Otrivin XylometazolineHCl Menthol Preservative-free 1 mg/ml neusspray, oplossing | Nederland

Otrivin XylometazolineHCl Menthol Preservative-free 1 mg/ml neusspray, oplossing

Producent: Novartis

Stof(fen)
Xylometazoline
Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Farmacologische groep Decongestiva en andere nasale preparaten voor lokaal gebruik

Alles om te weten

Vergunninghouder

Novartis

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

U gebruikt Otrivin wanneer u last heeft van een verstopte neus.

Otrivin zorgt voor een snelle en langdurige verlichting bij neusverstoppingen, het vermindert de zwelling van het slijmvlies in de neus. Het helpt zodoende de neusdoorgang vrij te houden, waardoor de patiënt die last heeft van een dichte of verstopte neus gemakkelijker kan adem halen. De werking van Otrivin begint binnen een paar minuten en houdt enkele uren aan.

Otrivin behoort tot de groep geneesmiddelen ter behandeling van neusaandoeningen. Het vermindert de zwelling van het neusslijmvlies.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Wanneer u kort geleden een neusoperatie heeft ondergaan, raadpleegt u dan eerst uw arts alvorens Otrivin te gebruiken.
 • Bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 12 jaar. Bij jonge kinderen kan menthol namelijk spastische kramp van de spieren van het strottehoofd en flauwtes veroorzaken.
 • Contact met de ogen vermijden.
 • Wanneer u lijdt aan de oogziekte glaucoom (verhoogde oogboldruk) dient u voorzichtig te zijn met het gebruik van Otrivin.
 • Zoals met andere middelen die zwelling van het neusslijmvlies doen verminderen, mag niet gedurende lange tijd aan een stuk door gebruikt worden. Langdurig of overmatig gebruik kan ‘rebound’ verstopping veroorzaken (rebound: het terugkeren van de verschijnselen van de aandoening in versterkte mate). Wanneer er na een week geen verbetering optreedt, neem dan contact op met uw arts.
 • U mag de aanbevolen dosis niet overschrijden
 • Zoals bij andere soortgelijke middelen kan Otrivin bij daarvoor gevoelige personen slaapstoornissen, duizeligheid en beverigheid veroorzaken. Raadpleeg uw arts als dergelijke verschijnselen erg hinderlijk worden.
 • Wanneer u lijdt aan hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, een schildklierziekte, een vergroting van de prostaat, gezwel van het bijniermerg of diabetes mellitus moet u eerst uw arts raadplegen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Otrivin nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Wanneer u middelen tegen depressiviteit gebruikt, kunnen de effecten van Otrivin versterkt worden.

Er bestaat een kans op een gewijzigde werking van betablokkers (middel tegen hoge bloeddruk, bepaalde hartklachten en verhoogde oogdruk).

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap

Otrivin kan, mits op voorschrift en niet langer dan een week, tot zover bekend zonder gevaar gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Opname in het lichaam kan optreden, maar blijft meestal zonder nadelige gevolgen. Voorzichtigheid is geboden wanneer u lijdt aan hoge bloeddruk of indien er aanwijzingen zijn voor een verminderde doorbloeding van de placenta. Bij langdurig gebruik van hoge doseringen kan een vermindere doorbloeding van de placenta niet worden uitgesloten.

Borstvoeding:

Voorzichtigheid is geboden aangezien gegevens over het gebruik tijdens de borstvoedingsperiode ontbreken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Niet van toepassing.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is: Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

Snuit de neus, 2 sprays in ieder neusgat. De behandeling herhalen, echter niet meer dan 4-6 maal per dag.

Handel bij toediening zoals op de plaatjes aangegeven.

 1. De doorzichtige beschermdop verwijderen. Voor de eerste applicatie het pompje laden door deze 4- maal in te drukken. Daarna zal het pompje normaal opgeladen blijven tijdens perioden van regelmatige dagelijkse behandeling.
 2. De neus snuiten.
 3. Buig uw hoofd licht voorover en breng de neusspray in het neusgat.
 4. 2 sprays in elk neusgat toedienen, zoals op de tekening aangegeven. Terwijl u pompt, moet u door de neus inademen.
 5. Na gebruik het uiteinde schoonmaken en het dopje terugplaatsen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u per ongeluk te veel Otrivin gebruikt, neemt u dan onmiddellijk contact op met uw huisarts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Otrivin bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen kunnen in de volgende frequenties voorkomen:

Zeer vaak: bij meer dan 1 van de 10 gebruikers, Vaak: bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers, Soms: bij 1 tot 10 van de 1000 gebruikers, Zelden: bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers, Zeer zelden: bij minder dan 1 van de

10.000 gebruikers.

Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst.

Immuunsysteemaandoeningen

Zeer zelden: overgevoeligheidsreacties (opzwelling van de huid en/of slijmvliezen bv van keel of tong, uitslag, jeuk).

Zenuwstelselaandoeningen

Vaak: hoofdpijn.

Zeer zelden: slapeloosheid, duizeligheid, beverigheid.

Oogaandoeningen

Zeer zelden: zichtstoornissen.

Hartaandoeningen

Zeer zelden: onregelmatige of versnelde hartslag.

Bloedvataandoeningen

Zeer zelden: verhoogde bloeddruk.

Maagdarmstelselaandoeningen

Vaak: misselijkheid.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Vaak: droge neus of ongemak in de neus, brandend gevoel.

Wanneer een van deze bijwerkingen zich voordoet, stop dan met het gebruik van Otrivin en raadpleeg eventueel uw arts of apotheker.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking dit niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u moet geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is: xylometazolinehydrochloride (1 mg/ml).
 • De andere stoffen in dit middel zijn: menthol, eucalyptol, natriumdiwaterstoffosfaat, dinatriumfosfaat, dinatriumedetaat, natriumchloride, sorbitol, macrogol glycerol hydroxystearaat en gezuiverd water.

Hoe ziet Otrivin XylometazolineHCl Menthol Preservative-free 1 mg/ml, Neusspray eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Otrivin XylometazolineHCl Menthol Preservative-free 1 mg/ml Neusspray wordt geleverd in een flacon van 10 ml, voorzien van een doseerpompje.

Otrivin bevat geen conserveermiddel. Het pompje is zodanig ontworpen dat verontreiniging van de inhoud niet kan voorkomen.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Novartis Consumer Health B.V.

Claudius Prinsenlaan 142 4818 CP Breda

Fabrikant

Novartis Consumer Health N.V.

Medialaan 40

B-1800 Vilvoorde

Ingeschreven in het register onder:

RVG 21774

Deze bijsluiter is goedgekeurd in mei 2013