de groep van opioïden. Het tweede werkzame bestanddeel, naloxonhydrochloridedihydraat, gaat

Versie Feb 12 Pagina 1 van 15

obstipatie (verstopping) tegen. Obstipatie is een typische bijwerking van opioïde pijnstillers.

Targinact is door uw arts aan u voorgeschreven voor de behandeling van ernstige pijn die alleen met opioïde analgetica (sterke pijnstillers) onder controle te houden is. Naloxonhydrochloride is toegevoegd om obstipatie tegen te gaan.

Targinact zijn tabletten met verlengde afgifte. Dit betekent dat de werkzame bestanddelen langzaam worden afgegeven uit de tablet om gedurende 12 uur effectief te zijn.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • Als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6;
 • Als uw ademhaling niet voor voldoende toevoer van zuurstof naar het bloed en afvoer van koolstofdioxide uit het lichaam kan zorgen (ademhalingsdepressie);
 • Als u lijdt aan een ernstige longziekte waarbij de luchtwegen vernauwd zijn (chronische obstructieve longziekte of COPD);
 • Als u lijdt aan een ziekte die ‘cor pulmonale’ heet. Hierbij is de rechterhelft van het hart vergroot door de toegenomen druk in de bloedvaten van de longen (bijvoorbeeld door COPD, zie hierboven).;
 • Als u lijdt aan ernstige bronchiale astma;
 • Als u een paralytische ileus heeft (soort darmblokkade) die niet door opioïden is veroorzaakt;
 • Als u matige tot ernstig leverproblemen heeft.
 • Bij oudere of verzwakte patiënten;
 • Als u een paralytische ileus heeft (soort darmblokkade) die niet door opioïden is veroorzaakt;
 • Als uw nieren niet goed werken;
 • Als uw lever niet goed werkt;
 • Als uw longen niet goed werken (bijvoorbeeld verminderd ademhalingsvermogen)
Versie Feb 12 Pagina 2 van 15
 • Als u myxoedeem heeft (een bepaalde schildklieraandoening waarbij de huid in het gezicht en de ledematen droog, koud en opgezwollen is);
 • Als uw schildklier niet genoeg hormonen aanmaakt (hypothyreoïdie);
 • Als uw bijnierschors niet genoeg hormonen aanmaakt (bijnierschorsinsufficiëntie, ziekte van Addison);
 • Als u een psychische aandoening heeft die (gedeeltelijk) vergezeld gaat met een verlies van de realiteit (psychose) die is veroorzaakt door alcohol of vergiftiging met andere substanties (stof-geïnduceerde psychose);
 • Als u last heeft van galstenen;
 • Als uw prostaat vergroot is door ziekte (prostaat hypertrofie);
 • Als u lijdt aan alcoholisme of delirium tremens;
 • Als u een ontsteking heeft van de alvleesklier (pancreatitis);
 • Als u lage bloeddruk heeft (hypotensie);
 • Als u hoge bloeddruk heeft (hypertensie);
 • Als u hart- en vaatziekten heeft;
 • Als u hoofdletsel heeft, omdat u hierdoor risico loopt op een verhoogde druk in uw hersenen;
 • Als u lijdt aan epilepsie of een neiging tot epileptische aanvallen heeft;
 • Als u antidepressiva of middelen tegen de ziekte van Parkinson gebruikt die horen bij de groep van MAO-remmers (bijv tranylcypromine, fenelzine, isocarboxide, moclobemide en linezolide).

Vertel het uw art als deze informatie op u van toepassing is voordat u met de behandeling begint. Vertel ook uw arts als deze informatie op u van toepassing geweest is of zal zijn gedurende de behandeling.

Een overdosering met sterke pijnstillers (opioïden) kan in het ernstigste geval leiden tot een verminderde ademhaling (ademhalingsdepressie). Er kan zo te weinig zuurstof in het bloed komen, dat kan leiden tot o.a. flauwvallen.

