IDYL Neusspray Xylometazoline HCl 1,0 mg/ml, neusspray, oplossing

ATC-Code
R01AA07
IDYL Neusspray Xylometazoline HCl 1,0 mg/ml, neusspray, oplossing

SDG Farma

Stof(fen)
Xylometazoline
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Decongestiva en andere nasale preparaten voor lokaal gebruik

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

SDG Farma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep:

Xylometazolinehydrochloride zorgt voor een snelle en langdurige verlichting van neusverstoppingen, het vermindert de zwelling van slijmvliezen in de neus. Het helpt zodoende de neusdoorgang vrij te houden, waardoor u gemakkelijker kunt ademhalen als u last heeft van een dichte of verstopte neus.

De werking van IDYL Neusspray Xylometazoline HCl 1,0 mg/ml begint binnen een paar minuten en houdt enkele uren aan.

Toepassing van het geneesmiddel

Een verstopte neus ten gevolge van neusverkoudheid.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik IDYL Neusspray Xylometazoline HCl 1,0 mg/ml niet:

  • Bij overgevoeligheid voor xylometazolinehydrochloride of één van de overige bestanddelen.

Xylometazolinehydrochloride mag niet gebruikt worden als u kort geleden een neusoperatie heeft onder- gaan. Overleg dan eerst met uw arts of u xylometazolinehydrochloride kunt gaan gebruiken.

Wees extra voorzichtig met IDYL Neusspray Xylometazoline HCl 1,0 mg/ml

U mag de xylometazolinehydrochloride neusspray niet langer dan één week ononderbroken gebruiken. Treedt er binnen deze week geen verbetering op, neem dan contact op met uw arts.

Lang of overmatig gebruik kan juist tot verdikking van het neusslijmvlies leiden, waardoor het lijkt alsof de symptomen waarvoor u de neusspray bent gaan gebruiken nog niet over zijn of juist zijn terug- gekeerd.

De aanbevolen dosis mag, met name bij kinderen en ouderen, niet overschreden worden.

Contact met ogen vermijden.

Voorzichtigheid is geboden als u last heeft van nauwe kamerhoek glaucoom (verhoogde oogboldruk) en als u gevoelig bent voor adrenaline-achtige substanties, hetgeen zich uit in de vorm van slapeloosheid, duizeligheid, trillen, hartritmestoornissen of verhoogde bloeddruk.

U moet ook voorzichtig zijn als u lijdt aan verhoogde bloeddruk, hart- en schildklieraandoeningen. Over- leg dan eerst met uw arts voordat u IDYL Neusspray Xylometazoline HCl 1,0 mg/ml neusspray gaat ge- bruiken.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen eni- ge tijd geleden of in de nabije toekomst.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking(en) en/of bij- werking(en) kunnen beïnvloeden.

Een wisselwerking kan optreden bij gebruik van xylometazoline met bepaalde antidepressiva (middelen tegen neerslachtigheid).

Wanneer u zulke middelen gebruikt, moet u hiermee rekening houden en advies vragen aan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding:

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

IDYL Neusspray Xylometazoline HCl 1,0 mg/ml kan voor zover bekend zonder gevaar overeenkomstig het voorschrift en niet langer dan 1 week worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Voorzichtigheid is geboden bij verhoogde bloeddruk en als er sprake is van een verminderde doorbloeding van de placenta.

Bij het geven van borstvoeding dient men voorzichtig te zijn met het gebruik van IDYL Neusspray Xy- lometazoline HCl 1,0 mg/ml.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van IDYL Neusspray Xylometazoline HCl 1,0 mg/ml

Dit geneesmiddel bevat als conserveermiddel benzalkoniumchloride. Deze stof kan mogelijk irriterend werken en kan huidreacties veroorzaken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar:

Naar behoefte 1 of meerdere malen, hoogstens echter 4-6 maal per dag 1 spray in ieder neusgat.

Wijze van gebruik Snuit de neus.

Verwijder de beschermdop.

Als u het flesje voor het eerst gebruikt, moet u eerst een paar keer op de bovenkant van het neusstukje drukken om het pompsysteem met de oplossing te vullen. Als u een gelijkmatige verstuiving krijgt is de neusspray klaar voor gebruik. Voor volgend gebruik is de doseerspray gereed voor direct gebruik.

De neusspray goed rechtop houden en het hoofd iets voorover buigen. De opening in het neusgat brengen en een keer krachtig op de verstuiver drukken. Dan de opening uit het neusgat terug trekken alvorens de druk op te heffen. 1 spray in elk neusgat toedienen. Terwijl u pompt moet u door uw neus inademen.

Na het gebruik het uiteinde schoonmaken en het dopje terugplaatsen.

Duur van de behandeling

U mag IDYL Neusspray Xylometazoline HCl 1,0 mg/ml maximaal 1 week gebruiken.

Indien de klachten binnen 1 week na het begin van het gebruik van IDYL Neusspray Xylometazoline HCl 1,0 mg/ml niet verdwijnen of terugkeren dient u alsnog uw huisarts te raadplegen. Uw huisarts kan u dan adviseren over de behandeling van uw aandoening.

Wat u moet doen als u meer van IDYL Neusspray Xylometazoline HCl 1,0 mg/ml heeft gebruikt dan u zou mogen:

Wanneer u te veel van IDYL Neusspray Xylometazoline HCl 1,0 mg/ml heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Overdosering kan zowel door toediening via de neus als via de mond plaatsvinden. Overdosering kan, met name bij kleine kinderen, de volgende verschijnselen geven:

Angst, opwinding, waanvoorstelling (hallucinaties) of stuipen afgewisseld door daling van de lichaams- temperatuur, zeer extreme vorm van slaperigheid tot bewusteloosheid (lethargie) tot coma. Andere ver- schijnselen van overdosering kunnen zijn: pupilvernauwing of juist pupilverwijding, zweten, bleekheid, blauwe verkleuring van de huid en slijmvliezen (cyanose), hartkloppingen en apnoe (tijdelijk ophouden van de ademhaling).

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten IDYL Neusspray Xylometazoline HCl 1,0 mg/ml te ge- bruiken:

Indien u vergeten bent een dosis toe te dienen, dien deze dosis dan alsnog zo snel mogelijk toe tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis.

Dien nooit een dubbele dosis van IDYL Neusspray Xylometazoline HCl 1,0 mg/ml toe om zo de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van IDYL Neusspray Xylometazoline HCl 1,0 mg/ml

Wanneer u stopt met het gebruik van IDYL Neusspray Xylometazoline HCl 1,0 mg/ml zullen zich geen bijzonderheden voordoen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan IDYL Neusspray Xylometazoline HCl 1,0 mg/ml bijwerkingen veroorza- ken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Bijwerkingen kunnen:

  • zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten) voorkomen;
  • vaak (bij meer dan 1 op de 100 maar minder dan 1 op de 10 patiënten) voorkomen;
  • soms (bij meer dan 1 op de 1000 maar minder dan 1 op de 100 patiënten) voorkomen;
  • zelden (bij meer dan 1 op de 10.000 maar minder dan 1 op de 1000 patiënten) voorkomen;
  • zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten) voorkomen.

De volgende bijwerkingen kunnen mogelijk voorkomen tijdens het gebruik van IDYL Neusspray Xylo- metazoline HCl 1,0 mg/ml:

Immuunsysteemaandoeningen

Zeer zelden: over het hele lichaam verspreide allergische reacties.

Oogaandoeningen

Zeer zelden: verstoring van het gezichtsvermogen, die vanzelf weer herstelt.

Hartaandoeningen

Zeer zelden: bij personen bij wie xylometazolinehydrochloride bijzonder sterk werkt, kunnen hartklop- pingen optreden.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Een brandend gevoel in de neus of de keel, lokale irritatie, een droog neusslijmvlies, misselijkheid of hoofdpijn, overmatige doorbloeding van het neusslijmvlies, waardoor de verstopping juist weer kan toe- nemen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in de- ze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaar IDYL Neusspray Xylometazoline HCl 1,0 mg/ml niet boven 25°C.

IDYL Neusspray Xylometazoline HCl 1,0 mg/ml buiten het bereik en het zicht van kinderen bewaren.

Uiterste gebruiksdatum:

Gebruik IDYL Neusspray Xylometazoline HCl 1,0 mg/ml niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en op het doosje na “Niet te gebruiken na”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

Een aangebroken verpakking is maximaal 1 maand na opening houdbaar.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat IDYL Neusspray Xylometazoline HCl 1,0 mg/ml?

Het werkzame bestanddeel van IDYL Neusspray Xylometazoline HCl 1,0 mg/ml is xylometazolinehy- drochloride. De neusspray bevat per ml 1 mg xylometazolinehydrochloride.

De andere bestanddelen zijn:

Benzalkoniumchloride, dinatriumedetaat, natriumdiwaterstoffosfaat, dinatriumfosfaat, natriumchloride en gezuiverd water.

Hoe ziet IDYL Neusspray Xylometazoline HCl 1,0 mg/ml er uit en wat is de inhoud van de verpak- king

IDYL Neusspray Xylometazoline HCl 1,0 mg/ml is een heldere, kleurloze tot nagenoeg kleurloze oplos- sing.

IDYL Neusspray Xylometazoline HCl 1,0 mg/ml wordt geleverd in een bruine, glazen flacon (inhoud 10 ml) met doseermechanisme van polyethyleen en polypropyleen dop.

Registratiehouder en fabrikant

Registratiehouder van het geneesmiddel is: SDG Farma B.V.

Treubweg 11 1112 BA Diemen Nederland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met bovengenoemde firma.

Fabrikant van het geneesmiddel is:

Basic Pharma Manufacturing Burgemeester Lemmensstraat 352 6163 JT Geleen

Nederland

Het geneesmiddel is in het register ingeschreven onder:

RVG 105485: IDYL Neusspray Xylometazoline HCl 1,0 mg/ml, neusspray, oplossing

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in september 2009.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.