Xylometazoline HCl Actavis 1 mg/ml, neusspray, oplossing

Illustratie van Xylometazoline HCl Actavis 1 mg/ml, neusspray, oplossing
Stof(fen) Xylometazoline
Toelating Nederland
Producent Actavis
Verdovend Nee
ATC-Code R01AA07
Farmacologische groep Decongestiva en andere nasale preparaten voor lokaal gebruik

Vergunninghouder

Actavis

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Xylometazolinehydrochloride zorgt voor een snelle en langdurige verlichting van neusverstoppingen, het vermindert de zwelling van slijmvliezen in de neus. Het helpt zodoende de neusdoorgang vrij te houden, waardoor u gemakkelijker kunt ademhalen als u last heeft van een dichte of verstopte neus. De werking van dit middel begint binnen een paar minuten en houdt enkele uren aan.

Toepassing van het geneesmiddel

Bij een verstopte neus door neusverkoudheid.

Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U heeft kortgeleden een neusoperatie ondergaan. Overleg dan eerst met uw arts of u xylometazolinehydrochloride kunt gaan gebruiken.
Xylometazoline HCl Actavis 1 mg/ml, neusspray, oplossing RVG 113409    
Module 1 Administrative information and prescribing information      
1.3.1 Bijsluiter   Rev.nr. 1211 Pag. 2 of 5

Wanneer moet extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 • Voorzichtigheid is geboden als u last heeft van nauwe kamerhoek glaucoom (verhoogde oogboldruk) en als u gevoelig bent voor adrenaline-achtige substanties, hetgeen zich uit in de vorm van slapeloosheid, duizeligheid, trillen, hartritmestoornissen of verhoogde bloeddruk.
 • U moet ook voorzichtig zijn als u lijdt aan verhoogde bloeddruk, hart- en schildklieraandoeningen en diabetes. Overleg dan eerst met uw arts voordat u dit middel gaat gebruiken.

U mag de xylometazolinehydrochloride neusspray niet langer dan één week ononderbroken gebruiken. Treedt er binnen deze week geen verbetering op, neem dan contact op met uw arts.

Lang of overmatig gebruik kan juist tot verdikking van het neusslijmvlies leiden, waardoor het lijkt alsof de symptomen waarvoor u de neusspray bent gaan gebruiken nog niet over zijn of juist zijn teruggekeerd.

De aanbevolen dosis mag, met name bij kinderen en ouderen, niet overschreden worden.

Contact met ogen vermijden.

Kinderen

Voor kinderen van 2 tot 6 jaar is er een andere sterkte beschikbaar: Xylometazoline HCl Actavis 0,5 mg/ml, neusspray, oplossing, RVG 113438.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Xylometazoline HCl Actavis 1 mg/ml, neusspray, oplossing nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking(en) en/of bijwerking(en) kunnen beïnvloeden.

Een wisselwerking kan optreden bij gebruik van xylometazoline met bepaalde antidepressiva (middelen tegen neerslachtigheid).

Wanneer u zulke middelen gebruikt, moet u hiermee rekening houden en advies vragen aan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Dit middel kan voor zover bekend zonder gevaar overeenkomstig het voorschrift en niet langer dan 1 week worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Voorzichtigheid is geboden bij verhoogde bloeddruk en als er sprake is van een verminderde doorbloeding van de placenta.

Bij het geven van borstvoeding dient men voorzichtig te zijn met het gebruik van dit middel.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Xylometazoline HCl Actavis 1 mg/ml, neusspray, oplossing bevat als conserveermiddel benzalkoniumchloride.

Deze stof kan mogelijk irriterend werken en kan huidreacties veroorzaken.

Xylometazoline HCl Actavis 1 mg/ml, neusspray, oplossing RVG 113409    
Module 1 Administrative information and prescribing information      
1.3.1 Bijsluiter   Rev.nr. 1211 Pag. 3 of 5

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering voor volwassenen is:

Naar behoefte 1 of meerdere malen, hoogstens echter 4-6 maal per dag 1 spray in ieder neusgat.

Gebruik bij kinderen

De gebruikelijke dosering voor kinderen vanaf 6 jaar is:

Naar behoefte 1 of meerdere malen, hoogstens echter 4-6 maal per dag 1 spray in ieder neusgat. Voor kinderen van 2 tot 6 jaar is er een andere sterkte beschikbaar: Xylometazoline HCl Actavis 0,5 mg/ml, neusspray, oplossing, RVG 113438.

Wijze van gebruik Snuit de neus.

Verwijder de beschermdop.

Druk 5 maal op de pomp om de spray klaar te maken voor het eerste gebruik. Als u de spray maximaal 14 dagen niet gebruikt heeft (na eerste gebruik), druk de pomp dan 1 maal in om de spray weer klaar te maken voor gebruik. Voor volgend gebruik is de doseerspray gereed voor direct gebruik.

