Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml neusdruppels, oplossing | Nederland

Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml neusdruppels, oplossing

Producent: Marel

Stof(fen)
Xylometazoline
Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Farmacologische groep Decongestiva en andere nasale preparaten voor lokaal gebruik

Alles om te weten

Vergunninghouder

Marel

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml neusdruppels behoort tot de groep geneesmiddelen ter behandeling van neusaandoeningen. Het vermindert de zwelling van het neusslijmvlies.

Wanneer gebruikt u Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml neusdruppels?

U gebruikt Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml neusdruppels wanneer u of uw kind last heeft van een verstopte neus. Xylometazoline HCl vermindert de zwelling van het neusslijmvlies, waardoor men vrijer kan ademhalen. De werking van Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml neusdruppels begint binnen een paar minuten en houdt enkele uren aan.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml neusdruppels niet

  • als u weet dat u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml neusdruppels.
  • wanneer u kort geleden een neusoperatie heeft ondergaan, raadpleeg dan eerst uw arts alvorens Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml neusdruppels te gebruiken.

Wees extra voorzichtig met Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml neusdruppels

  • Zoals met andere middelen die zwelling van het neusslijmvlies doen verminderen, mag Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml neusdruppels niet langer dan een week aan één stuk door gebruikt worden. Langer gebruik kan tot het tegengestelde effect leiden. Wanneer er na een week geen verbetering optreedt, neem dan contact op met uw arts
  • Contact met de ogen vermijden.
  • Wanneer u lijdt aan de oogziekte glaucoom (verhoogde oogboldruk) dient u voorzichtig te zijn met het gebruik van Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml neusdruppels.
  • Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml neusdruppels kan bij daarvoor gevoelige personen slaapstoornissen, duizeligheid en beverigheid veroorzaken. Raadpleeg uw arts als dergelijke verschijnselen erg hinderlijk worden.
  • Wanneer u lijdt aan hoge bloeddruk, een hart- of vaatziekte, een schildklierziekte of suikerziekte (diabetes mellitus) heeft, moet u eerst uw arts raadplegen.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Wanneer u middelen tegen depressiviteit gebruikt, kan de werking, maar ook het optreden van bijwerkingen, van Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml neusdruppels versterkt worden.

Zwangerschap en borstvoeding.

Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml neusdruppels kan voor zover bekend zonder gevaar volgens voorschrift en niet langer dan een week worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Opname in het bloed vanuit het neusslijmvlies kan optreden, maar blijft meestal zonder nadelige gevolgen voor u en het ongeboren kind.

Voorzichtigheid is geboden wanneer u last heeft van een hogere bloeddruk of er sprake is van een verminderde doorbloeding van de placenta (moederkoek).

Bij langdurig gebruik van hoge doseringen kan een verminderde doorbloeding van de placenta niet worden uitgesloten.

Er zijn geen gegevens bekend over het gebruik van Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml neusdruppels bij het geven van borstvoeding, voorzichtigheid is daarom geboden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Een effect is echter niet waarschijnlijk .

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml neusdruppels

Dit geneesmiddel bevat als conserveermiddel benzalkoniumchloride. Deze stof kan mogelijk irriterend werken en kan huidreacties veroorzaken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering en wijze van gebruik

Kinderen van 2-6 jaar:

Laat het kind snuiten. Het hoofd achterovergebogen houden. 1 tot maximaal 3 maal per dag 1 of 2 druppels Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml neusdruppels in elk neusgat.

Toepassing bij kinderen jonger dan 2 jaar alleen in overleg met uw arts.

Wat u moet doen als u meer van Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml neusdruppels heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u per ongeluk te veel Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml neusdruppels gebruikt, neemt u dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Overdosering kan zowel door toediening via de neus als via de mond plaatsvinden. Overdosering kan, met name bij kleine kinderen, de volgende symptomen geven: angst, opwinding, hallucinaties (waanvoorstelling) of stuipen afgewisseld door daling van de lichaamstemperatuur, zeer extreme vorm van slaperigheid tot bewusteloosheid lethargie) tot coma. Andere symptomen van overdosering kunnen zijn: pupilvernauwing of

juist pupilverwijding, zweten, bleekheid, cyanose (blauwe verkleuring van huid en slijmvliezen), hartkloppingen en apnoe (tijdelijk ophouden van de ademhaling).

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml neusdruppels te gebruiken

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml neusdruppels bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen

Vaak: (>1/100, <1/10)  
Zenuwstelselaandoeningen: - hoofdpijn
Maagdarmstelselaandoeningen: - misselijkheid
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: - droog neusslijmvlies
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsaandoeningen: - brandend gevoel in neus of keel,
  lokale irritatie
Zeer Zelden: (<1/10000)  
Hartaandoeningen: - hartkloppingen
Oogaandoeningen: - visusstoornissen
Immuunsysteemaandoeningen: - systemische allergische reacties

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in de bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaar Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml neusdruppels beneden 30°C in de oorspronkelijke verpakking. Houd geneesmiddelen buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml neusdruppels niet meer na de datum vermeld op de verpakking achter “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”.

Een aangebroken verpakking is maximaal tot 1 maand na opening houdbaar.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met het huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml neusdruppels:

  • Het werkzame bestanddeel is xylometazolinehydrochloride (0,5 mg/ml).
  • De andere bestanddelen zijn: benzalkoniumchloride en dinatriumedetaat (conserveermiddelen), natriumdiwaterstoffosfaat, dinatriumfosfaat, natriumchloride en gezuiverd water.

Hoe ziet Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml neusdruppels er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml neusdruppels, oplossing wordt geleverd in een polyethyleen flacon van 10 ml, met pipetje.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Marel BV

Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml neusdruppels, oplossing is geregistreerd onder RVG 28777=03940.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2009.

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.