Irinotecan HCl-3-water hameln rds 20 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

ATC-Code
L01XX19
Medikamio Hero Image

hameln rds

Stof
Irinotecan
Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Andere antineoplastische middelen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

hameln rds

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Irinotecan behoort tot een groep geneesmiddelen die cytotoxica worden genoemd. Irinotecan wordt gebruikt voor de behandeling van gevorderde kanker van de karteldarm en de endeldarm bij volwassenen, hetzij in combinatie met andere geneesmiddelen of alleen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor irinotecanhydrochloridetrihydraat of voor één van de andere bestanddelen van Irinotecan (zie rubriek 6)
 • als u een chronische darmontsteking en/of een verstopping van de darm heeft
 • als u borstvoeding geeft
 • als u onvoldoende bloedcellen heeft (ernstige beenmerginsufficiëntie)
 • als u lijdt aan ernstig leverfalen en/of de bilirubineconcentratie in uw bloed meer dan driemaal de normale waarde is
 • als u in zeer slechte conditie verkeert (WHO performantiestatus > 2)
 • als u gelijktijdig een geneesmiddel tegen depressie gebruikt dat sint-janskruid bevat

Bijsluiter

Wees extra voorzichtig met Irinotecan

U zal behandeld worden door een arts of verpleegkundige die ervaring heeft met het gebruik van deze geneesmiddelen en met de behandeling van de bijwerkingen, die doorgaans tijdelijk van aard zijn.

Licht uw arts of apotheker in als één van de volgende situaties op u van toepassing is:

 • als u een andere darmaandoening heeft of in het verleden een verstopping van de darm heeft gehad.
 • als u nier- of leverproblemen heeft.
 • als u een genetische stoornis heeft die gekenmerkt wordt door een verminderde werking van het enzym UGT1A1 (uridinedifosfaatglucuronosyltransferase 1A1)

Licht uw arts of verpleegkundige zo snel mogelijk in als één of meerdere van de volgende bijwerkingen bij u optreedt, omdat deze bijwerkingen onmiddellijk behandeld moeten worden.

 • als u DIARREE heeft (zie ook rubriek 4) Irinotecan kan diarree veroorzaken. Er bestaan twee soorten diarree, te onderscheiden doordat ze elk op een ander ogenblik starten. "Vroegtijdige diarree" begint minder dan 24 uur na de infusie en "uitgestelde diarree" begint meer dan 24 uur na de infusie. - als de diarree minder dan 24 uur na de infusie begint (“vroegtijdige diarree”), moet u ONMIDDELLIJK contact opnemen met uw arts of verpleegkundige, zodat ze u de gepaste behandeling kunnen geven.

Deze “vroegtijdige diarree” kan gepaard gaan met andere symptomen zoals:

 • zweten
 • maagkrampen
 • tranende ogen
 • gezichtsstoornis
 • duizeligheid
 • lage bloeddruk
 • zich onwel voelen
 • overmatige speekselproductie

Gebruik geen enkel geneesmiddel tegen diarree dat uw arts u voor “uitgestelde diarree” gegeven heeft.

 • als de diarree meer dan 24 uur na de infusie begint (“uitgestelde diarree”), moet u ONMIDDELLIJK een geneesmiddel tegen diarree nemen, dat uw arts u gegeven heeft en zijn instructies STRIKT opvolgen. Raadpleeg bij twijfel uw arts.

Drink ONMIDDELLIJK grote hoeveelheden vloeistof zoals water, spuitwater, frisdrank, soep of orale rehydratieoplossingen (ook ORS genoemd).

Bijsluiter

U moet contact opnemen met uw arts

 • als u naast de diarree ook last heeft van misselijkheid en braken.
 • als u naast de diarree ook koorts heeft.
 • als u 48 uur na het begin van de behandeling tegen diarree nog steeds diarree heeft.

Gebruik geen andere geneesmiddelen tegen diarree dan deze die uw arts of verpleegkundige u gegeven heeft en drink geen andere vloeistoffen dan hierboven beschreven.