Er is geen klinische ervaring met Targinact bij patiënten met buikvlieskanker of met een beginnende blokkade van de darmen bij een gevorderd stadium van kanker in het maagdarmkanaal of in het bekkengebied. Bij deze patiënten wordt het gebruik van Targinact daarom afgeraden.

Versie Feb 12 Pagina 3 van 15

Hoe Targinact op de juiste manier te gebruiken:

Als u ernstige diarree krijgt aan het begin van de behandeling (binnen de eerste 3-5 dagen), kan dit komen door naloxon. Het kan een teken zijn dat uw darmfunctie weer normaal wordt. Als de diarree na 3- 5 dagen nog aanhoudt, of u zich zorgen maakt, neem dan contact op met uw arts.

Als u na een langdurige behandeling met een hoge dosering van een andere sterke pijnstiller omschakelt naar Targinact, kunnen er in het begin ontwenningsverschijnselen zoals rusteloosheid, zweten en beven optreden. Het kan dan nodig zijn dat uw arts u extra begeleiding geeft.

Als u een operatie moet ondergaan, verzeker u ervan dat uw artsen weten dat u Targinact gebruikt.

Bij langdurig gebruik, kan uw lichaam gewend raken aan deze tabletten. Dat betekent dat u een hogere dosering nodig hebt om de pijn onder controle te houden. Langdurig gebruik van Targinact kan leiden tot lichamelijke afhankelijkheid. Als de behandeling te abrupt wordt gestopt, kunnen ontwenningsverschijnselen optreden (rusteloosheid, zweten, spierpijn). Als de behandeling niet langer nodig is, wordt aangeraden om de dagelijkse dosis stapsgewijs af te bouwen in overleg met uw arts.

Het werkzame bestanddeel oxycodonhydrochloride alleen kan net zo worden misbruikt als andere sterke opioïden (sterke pijnstillers). Er kan mogelijk psychologische afhankelijkheid optreden. Geneesmiddelen met oxycodonhydrochloride moeten worden vermeden bij patiënten die alcohol, drugs of medicijnen misbruiken of dit in het verleden hebben gedaan.

U kunt tabletresten terugvinden in uw ontlasting. Maakt u zich niet ongerust; de werkzame bestanddelen oxycodon en naloxon zijn al uit de tablet vrijgekomen toen de tablet in uw maag en darmen zat en zijn opgenomen in uw lichaam.

Onjuist gebuik van Targinact

U dient de tabletten met verlengde afgifte in hun geheel in te nemen om er voor te zorgen dat de langzame afgifte van oxycodon uit de tablet niet verstoord wordt. Breek de tablet niet, kauw er niet op en vermaal de tabletten niet. Het innnemen van gebroken, gekauwde or vermalen tabletten kan er voor zorgen dat een mogelijk

Versie Feb 12 Pagina 4 van 15

fatale dosis oxycodon in uw lichaam wordt opgenomen (zie ook ‘Wat u moet doen als u meer van Targinact heeft ingenomen dan u zou mogen).

Targinact is niet geschikt als ontwenningskuur.

Targinact mag nooit worden misbruikt, vooral als u een drugsverslaving hebt. Als u verslaafd bent aan stoffen zoals heroïne, morfine of methadon, kunnen ernstige ontwenningsverschijnselen optreden als u Targinact misbruikt omdat deze tabletten naloxon bevatten. Al bestaande symptomen van ontwenning kunnen verergeren.

U mag deze tabletten nooit misbruiken door ze op te lossen en te injecteren (bijvoorbeeld in een bloedvat). Vooral omdat dit kan leiden tot weefselbeschadiging (necrose) rond de injectieplek en veranderingen van het longweefsel (long granuloom). Dergelijk misbruik kan ernstige gevolgen hebben en kan zelfs fataal zijn.

Het gebruik van deze tabletten kan leiden tot positieve doping controles. Het gebruik van Targinact als doping kan de gezondheid schade toedoen.

