Cardura XL 8, tabletten met gereguleerde afgifte 8 mg

Illustratie van Cardura XL 8, tabletten met gereguleerde afgifte 8 mg
Stof(fen) Doxazosin
Toelating Nederland
Producent Euro Registratie Collectief
Verdovend Nee
ATC-Code C02CA04
Farmacologische groep Antiadrenerge middelen, perifeer werkend

Vergunninghouder

Euro Registratie Collectief

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Doxazosine behoort tot een groep geneesmiddelen (de zogenaamde sympaticolytica), die gebruikt worden bij bepaalde vormen van verhoogde bloeddruk en goedaardige prostaatvergroting. Behalve de bloeddrukverlagende werking heeft doxazosine ook een gunstig effect op cholesterol en andere bloedvetten.

Cardura XL kan bij de volgende aandoeningen worden toegepast:

 • Verhoogde bloeddruk: Cardura XL verlaagt, indien nauwkeurig volgens voorschrift ingenomen, de bloeddruk doordat het bepaalde bloedvaten verwijdt. De weerstand die het bloed in die bloedvaten ondervindt wordt hierdoor verminderd. Verhoogde bloeddruk gaat echter lang niet altijd gepaard met klachten. Of deze behandeling bij u aanslaat, is daarom alleen met behulp van een bloeddrukmeter te bepalen.
 • Goedaardige prostaatvergroting: Cardura XL wordt ook toegepast bij de behandeling van goedaardige prostaatvergroting, in afwachting van een operatie. U kunt merken dat Cardura XL werkt door het sterker worden van de straal bij het plassen en door het beter kunnen leegplassen van de blaas.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Cardura XL niet in

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor doxazosine of voor één van de andere bestanddelen van Cardura XL.
 • als u overgevoelig bent voor één van de stoffen uit de groep van geneesmiddelen waartoe ook doxazosine behoort, namelijk de quinazolinen (zoals prazosine en terazosine). Indien u niet zeker bent of dit op u van toepassing is, raadpleeg dan uw apotheker of arts.
 • als u eerder last heeft gehad van een bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie);
 • als u ooit eens last hebt gehad van een verstopping in het maagdarmkanaal of van de slokdarm of indien u een vernauwing hebt of heeft gehad in het maagdarmkanaal;
 • als u voor prostaatvergroting wordt behandeld en tegelijkertijd een ernstige of chronische ontsteking aan de urinewegen of blaasstenen hebt;
 • als u borstvoeding geeft (zie ‘Zwangerschap en borstvoeding’);
 • als u verlaagde bloeddruk heeft.

Als u een overactieve blaas heeft, moeite heeft met plassen of verergerend nierfalen heeft, mag u Cardura XL niet alleen gebruiken.

Wees extra voorzichtig met Cardura XL

 • Vooral aan het begin van de behandeling kan duizeligheid optreden. Vermijdt in het begin van de behandeling situaties waarbij duizeligheid of zwakte tot ongelukken zou kunnen leiden. Te denken valt hierbij aan het besturen van een voertuig of het bedienen van machines. U kunt het optreden van duizeligheid vermijden door rustig (dus niet te snel) vanuit een liggende of zittende houding overeind te komen. Treedt toch duizeligheid op dan kunt u even gaan zitten tot u zich weer beter voelt.
 • Indien u aan een ernstige vorm van hartziekte lijdt, met pijn op de borst (angineuze pijnen), kan een te snelle of te grote daling van de bloeddruk deze klachten verergeren. Ook bij bepaalde acute hartproblemen dient de arts u extra te controleren, voordat hij Cardura XL kan voorschrijven.
 • Als u een leverziekte heeft.
 • Als u gelijktijdig geneesmiddelen zoals sildenafil, tadalafil en vardenafil (gebruikt bij erectiestoornissen) en geneesmiddelen zoals doxazosine (Cardura XL) gebruikt, kan dit leiden tot verschijnselen van lage bloeddruk.
 • Als u een staaroperatie ondergaat, informeer uw oogarts dan vóór de operatie dat u doxazosine gebruikt of heeft gebruikt. Dit is omdat doxazosine bij deze operatie complicaties kan veroorzaken, die kunnen worden beheerst als uw specialist daar van te voren op is voorbereid.

Bespreek dit met uw arts en zorg er voor dat hij goed op de hoogte is van uw gezondheidstoestand en van de medicijnen die u gebruikt. Dit is extra van belang, als u een nieuwe arts raadpleegt; ga er niet van uit, dat hij wel op de hoogte zal zijn.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gelijktijdig gebruik van verschillende geneesmiddelen kan de werking beïnvloeden. Bespreek altijd met uw arts welke andere geneesmiddelen u gebruikt.

Let op: deze opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

 • Als u reeds met andere bloeddrukverlagende middelen wordt behandeld, kan de toevoeging van Cardura XL een extra sterke bloeddrukdaling veroorzaken.
 • Als u gelijktijdig geneesmiddelen zoals sildenafil, tadalafil en vardenafil (gebruikt bij erectiestoornissen) en geneesmiddelen zoals doxazosine (Cardura XL). Sommige patiënten die worden behandeld met alfablokkers voor een hoge bloeddruk of prostaatvergroting kunnen last krijgen van duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd ervaren. Dit kan worden veroorzaakt door een lage bloeddruk tijdens het zitten of bij het te snel opstaan. Bepaalde patiënten ervaren deze symptomen bij een gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen tegen impotentie en alfablokkers. Om de kans op het optreden van deze symptomen

zoveel mogelijk te beperken, moet u op een regelmatige dagelijkse dosering van uw alfablokker zijn ingesteld voordat u start met het gebruik van geneesmiddelen tegen impotentie.

Inname van Cardura XL met voedsel en drank

Cardura XL kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Als u Cardura XL inneemt voor verhoogde bloeddruk:

Toepassing van Cardura XL tijdens de zwangerschap wordt niet aanbevolen. Cardura XL mag alleen tijdens de zwangerschap worden ingenomen als uw arts beslist dat de voordelen opwegen tegen de mogelijke risico’s.

De veiligheid van Cardura XL tijdens het geven van borstvoeding is niet vastgesteld en daarom mag u geen Cardura XL gebruiken wanneer u borstvoeding geeft.

Als Cardura XL wordt ingenomen voor goedaardige prostaatvergroting:

In dit geval is deze rubriek niet van toepassing.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Duizeligheid is een bijwerking van Cardura XL. Als u daar last van hebt, kan dit van invloed zijn op uw vermogen om een (motor)voertuig te besturen of machines te bedienen. Vooral in het begin van de behandeling moet u hiermee rekening houden.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Cardura XL nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De tabletten dienen geheel en zonder kauwen te worden doorgeslikt, met behulp van voldoende water. Eventueel kunnen de tabletten tijdens de maaltijd worden ingenomen. De tabletten mogen niet worden gedeeld of fijngemaakt.

Maakt u zich geen zorgen, als u een tabletvormige huls in uw ontlasting aantreft. Uw geneesmiddel bevindt zich in een niet te absorberen omhulsel dat speciaal is ontwikkeld om het geneesmiddel langzaam af te geven ("gereguleerde afgifte"), waarna het wordt opgenomen in het lichaam. De lege huls wordt daarna uit het lichaam verwijderd.

Dosering/kuurduur

De dosis (dat is de hoeveelheid) Cardura XL, die u nodig hebt, wordt door uw arts vastgesteld. In de meeste gevallen bedraagt de dosis éénmaal 4 mg per dag. In sommige gevallen kan deze dosis worden verhoogd tot een maximum van éénmaal 8 mg per dag. In geval u bemerkt dat Cardura XL te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In principe wordt Cardura XL voor onbepaalde tijd voorgeschreven. Mocht u de behandeling willen stoppen, neem dan eerst contact met uw huisarts op.

Cardura XL tabletten behoeven altijd slechts eenmaal per dag te worden ingenomen. Het beste kunt u hiervoor een vast tijdstip van de dag kiezen en het innemen van de tabletten koppelen aan iets, dat u nooit

overslaat; bijvoorbeeld: tanden poetsen of de avondmaaltijd. Het is belangrijk dat u dit zo regelt dat u de tabletten nooit vergeet omdat anders de werking niet goed tot stand komt.

De dagaanduiding op de achterzijde van de strips kan u helpen te herinneren of u de tablet al hebt ingenomen. Uitleg dagaanduiding op de strips:

Engels   Spaans   Nederlands
MON = Lu = maandag
TUE = Ma = dinsdag
WED = Mi = woensdag
THU = Ju = donderdag
FRI = Vi = vrijdag
SAT = Sa = zaterdag
SUN = Do = zondag

Wat u moet doen als u meer van Cardura XL heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u te veel Cardura XL heeft ingenomen, neem dan altijd contact op met uw arts of apotheker. Zo mogelijk kan de betrokkene ook naar de eerste hulp afdeling van een ziekenhuis worden vervoerd. Wat u zelf kunt doen bij ernstige duizeligheid of flauwvallen, is de betrokkene plat neerleggen met de benen omhoog (gebruik hiervoor bv. een paar kussens). De verschijnselen bij overdosering kunnen zijn ernstige verlaagde bloeddruk, hoofdpijn, slaperigheid, misselijkheid, buikpijn, hartkloppingen en duizeligheid.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Cardura XL in te nemen

Wanneer u een tablet vergeten bent, sla deze dan over en neem de volgende tablet op het gebruikelijke innametijdstip. Neem nooit een dubbele dosis van Cardura XL in om zo de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Cardura XL

Wanneer u de behandeling stopt, zal uw bloeddruk weer stijgen. Stop nooit met de behandeling zonder dit te overleggen met uw arts.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Cardura XL bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Het maakt hierbij niet uit of u behandeld wordt voor te hoge bloeddruk of prostaatklachten.

Bijwerkingen komen voor in de volgende frequenties: vaak (meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 personen); soms (meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 personen); zelden (meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 personen); zeer zelden (minder dan 1 op de 10.000 personen) of met onbekende frequentie.

Orgaansysteem Frequentie Bijwerkingen
Hartaandoeningen Vaak Hartkloppingen, versnelde hartslag (tachycardie)
  Soms Beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina
    pectoris), hartinfarct (myocardinfarct)
  Zeer zelden Vertraagde hartslag (bradycardie), stoornis in het
    hartritme (aritmie)
Bloed- en Zeer zelden Bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes)
lymfestelselaandoeningen   gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor
    infecties (leukopenie), bloedafwijking (tekort aan
    bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken
    en bloedingsneiging (trombocytopenie)
Zenuwstelselaandoeningen Vaak Duizeligheid, hoofdpijn, slaperigheid
  Soms Verminderde gevoeligheid, flauwvallen, trillen,
    beroerte/herseninfarct, ook wel “attack” of
    hersenbloeding genoemd (cerebrovasculair accident
    (CVA))
  Zeer zelden Houdingsafhankelijke duizeligheid, waarnemen van
    kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar
    aanleiding voor is (paresthesie)
Oogaandoeningen Zeer zelden Wazig zien
  Onbekend Floppy-iris-syndroom tijdens een operatie (een
    complicatie die kan ontstaan bij een staaroperatie)
Evenwichtsorgaan- en Vaak Duizeligheid
ooraandoeningen    
  Soms Oorsuizen (tinnitus)
Ademhalingsstelsel-, borstkas- Vaak Ontsteking van de luchtwegen gekenmerkt door
en mediastinumaandoeningen   hoesten en het opgeven van slijm (bronchitis),
    hoesten, kortademigheid, ontsteking van het
    neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus,
    niezen en afscheiding (rhinitis)
  Soms Bloedneus
  Zeer zelden Benauwdheid door kramp van de spieren van de
    luchtwegen (bronchospasme)
Maagdarmstelselaandoeningen Vaak Pijn in de onderbuik, gestoorde spijsvertering met
    als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn
    in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en
    zuurbranden (dyspepsie), droge mond, misselijkheid
  Soms Verstopping, diarree, winderigheid, braken,
    ontsteking van de maag en de dunne darm (gastritis)
  Onbekend Smaakstoornis
Nier- en Vaak Blaasontsteking, niet kunnen ophouden van urine
urinewegaandoeningen   (incontinentie)
  Soms Moeilijk of pijnlijk urineren (dysurie),
    aanwezigheid van bloed in de urine, vaak moeten
    plassen
  Zeer zelden Moeilijkheden met het plassen, nachtelijk plassen,
    vermeerderde uitscheiding van urine, toename in de
    urinevorming
Huid- en Vaak Jeuk (pruritus)
onderhuidaandoeningen    
  Soms Huiduitslag
  Zeer zelden Kaalheid, bloeduitstorting, huiduitslag met hevige
    jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria)
Skeletspierstelsel- en Vaak Rugpijn, spierpijn (myalgie)
bindweefselaandoeningen    
  Soms Gewrichtspijn (arthralgie)
  Zeer zelden Spierkrampen, spierzwakte
Voedings- en Soms Gebrek aan eetlust (anorexie), jicht, verhoogde
stofwisselingsstoornissen   eetlust
Infecties en parasitaire Vaak Luchtweginfectie, urineweginfectie
aandoeningen    
Bloedvataandoeningen Vaak Verlaagde bloeddruk (hypotensie), bloeddrukdaling
    door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of
    liggende houding soms gepaard gaande met
    duizeligheid (orthostatische hypotensie)
  Zeer zelden Blozen
Algemene aandoeningen en Vaak Zwakte, pijn op de borst, griepachtige
toedieningsplaatsstoornissen   verschijnselen, vochtophoping in de ledematen
  Soms Pijn
  Zeer zelden Vermoeidheid, gevoel van onwel zijn (malaise),
    vochtophoping in het gezicht
Immuunsysteemaandoeningen Soms Allergische geneesmiddelreactie
Lever- en galaandoeningen Soms Abnormale leverwaarden
  Zeer zelden Galstuwing leverontsteking (hepatitis) gepaard
    gaande met geelzucht (gele verkleuring van de huid
    of ogen), geelzucht
Voortplantingsstelsel- en Soms Impotentie
borstaandoeningen    
  Zeer zelden Borstvorming bij mannen, aanhoudende pijnlijke
    erectie
  Onbekend Stoornis in de zaadlozing waarbij de zaadcellen in
    de blaas terechtkomen
Psychische stoornissen Soms Angst, (ernstige) neerslachtigheid (depressie),
    slapeloosheid
  Zeer zelden Opwinding, zenuwachtigheid
Onderzoeken Soms Gewichtstoename

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

 • Cardura XL buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
 • Cardura XL tabletten bewaren beneden 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Cardura XL niet meer na de datum op het etiket op de verpakking achter “houdbaar t/m:”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Cardura XL

 • Het werkzame bestanddeel is doxazosinemesilaat overeenkomend met resp. 4 mg en 8 mg doxazosine.
 • De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn polyethyleenoxide, natriumchloride, hydroxypropylmethylcellulose, rood ijzeroxide (E172), magnesiumstearaat, celluloseacetaat, macrogol, titaniumdioxide (E171). Bedrukking: schellakglazuur, propyleenglycol (E1520) en zwart ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Cardura XL er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Cardura XL 4, tabletten met gereguleerde afgifte à 4 mg doxazosine: ronde, aan twee zijden bolle, witte tabletten, met aan één zijde een minuscule opening en aan één zijde bedrukking CXL-4.

Cardura XL 8, tabletten met gereguleerde afgifte à 8 mg doxazosine: ronde, aan twee zijden bolle, witte tabletten, met aan één zijde een minuscule opening en aan één zijde bedrukking CXL-8.

Cardura XL wordt geleverd in verpakkingen van 28 tabletten in doordrukstrips van 7 of 14 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder/ompakker:

Euro Registratie Collectief b.v. Van der Giessenweg 5

2921 LP Krimpen a/d IJssel

Fabrikant:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Heinrich-Mack-Strasse 35

89257 Illertissen Duitsland

of

Farmasierra Manufacturing, S.L. Ctra. N-I Km. 26,200

28700-San Sebastián de los Reyes (Madrid) Spanje

In het register ingeschreven onder  
RVG 109474//22688 Cardura XL 4, tabletten met gereguleerde afgifte 4 mg (Spanje)
RVG 105341//22689 Cardura XL 8, tabletten met gereguleerde afgifte 8 mg (Groot-Brittannië)
RVG 109476//22689 Cardura XL 8, tabletten met gereguleerde afgifte 8 mg (Spanje)
Dit geneesmiddel wordt op de markt gebracht onder de volgende namen:  
Groot-Brittannië: Cardura XL  
Nederland: Cardura XL  
Spanje: CarduranNEO  

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2011.

Euro Registratie Collectief b.v., 170310-040411

Advertentie

Stof(fen) Doxazosin
Toelating Nederland
Producent Euro Registratie Collectief
Verdovend Nee
ATC-Code C02CA04
Farmacologische groep Antiadrenerge middelen, perifeer werkend

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.