Aptivus 250 mg zachte capsules

ATC-Code
J05AE09
Aptivus 250 mg zachte capsules

Boehringer Ingelheim

Stof(fen)
Tipranavir
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Direct werkende antivirale middelen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Boehringer Ingelheim

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Aptivus behoort tot een groep geneesmiddelen die proteaseremmers wordt genoemd, en wordt gebruikt bij de behandeling van hiv (Human Immunodeficiency Virus)-infecties. Aptivus is een remmer van het enzym hiv-protease. Het hiv heeft het hiv-protease nodig om zich te vermenigvuldigen. Door remming van het hiv-protease helpt Aptivus de hiv-infectie onder controle te houden. U dient Aptivus te gebruiken in combinatie met:

 • een lage dosis ritonavir (dit zorgt ervoor dat er een voldoende hoge concentratie van Aptivus in uw bloed terechtkomt)
 • andere hiv-remmers. Uw arts zal bepalen welke andere middelen u moet gebruiken. Dat zal onder andere afhankelijk zijn van:
  • welke andere hiv-remmers u voorheen al heeft gebruikt;
  • wat de geneesmiddelen zijn waar uw hiv resistent tegen is. Als uw hiv resistent is tegen bepaalde hiv-remmers, houdt dat in dat die geneesmiddelen niet zo goed zullen werken.

Aptivus is specifiek bedoeld voor de behandeling van hiv dat resistent is tegen de meeste andere proteaseremmers. Voor de start van de behandeling zal uw arts bloedmonsters bij u hebben afgenomen om de resistentie van uw hiv te testen. Uit deze tests zal gebleken zijn dat het hiv in uw bloed resistent is tegen de meeste andere proteaseremmers. Behandeling met Aptivus is daarom geschikt voor u. Als u nog niet eerder behandeld bent met antiretrovirale middelen of als er nog andere antiretrovirale middelen zijn die u kunt proberen, dient u Aptivus niet te gebruiken.

Aptivus drank is geïndiceerd voor: - kinderen van 2 tot 12 jaar.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Uw kind moet Aptivus in combinatie met een lage dosis ritonavir en andere antiretrovirale middelen gebruiken. Het is daarom belangrijk dat u ook met deze middelen bekend bent. U dient daarom de bijsluiters van ritonavir en andere antiretrovirale middelen van uw kind zorgvuldig te lezen. Als u nog vragen heeft over ritonavir of de andere middelen die aan uw kind zijn voorgeschreven, stel deze dan aan de arts of apotheker van uw kind.

Wanneer mag uw kind dit middel niet gebruiken?

 • Uw kind is allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Uw kind heeft matige tot ernstige leverproblemen. De arts van uw kind zal een bloedmonster nemen om te beoordelen hoe goed de lever van uw kind werkt (beoordeling van de leverfunctie van uw kind). Afhankelijk van de leverfunctie van uw kind kan het nodig zijn om de behandeling met Aptivus uit te stellen of te stoppen.
 • Uw kind gebruikt momenteel geneesmiddelen met de volgende werkzame stoffen:
  • rifampicine (gebruikt bij tuberculose)
  • cisapride (gebruikt bij maagproblemen)
  • pimozide of sertindol (gebruikt bij schizofrenie)
  • triazolam of midazolam voor oraal gebruik (in tabletvorm). Deze middelen worden gebruikt bij angststoornissen of slaapproblemen
  • ergotamine derivaten (gebruikt bij de behandeling van hoofdpijn)
  • astemizol of terfenadine (gebruikt bij behandeling van allergieën of hooikoorts)
  • simvastatine of lovastatine (gebruikt om het cholesterolgehalte in het bloed te verlagen)
  • amiodaron, bepridil, flecaïnide, propafenon of kinidine (gebruikt bij hartaandoeningen)
  • metoprolol (gebruikt bij hartfalen)
  • alfuzosine en sildenafil (gebruikt bij de behandeling van een zelden voorkomende aandoening aan de bloedvaten gekenmerkt door een verhoogde bloeddruk in de longslagader).

Uw kind moet geen producten gebruiken die sint-janskruid (een kruidengeneesmiddel tegen depressie) bevatten. Sint-janskruid kan de werking van Aptivus sterk verminderen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met de arts of apotheker van uw kind voordat uw kind dit middel gaat gebruiken.

Licht de arts in als uw kind:

 • hemofilie type A of B heeft
 • diabetes heeft
 • een leveraandoening heeft.

Als uw kind:

 • bepaalde afwijkingen heeft in de leverfunctie
 • een infectie met hepatitis B of C heeft

dan heeft uw kind in het algemeen een hoger risico op ernstige leverbeschadiging door het gebruik van antiretrovirale therapie, waaronder ook Aptivus. De arts van uw kind zal aan de hand van bloedonderzoek de werking van uw kinds’ lever controleren voor en tijdens het gebruik van Aptivus. Als uw kind aan een leverziekte of hepatitis lijdt, zal de arts van uw kind bepalen of aanvullend onderzoek noodzakelijk is. U dient zo snel mogelijk de arts op de hoogte te stellen als uw kind klachten of verschijnselen heeft die kunnen wijzen op hepatitis:

 • koorts
 • malaise (algeheel gevoel van onbehagen)
 • misselijkheid
 • braken
 • buikpijn
 • vermoeidheid
 • geelzucht (geel worden van de huid of het oogwit).

Aptivus geneest de hiv-infectie niet:

Het is nog steeds mogelijk dat zich infecties of andere, met hiv-infectie gerelateerde ziektes, voordoen. U dient daarom regelmatig contact met de arts van uw kind te hebben. Bovendien moet u weten dat er tijdens gebruik van Aptivus een kans blijft bestaan op het overdragen van het hiv-virus op anderen via seksueel contact of via bloedcontact. Uw kind dient daarom geschikte voorbehoedsmiddelen te blijven gebruiken om hiv-overdracht te voorkomen. Zo dient uw kind bijvoorbeeld een condoom te gebruiken en geen borstvoeding te geven of bloed te doneren.

Huiduitslag:

Milde tot matige huiduitslag, waaronder:

 • netelroos
 • huiduitslag met rode vlekjes of rode bultjes
 • overgevoeligheid voor zonlicht

zijn gemeld bij ongeveer 1 op de 10 patiënten die Aptivus kregen. Sommige patiënten die huiduitslag kregen, hadden ook last van:

 • gewrichtspijn of stijfheid
 • een dichtgeknepen keel
 • jeuk over het hele lichaam.

Herverdeling, ophoping of verlies van lichaamsvet kan voorkomen bij patiënten die antiretrovirale middelen gebruiken. Raadpleeg de arts van uw kind als u een verandering in de verdeling van het lichaamsvet van uw kind opmerkt.

De arts van uw kind kan besluiten om voor en gedurende de behandeling met Aptivus de hoeveelheid vetten (lipiden) in het bloed te controleren.

Bij sommige patiënten met hiv-infectie in een gevorderd stadium (AIDS), die in het verleden opportunistische infecties gehad hebben, kunnen kort na de start van de behandeling ontstekingsverschijnselen die voorkwamen bij eerdere infecties opnieuw optreden. Aangenomen wordt dat deze ontstekingsverschijnselen toe te schrijven zijn aan een herstel van de afweer, die het lichaam in staat stelt om infecties te bestrijden die al aanwezig waren zonder dat het lichaam daarop reageerde. Als u symptomen van een infectie bemerkt dient u onmiddellijk de arts van uw kind te waarschuwen.

Naast de opportunistische infecties kunnen auto-immuunziekten (een aandoening die optreedt wanneer het immuunsysteem gezond lichaamsweefsel aanvalt) ook optreden nadat uw kind start met geneesmiddelen voor de behandeling van zijn/haar hiv-infectie. Auto-immuunziekten kunnen vele maanden na de start van de behandeling optreden. Als u symptomen ervaart van een infectie of andere symptomen zoals spierzwakte, beginnende zwakte in de handen en voeten die zich omhoog in de richting van de romp van het lichaam voortzet, hartkloppingen, trillingen of hyperactiviteit, neem dan onmiddellijk contact op met de arts van uw kind om de nodige behandeling te zoeken.

Vertel het de arts van uw kind als uw kind last krijgt van flauwvallen of als uw kind een afwijkende hartslag gewaarwordt. Aptivus in combinatie met een lage dosis ritonavir kan veranderingen in het hartritme van uw kind en de elektrische activiteit van het hart van uw kind veroorzaken. Deze veranderingen kunnen worden waargenomen op een ECG (elektrocardiogram).

Botproblemen: Sommige patiënten die antiretrovirale combinatietherapie krijgen, kunnen een botaandoening ontwikkelen die osteonecrose wordt genoemd (afsterven van botweefsel veroorzaakt door verminderde bloedtoevoer naar het bot). Er zijn vele risicofactoren die de kans op ontwikkeling van deze aandoening vergroten, onder andere de duur van de antiretrovirale combinatietherapie, gebruik van corticosteroïden, alcoholgebruik, ernstige immunosuppressie (onderdrukking van de natuurlijke afweer) en een hoge Body Mass Index (overgewicht). Tekenen van osteonecrose zijn stijfheid en pijn in de gewrichten (in het bijzonder in de heupen, knieën en schouders) en moeilijk kunnen bewegen. Wanneer u een van deze verschijnselen opmerkt, licht dan de arts van uw kind in.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Aptivus mag niet gebruikt worden door kinderen jonger dan 2 jaar en kinderen van 12 jaar en ouder.

Aptivus drank bevat vitamine E. Uw kind mag geen aanvullende vitamine E- preparaten gebruiken.

Gebruikt uw kind nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt uw kind naast Aptivus nog andere geneesmiddelen, of heeft uw kind dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat uw kind in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?

Vertel dat dan de arts of apotheker van uw kind. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn.

Dit is heel belangrijk. Gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen en Aptivus en ritonavir kan het effect van de geneesmiddelen versterken of verzwakken. Dergelijke effecten worden interacties genoemd en kunnen tot gevolg hebben dat er ernstige bijwerkingen optreden of dat eventuele andere aandoeningen die uw kind heeft niet goed onder controle kunnen worden gehouden.

Interacties met andere hiv-remmers:

 • Abacavir en zidovudine: deze middelen behoren tot een groep hiv-remmers die nucleoside reverse transcriptaseremmers (NRTI’s) wordt genoemd. De arts van uw kind zal alleen abacavir en zidovudine voorschrijven als voor uw kind geen andere NRTI’s geschikt zijn.
 • In andere gevallen kunt u Aptivus, samen met ritonavir, gelijktijdig innemen andere hiv-remmers zoals:
  • stavudine
  • lamivudine
  • tenofovir
  • didanosine: als uw kind didanosine maagsapresistente tabletten gebruikt, dient uw kind deze ten minste twee uur vóór of na Aptivus in te nemen.
  • efavirenz
  • nevirapine
  • raltegravir.
 • Proteaseremmers (PI’s): bij het gebruik van Aptivus kunnen de bloedspiegels van andere hiv- proteaseremmers sterk worden verlaagd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de proteaseremmers amprenavir, atazanavir, lopinavir en saquinavir. Het gebruik van Aptivus, in combinatie met atazanavir, kan leiden tot een sterke stijging van de bloedspiegels van Aptivus en ritonavir. De arts van uw kind zal zorgvuldig overwegen of hij of zij uw kind zal behandelen met een combinatie van Aptivus en deze proteaseremmers.

Andere geneesmiddelen waarbij sprake kan zijn van interacties met Aptivus zijn onder andere:

 • Orale anticonceptiva/hormoonvervangende therapie (HRT): als uw kind gebruik maakt van een anticonceptiepil om zwangerschap te voorkomen, moet uw kind een aanvullende of andere vorm van anticonceptie gebruiken (bv. 'barrière'-anticonceptie, zoals een condoom). In het algemeen wordt afgeraden om Aptivus, met ritonavir, samen met orale anticonceptiva of hormoonvervangende therapie (HRT) te gebruiken. Als uw kind toch door wil gaan met het gebruik van anticonceptiva of HRT, moet u dit met de arts van uw kind overleggen. Als uw kind gebruik maakt van orale anticonceptiva of HRT heeft uw kind een vergrote kans op het ontwikkelen van huiduitslag tijdens het gebruik van Aptivus. Als huiduitslag optreedt, is deze doorgaans mild tot matig. U moet met de arts van uw kind overleggen, aangezien het misschien nodig is dat uw kind tijdelijk stopt met het gebruik van Aptivus of met het gebruik van orale anticonceptiva of HRT.
 • Carbamazepine, fenobarbital en fenytoïne (anti-epileptica). Deze kunnen de effectiviteit van Aptivus doen afnemen.
 • Sildenafil, vardenafil, tadalafil (gebruikt bij erectiestoornissen). Waarschijnlijk zullen de effecten van sildenafil en vardenafil versterkt worden wanneer deze middelen gelijktijdig met Aptivus worden gebruikt. Tadalafil mag pas worden voorgeschreven wanneer Aptivus al minimaal 7 dagen is gebruikt.
 • Omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol (protonpompremmers die gebruikt worden om de aanmaak van maagzuur te remmen).
 • Metronidazol (gebruikt bij infecties).
 • Disulfiram (gebruikt bij alcoholisme).
 • Buprenorfine/naloxon (medicatie gebruikt voor de behandeling van ernstige pijn).
 • Ciclosporine, tacrolimus, sirolimus (gebruikt om orgaan afstoting te voorkomen (om het immuunsysteem te onderdrukken)).
 • Cumarinederivaten (gebruikt bij de behandeling en preventie van trombose).
 • Digoxine (gebruikt bij de behandeling van aritmieën en hartfalen).
 • Medicatie tegen schimmelinfecties zoals fluconazol, itraconazol, ketoconazol of voriconazol.

Gebruik van de volgende geneesmiddelen wordt niet aanbevolen:

 • fluticason (gebruikt bij astma)
 • atorvastatine (gebruikt om het cholesterolgehalte in het bloed te verlagen)
 • salmeterol (gebruikt om astma op de lange termijn onder controle te houden en om benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) bij COPD te voorkomen)
 • colchicine (gebruikt om jichtscheuten te behandelen)
 • bosentan (gebruikt om te hoge bloeddruk in de longslagaders te behandelen)
 • halofantrine of lumefantrine (gebruikt bij de behandeling van malaria)
 • tolterodine (gebruikt bij de behandeling van een overactieve blaas, met symptomen van frequente mictie, verhoogde aandrang of aandrang-incontinentie).

Aptivus kan een negatieve invloed hebben op de effectiviteit van een aantal geneesmiddelen, waaronder:

- methadon, meperidine (pethidine), gebruikt ter vervanging van morfine.

Mogelijk moet de arts van uw kind de dosering van andere geneesmiddelen die uw kind gelijktijdig met Aptivus gebruikt verhogen of verlagen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij:

 • rifabutine en clarithromycine (antibiotica)
 • theofylline (gebruikt bij astma)
 • desipramine, trazodon en bupropion (gebruikt bij depressie; bupropion wordt ook gebruikt bij het stoppen met roken)
 • midazolam (indien per injectie toe te dienen); midazolam is een verdovend middel dat gebruikt wordt als slaap- en kalmeringsmiddel
 • rosuvastatine of pravastatine (gebruikt om het cholesterol te verlagen in het bloed).

Als uw kind aluminium- en magnesiumhoudende vloeibare maagzuurbindende middelen (gebruikt voor de behandeling van gestoorde spijsvertering met vol gevoel of pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie/gastro-oesofageale reflux) gebruikt, moet de tijd tussen inname van Aptivus en maagzuurbinders ten minste 2 uur zijn.

Licht de arts van uw kind in als uw kind geneesmiddelen zoals plaatjesaggregratieremmers en anticoagulantia gebruikt, of als uw kind vitamine E gebruikt. De arts van uw kind kan dan eventueel bepaalde voorzorgsmaatregelen treffen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Is uw kind zwanger, denkt uw kind zwanger te zijn, wil uw kind zwanger worden of geeft uw kind borstvoeding? Neem dan contact op met de arts of apotheker van uw kind voordat uw kind dit geneesmiddel gebruikt. Het is niet bekend of Aptivus tijdens de zwangerschap veilig gebruikt kan worden. Uw kind mag haar baby geen borstvoeding geven, aangezien het mogelijk is dat de baby via de moedermelk geïnfecteerd raakt met hiv. Zie ook rubriek 2, onder 'Orale anticonceptiva/hormoonvervangende therapie (HRT)'.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sommige bijwerkingen van Aptivus (zoals duizeligheid en slaperigheid) kunnen een negatieve invloed hebben op uw kinds’ rijvaardigheid of uw kinds’ vermogen machines te bedienen. Als dat bij uw kind het geval is, dient uw kind geen voertuig te besturen en geen machines te bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals de arts van uw kind u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met de arts of apotheker van uw kind. Uw kind moet Aptivus samen met ritonavir innemen.

Neem Aptivus drank in met voedsel.

Voor kinderen van 2 tot 12 jaar zal de arts de gebruikelijke dosering bepalen. De dosering zal afhankelijk zijn van het lichaamsoppervlak van het kind in vierkante meters. Voor kinderen mag de dosering niet hoger zijn dan 5 ml (500 mg) tweemaal daags, in te nemen met voedsel. Zorg ervoor dat de arts van uw kind duidelijk aangeeft wat de juiste dosering is voor uw kind. U dient de exacte dosering met behulp van de meegeleverde doseerspuit en adapter op de volgende manier nauwkeurig af te meten:

 1. Controleer of de drank helder is (zie onderstaande alinea).
 2. Open de fles door op de dop te drukken en deze tegen de klok in te draaien.
 3. Neem de beschermdop van de punt van de spuit (als de spuit voor de eerste keer wordt gebruikt, zal de beschermdop nog niet op de spuit zijn geplaatst).
 4. Plaats de spuit in de adapter die zich in de hals van de fles bevindt. Zorg ervoor dat de spuit stevig in de adapter is geplaatst. Het maximale volume dat in één keer kan worden opgezogen is 5 ml (overeeenkomend met 500 mg tipranavir), dit is de maximale eenmalige dosis voor een kind met een lichaamsoppervlak > 1,33 m2.
 5. Houd de fles ondersteboven en zuig langzaam de benodigde hoeveelheid Aptivus drank op.
 6. Spuit voorzichtig de Aptivus drank uit de doseerspuit in de mond van uw kind.
 7. Plaats na gebruik van de spuit de beschermdop weer op de punt.

Voordat Aptivus wordt gebruikt, moet u controleren of de drank helder is. In de fles kan een kleine hoeveelheid kristallen aanwezig zijn; doorgaans betreft dit een flinterdun laagje op de bodem van de fles wanneer deze rechtop bewaard wordt. Dit heeft geen effect op de werkzaamheid of veiligheid van het product.

U dient de fles zo snel mogelijk ter vervanging terug te geven aan de apotheker of arts van uw kind:

 • als er op de bodem van de fles een dikkere laag kristallen zichtbaar is, of
 • als u twijfelt over de hoeveelheid waargenomen kristallen, of
 • als er andere deeltjes zichtbaar zijn.

Totdat de fles vervangen is, dient u uw kind de gebruikelijke dosering Aptivus drank te geven.

Uw kind zal Aptivus altijd samen met andere antiretrovirale middelen moeten gebruiken. Uw kind moet de instructie in de bijsluiters van deze geneesmiddelen volgen.

Uw kind moet met het gebruik van Aptivus doorgaan, volgens instructie van de arts van uw kind. Op twaalf jarige leeftijd moeten kinderen die Aptivus gebruiken switchen van de drank naar de capsules.

Heeft uw kind te veel van dit middel ingenomen?

Als uw kind meer dan de voorgeschreven dosering van Aptivus heeft gebruikt, dient u direct contact op te nemen met de arts van uw kind.

Is uw kind vergeten dit middel in te nemen?

Als uw kind meer dan 5 uur na het gebruikelijke innametijdstip merkt dat het zijn medicatie is vergeten, laat dan uw kind de dosering overslaan en laat uw kind de volgende dosis van Aptivus en ritonavir op het gewone geplande tijdstip innemen. Als uw kind een dosis van Aptivus en/of ritonavir minder dan 5 uur te laat inneemt, laat uw kind dan de gemiste dosis direct innemen. Laat uw kind vervolgens de volgende dosis van Aptivus en ritonavir op het gewone geplande tijdstip in.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als uw kind stopt met het innemen van dit middel

Het is aangetoond dat het altijd op tijd innemen van de medicatie:

 • de werkzaamheid van uw kinds’ antiretrovirale middelen sterk verbetert
 • de kans vermindert dat hiv resistent wordt tegen de antiretrovirale middelen die uw kind gebruikt.