Gebruikt u naast Targinact nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Het tegelijkertijd innemen van deze tabletten met geneesmiddelen die een effect op de hersenen hebben vergroot de kans op bijwerkingen. In dat geval kunnen de bijwerkingen verergeren. Vermoeidheid en sufheid kunnen bijvoorbeeld optreden of ademhalingsdepressie (langzame oppervlakkige ademhaling) kan verergeren.

Voorbeelden van geneesmiddelen die effect op de hersenen hebben zijn:

 • sterke pijnstillers (opioïden);
 • slaapmiddelen en tranquilisers (sedativa, hypnotica);
 • antidepressiva;
 • geneesmiddelen tegen allergie, wagenziekte of misselijkheid (antihistaminica of anti-emetica);
 • andere geneesmiddelen die op het centraal zenuwstelsel werken (fenothiazinen, neuroleptica);
Versie Feb 12 Pagina 5 van 15

Als u deze tabletten tegelijkertijd gebruikt met bloedverdunners (coumarine derivaten), kan de stollingstijd toenenem en afnemen.

Er worden geen wisselwerkingen verwacht tussen deze tabletten en paracetamol, acetylsalicylzuur of naltrexon.

U kunt zich slaperiger voelen als u alcohol drinkt terwijl u Targinact gebruikt. Ook neemt het risico toe dat u ernstige bijwerkingen krijgt zoals een oppervlakkige ademhaling met risico op ademstilstand en verlies van bewustzijn. U mag geen alcohol drinken als u Targinact gebruikt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Het gebruik van Targinact tijdens de zwangerschap dient zoveel mogelijk te worden vermeden. Het langdurig gebruik van oxycodon tijdens de zwangerschap kan leiden tot ontwenningsverschijnselen bij de pasgeboren baby. Als het tijdens de bevalling wordt gebruikt, kan het leiden tot remming van de ademhaling bij het pasgeboren kind.

Borstvoeding

Het geven van borstvoeding dient te worden gestopt tijdens de behandeling met Targinact. Oxycodon gaat over in de moedermelk. Het is niet bekend of naloxon in de moedermelk overgaat. Een risico voor het zogende kind kan daarom niet worden uitgesloten, vooral als er meerdere doses Targinact zijn ingenomen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Targinact kan uw rijvaardigheid of vermogen machines te bedienen beïnvloeden. Dit effect is vooral te verwachten aan het begin van de behandeling, na het verhogen van de dosis of na de omschakeling van een ander geneesmiddel. Deze bijwerkingen verdwijnen echter als u op een vaste dosis Targinact bent ingesteld.

Vraag uw arts of u kunt rijden of machines kunt bedienen.

Versie Feb 12 Pagina 6 van 15

Targinact bevat lactose

Deze tabletten bevatten lactose (melksuiker). Als uw arts u verteld heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u Targinact inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Tenzij uw arts u anders heeft voorgeschreven, is de gebruikelijke dosering als volgt:

Volwassenen

De gebruikelijke dosis is 10 mg oxycodonhydrochloride / 5 mg naloxonhydrochloride als tablet(ten) met verlengde afgifte iedere 12 uur.

Uw arts zal bepalen hoeveel u iedere dag moet innemen en hoe de totale dagelijkse dosis verdeeld moet worden over een ochtend- en een avonddosering. Uw arts zal de dosis aanpassen aan de ernst van de pijn en uw persoonlijke situatie. U dient de laagst mogelijke dosis te krijgen. Als u al eerder sterke pijnstillers (opioïden) heeft gebruikt, kan het zijn dat u met een hogere dosis Targinact begint.

De maximale dagelijkse dosis is 80 mg oxycodonhydrochloride en 40 mg naloxonhydrochloride. Als u hogere doses nodig heeft, kan u aanvullend behandeld worden met oxycodon zonder naloxon. Hierbij dient rekening gehouden te worden met een maximum dosis van 400 mg oxycodon per dag. Het voordelige effect van naloxon op de werking van de darmen kan verminderd zijn als oxycodon wordt bijgegeven zonder extra naloxon.