Een combinatie van diaree met andere symptomen, zoals maagkrampen, zweten, tranenvloed en speekselvloed, kan optreden en wordt acuut cholinergisch syndroom genoemd. Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts om de gepaste behandeling te krijgen.

 • als u KOORTS heeft (zie ook rubriek 4) Irinotecan kan het aantal van bepaalde witte bloedcellen die een belangrijke rol spelen bij het afweren van infecties, doen dalen. Dit wordt neutropenie genoemd. Uw arts zal regelmatige bloedonderzoeken laten uitvoeren om deze witte bloedcellen te volgen. Als u koorts heeft, kan dit op een infectie wijzen die verband houdt met deze neutropenie en is onmiddellijke behandeling vereist. Als u koorts heeft en zeker als u ook diarree heeft, moet u daarom onmiddellijk contact opnemen met uw arts of verpleegkundige, zodat ze u de nodige behandeling kunnen geven.
 • als u zich ZWAK EN ZIEK voelt
 • als u ADEMHALINGSMOEILIJKHEDEN heeft
 • als u ernstige BUIKPIJN heeft

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

De volgende geneesmiddelen kunnen het effect van Irinotecan wijzigen:

 • geneesmiddelen tegen epilepsie bv. carbamazepine, fenobarbital of fenytoïne
 • geneesmiddelen tegen schimmelinfecties bv. ketoconazol
 • antibiotica tegen infecties bv. rifampicine
 • geneesmiddelen tegen depressie bv. extract van sint-janskruid

Als u ernstige diarree en neutropenie krijgt tijdens behandeling met de combinatie bevacizumab en irinotecan, zal uw arts de dosis irinotecan aanpassen. Licht uw arts in als u een operatie moet ondergaan. Irinotecan kan het effect van de spierontspanner die u tijdens de operatie wordt toegediend, beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Irinotecan mag niet aan u worden toegediend als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Licht uw arts of apotheker in als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Bijsluiter

Tijdens en tot 3 maanden na de behandeling moeten vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd doeltreffende anticonceptiva gebruiken.

Tijdens behandeling met Irinotecan moet u de borstvoeding stopzetten.

Kinderen

Irinotecan mag niet aan kinderen worden toegediend.

Ouderen

Wanneer Irinotecan aan ouderen wordt toegediend, moet de dosis zorgvuldig bepaald worden en moeten de patiënten nauwkeuriger worden gecontroleerd.

Patiënten met een verminderde nierfunctie

Irinotecan is niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten met een verminderde nierfunctie.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

In sommige gevallen kan Irinotecan bijwerkingen veroorzaken die invloed hebben op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen. In de eerste 24 uur na toediening van Irinotecan kan u zich duizelig voelen of kunnen gezichtsstoornissen optreden. In dat geval mag u niet aan het verkeer deelnemen en geen machines bedienen. Vraag advies aan uw arts of apotheker.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Irinotecan

 • Als uw arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel toegediend krijgt. Irinotecan bevat sorbitol en dit is niet geschikt voor personen die geen fructose verdragen.
 • Dit geneesmiddel bevat 0,9 tot 1,8 mg natrium per 1 ml. Patiënten die een natriumarm dieet volgen, moeten hiermee rekening houden.

Hoe gebruikt u dit middel?

Irinotecan zal u door een arts of verpleegkundige worden toegediend. Irinotecan mag enkel aan volwassenen worden gegeven.

Irinotecan moet vóór gebruik verdund worden en zal toegediend worden via een infuus in een ader gedurende 30 tot 90 minuten.

Uw arts zal de dosis zorgvuldig aanpassen op basis van uw leeftijd, lichaamsoppervlakte, algemene medische toestand en andere kankerbehandelingen die u mogelijk gekregen heeft.

 • Als u eerder met het kankergeneesmiddel 5-fluorouracil bent behandeld, zal u normaal gezien om de drie weken met Irinotecan alleen behandeld worden, met een startdosis van 350 mg/m2 lichaamsoppervlakte.
 • Als u voordien geen kankerbehandeling heeft gekregen, zal u normaal gezien eenmaal om de twee weken een dosis van 180 mg/m2 lichaamsoppervlakte krijgen, gevolgd door infusies met folinezuur en 5-fluorouracil.

Bijsluiter

 • U kan Irinotecan ook toegediend krijgen in combinatie met kankergeneesmiddelen die bevacizumab, 5-flourouracil en folinezuur bevatten.
 • Als u Irinotecan krijgt toegediend in combinatie met een geneesmiddel dat cetuximab bevat, mag Irinotecan u niet vroeger dan 1 uur na het einde van de infusie met cetuximab worden gegeven.

Wat u moet doen als u meer van Irinotecan heeft gebruikt dan u zou mogen of wanneer u bent vergeten Irinotecan te gebruiken

Aangezien Irinotecan gewoonlijk door een arts of verpleegkundige wordt gegeven, is het onwaarschijnlijk dat u te veel krijgt toegediend of dat een dosis wordt overgeslagen.

Wanneer u te veel van Irinotecan heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Irinotecan bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Sommige van deze bijwerkingen vereisen speciale behandeling om het risico op complicaties te beperken.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

De frequentie van bijwerkingen wordt in de volgende categorieën ingedeeld: zeer vaak (meer dan 1 op 10 patiënten), vaak (minder dan 1 op 10 patiënten), soms (minder dan 1 op 100 patiënten), zelden (minder dan 1 op 1.000 patiënten) en zeer zelden (minder dan 1 op 10.000 patiënten), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Bloedaandoeningen

Zeer vaak: verminderd aantal van bepaalde witte bloedcellen (neutropenie) wat gepaard gaat met een grotere vatbaarheid voor infecties en koorts (zie ook rubriek 2), verminderd aantal rode bloedcellen (anemie),

in combinatietherapie: verminderd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) wat leidt tot blauwe plekken, bloedingsneiging en abnormale bloedingen

Vaak: in monotherapie: verminderd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) wat leidt tot blauwe plekken, bloedingsneiging en abnormale bloedingen

infecties die gepaard gaan met een sterk verminderd aantal van bepaalde witte bloedcellen

koorts die gepaard gaat met een sterk verminderd aantal van bepaalde witte bloedcellen (febriele neutropenie)

Immuunsysteemaandoeningen

Soms: lichte allergische reacties (bv. huiduitslag, jeuk)

Zelden: Infecties: Soms:

Bijsluiter

Zelden: levensbedreigende allergische reacties met zwelling van handen, voeten, enkels, gezicht, lippen, mond of keel wat kan leiden tot moeilijkheden bij het slikken of ademen (anafylactische/anafylactoïde reacties)

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als deze verschijnselen optreden.

Skeletspierstelselaandoeningen

Zelden: spiersamentrekkingen of spierkrampen en tintelingen (paresthesie)

Zenuwstelselaandoeningen

Zeer zelden: tijdelijke spraakstoornissen

Hartaandoeningen

Zelden: hoge bloeddruk (hypertensie) tijdens of na de infusie met Irinotecan

Longaandoeningen

Soms: longaandoening in de vorm van kortademigheid, droge hoest en knisperende geluiden bij inademing (interstitiële longziekte), vroege effecten zoals ademhalingsmoeilijkheden (dyspneu)

Maagdarmstelselaandoeningen

Zeer vaak: uitgestelde ernstige diarree

in monotherapie: ernstige misselijkheid en braken (zie ook rubriek 2) Vaak: in combinatietherapie: ernstige misselijkheid en braken,

constipatie, uitdroging gepaard gaande met diarree en/of braken

Soms: ontsteking van de dikke darm wat leidt tot buikpijn en/of diarree (een aandoening bekend als pseudomembraneuze colitis),

gedeeltelijke of volledige verstopping van de darm (intestinale obstructie, ileus), bloeding in het maagdarmstelsel

Er werden gevallen waargenomen van een verminderde nierfunctie (nierinsufficiëntie), daling van de bloeddruk (wat zich kan uiten in duizeligheid) en/of cardiovasculaire insufficiëntie ten gevolge van uitdroging gepaard gaande met diarree en/of braken.

lage concentratie van kalium en natrium in het bloed (hypokaliëmie en hyponatriëmie) ten gevolge van uitdroging en braken

ontsteking van de dikke darm wat leidt tot buikpijn (colitis inclusief typhlitis, ischemische en ulceratieve colitis)

darmperforatie buikpijn

verlies van eetlust (anorexia)

ontsteking van de slijmvliezen (mucositis) ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis)

Er werden gevallen waargenomen van een verminderde nierfunctie (nierinsufficiëntie), daling van de bloeddruk (hypotensie) of hartfalen bij patiënten met een ernstige infectie (sepsis).

Huidaandoeningen

Zeer vaak: haaruitval (gewoonlijk omkeerbaar) Soms: lichte huidreacties

Nieraandoeningen

Vaak: matige stijging van het creatininegehalte in het serum

Bijsluiter

Lever- en galaandoeningen

Zeer vaak: in combinatietherapie: tijdelijke toename van de serumspiegels van leverenzymen (SGPT, SGOT, alkalisch fosfatase) of bilirubine

Vaak: in monotherapie: tijdelijke toename van de serumspiegels van leverenzymen (transaminasen, alkalische fosfatase) of bilirubine

Zeer zelden: toename van de serumspiegels van de pancreasenzymen, amylase (enzym dat zetmeel afbreekt) en/of lipase (enzym dat vet afbreekt) genoemd

Algemene aandoeningen

Zeer vaak: in monotherapie: koorts en infecties

koorts zonder infectie en zonder gelijktijdige neutropenie Vaak: zwakte (asthenie)

ernstig tijdelijk acuut cholinergisch syndroom:

de belangrijkste symptomen zijn vroegtijdige diarree, buikpijn, rode, pijnlijke, jeukende of tranende ogen (conjunctivitis), lopende neus (rinitis), daling van de bloeddruk (hypotensie), verwijding van de bloedvaten (vasodilatatie), zweten, rillingen, zich ziek voelen, duizeligheid, gezichtsstoornissen, tranenvloed en speekselvloed tijdens of in de eerste 24 uur na de infusie met Irinotecan

in combinatietherapie: koorts en infecties Soms: lichte reacties op de plaats van infusie

Aangezien u Irinotecan toegediend kan krijgen in combinatie met een geneesmiddel dat cetuximab of bevacizumab bevat, kunnen sommige van de bijwerkingen die mogelijk bij u optreden, ook te wijten zijn aan deze combinatie. Lees daarom ook de bijsluiter van cetuximab of bevacizumab.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Niet in de vriezer bewaren.

Gebruik Irinotecan niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en het etiket na “EXP.”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Gebruik Irinotecan niet als u merkt dat de oplossing niet helder is en deeltjes bevat of als de injectieflacon beschadigd is.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Het werkzame bestanddeel is irinotecanhydrochloridetrihydraat.

Eén ml Irinotecan HCl-3-water hameln rds 20 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie bevat 20 mg irinotecanhydrochloridetrihydraat (overeenkomend met 17,33 mg irinotecan).

Bijsluiter

Elke 2 ml injectieflacon van Irinotecan HCl-3-water hameln rds 20 mg/ml bevat 40 mg irinotecanhydrochloridetrihydraat.

Elke 5 ml injectieflacon van Irinotecan HCl-3-water hameln rds 20 mg/ml bevat 100 mg irinotecanhydrochloridetrihydraat.

Elke 15ml injectieflacon van Irinotecan HCl-3-water hameln rds 20 mg/ml bevat 300 mg irinotecanhydrochloridetrihydraat.

De andere bestanddelen zijn sorbitol E420, melkzuur (E270), natriumhydroxide (E524) en water voor injectie.

