Otrivin XylometazolineHCl Menthol 1 mg/ml neusdruppels, oplossing

ATC-Code
R01AA07
Otrivin XylometazolineHCl Menthol 1 mg/ml neusdruppels, oplossing

Novartis

Stof(fen)
Xylometazoline
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Decongestiva en andere nasale preparaten voor lokaal gebruik

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Novartis

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

U gebruikt Otrivin wanneer u last heeft van een verstopte neus.

Otrivin zorgt voor een snelle en langdurige verlichting van neusverstoppingen, het vermindert de zwelling van het slijmvlies in de neus. Het helpt zodoende de neusdoorgang vrij te houden, waardoor de patiënt die last heeft van een dichte of verstopte neus gemakkelijker kan adem halen. De werking van Otrivin begint binnen een paar minuten en houdt enkele uren aan. Otrivin wordt goed verdragen, zelfs door patiënten met gevoelige neusslijmvliezen.

Otrivin bevat vochtinbrengende stoffen ter verzachting van een droge en geïrriteerde neusholte.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Wanneer u kort geleden een neusoperatie heeft ondergaan, raadpleegt u dan eerst uw arts alvorens Otrivin te gebruiken.
 • Bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Contact met de ogen vermijden.

201304 Add NCH NV as BR-site

 • Wanneer u weet dat u lijdt aan de oogziekte glaucoom (verhoogde oogboldruk) dient u voorzichtig te zijn met het gebruik van Otrivin.
 • Zoals met andere middelen die zwelling van het neusslijmvlies doen verminderen, mag Otrivin niet gedurende lange tijd aan één stuk door gebruikt worden. Langdurig of overmatig gebruik kan ‘rebound’ verstopping veroorzaken (rebound: het terugkeren van de verschijnselen van de aandoening in versterkte mate). Wanneer er na een week geen verbetering optreedt, neem dan contact op met uw arts.
 • U mag de aanbevolen dosis niet overschrijden
 • Zoals bij andere soortgelijke middelen kan Otrivin bij daarvoor gevoelige personen slaapstoornissen, duizeligheid en beverigheid veroorzaken. Raadpleeg uw arts als dergelijke verschijnselen erg hinderlijk worden.
 • Wanneer u lijdt aan hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, een schildklierziekte, een vergroting van de prostaat, gezwel van het bijniermerg of diabetes mellitus, moet u eerst uw arts raadplegen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Otrivin nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Wanneer men middelen tegen depressiviteit gebruikt, kunnen de effecten van Otrivin versterkt worden. Er bestaat kans op een gewijzigde werking van betablokkers (middel tegen hoge bloeddruk, bepaalde hartklachten en verhoogde oogdruk).

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap

Otrivin kan, mits op voorschrift en niet langer dan een week, tot zover bekend zonder gevaar gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Opname in het lichaam kan optreden, maar blijft meestal zonder nadelige gevolgen. Voorzichtigheid is geboden wanneer u lijdt aan hoge bloeddruk of indien er aanwijzingen zijn voor een verminderde doorbloeding van de placenta. Bij langdurig gebruik van hoge doseringen kan een vermindere doorbloeding van de placenta niet worden uitgesloten.

Borstvoeding:

Voorzichtigheid is geboden aangezien gegevens over het gebruik tijdens de borstvoedingsperiode ontbreken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Niet van toepassing.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

201304 Add NCH NV as BR-site

Terwijl u zit of staat het hoofd achteroverbuigen en 2-3 druppels in ieder neusgat druppelen. Na het druppelen het hoofd nog enige minuten achterover gebogen houden, opdat het middel zich in de neusholte kan verspreiden. De behandeling indien nodig herhalen, echter niet meer dan 4-6 maal per dag.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u per ongeluk te veel Otrivin gebruikt, neemt u dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Otrivin bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen kunnen in de volgende frequenties voorkomen:

Zeer vaak: bij meer dan 1 van de 10 gebruikers, Vaak: bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers, Soms: bij 1 tot 10 van de 1000 gebruikers, Zelden: bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers, Zeer zelden: bij minder dan 1 van de 10.000 gebruikers.

Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst.

Immuunsysteemaandoeningen

Zeer zelden: overgevoeligheidsreacties (opzwelling van de huid en/of slijmvliezen bv van keel of tong, uitslag, jeuk).

Zenuwstelselaandoeningen

Vaak: hoofdpijn.

Zeer zelden: slapeloosheid, duizeligheid, beverigheid.

Oogaandoeningen

Zeer zelden: zichtstoornissen.

Hartaandoeningen

Zeer zelden: onregelmatige of versnelde hartslag.

Bloedvataandoeningen

Zeer zelden: verhoogde bloeddruk.

Maagdarmstelselaandoeningen

Vaak: misselijkheid.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Vaak: droge neus of ongemak in de neus, brandend gevoel.

Wanneer een van deze bijwerkingen zich voordoet, stop dan met het gebruik van Otrivin en raadpleeg eventueel uw arts of apotheker.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking dit niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

201304 Add NCH NV as BR-site

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C.

Wanneer de flacon eenmaal geopend is, wordt aangeraden de neusspray niet langer dan 1 maand te gebruiken.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u moet geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is: xylometazolinehydrochloride (1 mg/ml).
 • De andere stoffen in dit middel zijn: als conserveermiddelen zijn benzalkoniumchloride en dinatriumedetaat toegevoegd. Verder bevat het menthol, eucalyptol, dinatriumwaterstoffosfaat, dinatriumfosfaat, natriumchloride, sorbitol, Cremophor RH40, gezuiverd water.

Hoe ziet Otrivin XylometazolineHCl Menthol 1 mg/ml, Neusdruppels eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Otrivin XylometazolineHCl Menthol 1 mg/ml Neusdruppels wordt geleverd in een flacon van 10 ml, met pipetje.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Novartis Consumer Health B.V.

Claudius Prinsenlaan 142 4818 CP Breda

Fabrikant

Novartis Consumer Health N.V.

Medialaan 40

B-1800 Vilvoorde

Ingeschreven in het register onder:

RVG 18444

Deze bijsluiter is goedgekeurd in mei 2013

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.