Otrivin XylometazolineHCl 1 mg/ml Neusspray, oplossing

Otrivin XylometazolineHCl 1 mg/ml Neusspray, oplossing
Werkzame stof(fen)Xylometazoline
Toelatingslandnl
VergunninghouderNovartis
ATC-codeR01AA07
Farmacologische groepenDecongestiva en andere nasale preparaten voor lokaal gebruik

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

U gebruikt Otrivin wanneer u last heeft van een verstopte neus.

Otrivin zorgt voor een snelle en langdurige verlichting van neusverstoppingen, het vermindert de zwelling van het slijmvlies in de neus. Het helpt zodoende de neusdoorgang vrij te houden, waardoor de patiënt die last heeft van een dichte of verstopte neus gemakkelijker kan adem halen. De werking van Otrivin begint binnen een paar minuten en houdt enkele uren aan. Otrivin wordt goed verdragen, zelfs door patiënten met gevoelige neusslijmvliezen.

Otrivin bevat vochtinbrengende stoffen ter verzachting van een droge en geïrriteerde neusholte.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Wanneer u kort geleden een neusoperatie heeft ondergaan, raadpleegt u dan eerst uw arts alvorens Otrivin te gebruiken.
 • Bij kinderen jonger dan 6 jaar.
 • Contact met de ogen vermijden.
 • Wanneer u lijdt aan de oogziekte glaucoom (verhoogde oogboldruk) dient u voorzichtig te zijn met het gebruik van Otrivin.

201304 Update PIL_changeBR

 • Zoals met andere middelen die zwelling van het neusslijmvlies doen verminderen, mag Otrivin niet langer dan een week aan één stuk door gebruikt worden. Langdurig of overmatig gebruik kan ‘rebound’ verstopping veroorzaken (rebound: het terugkeren van de verschijnselen van de aandoening in versterkte mate). Wanneer er na een week geen verbetering optreedt, neem dan contact op met uw arts.
 • U mag de aanbevolen dosis niet overschrijden
 • Zoals bij andere soortgelijke middelen kan Otrivin bij daarvoor gevoelige personen slaapstoornissen, duizeligheid en beverigheid veroorzaken. Raadpleeg uw arts als dergelijke verschijnselen erg hinderlijk worden.
 • Wanneer u lijdt aan hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, een schildklierziekte, een vergroting van de prostaat, gezwel van het bijniermerg of diabetes mellitus, moet u eerst uw arts raadplegen.

Gebruikt u naast Otrivin nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Wanneer u middelen tegen depressiviteit gebruikt, kunnen de effecten van Otrivin versterkt worden. Er bestaat kans op een gewijzigde werking van betablokkers (middel tegen hoge bloeddruk, bepaalde hartklachten en verhoogde oogdruk).

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap

Otrivin kan, mits op voorschrift en niet langer dan een week, tot zover bekend zonder gevaar gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Opname in het lichaam kan optreden, maar blijft meestal zonder nadelige gevolgen. Voorzichtigheid is geboden wanneer u lijdt aan hoge bloeddruk of indien er aanwijzingen zijn voor een verminderde doorbloeding van de placenta. Bij langdurig gebruik van hoge doseringen kan een vermindere doorbloeding van de placenta niet worden uitgesloten.

Borstvoeding:

Voorzichtigheid is geboden aangezien gegevens over het gebruik tijdens de borstvoedingsperiode ontbreken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Niet van toepassing.

Hoe wordt het gebruikt?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar: 4-6 maal per dag 1 spray in elk neusgat.

Flacon met pompsysteem

201304 Update PIL_changeBR

Snuit de neus en handel bij toediening zoals op de plaatjes aangegeven.

 1. De beschermdop verwijderen
 2. Als u de flacon voor de eerste keer gebruikt, moet u eerst op de bovenkant van het neusstukje drukken om het pompsysteem met de oplossing te vullen.
 3. De flacon goed rechtop houden en het hoofd iets voorover buigen.
 4. 1 spray in elk neusgat toedienen, zoals op de tekening aangegeven. Terwijl u pompt, moet u het kind door neus laten ademen. Na gebruik het uiteinde schoonmaken en het dopje terugplaatsen.

Vernevelaar

Snuit de neus en handel bij toediening zoals hieronder aangegeven.

 1. De vernevelaar goed rechtop houden en het hoofd iets voorover buigen en de punt van de vernevelaar in het neusgat brengen.
 2. Eenmaal vlug en krachtig met de duim op de flacon drukken. Tegelijkertijd door de neus inademen om een gelijkmatige verdeling over de neusholte te bereiken.
 3. De vernevelaar eerst terug trekken uit het neusgat alvorens de druk op de flacon op te heffen. Na gebruik het uiteinde schoonmaken en het dopje terugplaatsen.

Wanneer u per ongeluk te veel Otrivin gebruikt, neemt u dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

201304 Update PIL_changeBR

Zoals elk geneesmiddel kan Otrivin bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen kunnen in de volgende frequenties voorkomen:

Zeer vaak: bij meer dan 1 van de 10 gebruikers, Vaak: bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers, Soms: bij 1 tot 10 van de 1000 gebruikers, Zelden: bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers, Zeer zelden: bij minder dan 1 van de 10.000 gebruikers.

Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst.

Immuunsysteemaandoeningen

Zeer zelden: overgevoeligheidsreacties (opzwelling van de huid en/of slijmvliezen bv van keel of tong, uitslag, jeuk).

Zenuwstelselaandoeningen

Vaak: hoofdpijn.

Zeer zelden: slapeloosheid, duizeligheid, beverigheid.

Oogaandoeningen

Zeer zelden: zichtstoornissen.

Hartaandoeningen

Zeer zelden: onregelmatige of versnelde hartslag.

Bloedvataandoeningen

Zeer zelden: verhoogde bloeddruk.

Maagdarmstelselaandoeningen

Vaak: misselijkheid.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Vaak: droge neus of ongemak in de neus, brandend gevoel.

Wanneer een van deze bijwerkingen zich voordoet, stop dan met het gebruik van Otrivin en raadpleeg eventueel uw arts of apotheker.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking dit niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 30°C.

Wanneer de flacon eenmaal geopend is, wordt aangeraden de neusspray niet langer dan 1 maand te gebruiken.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u moet geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Verdere informatie

 • De werkzame stof in dit middel is: xylometazolinehydrochloride (1,0 mg/ml).
 • De andere stoffen in dit middel zijn: als conserveermiddelen zijn benzalkoniumchloride en dinatriumedetaat toegevoegd. Verder bevat het dinatriumfosfaat dodecahydraat, natriumwaterstoffosfaat

201304 Update PIL_changeBR

monohydraat, natriumchloride, sorbitol 70%, methylhydroxypropylcellulose 4000 mPa.s en gezuiverd water.

Otrivin XylometazolineHCl 1 mg/ml Neusspray wordt geleverd in een doseerspray. Dit is een flacon van 10 ml, voorzien van een doseerpompje.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Novartis Consumer Health B.V.

Claudius Prinsenlaan 142 4818 CP Breda

Fabrikant:

Novartis Consumer Health N.V.

Medialaan 40

B-1800 Vilvoorde

Ingeschreven in het register onder:

RVG 23970

Deze bijsluiter is goedgekeurd in april 2013

Laatst bijgewerkt op 03.07.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Xylometazoline. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Otrivin XylometazolineHCl 1 mg/ml Neusspray, oplossing

Medicijn
Vergunninghouder

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio