Albert Heijn Neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ ml, neusspray, oplossing

ATC-Code
R01AA07
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Albert Heijn
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Respirationstrakt
Therapeutische groep Rhinologika
Farmacologische groep Dekongestiva und andere rhinologika zur topischen anwendung
Chemische groep Sympathomimetika, rein
Stof Xylometazolin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Albert Heijn

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Albert Heijn Neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ml behoort tot de groep geneesmiddelen ter behandeling van neusaandoeningen. Het vermindert de zwelling van het neusslijmvlies.

Wanneer gebruikt u Albert Heijn Neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ml?

U gebruikt Albert Heijn Neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ml wanneer u of uw kind last heeft van een verstopte neus. Xylometazoline HCl vermindert de zwelling van het neusslijmvlies, waardoor men vrijer kan ademhalen.

De werking van Albert Heijn Neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ml begint binnen een paar minuten en houdt enkele uren aan

Dosering en wijze van gebruik

De aanbevolen dosering is als volgt:

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar :

Naar behoefte één of meerdere malen, maar ten hoogste 4-6 maal per dag 1 spray Albert Heijn Neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ml in elk neusgat.

Wijze van gebruik

Snuit de neus en handel bij toediening zoals op de plaatjes is aangegeven.

 1. De beschermdop verwijderen.
 2. Als u het flesje voor de eerste keer gebruikt, moet u eerst een paar keer op de bovenkant van het neusstukje drukken om het pompsysteem met de oplossing te vullen.
 3. De verstuiver goed rechtop houden en het hoofd iets voorover buigen.
 4. 1 spray in elk neusgat toedienen, zoals op de tekening aangegeven. Terwijl u pompt, moet u door de neus inademen. Na gebruik het uiteinde schoonmaken en het dopje terugplaatsen.

Als u merkt dat Albert Heijn Neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ml te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Albert Heijn Neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ml heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u te veel van Albert Heijn Neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ml heeft gebruikt of heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Overdosering kan zowel door toediening via de neus als via de mond plaatsvinden. Overdosering kan, met name bij kleine kinderen, de volgende symptomen geven: angst, opwinding, hallucinaties (waanvoorstelling) of stuipen afgewisseld door daling van de lichaamstemperatuur, zeer extreme vorm van slaperigheid tot bewusteloosheid lethargie) tot coma. Andere symptomen van overdosering kunnen zijn: pupilvernauwing of juist pupilverwijding, zweten, bleekheid, cyanose (blauwe verkleuring van huid en slijmvliezen), hartkloppingen en apnoe (tijdelijk ophouden van de ademhaling).

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Albert Heijn Neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ml te gebruiken

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Albert Heijn Neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ml niet
 • als u weet dat u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van Albert Heijn Neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ml
 • wanneer u kort geleden een neusoperatie heeft ondergaan, raadpleegt u dan eerst uw arts alvorens Albert Heijn Neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ml te gebruiken
Wees extra voorzichtig met Albert Heijn Neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ml

- Zoals met andere middelen die zwelling van het neusslijmvlies doen verminderen, mag Albert Heijn Neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ml niet langer dan een week aan één stuk door gebruikt worden.

Langer gebruik kan tot het tegengestelde effect leiden. Wanneer er na een week geen verbetering optreedt, neem dan contact op met uw arts

 • Contact met de ogen vermijden.
 • Wanneer u lijdt aan de oogziekte glaucoom (verhoogde oogboldruk) dient u voorzichtig te zijn met het gebruik van Albert Heijn Neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ml.
 • Albert Heijn Neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ml kan bij daarvoor gevoelige personen slaapstoornissen, duizeligheid en beverigheid veroorzaken. Raadpleeg uw arts als dergelijke verschijnselen erg hinderlijk worden.
 • Wanneer u lijdt aan hoge bloeddruk, een hart- of vaatziekte, een schildklierziekte of suikerziekte (diabetes mellitus) heeft, moet u eerst uw arts raadplegen.
Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Wanneer u middelen tegen depressiviteit gebruikt, kan de werking, maar ook het optreden van bijwerkingen, van Albert Heijn Neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ml versterkt worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Albert Heijn Neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ml kan voor zover bekend zonder gevaar volgens voorschrift en niet langer dan een week worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Opname in het bloed vanuit het neusslijmvlies kan optreden, maar blijft meestal zonder nadelige gevolgen voor u en het ongeboren kind. Voorzichtigheid is geboden wanneer u last heeft van een hogere bloeddruk of er sprake is van een verminderde doorbloeding van de placenta (moederkoek). Bij langdurig gebruik van hoge doseringen kan een verminderde doorbloeding van de placenta niet worden uitgesloten.

Er zijn geen gegevens bekend over het gebruik van Albert Heijn Neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ml bij het geven van borstvoeding, voorzichtigheid is daarom geboden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Albert Heijn Neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ml

Dit geneesmiddel bevat als conserveermiddel benzalkoniumchloride. Deze stof kan mogelijk irriterend werken en kan huidreacties veroorzaken.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Albert Heijn Neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ml bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Vaak: (>1/100, <1/10)  
Zenuwstelselaandoeningen: - hoofdpijn
Maagdarmstelselaandoeningen: - misselijkheid
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: - droog neusslijmvlies
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsaandoeningen: - brandend gevoel in neus of
  keel, lokale irritatie
Zeer Zelden: (<1/10000)  
Hartaandoeningen: - hartkloppingen
Oogaandoeningen: - visusstoornissen
Immuunsysteemaandoeningen: - systemische allergische
  reacties

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in de bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaar Albert Heijn Neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ml beneden 30°C, in de oorspronkelijke verpakking. Houd geneesmiddelen buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Albert Heijn Neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ml niet meer na de datum vermeld op de verpakking achter “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”.

Een aangebroken verpakking is maximaal 1 maand na opening houdbaar.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met het huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Albert Heijn Neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ml

 • Het werkzaam bestanddeel is: xylometazolinehydrochloride (1,0 mg/ml).
 • De overige bestanddelen zijn: dinatriumedetaat, benzalkoniumchloride (conserveermiddelen), natriumdiwaterstoffosfaat, dinatriumfosfaat, natriumchloride en gezuiverd water.

Hoe ziet Albert Heijn Neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ml er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Albert Heijn Neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ml: 10 ml in een flacon (polyethyleen of glas), voorzien van een doseerpompje.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Albert Heijn bv Provincialeweg 11 1506 MA Zaandam Nederland

Albert Heijn Neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ml, neusspray, oplossing is in het register ingeschreven onder RVG 109469

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2013

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.