Als u wordt overgezet van Targinact naar een andere opioïde pijnbehandeling, zullen uw darmen waarschijnlijk minder goed gaan werken.

Versie Feb 12 Pagina 7 van 15

Als u tussen twee doseringen in pijn krijgt, kan het nodig zijn om aanvullend snelwerkende pijnstillers te nemen. Deze tabletten zijn hier niet geschikt voor. Raadpleeg hiervoor uw arts.

Raadpleeg uw arts of apotheker als u vindt dat het effect van Targinact te sterk of juist te zwak is.

Lever- of nierproblemen

Als u nierproblemen of milde leverproblemen heeft, zal uw arts u een lagere dosis Targinact met bijzondere voorzorg voorschrijven. U mag deze tabletten niet gebruiken als u een matige tot ernstige leverfunctiestoornis heeft. (zie ook rubriek 2 ‘Neem Targinact niet in..’ en ‘Wees extra voorzichtig met Targinact.’).

Kinderen en jong-volwassenen (jonger dan 18 jaar)

Targinact tabletten met verlengde afgifte zijn niet onderzocht bij kinderen en jong- volwassenen jonger dan 18 jaar. De veiligheid en werkzaamheid zijn niet vastgesteld en het wordt daarom niet aangeraden bij kinderen en jong-volwassenen jonger dan 18 jaar.

Ouderen

In het algemeen zijn geen dosisaanpassingen nodig voor oudere patiënten zonder nier- of leverproblemen.

Wijze van toediening

Neem deze tabletten in zijn geheel in met een half glas water. Kauw er niet op. U kunt deze tabletten zonder en met voedsel innemen. Neem deze tabletten iedere 12 uur. Bijvoorbeeld als u een tablet inneemt om 8 uur ’s morgens dan moet u de volgende tablet innemen om 8 uur ’s avonds. Breek of vermaal de tabletten niet. Niet erop kauwen.

Toedieningsduur:

U dient deze tabletten niet langer te gebruiken dan nodig is. Als u ze al langere tijd gebruikt, dient uw arts regelmatig te controleren of u ze nog steeds nodig hebt.

Licht onmiddellijk uw arts in als u meer Targinact heeft ingenomen dan voorgeschreven. Een overdosis kan leiden tot:

Versie Feb 12 Pagina 8 van 15
 • kleinere pupillen,
 • langzame en oppervlakkige ademhaling (ademhalingsdepressie),
 • sufheid die kan verergeren tot bewustzijnsdaling (alsof u onder verdoving bent),
 • slappere skeletspieren (hypotonie),
 • langzame pols,
 • een daling van de bloeddruk.

In ernstige gevallen kunnen bewusteloosheid (coma), het vasthouden van vocht in de longen en een circulatoire collaps optreden. Dit kan de dood tot gevolg hebben.

Vermijd activiteiten waarbij verhoogde concentratie nodig is, zoals bijvoorbeeld (auto)rijden.

Als u vergeet Targinact in te nemen of als u een lagere dosis neemt, leidt dat tot onvoldoende pijnverlichting. Als u een dosis vergeten bent in te nemen, volg dan onderstaande instructies:

 • Als u één dosis vergeet in te nemen en de volgende dosis zou u pas over 8 uur of nog later innemen; neem de vergeten tablet direct in en ga verder met uw normale inname-schema.
 • Als u de volgende dosis binnen 8 uur zou innemen: Neem de vergeten tablet. Wacht dan nog eens 8 uur met het innemen van de volgende tablet. Probeer daarna uw normale inname-schema weer te volgen (bijvoorbeeld 8 uur ’s morgens en 8 uur ’s avonds). Neem niet meer dan één dosis per 8 uur

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het innemen van Targinact zonder hierover uw arts te raadplegen. Als de behandeling niet langer nodig is, wordt aangeraden de dagelijkse dosering stapsgewijs af te bouwen in overleg met uw arts. Op deze manier voorkomt u ontwenningsverschijnselen zoals rusteloosheid, zweetaanvallen en spierpijn.