De neusspray goed rechtop houden en het hoofd iets voorover buigen. De opening in het neusgat brengen en een keer krachtig op de verstuiver drukken. Dan de opening uit het neusgat terug trekken alvorens de druk op te heffen. 1 spray in elk neusgat toedienen. Terwijl u pompt moet u door uw neus inademen.

Na het gebruik het uiteinde schoonmaken en het dopje terugplaatsen.

Duur van de behandeling

U mag de xylometazolinehydrochloride neusspray niet langer dan één week ononderbroken gebruiken. Indien de klachten na 1 week gebruiken niet zijn verdwenen of zelfs terugkeren dient u alsnog uw huisarts te raadplegen. Uw huisarts kan u dan verder adviseren over de behandeling van uw aandoening.

Heeft u teveel van dit middel gebruikt?

Wanneer u te veel van dit middel heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Overdosering kan zowel door toediening via de neus als via de mond plaatsvinden. Overdosering kan, met name bij kleine kinderen, de volgende verschijnselen geven:

Angst, opwinding, waanvoorstelling (hallucinaties) of stuipen afgewisseld door daling van de lichaamstemperatuur, zeer extreme vorm van slaperigheid tot bewusteloosheid (lethargie) tot coma. Andere verschijnselen van overdosering kunnen zijn: pupilvernauwing of juist pupilverwijding, zweten, bleekheid, blauwe verkleuring van de huid en slijmvliezen (cyanose), hartkloppingen en apneu (tijdelijk ophouden van de ademhaling).

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Indien u vergeten bent een dosis toe te dienen, dien deze dosis dan alsnog zo snel mogelijk toe tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Xylometazoline HCl Actavis 1 mg/ml, neusspray, oplossing RVG 113409    
Module 1 Administrative information and prescribing information      
1.3.1 Bijsluiter   Rev.nr. 1211 Pag. 4 of 5

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Wanneer u stopt met het gebruik van dit middel zullen zich geen bijzonderheden voordoen.

Heeft u nog andere vragen of het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Treedt de volgende bijwerking op, stop dan direct met het gebruik van dit middel en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de eerste hulp afdeling van een nabij gelegen ziekenhuis:

over het hele lichaam verspreide allergische reacties (systemische allergische reacties). Deze bijwerking komt zelden (1 tot 10 op de 10,000 gebruikers) voor.

De volgende bijwerking komt vaak (1 tot 10 op de 100 gebruikers) voor:

 • prikkelend of branderig gevoel in de neus en keel, droog neusslijmvlies

De volgende bijwerkingen komen zelden (1 tot 10 op de 10,000 gebruikers) voor:

 • duizeligheid
 • hoofdpijn
 • hartkloppingen
 • misselijkheid
 • slapeloosheid
 • stoornissen in het zien (visusstoornissen), die vanzelf weer overgaan
 • verhoogde bloeddruk
 • zenuwachtigheid

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en op de doos na “Niet te gebruiken na”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Een aangebroken verpakking is maximaal 1 maand na opening houdbaar.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Xylometazoline HCl Actavis 1 mg/ml, neusspray, oplossing RVG 113409    
Module 1 Administrative information and prescribing information      
1.3.1 Bijsluiter   Rev.nr. 1211 Pag. 5 of 5

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is xylometazolinehydrochloride.

Bevat per 1 ml neusspray, oplossing 1 mg xylometazolinehydrochloride.

Bevat per enkele dosis (140 µl) 140 microgram xylometazolinehydrochloride.

De andere stoffen in dit middel zijn benzalkoniumchloride, dinatriumedetaat, natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat, dinatriumfosfaatdodecahydraat, natriumchloride en gezuiverd water.

Hoe ziet Xylometazoline HCl Actavis 1 mg/ml, neusspray, oplossing er uit en hoeveel zit er in een verpakking

Xylometazoline HCl Actavis 1 mg/ml, neusspray, oplossing is een heldere, kleurloze tot bijna kleurloze oplossing.

Xylometazoline HCl Actavis 1 mg/ml, neusspray, oplossing wordt geleverd in een bruine, glazen flacon (inhoud 10 ml) met doseermechanisme van polyethyleen en polypropyleen dop.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

IJsland

Fabrikant

Basic Pharma Manufacturing BV

Burgemeester Lemmensstraat 352

6163 JT Geleen

Het geneesmiddel is in het register ingeschreven onder:

RVG 113409: Xylometazoline HCl Actavis 1 mg/ml, neusspray, oplossing

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2013.

Advertentie

Stof(fen) Xylometazoline
Toelating Nederland
Producent Actavis
Verdovend Nee
ATC-Code R01AA07
Farmacologische groep Decongestiva en andere nasale preparaten voor lokaal gebruik

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.