NEDAC SORBO Neusdruppels Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml, neusdruppels, oplossing

ATC-Code
R01AA07
NEDAC SORBO Neusdruppels Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml, neusdruppels, oplossing

Nedac Sorbo

Stof(fen)
Xylometazoline
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Decongestiva en andere nasale preparaten voor lokaal gebruik

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Nedac Sorbo

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

NEDAC SORBO Neusdruppels Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml behoort tot de groep geneesmiddelen ter behandeling van neusaandoeningen. Het vermindert de zwelling van het neusslijmvlies.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

U gebruikt NEDAC SORBO Neusdruppels Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml wanneer u of uw kind last heeft van een verstopte neus. Xylometazoline HCl vermindert de zwelling van het neusslijmvlies, waardoor men vrijer kan ademhalen.

De werking van NEDAC SORBO Neusdruppels Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml begint binnen een paar minuten en houdt enkele uren aan.

Gebruik NEDAC SORBO Neusdruppels Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml niet

- als u weet dat u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van NEDAC SORBO Neusdruppels Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml.

- wanneer u kort geleden een neusoperatie heeft ondergaan, raadpleeg dan eerst uw arts alvorens NEDAC SORBO Neusdruppels Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml te gebruiken.

Wees extra voorzichtig met NEDAC SORBO Neusdruppels Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml

  • Zoals met andere middelen die zwelling van het neusslijmvlies doen verminderen, mag NEDAC SORBO Neusdruppels Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml niet langer dan een week aan één stuk door gebruikt worden. Langer gebruik kan tot het tegengestelde effect leiden. Wanneer er na een week geen verbetering optreedt, neem dan contact op met uw arts
  • Contact met de ogen vermijden.
  • Wanneer u lijdt aan de oogziekte glaucoom (verhoogde oogboldruk) dient u voorzichtig te zijn met het gebruik van NEDAC SORBO Neusdruppels Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml.
  • NEDAC SORBO Neusdruppels Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml kan bij daarvoor gevoelige personen slaapstoornissen, duizeligheid en beverigheid veroorzaken. Raadpleeg uw arts als dergelijke verschijnselen erg hinderlijk worden.
  • Wanneer u lijdt aan hoge bloeddruk, een hart- of vaatziekte, een schildklierziekte of suikerziekte (diabetes mellitus) heeft, moet u eerst uw arts raadplegen.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Wanneer u middelen tegen depressiviteit gebruikt, kan de werking, maar ook het optreden van bijwerkingen, van NEDAC SORBO Neusdruppels Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml versterkt worden.

Zwangerschap en borstvoeding.

NEDAC SORBO Neusdruppels Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml kan voor zover bekend zonder gevaar volgens voorschrift en niet langer dan een week worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Opname in het bloed vanuit het neusslijmvlies kan optreden, maar blijft meestal zonder nadelige gevolgen voor u en het ongeboren kind.

Voorzichtigheid is geboden wanneer u last heeft van een hogere bloeddruk of er sprake is van een verminderde doorbloeding van de placenta (moederkoek).

Bij langdurig gebruik van hoge doseringen kan een verminderde doorbloeding van de placenta niet worden uitgesloten.

Er zijn geen gegevens bekend over het gebruik van NEDAC SORBO Neusdruppels Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml bij het geven van borstvoeding, voorzichtigheid is daarom geboden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Een effect is echter niet waarschijnlijk .

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van NEDAC SORBO Neusdruppels Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml

Dit geneesmiddel bevat als conserveermiddel benzalkoniumchloride. Deze stof kan mogelijk irriterend werken en kan huidreacties veroorzaken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering en wijze van gebruik

Kinderen van 2-6 jaar:

Laat het kind snuiten. Het hoofd achterovergebogen houden. 1 tot maximaal 3 maal per dag 1 of 2 druppels NEDAC SORBO Neusdruppels Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml in elk neusgat.

Toepassing bij kinderen jonger dan 2 jaar alleen in overleg met uw arts.

Wat u moet doen als u meer van NEDAC SORBO Neusdruppels Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u per ongeluk te veel NEDAC SORBO Neusdruppels Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml gebruikt, neemt u dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Overdosering kan zowel door toediening via de neus als via de mond plaatsvinden. Overdosering kan, met name bij kleine kinderen, de volgende symptomen geven: angst, opwinding, hallucinaties (waanvoorstelling) of stuipen afgewisseld door daling van de lichaamstemperatuur, zeer extreme vorm van slaperigheid tot bewusteloosheid lethargie) tot coma. Andere symptomen van overdosering kunnen zijn: pupilvernauwing of juist pupilverwijding, zweten, bleekheid, cyanose (blauwe verkleuring van huid en slijmvliezen), hartkloppingen en apnoe (tijdelijk ophouden van de ademhaling).

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten NEDAC SORBO Neusdruppels Xylometazoline HCl

0,5 mg/ml te gebruiken

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan NEDAC SORBO Neusdruppels Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen

Vaak: (>1/100, <1/10)  
Zenuwstelselaandoeningen: - hoofdpijn
Maagdarmstelselaandoeningen: - misselijkheid
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: - droog neusslijmvlies
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsaandoeningen: - brandend gevoel in neus of keel,
  lokale irritatie
Zeer Zelden: (<1/10000)  
Hartaandoeningen: - hartkloppingen
Oogaandoeningen: - visusstoornissen
Immuunsysteemaandoeningen: - systemische allergische reacties

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in de bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaar NEDAC SORBO Neusdruppels Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml beneden 30°C in de oorspronkelijke verpakking. Houd geneesmiddelen buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik NEDAC SORBO Neusdruppels Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml niet meer na de datum vermeld op de verpakking achter “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”.

Een aangebroken verpakking is maximaal tot 1 maand na opening houdbaar.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met het huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat NEDAC SORBO Neusdruppels Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml:

  • Het werkzame bestanddeel is xylometazolinehydrochloride (0,5 mg/ml).
  • De andere bestanddelen zijn: benzalkoniumchloride en dinatriumedetaat (conserveermiddelen), natriumdiwaterstoffosfaat, dinatriumfosfaat, natriumchloride en gezuiverd water.

Hoe ziet NEDAC SORBO Neusdruppels Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml er uit en wat is de inhoud van de verpakking

NEDAC SORBO Neusdruppels Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml, neusdruppels wordt geleverd in een polyethyleen flacon van 10 ml, met pipetje.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

NEDAC SORBO bv Innovatie 1

6921 RN Duiven

Fabrikant:

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere

Gebro Pharma GmbH, Bahnhofbichl 13

A -6391 Fieberbrunn

Oostenrijk

NEDAC SORBO Neusdruppels Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml, neusdruppels, oplossing, is geregistreerd onder RVG 111914.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in: juni 2013

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.