Versie Feb 12 Pagina 9 van 15

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Belangrijke bijwerkingen of symptomen om op te letten, en wat te doen als u hier last van krijgt:

Als u last krijgt van één van de volgende bijwerkingen, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts:

Langzame en oppervlakkige ademhaling (ademhalingsdepressie); dit is het grootste risico van een overdosering met een sterke pijnstiller (opioïd). Het komt het meest voor bij oudere en verzwakte patiënten. Sterke pijnstillers (opioïden) kunnen ook een ernstige daling van de bloeddruk veroorzaken in patiënten die hier gevoelig voor zijn.

Vaak (komt voor bij minder dan 1 op de 10 mensen)

rusteloosheid  daling van de bloeddruk  rillingen
buikpijn  minder of geen eetlust  gevoel van zwakte
verstopping (obstipatie)  gevoel van duizeligheid of tollen  verhoging van
diarree  hoofdpijn leverenzymen
droge mond  ontwennings verschijnselen zoals  jeukerige huid
zuurbranden gejaagdheid  huidreacties / rash
overgeven  koude gevoel, ook met opvliegers  zweten
misselijk voelen    duizeligheid
winderigheid    

Soms (komt voor bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 opgezwollen buik hartkloppingen loopneus
 boeren galsteenkoliek hoesten
 abnormale gedachten  pijn op de borst erectieproblemen
 angst algemeen gevoel van overgevoeligheid /
 verwarring   onbehagen allergische reacties
 depressie pijn stijging van de
 extreem uitgelaten  opgezwollen handen, enkels of bloeddruk
stemming   voeten verwonding door
 hallucinaties gewichtsverlies ongelukken
 slaapproblemen moeite met concentratie verhoogde behoefte om
Versie Feb 12 Pagina 10 van 15

DE/H/1612/003-004 NL PIL Targinact 5/2,5 mg , 40/20 mg

 nerveusheid  tintelende handen of voeten   te plassen
 sufheid moeite met spreken   spierkrampen
 pijn op de borst, vooral als beven   spiertrekkingen
u al hart- en vaatziekten moeite met ademhalen   spierpijn
hebt.        stoornissen bij het zien
Zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 1000 mensen)
 epileptische aanvallen  sufheid (sedatie)  veranderingen in het gebit
(vooral bij diegenen die  flauwvallen moeilijk kunnen uitplassen
een epileptische  nachtmerries geeuwen
aandoening hebben of  verhoogde hartslag  gewichtstoename
snel een epileptische        
aanval krijgen)        

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 mensen)

 oppervlakkig ademhalen

Oxycodon kan ademhalingsproblemen veroorzaken (ademhalingsdepressie), verkleinde pupillen in het oog, kramp van de luchtwegspieren en kramp van gladde spieren, alsook onderdrukking van de hoestreflex.

Vaak (komt voor bij minder dan 1 op de 10 mensen)

 veranderde stemming en  minder actief zijn  moeilijk kunnen plassen
verandering van de  actiever zijn  de hik
persoonlijkheid  gejaagdheid  
(bijvoorbeeld depressie,    
gevoel van extreme    
blijdschap)    

Soms (komt voor bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 verminderde concentratie  verminderd gevoelig voor pijn en
 migraine aanraking
veranderde  abnormale coördinatie
  smaakgewaarwording  verandering van de stem
verhoogde spierspanning (dysfonie)
 onvrijwillige  vocht vasthouden
  spiertrekkingen  moeilijk kunnen horen
     zweren in de mond
 • pijnlijk tandvlees
 • veranderde gewaarwording (bijvoorbeeld hallucinaties, derealisatie)
 • minder zin in seks
 • rood worden van de huid

Zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 1000 mensen)

 wegblijven van  toegenomen eetlust  bloedingen van het
Versie Feb 12 Pagina 11 van 15

DE/H/1612/003-004 NL PIL Targinact 5/2,5 mg , 40/20 mg

menstruatie  droge huid tandvlees
 uitdroging  herpes simplex  moeilijk kunnen
   zwarte ontlasting slikken
     dorst
Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 mensen)
 acute algemene  afsluiting van de darm (ileus)  jeukende huiduitslag
allergische reactie   (urticaria)
(anafylactische reacties)    
Onbekend (de frequentie kan niet worden bepaald met de beschikbare gegevens)
 afhankelijkheid  gewenning  

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos, het etiket en de doordrukstrip {na EXP}. Daar staat een maand en een jaar. De laatsted dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C.

