Xylometazoline HCl Apotex 1 mg/ml, neusspray | Nederland

Xylometazoline HCl Apotex 1 mg/ml, neusspray

Producent: Apotex

Stof(fen)
Xylometazoline
Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Farmacologische groep Decongestiva en andere nasale preparaten voor lokaal gebruik

Alles om te weten

Vergunninghouder

Apotex

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Xylometazoline HCl Apotex 1,0 mg/ml behoort tot de groep geneesmiddelen ter behandeling van neusaandoeningen. Het vermindert de zwelling van het neusslijmvlies.

Wanneer gebruikt u Xylometazoline HCl Apotex 1,0 mg/ml?

U gebruikt Xylometazoline HCl Apotex 1,0 mg/ml wanneer u of uw kind last heeft van een verstopte neus. Xylometazoline HCl vermindert de zwelling van het neusslijmvlies, waardoor men vrijer kan ademhalen.

De werking van Xylometazoline HCl Apotex 1,0 mg/ml begint binnen een paar minuten en houdt enkele uren aan

Dosering en wijze van gebruik

De aanbevolen dosering is als volgt:

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar :

Naar behoefte één of meerdere malen, maar ten hoogste 4-6 maal per dag 1 spray Xylometazoline HCl Apotex 1,0 mg/ml in elk neusgat.

Wijze van gebruik

Snuit de neus en handel bij toediening zoals op de plaatjes is aangegeven.

 1. De beschermdop verwijderen.
 2. Als u het flesje voor de eerste keer gebruikt, moet u eerst een paar keer op de bovenkant van het neusstukje drukken om het pompsysteem met de oplossing te vullen.
 3. De verstuiver goed rechtop houden en het hoofd iets voorover buigen.
 4. 1 spray in elk neusgat toedienen, zoals op de tekening aangegeven. Terwijl u pompt, moet u door de neus inademen. Na gebruik het uiteinde schoonmaken en het dopje terugplaatsen.

Als u merkt dat Xylometazoline HCl Apotex 1,0 mg/ml te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Xylometazoline HCl Apotex 1,0 mg/ml heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u te veel van Xylometazoline HCl Apotex 1,0 mg/ml heeft gebruikt of heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Overdosering kan zowel door toediening via de neus als via de mond plaatsvinden. Overdosering kan, met name bij kleine kinderen, de volgende symptomen geven: angst, opwinding, hallucinaties (waanvoorstelling) of stuipen afgewisseld door daling van de lichaamstemperatuur, zeer extreme vorm van slaperigheid tot bewusteloosheid (lethargie) tot coma. Andere symptomen van overdosering kunnen zijn: pupilvernauwing of juist pupilverwijding, zweten, bleekheid, cyanose (blauwe verkleuring van huid en slijmvliezen), hartkloppingen en apnoe (tijdelijk ophouden van de ademhaling).

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Xylometazoline HCl Apotex 1,0 mg/ml te gebruiken

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Xylometazoline HCl Apotex 1,0 mg/ml niet
 • als u weet dat u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van Xylometazoline HCl Apotex 1,0 mg/ml
 • wanneer u kort geleden een neusoperatie heeft ondergaan, raadpleegt u dan eerst uw arts alvorens Xylometazoline HCl Apotex 1,0 mg/ml te gebruiken
Wees extra voorzichtig met Xylometazoline HCl Apotex 1,0 mg/ml
 • Zoals met andere middelen die zwelling van het neusslijmvlies doen verminderen, mag Xylometazoline HCl Apotex 1,0 mg/ml niet langer dan een week aan één stuk door gebruikt worden. Langer gebruik kan tot het tegengestelde effect leiden. Wanneer er na een week geen verbetering optreedt, neem dan contact op met uw arts
 • Contact met de ogen vermijden.
 • Wanneer u lijdt aan de oogziekte glaucoom (verhoogde oogboldruk) dient u voorzichtig te zijn met het gebruik van Xylometazoline HCl Apotex 1,0 mg/ml.
 • Xylometazoline HCl Apotex 1,0 mg/ml kan bij daarvoor gevoelige personen slaapstoornissen, duizeligheid en beverigheid veroorzaken. Raadpleeg uw arts als dergelijke verschijnselen erg hinderlijk worden.
 • Wanneer u lijdt aan hoge bloeddruk, een hart- of vaatziekte, een schildklierziekte of suikerziekte (diabetes mellitus) heeft, moet u eerst uw arts raadplegen.
Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Wanneer u middelen tegen depressiviteit gebruikt, kan de werking, maar ook het optreden van bijwerkingen, van Xylometazoline HCl Apotex 1,0 mg/ml versterkt worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Xylometazoline HCl Apotex 1,0 mg/ml kan voor zover bekend zonder gevaar volgens voorschrift en niet langer dan een week worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Opname in het bloed vanuit het neusslijmvlies kan optreden, maar blijft meestal zonder nadelige gevolgen voor u en het ongeboren kind. Voorzichtigheid is geboden wanneer u last heeft van een hogere bloeddruk of er sprake is van een verminderde doorbloeding van de placenta (moederkoek). Bij langdurig gebruik van hoge doseringen kan een verminderde doorbloeding van de placenta niet worden uitgesloten.

Er zijn geen gegevens bekend over het gebruik van Xylometazoline HCl Apotex 1,0 mg/ml bij het geven van borstvoeding, voorzichtigheid is daarom geboden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Xylometazoline HCl Apotex 1,0 mg/ml

Dit geneesmiddel bevat als conserveermiddel benzalkoniumchloride. Deze stof kan mogelijk irriterend werken en kan huidreacties veroorzaken.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Xylometazoline HCl Apotex 1,0 mg/ml bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Vaak: (>1/100, <1/10)  
Zenuwstelselaandoeningen: - hoofdpijn
Maagdarmstelselaandoeningen: - misselijkheid

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in de bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaar Xylometazoline HCl Apotex 1,0 mg/ml beneden 30°C, in de oorspronkelijke verpakking. Houd geneesmiddelen buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Xylometazoline HCl Apotex 1,0 mg/ml niet meer na de datum vermeld op de verpakking achter “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”.

Een aangebroken verpakking is maximaal 1 maand na opening houdbaar.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met het huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Xylometazoline HCl Apotex 1,0 mg/ml
 • Het werkzaam bestanddeel is: xylometazolinehydrochloride (1,0 mg/ml).
 • De overige bestanddelen zijn: dinatriumedetaat, benzalkoniumchloride (conserveermiddelen), natriumdiwaterstoffosfaat, dinatriumfosfaat, natriumchloride en gezuiverd water.
Hoe ziet Xylometazoline HCl Apotex 1,0 mg/ml er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Xylometazoline HCl Apotex 1,0 mg/ml: 10 ml in een flacon (polyethyleen of glas), voorzien van een doseerpompje.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Apotex Europe BV Darwinweg 20 2333 CR Leiden

Fabrikant

Sandoz B.V.

Veluwezoom 22

1301 AH Almere

Gebro Pharma GmbH, Bahnhofbichl 13

A -6391 Fieberbrunn

Oostenrijk

Voor informatie

Apotex Nederland BV

Postbus 408

2300 AK Leiden

Nederland

Tel.nr.: 071 524 3100

Xylometazoline HCl Apotex 1,0 mg/ml, neusspray is in het register ingeschreven onder RVG 19023=05370.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2009
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.