Daarom is het belangrijk dat uw kind Aptivus op de juiste manier, zoals hierboven beschreven, in blijft nemen. Uw kind moet NIET stoppen met het gebruik van Aptivus, tenzij de arts van uw kind u vertelt dat te doen.

Hebt u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met de arts of apotheker van uw kind.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit middel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Het is niet altijd duidelijk te zien wat:

 • bijwerkingen zijn die worden veroorzaakt door Aptivus
 • bijwerkingen zijn die worden veroorzaakt door andere geneesmiddelen die uw kind gebruikt,
 • complicaties zijn van de hiv-infectie.

Het is daarom belangrijk dat u de arts van uw kind informeert over alle veranderingen in de gezondheidstoestand van uw kind.

Belangrijke bijwerkingen, in verband gebracht met Aptivus:

 • Afwijkende leverfuncties
  • hepatitis en leververvetting
  • leverfalen. Dit kan de dood tot gevolg hebben.
  • verhoogd gehalte aan bilirubine (een afbraakproduct van hemoglobine) in het bloed Licht uw arts in als u last krijgt van:
   • verlies van eetlust
   • misselijkheid
   • overgeven en/of geelzucht

want deze symptomen kunnen duiden op problemen met de lever.

 • Bloedingen
  • *hersenbloeding. Een hersenbloeding kan leiden tot blijvende invaliditeit en kan zelfs dodelijk zijn. Hersenbloedingen zijn opgetreden bij enkele patiënten die in klinische onderzoeken met Aptivus werden behandeld. Bij het merendeel van deze patiënten werd de bloeding mogelijk door andere factoren veroorzaakt. Deze patiënten hadden bijvoorbeeld andere medische aandoeningen of werden behandeld met andere geneesmiddelen die de bloeding veroorzaakt kunnen hebben.

Mogelijke bijwerkingen:

Zeer vaak: komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers

 • diarree
 • misselijkheid.

Vaak: komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers

 • overgeven
 • buikpijn
 • flatulentie (winderigheid)
 • vermoeidheid
 • hoofdpijn
 • matige huiduitslag (bijv. huiduitslag met galbulten of met rode vlekjes of rode bultjes)
 • toename van de leverenzymactiviteit
 • verhoogd bloedvetgehalte
 • dunne ontlasting
 • gestoorde spijsvertering met vol gevoel of pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie).

Soms: komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers

 • afname van het aantal rode en witte bloedcellen
 • afname van het aantal bloedplaatjes
 • allergische reacties (overgevoeligheidsreacties)
 • verminderde eetlust
 • diabetes
 • verhoogde bloedsuikerwaarden
 • verhoogde bloedspiegels van cholesterol
 • slapeloosheid en andere slaapstoornissen
 • slaperigheid
 • duizeligheid
 • verdoofd gevoel en/of tintelingen en/of pijn in de voeten of handen
 • ademhalingsproblemen
 • gastro-oesofagale reflux ziekte
 • alvleesklierontsteking
 • huidontsteking
 • jeuk
 • afname of toename van lichaamsvet en andere veranderingen in de vetverdeling (zie hierna)
 • spierkramp
 • spierpijn
 • nierziekte
 • griepachtige verschijnselen (algehele malaise)
 • koorts
 • gewichtsafname
 • verhoogde waarden in het bloed van het alvleesklierenzym amylase
 • verhoogde leverenzymen activiteit
 • leverontsteking (hepatitis) met levercelschade als gevolg van toxines.

Zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers

 • leverfalen (inclusief met fatale afloop)
 • leverontsteking (hepatitis)
 • leververvetting
 • verhoogde waarden in het bloed van bilirubine (een afbraakproduct van hemoglobine)
 • uitdroging (als het lichaam te weing water heeft)
 • vermagering in het gezicht
 • bloeding in de schedel (intracraniale bloeding)* (zie boven)
 • verhoogde waarden in het bloed van het alvleesklierenzym lipase.

Aanvullende informatie over mogelijke bijwerkingen, in verband met antiretrovirale combinatietherapie:

 • Bloed Antiretrovirale combinatietherapie kan ook leiden tot:
  • verhoogde concentratie aan melkzuur in het bloed
  • verhoogde bloedsuikerspiegel. De werking van insuline (gebruikt om bij diabetici het bloedsuikergehalte te verlagen) kan verminderd worden
  • hypertriglyceridemie (verhoogde concentratie triglyceriden (vetten) in het bloed)
  • hypercholesterolemie (verhoogd cholesterolgehalte in het bloed).
 • Bloedingen
  • toename van bloedingen. Bij hemofilie type A en B kan uw kind te maken krijgen met een toename van bloedingen. Bloedingen kunnen optreden in de huid of in de gewrichten. Als er bij uw kind sprake is van een toename van bloedingen, dient u direct uw kinds’ arts te bezoeken.

Antiretrovirale combinatietherapie kan een verandering in de vetverdeling veroorzaken, waardoor de vorm van het lichaam kan veranderen. Mogelijke veranderingen zijn het verlies van vetweefsel op de armen, benen en in het gezicht, vetafzetting in de buikstreek en rond de inwendige organen, toename van de borstomvang en het ontstaan van vetophopingen aan de basis van de nek (‘bizonnek’). De

oorzaak en de langetermijngevolgen voor de gezondheid van deze aandoeningen zijn op dit moment nog niet bekend.

Spierstoornissen

Er is melding gemaakt van spierpijn, gevoelige spieren en spierslapte. Deze stoornissen traden voornamelijk op wanneer Aptivus of andere proteaseremmers samen met nucleoside-analogen werden gebruikt. Zelden waren de spierstoornissen ernstig waarbij sprake was van afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse).

Extra bijwerkingen die bij kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen voorkomen

De meest voorkomende bijwerkingen bij kinderen kwamen grotendeels overeen met de meest voorkomende bijwerkingen bij volwassenen. Bij kinderen kwamen overgeven, huiduitslag en koorts doorgaans vaker voor dan bij volwassenen.

Krijgt uw kind last van bijwerkingen, neem dan contact op met de arts of apotheker van uw kind. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de fles na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Niet bewaren beneden 15°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Als de fles is geopend, moet uw kind het geneesmiddel binnen 60 dagen gebruiken. Noteer de datum waarop u de fles opent op het etiket of op de verpakking. De fles in de buitenverpakking bewaren.

Als u meer dan een dunne laag kristallen op de bodem van de fles waarneemt, dient u:

 • de volgende dosis te geven
 • de fles zo spoedig mogelijk ter vervanging te retourneren aan de apotheker of arts.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag de apotheker van uw kind wat u met geneesmiddelen moet doen die uw kind niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is tipranavir. Elke ml bevat 100 mg tipranavir.
 • De andere stoffen in dit middel zijn macrogol, vitamine E polyethyleenglycolsuccinaat, gezuiverd water, propyleenglycol, mono-/diglyceriden van octaanzuur/decaanzuur, sucralose, ascorbinezuur, pepermuntaroma en karamelaroma.

Hoe ziet Aptivus eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Aptivus drank is een heldere, gele vloeistof.

Aptivus drank wordt verstrekt in een amberkleurige glazen fles die 95 ml drank bevat. Voor de dosering wordt een spuit van 5 ml en een adapter meegeleverd.

Aptivus is ook verkrijgbaar als zachte capsules.

Het kan zijn dat niet alle vormen in uw land op de markt zijn.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Duitsland

Fabrikant

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Duitsland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко КГ – клон България Тел: +359 2 958 79 98

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o. Tel: +420 234 655 111

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf: +45 39 15 88 88

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 800 77 90 900

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti filiaal

Tel: +372 612 8000

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Tηλ: +30 2 10 89 06 300

España

Boehringer Ingelheim España S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Luxembourg/Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Magyarországi Fióktelepe

Tel: +36 1 299 89 00

Malta

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v.

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Österreich

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Tel: +43 1 80 105-0

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

Tel: +48 22 699 0 699

Portugal

Boehringer Ingelheim, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Viena - Sucursala Bucuresti

Tel: +40 21 302 2800

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Κύπρος Sverige
Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Boehringer Ingelheim AB
Tηλ: +30 2 10 89 06 300 Tel: +46 8 721 21 00
Latvija United Kingdom
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Boehringer Ingelheim Ltd.
Latvijas filiāle Tel: +44 1344 424 600
Tel: +371 67 240 011  
Lietuva  
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Lietuvos filialas  
Tel: +370 37 473922  

Deze bijsluiter is voor de het laatst goedgekeurd in {maand JJJJ}

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.