Targinact 5 mg/2,5 mg:

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter berscherming tegen licht

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

De werkzame stoffen in dit middel zijn oxycodonhydrochloride en naloxonhydrochloride

Targinact 5 mg / 2,5 mg:

Versie Feb 12 Pagina 12 van 15

1 tablet met verlengde afgifte bevat 5,0 mg oxycodonhydrochloride, overeenkomend met 4,5 mg oxycodon,

2,73 mg naloxonhydrochloridedihydraat, overeenkomend met 2,5 mg naloxonhydrochloride of 2,25 mg naloxon.

Targinact 40 mg / 20 mg:

1 tablet met verlengde afgifte bevat 40 mg oxycodonhydrochloride, overeenkomend met 36 mg oxycodon,

21,8 mg naloxonhydrochloridedihydraat, overeenkomend met 20,0 mg naloxonhydrochloride of 18 mg naloxon.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern:

Targinact 5 mg / 2,5 mg: hydroxypropylcellulose

Targinact 40 mg / 20 mg: Povidon K30

ethylcellulose, stearylalcohol, lactose monohydraat, talk, magnesiumstearaat (op plantaardige basis)

Tablet omhulling:

Targinact 5 mg / 2,5 mg: Polyvinyl alcohol, titaniumdioxide (E171), macrogol 3350, talk, briljant blauw FCF aluminium lake (E133)

Targinact 40 mg / 20 mg: Polyvinyl alcohol, titaniumdioxide (E171), macrogol 3350, talk, geel ijzeroxide (E172)

Targinact 5 mg/ 2,5 mg tabletten met verlengde afgifte zijn blauwe, langwerpige, filmomhulde tabletten met de markering ‘OXN’ aan de ene zijde en ‘5’ aan de andere. Targinact 5 mg/ 2,5 mg is beschikbaar in blisterverpakkingen van 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 en 100 tabletten of in een flacon van 100 tabletten.

Targinact 40 mg/ 20 mg tabletten met verlengde afgifte zijn gele, langwerpige, filmomhulde tabletten met de markering ‘OXN’ aan de ene zijde en ‘40’ aan de andere.

Versie Feb 12 Pagina 13 van 15

Targinact 40 mg/ 20 mg is beschikbaar in verpakkingen van 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 en 100 tabletten of in een flacon van 100 tabletten.

[* de geprinte bijsluiter bevat alleen de vermarkte verpakkingsgrootte en verpakkingstype]

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder:

Mundipharma Pharmaceuticals BV De Wel 20

3871 MV Hoevelaken Telefoon: 033 - 450 82 70

Fabrikanten:  
Bard Pharmaceuticals Limited Mundipharma GmbH
Cambridge Science Park, Milton Road, Mundipharma Strasse 2
Cambridge CB4, Verenigd Koninkrijk 65549 Limburg, Duitsland
Dit geneesmiddel is geregistreerd onder nummer:  
Targinact 5 mg/2,5 mg, tabletten met verlengde afgifte RVG 102645
Targinact 40 mg/20 mg, tabletten met verlengde afgifte RVG 102647

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk Targin®
België Targinact®
Bulgarije Targin®
Cyprus Targinact®
Tsjechië Targin®
Duitsland Targin®
Denemarken Targin®
Estonië Targinact®
Spanje Targin®
Finland Targiniq ®
Frankrijk Targinact®
Versie Feb 12 Pagina 14 van 15

Deze bijsluiter is goedgekeurd in december 2012

Versie Feb 12 Pagina 15 van 15

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK