Cardura XL 4 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

Illustratie van Cardura XL 4 mg, tabletten met gereguleerde afgifte
Stof(fen) Doxazosin
Toelating Nederland
Producent Medcor Pharmaceuticals
Verdovend Nee
ATC-Code C02CA04
Farmacologische groep Antiadrenerge middelen, perifeer werkend

Vergunninghouder

Medcor Pharmaceuticals

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Doxazosine behoort tot een groep geneesmiddelen (de zogenaamde sympaticolytica), die gebruikt worden bij bepaalde vormen van verhoogde bloeddruk en goedaardige prostaatvergroting. Behalve de bloeddrukverlagende werking heeft doxazosine ook een gunstig effect op cholesterol en andere bloedvetten.

Cardura XL kan bij de volgende aandoeningen worden toegepast:

 • Verhoogde bloeddruk: Cardura XL verlaagt, indien nauwkeurig volgens voorschrift ingenomen, de bloeddruk doordat het bepaalde bloedvaten verwijdt. De weerstand die het bloed in die bloedvaten ondervindt wordt hierdoor verminderd. Verhoogde bloeddruk gaat echter lang niet altijd gepaard met klachten. Of deze behandeling bij u aanslaat, is daarom alleen met behulp van een bloeddrukmeter te bepalen.
 • Goedaardige prostaatvergroting: Cardura XL wordt ook toegepast bij de behandeling van goedaardige prostaatvergroting, in afwachting van een operatie. U kunt merken dat Cardura XL werkt door het sterker worden van de straal bij het plassen en door het beter kunnen leegplassen van de blaas.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Cardura XL niet in

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor doxazosine of voor één van de andere bestanddelen van Cardura XL.
 • als u overgevoelig bent voor één van de stoffen uit de groep van geneesmiddelen waartoe ook doxazosine behoort, namelijk de quinazolinen (zoals prazosine en terazosine). Indien u niet zeker bent of dit op u van toepassing is, raadpleeg dan uw apotheker of arts.
 • als u eerder last heeft gehad van een bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie)
 • als u ooit eens last hebt gehad van een verstopping in het maagdarmkanaal of van de slokdarm of indien u een vernauwing hebt of heeft gehad in het maagdarmkanaal;
 • als u voor prostaatvergroting wordt behandeld en tegelijkertijd een ernstige of chronische ontsteking aan de urinewegen of blaasstenen hebt;
 • als u borstvoeding geeft (zie ‘Zwangerschap en borstvoeding’);
 • als u verlaagde bloeddruk heeft.

Als u een overactieve blaas heeft, moeite heeft met plassen of verergerend nierfalen heeft, mag u Cardura XL niet alleen gebruiken.

Wees extra voorzichtig met Cardura XL

 • Vooral aan het begin van de behandeling kan duizeligheid optreden. Vermijdt in het begin van de behandeling situaties waarbij duizeligheid of zwakte tot ongelukken zou kunnen leiden. Te denken valt hierbij aan het besturen van een voertuig of het bedienen van machines. U kunt het optreden van duizeligheid vermijden door rustig (dus niet te snel) vanuit een liggende of zittende houding overeind te komen. Treedt toch duizeligheid op dan kunt u even gaan zitten tot u zich weer beter voelt.
 • Indien u aan een ernstige vorm van hartziekte lijdt, met pijn op de borst (angineuze pijnen), kan een te snelle of te grote daling van de bloeddruk deze klachten verergeren. Ook bij bepaalde acute hartproblemen dient de arts u extra te controleren, voordat hij Cardura XL kan voorschrijven.
 • Als u een leverziekte heeft.
 • Als u gelijktijdig geneesmiddelen zoals sildenafil, tadalafil en vardenafil (gebruikt bij erectiestoornissen) en geneesmiddelen zoals doxazosine (Cardura XL) gebruikt, kan dit leiden tot verschijnselen van lage bloeddruk.
 • Als u een staaroperatie ondergaat, informeer uw oogarts dan vóór de operatie dat u doxazosine gebruikt of heeft gebruikt. Dit is omdat doxazosine bij deze operatie complicaties kan veroorzaken, die kunnen worden beheerst als uw specialist daar van te voren op is voorbereid.

Bespreek dit met uw arts en zorg er voor dat hij goed op de hoogte is van uw gezondheidstoestand en van de medicijnen die u gebruikt. Dit is extra van belang, als u een nieuwe arts raadpleegt; ga er niet van uit, dat hij wel op de hoogte zal zijn.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gelijktijdig gebruik van verschillende geneesmiddelen kan de werking beïnvloeden. Bespreek altijd met uw arts welke andere geneesmiddelen u gebruikt.

Let op: deze opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

 • Als u reeds met andere bloeddrukverlagende middelen wordt behandeld, kan de toevoeging van Cardura XL een extra sterke bloeddrukdaling veroorzaken.
 • Als u gelijktijdig geneesmiddelen zoals sildenafil, tadalafil en vardenafil (gebruikt bij erectiestoornissen) en geneesmiddelen zoals doxazosine (Cardura XL). Sommige patiënten die worden behandeld met alfablokkers voor een hoge bloeddruk of prostaatvergroting kunnen last krijgen van duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd ervaren. Dit kan worden veroorzaakt door een lage bloeddruk tijdens het zitten of bij het

te snel opstaan. Bepaalde patiënten ervaren deze symptomen bij een gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen tegen impotentie en alfablokkers. Om de kans op het het optreden van deze symptomen zoveel mogelijk te beperken, moet u op een regelmatige dagelijkse dosering van uw alfablokker zijn ingesteld voodat u start met het gebruik van geneesmiddelen tegen impotentie.

Inname van Cardura XL met voedsel en drank

Cardura XL kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Als u Cardura XL inneemt voor verhoogde bloeddruk:

Toepassing van Cardura XL tijdens de zwangerschap wordt niet aanbevolen.Cardura XL mag alleen tijdens de zwangerschap worden ingenomen als uw arts beslist dat de voordelen opwegen tegen de mogelijke risico’s.

De veiligheid van Cardura XL tijdens het geven van borstvoeding is niet vastgesteld en daarom mag u geen Cardura XL gebruiken wanneer u borstvoeding geeft.

Als Cardura XL wordt ingenomen voor goedaardige prostaatvergroting:

In dit geval is deze rubriek niet van toepassing.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Duizeligheid is een bijwerking van Cardura XL. Als u daar last van hebt, kan dit van invloed zijn op uw vermogen om een (motor)voertuig te besturen of machines te bedienen. Vooral in het begin van de behandeling moet u hiermee rekening houden.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Cardura XL nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De tabletten dienen geheel en zonder kauwen te worden doorgeslikt, met behulp van voldoende water. Eventueel kunnen de tabletten tijdens de maaltijd worden ingenomen. De tabletten mogen niet worden gedeeld of fijngemaakt.

Maakt u zich geen zorgen, als u een tabletvormige huls in uw ontlasting aantreft. Uw geneesmiddel bevindt zich in een niet te absorberen omhulsel dat speciaal is ontwikkeld om het geneesmiddel langzaam af te geven ("gereguleerde afgifte"), waarna het wordt opgenomen in het lichaam. De lege huls wordt daarna uit het lichaam verwijderd.

Dosering/kuurduur

De dosis (dat is de hoeveelheid) Cardura XL, die u nodig hebt, wordt door uw arts vastgesteld. In de meeste gevallen bedraagt de dosis éénmaal 4 mg per dag. In sommige gevallen kan deze dosis worden verhoogd tot een maximum van éénmaal 8 mg per dag. In geval u bemerkt dat Cardura XL te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker. In principe wordt Cardura XL voor onbepaalde tijd voorgeschreven. Mocht u de behandeling willen stoppen, neem dan eerst contact met uw huisarts op.

Hoe vaak in te nemen?

Cardura XL tabletten behoeven altijd slechts eenmaal per dag te worden ingenomen. Het beste kunt u hiervoor een vast tijdstip van de dag kiezen en het innemen van de tabletten koppelen aan iets, dat u nooit overslaat; bijvoorbeeld: tanden poetsen of de avondmaaltijd. Het is belangrijk dat u dit zo regelt dat u de tabletten nooit vergeet omdat anders de werking

niet goed tot stand komt.

Uitleg dagaanduiding op de strip van Cardura XL uit Spanje:  
Lu = maandag Mi = woensdag Vi = vrijdag Do = zondag
MA = dinsdag Ju = donderdag Sa = zaterdag  

Wat u moet doen als u meer van Cardura XL heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u te veel Cardura XL heeft ingenomen, neem dan altijd contact op met uw arts of apotheker. Zo mogelijk kan de betrokkene ook naar de eerste hulp afdeling van een ziekenhuis worden vervoerd. Wat u zelf kunt doen bij ernstige duizeligheid of flauwvallen, is de betrokkene plat neerleggen met de benen omhoog (gebruik hiervoor bv. een paar kussens). De verschijnselen bij overdosering kunnen zijn ernstige verlaagde bloeddruk, hoofdpijn, slaperigheid, misselijkheid, buikpijn, hartkloppingen en duizeligheid.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Cardura XL in te nemen

Wanneer u een tablet vergeten bent, sla deze dan over en neem de volgende tablet op het gebruikelijke innametijdstip. Neem nooit een dubbele dosis van Cardura XL in om zo de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Cardura XL

Wanneer u de behandeling stopt, zal uw bloeddruk weer stijgen. Stop nooit met de behandeling zonder dit te overleggen met uw arts.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Cardura XL bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.Het maakt hierbij niet uit of u behandeld wordt voor te hoge bloeddruk of prostaatklachten.

Bijwerkingen komen voor in de volgende frequenties: vaak (meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 personen); soms (meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 personen); zelden (meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 personen); zeer zelden (minder dan 1 op de 10.000 personen) of met onbekende frequentie.

Orgaansysteem Frequentie Bijwerkingen
Hartaandoeningen Vaak hartkloppingen, versnelde hartslag
    (tachycardie)
  Soms Beklemmend pijnlijk gevoel op de
    borst (angina pectoris), hartinfarct
    (myocardinfarct)
  Zelden Vertraagde hartslag (bradycardie),
    stoornis in het hartritme (aritmie)
Bloed- en Zeer zelden Bloedafwijking (tekort aan witte
lymfestelselaandoeningen   bloedlichaampjes) gepaard
    gaande met verhoogde
    gevoeligheid voor infecties
    (leukopenie), Bloedafwijking
    (tekort aan bloedplaatjes) gepaard
    gaande met blauwe plekken en
    bloedingsneiging
    (trombocytopenie)
Zenuwstelselaandoeningen Vaak Duizeligheid, hoofdpijn,
    slaperigheid
  Soms Verminderde gevoeligheid,
    flauwvallen, trillen, beroerte/
    herseninfarct, ook wel “attack”
    of hersenbloeding genoemd
    (cerebrovasculair accident
    (CVA))
  Zeer zelden Houdingsafhankelijke
    duizeligheid, waarnemen van
    kriebelingen, jeuk of tintelingen
    zonder dat daar aanleiding voor
    is (paresthesie)
Oogaandoeningen Zeer zelden Wazig zien
  Onbekend floppy-iris-syndroom tijdens
    een operatie (een complicatie
    die kan ontstaan bij een
    staaroperatie)
Evenwichtsorgaan- en Vaak Duizeligheid
ooraandoeningen    
  Soms Oorsuizen (tinnitus)
Ademhalingsstelsel-, Vaak Ontsteking van de luchtwegen
borstkas- en   gekenmerkt door hoesten en het
mediastinumaandoeningen   opgeven van slijm (bronchitis),
    hoesten, kortademigheid,
    ontsteking van het neusslijmvlies
    gekenmerkt door een verstopte
    neus, niezen en afscheiding
    (rhinitis)
  Soms Bloedneus
  Zeer zelden Benauwdheid door kramp van
    de spieren van de luchtwegen
    (bronchospasme)
Maagdarmstelselaandoeningen Vaak Pijn in de onderbuik, gestoorde
    spijsvertering met als
    verschijnselen vol gevoel in de
    bovenbuik, pijn in de
    maagstreek, boeren,
    misselijkheid, braken en
    zuurbranden (dyspepsie), droge
    mond, misselijkheid
  Soms Verstopping, diarree,
    winderigheid, braken,
    ontsteking van de maag en de
    dunne darm (gastritis)
  Onbekend Smaakstoornis
Nier- en Vaak Blaasontsteking, niet kunnen
urinewegaandoeningen   ophouden van urine
    (incontinentie)
  Soms Moeilijk of pijnlijk urineren
    (dysurie), aanwezigheid van
    bloed in de urine, vaak moeten
    plassen
  Zeer zelden Moeilijkheden met het plassen,
    nachtelijk plassen,
    vermeerderde uitscheiding van
    urine, toename in de
    urinevorming
Huid- en Vaak Jeuk (pruritus)
onderhuidaandoeningen    
  Soms Huiduitslag
  Zeer zelden kaalheid, bloeduitstorting,
    huiduitslag met hevige jeuk en
    vorming van bultjes (galbulten
    of urticaria)
Skeletspierstelsel- en Vaak Rugpijn, spierpijn (myalgie)
bindweefselaandoeningen    
  Soms gewrichtspijn (arthralgie)
  Zeer zelden Spierkrampen, spierzwakte
Voedings- en Soms Gebrek aan eetlust (anorexie),
stofwissselingsstoornissen   jicht, verhoogde eetlust
Infecties en parasitaire Vaak Luchtweginfectie,
aandoeningen   urineweginfectie
Bloedvataandoeningen Vaak Verlaagde bloeddruk
    (hypotensie), Bloeddrukdaling
    door bijvoorbeeld snel opstaan
    uit een zittende of liggende
    houding soms gepaard gaande
    met duizeligheid (orthostatische
    hypotensie)
  Zeer zelden blozen
Algemene aandoeningen en Vaak zwakte, pijn op de borst,
toedieningsplaatsstoornissen   griepachtige verschijnselen,
    vochtophoping in de ledematen
  Soms Pijn
  Zeer zelden Vermoeidheid, gevoel van
    onwel zijn (malaise),
    vochtophoping in het gezicht
Immuunsysteemaandoeningen Soms Allergische geneesmiddelreactie
Lever- en galaandoeningen Soms Abnormale leverwaarden
  Zeer zelden Galstuwing, leverontsteking
    (hepatitis) gepaard gaande met ,
    geelzucht (gele verkleuring van
    de huid of ogen), geelzucht
Voortplantingsstelsel- en Soms Impotentie
borstaandoeningen    
  Zeer zelden Borstvorming bij mannen,
    aanhoudende pijnlijke erectie
  Onbekend stoornis in de zaadlozing waarbij
    de zaadcellen in de blaas
    terechtkomen
Psychische stoornissen Soms Angst, (ernstige) neerslachtigheid
    (depressie), slapeloosheid
  Zeer zelden Opwinding, zenuwachtigheid
Onderzoeken Soms Gewichtstoename

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

 • Cardura XL buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
 • Cardura XL tabletten bewaren beneden 30°C. Bewaren in de originele verpakking. Niet bewaren in een vochtige omgeving

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Cardura XL niet meer na de datum op de doos achter “Niet te gebruiken na” en op de strip achter “exp”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Cardura XL

 • Het werkzame bestanddeel is doxazosinemesilaat overeenkomend met resp. 4 mg en 8 mg doxazosine.
 • De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn polyethyleenoxide, natriumchloride, hydroxypropylmethylcellulose, rood ijzeroxide (E172), magnesiumstearaat, celluloseacetaat, macrogol, titaniumdioxide (E171). Bedrukking: schellakglazuur, propyleenglycol (E1520), n-butyl alcohol, isopropylalcohol, ammoniumhydroxide en zwart ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Cardura XL er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Cardura XL 4, tabletten met gereguleerde afgifte à 4 mg doxazosine: ronde, aan twee zijden bolle, witte tabletten, met aan één zijde minuscule opening en aan één zijde bedrukking CXL-4.

Cardura XL 8, tabletten met gereguleerde afgifte à 8 mg doxazosine: ronde, aan twee zijden bolle, witte tabletten, met aan één zijde minuscule opening en aan één zijde bedrukking CXL-8.

Cardura XL 4 en Cardura XL 8 zijn er in verpakkingen van 28 tabletten in doordrukstrips. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder/ompakker

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen: Medcor Pharmaceuticals B.V.

Ketelmeerstraat 140-144 8226 JX Lelystad

In het register ingeschreven onder:

Cardura XL 4 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

RVG 110479//22688 L.v.H.: Spanje
Cardura XL 8 mg, tabletten met gereguleerde afgifte
RVG 110480//22689 L.v.H.: Spanje

Cardura XL wordt in Spanje in de handel gebracht onder de merknaam Carduran Neo.

Fabrikant

Farmasierra Manufacturing, S.L., Ctra. N-I Km. 26,200, 28700-San Sebastián de los Reyes (Madrid), Spanje.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2011 (versie 02).

Advertentie

Stof(fen) Doxazosin
Toelating Nederland
Producent Medcor Pharmaceuticals
Verdovend Nee
ATC-Code C02CA04
Farmacologische groep Antiadrenerge middelen, perifeer werkend

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.