Doxazosine 2 mg, tabletten

Illustratie van Doxazosine 2 mg, tabletten
Stof(fen) Doxazosin
Toelating Nederland
Producent Synthon
Verdovend Nee
ATC-Code C02CA04
Farmacologische groep Antiadrenerge middelen, perifeer werkend

Vergunninghouder

Synthon

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Doxazosine behoort to t de groep van de zogenaam de vasodilatoren. Deze
middelen zorgen ervoor dat de bloedvaten worden verwijd waardoor de
bloeddruk daalt. Doxazosine kan ook de spanning verm inderen van het
spierweefsel van de prostaat en de urinewegen.        

Doxazosine wordt gebruikt bij:

 • de behandeling van hoge bloeddruk.
 • de behandeling van goedaardige prostaatvergroting.
issue date: 25-03-2011 version: M131-03.DZS.tab2.001.05.NL.898.05 approved: MF
 • als uw bloeddruk te laag is (alleen van toepassing wanneer u doxazosine gebruikt bij goedaardige prostaatvergroting).
 • als u last heeft, of weleens last heeft gehad, van orthostatische hypotensie. Orthostatische hypotensie is een bloeddrukdaling bij het opstaan, die duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd of flauwvallen veroorzaakt.
 • als u naast een goedaardige prostaatvergroting een verstopping of blokkadevan de bovenste urinewegen, een terugkerende (chronische) urinewegontsteking of blaasstenen heeft.
 • als u last heeft van een voortdurende uitscheiding van urine (overflow incontinentie), geen urine produceert (anurie) of last heeft van een erger wordende aandoening van de nieren. In deze gevallen m ag u doxazosine niet als monotherapie gebruiken.
 • als u borstvoeding geeft (alleen van toepassing wanneer u doxazosine gebruikt bij verhoogde bloeddruk)

Wees extra voorzichtig met Doxazosine 2 mg

 • als u begint met het gebruik van doxazosine. Vooral als u tot de groep van oudere patiënten hoort, als u een nier- of leverziekte heeft, als u een streng zoutarm dieet volgt of plasm iddelen (diuretica) gebruikt. Ukunt in dat geval in het begin van de behandeling gevoeliger zijn voor de werking van doxazosine. Deze gevoeligheid kan zichuiten door het vaker optreden van duizeligheid of zwakte (bijwerkingen die kunnen ontstaan bij gebruik van doxazosine). In het begin van de behandeling moet u dan ook situaties vermijden waarbij le tsel kan aontstadoor duizeligheid of zwakte, bijvoorbeeld het besturen van een auto of het bedienen van een machine. Als u zich zwak of duizelig voelt, moet u gaan zitten of liggen totdat u zich beter voelt. Neem contact op m etuw arts indien uw duizeligheid of zwakte ernstig wordt.
 • als u acute hartproblemen heeft. Indien u aan een acute hartziekte lijdt kan een te snelle of te grote daling van de bloeddruk deze klachten verergeren. Overleg dit voor gebruik met uw arts.
 • als u naast doxazosine een geneesmiddel gebruikt dat mogelijk invloed heeft
op de stofwisseling in de lever (bijvoorbeeld de m aagzuurremmer
cimetidine). Vertel uw arts welke geneeesmiddelen u gebruikt.
issue date: 25-03-2011 version: M131-03.DZS.tab2.001.05.NL.898.05 approved: MF

Common Technical Document Doxazosin 2 mg

tablets

  Module 1 - Section 3.1 SPC, Labelling  
  and Package Leaflet   page 3/11
• als u lijd t aansuikerziekte en teg elijkertijd last heeft van eendegeneratie
van de zenuwen (diabetische autonom e neuropathie). Overleg dit voor

gebruik met uw arts.

 • als u een verminderde leverfunctie heeft. Het gebruik van doxazosine wordt in dat geval niet aanbevolen.
 • als u een oogoperatie ondergaat vanwege cataract (vertroebeling van de lens). Stel uw oogspecialist voor de operatie op de hoogte dat u doxazosine gebruikt of in het verleden heeft gebruikt. Dit is omdat doxazosine complicaties tijdens de operatie kan veroorzaken die behandeld kunnen worden als uw specialist van te voren op de hoogte is gebracht.
 • Als u naast doxazosine een geneesmiddel gebruikt tegen erectiestoornissen (bijvoorbeeld sildenafil, tadalafil en vardenafil).

Omdat de veiligheid en efficiëntie van doxazosine bij kinderen niet is vastgesteld, wordt het gebruik van doxazosine bij kinderen niet aanbevolen.

Inname in combinatie met andere geneesmiddelen

Doxazosine en andere geneesm iddelenkunnen elkaars werking en bijwerkingen beïnvloeden.

Doxazosine     kan het bloeddrukverlagende effect van   andere  
bloeddrukverlagende middelen beïnvloeden.              
Het bloeddrukverlagende effect van doxazosine kan sterker zijn in combinatie  
met vaatverwijdende middelen en m iddelen nitraten( ) toegepast bij ee n  
beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris).            
Het bloeddrukverlagende effect kan verminderd worden door gelijktijdig gebruik  
van bepaalde pijnstillers bij reuma (niet-steroïde antireumatica).        
Middelen met een stim ulerende ingwerk op een bepaald deel van het  
zenuwstelsel (sympaticomimetica) kunne de bloeddrukverlagende werking  
verminderen. Voorbeelden van deze m iddelen zijn de lichaam eigen stoffen  
dopamine, efedrine en epinefrine, de bloeddrukverlager metaraminol en  
oogdruppels die de pupil verwijden (fenylefrine).              
Sommige patiënten die alfablokkers nemen voor een verhoogde bloeddruk of
prostaatvergroting hebben last van duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd, wat  
veroorzaakt kan worden door een lage bloeddruk na snel opstaan of rechtop gaan  
zitten. Bepaalde patiënten ervaarden deze sym ptomen na het nem en van
geneesmiddelen voor erectiestoornissen samen met alfablokkers.        
Om de kans op deze symptomen te verminderen, dient de dagelijkse dosering van  
uw alfablokker stabiel te zijn voordat u begint met geneesmiddelen voor  
erectiestoornissen.                          
issue date: 25-03-2011 version: M131-03.DZS.tab2.001.05.NL.898.05 approved: MF

Common Technical Document Doxazosin 2 mg

tablets

Module 1 - Section 3.1 SPC, Labelling  
and Package Leaflet page 4/11

Vertel uw arts of apotheker wanneer u bovengenoem de of andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Inname van Doxazosine 2 mg met voedsel en drank

Voedsel en drank hebben geen invloed op de werking van doxazosine.

Zwangerschap en borstvoeding

Deze rubriek is n iet van toep assing wanneer u dox azosine neemt voor goedaardige prostaatvergroting.

Er zijn onv oldoende gegevens om de veiligh eid van doxazosine te kunnen beoordelen tijdens de zwangerschap.

Doxazosine mag alleen gebruikt worden tijdens de zwangerschap als uw arts vindt dat de voordelen van behandeling met doxazosine opwegen tegen de

mogelijke nadelen.

Wanneer u zwanger wilt worden of verm oedt dat u zwanger bent, moet u direct contact opnemen met uw arts.

De veiligheid van doxazosine tijdens de borstvoeding is niet vastges teld. Uit dierstudies is bekend dat doxazosine in de moederm elk terechtkomt. U mag doxazosine niet gebruiken wanneer u borstvoeding geeft. Indien noodzakelijk, dient u tijdelijk te stopp en met het gebruik van doxazosine. Raadpleeg hierover uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines  
Als u last heeft van de bijwerkingen duizeligheid en zwakte, bestuur dan geen
auto en gebruik geen machines. Indien u geen last heef t van de genoem de
bijwerkingen, mag u wel autorijden en/of machines bedienen. De rijvaardigheid
en de bekwaam heid om m achines te bedienen kan vooral in het begin van de
behandeling met doxazosine ongunstig worden beïnvloed.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Doxazosine 2 mg
Doxazosine 2 m g tabletten bevatten de melksuiker lactose monohydraat. Als
uw arts u heeft m eegedeeld dat u bepaal de suikers niet v erdraagt, neem dan
contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij in name van Doxazosine 2 m nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

issue date: 25-03-2011 version: M131-03.DZS.tab2.001.05.NL.898.05 approved: MF

Common Technical Document Doxazosin 2 mg

tablets

Module 1 - Section 3.1 SPC, Labelling  
and Package Leaflet page 5/11

Doxazosine dient u één keer per dag met water in te nem en. Het beste kunt u hiervoor een vast tijdstip van de dag kiezen.

Vanwege de m ogelijke bijwerkingen in h et begin v an de beha ndeling (duizeligheid en zwakte) wordt aangeraden de eerste dosis in te nemen voor het

naar bed gaan.

In het algemeen gelden de volgende doseringen:

Hoge bloeddruk

De aanbevolen begindosering bedraagt 1 m géén keer per dag. Deze dosis wordt doorgaans door de arts met tussenpozen van 1 à 2 weken verhoogd tot de voor u gewenste bloeddrukdaling bereikt is. De gebruikelijke dosering ligt tussen 1 en 8 mg per dag. De maximale dosis bedraagt 16 mg per dag.

Goedaardige prostaatvergroting

De aanbevolen begindosering bedraagt 1 m géén keer per dag. Deze dosis wordt doorgaans door de arts met tussenpozen van 1 à 2 weken verhoogd. De gebruikelijke dosering ligt tussen 2 en 4 mg per dag. De maximale dosis bedraagt 8 mg per dag.

Gebruik bij kinderen

Doxazosine wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Behandelingsduur

Uw arts kan u nadere infor matie verschaffen. Uw arts is degene die op basis van uw bloeddruk kan beslissen of u de medicatie kunt verminderen. Het is dus niet verstandig om de behandeling m et doxazosine te staken zonder advies van uw arts.

Wat u moet doen als u meer Doxazosine 2 mg heeft ingenomen dan u zou

mogen

Indien u meer heeft ingenomen dan voorgeschreven, neem dan direct contact op met uw arts. U dient onmiddellijk te gaan liggen met het hoofd naar beneden. Neem deze bijsluiter en eventueel overgebleven tabletten mee om aan de arts te laten zien.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Doxazosine 2 mg in te nemen

Wanneer u vergeten bent om een dosis in te nemen, neem deze dan niet alsnog in. Sla deze dan over en neem de volgende tablet op het gebruikelijke innametijdstip. Neem nooit een du bbele dosi om een overgeslagen dosis in te halen.

Als u stopt met inname van Doxazosine 2 mg

issue date: 25-03-2011 version: M131-03.DZS.tab2.001.05.NL.898.05 approved: MF

Common Technical Document Doxazosin 2 mg

tablets

Module 1 - Section 3.1 SPC, Labelling  
and Package Leaflet page 6/11

Het is niet verstandig om de behandeling met doxazosine te staken zonder advies van uw arts. Als uw arts besluit om de behandeling met doxazosine niet voort te zetten, dient de dosis geleidelijk afgebouwd te worden. Als u ineens stopt m et het innemen van doxazosine, kan hierdoor hoge bloeddruk ontstaan.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesm iddelen kan D oxazosine 2 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. Wanneer één van onderstaande bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die hier niet is verm eld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

De onderstaande bijwerken komen zeer vaak voor (meer dan 1 op 10 gebruikers):

Zenuwstelsel: duizeligheid, hoofdpijn

De onderstaande bijwerkingen komen vaak voor (1 tot 10 per 100 gebruikers)):

Algemeen: vermoeidheid, zwakte, pijn op de borst, griep-achtige verschijnselen, onwel voelen (malaise), ophoping van vocht in de weefsels

Ontstekingen: ontsteking van de ademhalingswegen, urinewegontsteking

Hartaandoeningen: versnelde hartslag (tachycardia), hartkloppingen

Bloedvataandoeningen: daling in de bloeddruk bij snel opstaan van uit een zittende of liggende positie, mogelijk gepaard gaand met duizeligheid (posturale hypotensie)

Centraal zenuwstelsel: duizeligheid bij snel opstaan vanuit een zittende of liggende positie, slaperigheid, jeukend of tintelend gevoel zonder duidelijke oorzaak (paresthesie)

Maagdarmstelsel: pijn in de onderbuik, misselijkheid, zuurbranden (dyspepsie), droge mond, diarree

Stofwisseling: verlies van eetlust

Huid: jeuk

issue date: 25-03-2011 version: M131-03.DZS.tab2.001.05.NL.898.05 approved: MF
  Common Technical Document    
  Doxazosin 2 mg    
  tablets    
  Module 1 - Section 3.1 SPC, Labelling    
  and Package Leaflet   page 7/11
Ademhalingsaandoeningen: ademnood, verstopte neus, bronchitis, zwelling en
irritatie van de neus (rhinitis), hoesten    
Spieren: pijn in de rug, spierpijn    
Psychische stoornissen: lusteloosheid (apathie), angst, slaapproblemen,
nervositeit      

Nier- en urinewegaandoeningen: blaasontsteking, incontinentie

Oogaandoeningen: moeite met zien (accomodatiestoornissen).

Oren: gevoel van duizeligheid of rondtollen (vertigo)

De onderstaande bijwerkingen komen soms voor (1 tot 10 per 1.000 gebruikers):

Algemeen: vochtophopingen in het gezicht (gezichtsoedeem), koorts, rillen, bleekheid, pijn

Immuunsysteem: allergische (overgevoelige) geneesmiddelenreactie

Hartaandoeningen: hartaanval, versnelde hartslag (tachycardie), hartinfarct, stoornissen in het hartritme (aritmie), doorbloedingsstoornissen van de armen en benen (perifere ischemie), beklemmend pijnlijk gevoel o p de borst (angina pectoris)

Bloedvataandoeningen: opgezet rood gezicht

Centraal zenuwstelsel: beven, stijve spieren, verm inderd waarnemen van aanraking, flauwvallen, herseninfarct.

Maagdarmstelsel: winderigheid, ontsteking van het maag-darmkanaal, braken, verstopping

Lever: abnormale leverfunctie testen

Huidaandoeningen: haaruitval (alopecia) , uitslag, roodheid van de huid, bloeduitstortingen in de huid (purpura)

Ademhalingsaandoeningen: bloedneus, benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasm en),keelontsteking, ontsteking van het strottenhoofd

issue date: 25-03-2011 version: M131-03.DZS.tab2.001.05.NL.898.05 approved: MF
Common Technical Document    
Doxazosin 2 mg      
  tablets      
Module 1 - Section 3.1 SPC, Labelling    
and Package Leaflet   page 8/11
Stofwisselingsaandoeningen: te weinig kalium inhet bloed, dit is in ernstige
vormen te herkennen aan spierkram pen of spierzwakte en vermoeidheid
(hypokaliëmie), dorst, gewrichtsontsteking (jicht), toegenomen eetlust  

Spieren: spierpijn, opgezette/pijnlijke gewrichten, zwakte van de spieren.

Psychische stoornissen: angstige dromen, geheugenverlies, emotionele labiliteit, depressie, onrust

Voortplantingsstelsel: impotentie

Nier- en urinewegaandoeningen: stoornissen bij het plassen, moeilijk of pijnlijk plassen (dysurie), vaak aandrang tot plassen, bloed in de urine, verhoogde urineproductie

Oogaandoeningen: abnormaal tranende ogen, problemen m et veel licht
(fotofobie).        

Ooraandoeningen: oorsuizen.

Onderzoeken: gewichtstoename

De onderstaande bijwerkingen komen zelden voor (1 tot 10 per 10.000 gebruikers):

Algemeen: onderkoeling (in ouderen)

Bloedvataandoeningen: stoornissen in oedvatenbl van de hersenen
(cerebrovasculaire stoornissen).      
Ademhalingsaandoeningen: benauwdheid door vochtophoping in het
strottenhoofd.        

Huidaandoeningen: zweten.

Leveraandoeningen: verhoogde leverenzymen

Stofwisselingsaandoeningen: te laag suikergehalte in het bloed gepaard gaande met hongergevoel, zweten, duizeligheid, hartkloppingen (hypoglycemie).

Oogaandoeningen: wazig zien, bindvliesontsteking van het oog (conjunctivitis).

De onderstaande bijwerkingen komen zeer zelden voor (minder dan 1 per 10.000 gebruikers:

issue date: 25-03-2011 version: M131-03.DZS.tab2.001.05.NL.898.05 approved: MF

Common Technical Document Doxazosin 2 mg

tablets

Module 1 - Section 3.1 SPC, Labelling  
and Package Leaflet page 9/11

Hart en vaten: vertraagde hartslag

Bloed: verlaagd gehalte aan witte bloedcellen dat gepaard kan gaan met een verhoogde vatbaarheid voor infecties; onverwachte bloedingen of blauwe plekken (verlaagd gehalte aan bloedplaatjes)

Ademhaling: toegenomen benauwdheid of piepen bij het ademhalen

Huid: blaasjesvorming

Lever: galstuwing, ontsteking van de lever (hepatitis), geelzucht,

Voortplanting: aanhoudende erectie zonder seksuele prikkeling (priapisme), borstgroei bij mannen (gynaecomastie)

Urineweg: verhoogde urineproductie, stoornissen bij het plassen, ’s nachts plassen

Oog: wazig zien

De onderstaande bijwerkingen komen met onbekende frequentie voor:

Maag-darm: veranderde smaak

Oog: een bepaalde conditie die kan optreden tijdens op eraties (intra-operatief floppy-iris syndroom)

Voortplanting: abnormale zaadlozing waarbij hetzaad het lichaam via de blaas verlaat (retrograde ejaculatie)

In het begin van de behandeling kan bloeddrukdaling ontstaan, door
bijvoorbeeld snel opstaan vanuit een zittend e of liggende houding, een situatie
die gepaard kan gaan m et duizeligheid(orthostatische hypotensie), en in
zeldzame gevallen zelf s plotselinge wusteloosheidbe die enkele seconden tot
meerdere uren kan duren (syncope), in het bijzonder bij hoge doseringen.    
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking
optreedt die niet in deze bijsluiter is v ermeld,raadpleeg dan uw arts of
apotheker.                    

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

 • Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.
 • Bewaar het geneesmiddel in de originele verpakking.
issue date: 25-03-2011 version: M131-03.DZS.tab2.001.05.NL.898.05 approved: MF

Common Technical Document Doxazosin 2 mg

tablets

Gebruik Doxazosine 2 mg niet m eer nade vervaldatum die staat verm eld op de verpakking achter ‘EXP’. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de laatste vier cijfers het jaartal. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u m et geneesmiddelen moet doen wanneer ze niet m eer nodig zijn . Deze m aatregelen zullen helpen bij d e bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Doxazosine 2 mg

 • Het werkzame bestanddeel is doxazosinemesilaat. Eén tablet bevat 2,43 m g doxazosinemesilaat overeenkomend met 2 mg doxazosine.
 • De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn microkristallijne cellulose,
natriumlaurilsulfaat, lactosemonohydraat, natriumzetmeelglycolaat,
colloïdale watervrije silica, magnesiumstearaat en sunset yellow FCF (E110).
(Zie rubriek 2, Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Doxazosine
2 mg)    

Hoe ziet Doxazosine 2 mg er uit en de inhoud van de verpakking

Doxazosine 2 mg tablet is een licht oranje tot roze tablet, met een breuk lijn aan beide kanten en de inscriptie “DZS 2” aan één kant.

Doxazosine 2 mg is verkrijgbaar in doosjes met 30 tabletten in doordrukstrips of in doosjes met 50 tabletten in ziekenhuisverpakking (EAV-verpakking). Doxazosine 2 mg is ook verkrijgbaar in tablettencontainers met 30, 100 of 500 tabletten, afgesloten met een kinderveilige sluiting.

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Registratiehouder en fabrikant

Registratiehouder:

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen Nederland

Fabrikanten:

issue date: 25-03-2011 version: M131-03.DZS.tab2.001.05.NL.898.05 approved: MF

Common Technical Document Doxazosin 2 mg

tablets

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Nederland Doxazosine 2 mg
Italië Doxazosina Pensa

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2011

issue date: 25-03-2011 version: M131-03.DZS.tab2.001.05.NL.898.05 approved: MF

Advertentie

Stof(fen) Doxazosin
Toelating Nederland
Producent Synthon
Verdovend Nee
ATC-Code C02CA04
Farmacologische groep Antiadrenerge middelen, perifeer werkend

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.