Hoe ziet Irinotecan eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Irinotecan is een lichtgeel, helder concentraat voor oplossing voor infusie.

Irinotecan is verkrijgbaar in pakken van vijf of tien kartonnen dozen die één bruine glazen injectieflacon met 15 ml oplossing bevatten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: hameln rds gmbh

Langes Feld 13

D-31789 Hameln Duitsland

Fabrikant:

Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH Pfaffenrieder Str. 5

82515 Wolfratshausen Duitsland

hameln rds a.s.

900 01 Modra, Horna 36 Slowakije

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Nederland Irinotecan HCl-3-water hameln rds 20 mg/ml, concentraat voor oplossing voor
  infusie
Polen Irinotecan hameln rds

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen :

RVG 101778

Afleveringswijze : op medisch voorschrift.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in september 2009.

Bijsluiter

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

HANDLEIDING VOOR DE BEREIDING VAN:

Irinotecan HCl-3-water hameln rds 20 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Dit is een samenvatting van de informatie over de bereiding, bewaring en toediening van Irinotecan 20 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie.

Het is belangrijk dat u de volledige inhoud van deze handleiding leest voordat u dit geneesmiddel bereidt.

Zie de samenvatting van de productkenmerken voor de volledige voorschrijfinformatie en voor bijkomende informatie.

Irinotecan HCl-3-water hameln rds 20 mg/ml is verkrijgbaar als een concentraat voor oplossing voor infusie in bruine glazen injectieflacons met 15 ml steriele, heldere lichtgele oplossing.

Instructies voor de verdunning

Irinotecan HCl-3-water hameln rds 20 mg/ml oplossing moet in gecontroleerde en gevalideerde aseptische omstandigheden bereid worden.

Irinotecan HCl-3-water hameln rds 20 mg/ml is verenigbaar met 0,9% natriumchloride en 5% glucose en mag niet gemengd worden met andere geneesmiddelen.

Om de oplossing voor infusie te bereiden, moet u de vereiste hoeveelheid Irinotecan HCl-3- water hameln rds 20 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie aseptisch uit de injectieflacon opzuigen met een gekalibreerde injectiespuit en in een infuuszak of -fles van 250 ml injecteren, die 0,9% natriumchlorideoplossing of 5% glucoseoplossing bevat. De infusie moet daarna grondig gemengd worden door manueel te roteren.

Irinotecan HCl-3-water hameln rds 20 mg/ml is een heldere, lichtgele oplossing. Vóór toediening moet de oplossing geïnspecteerd worden op de aanwezigheid van deeltjes of verkleuring, voor zover de oplossing en de injectieflacon dit toelaten. Als een neerslag wordt waargenomen in de injectieflacons of na de reconstitutie, moet het product vernietigd worden volgens standaardprocedures voor cytotoxische middelen.

Veilige hantering

Irinotecan HCl-3-water hameln rds 20 mg/ml is een cytotoxisch product. Volg de lokale richtlijnen voor het veilige gebruik/verwijderen van cytotoxica.

Bijsluiter

Zoals andere antineoplastische middelen moet Irinotecan met voorzichtigheid bereid en verwerkt worden. Het dragen van een bril, masker en handschoenen is noodzakelijk. Als Irinotecan oplossing of oplossing voor infusie in contact komt met de huid, moet deze onmiddellijk en grondig met water en zeep gewassen worden. Als Irinotecan oplossing of oplossing voor infusie in contact komt met de slijmvliezen, moeten deze onmiddellijk met water gespoeld worden.

Alle ongebruikte producten en afvalstoffen dienen te worden vernietigd overeenkomstig de in het ziekenhuis geldende standaardprocedures voor cytotoxische middelen en overeenkomstig de lokale voorschriften.

Bewaring

Voor de ongeopende injectieflacons zijn er geen speciale bewaarcondities.

De chemische en fysische “in-use” stabiliteit van verdunde oplossing werd aangetoond bij 15°C

– 25°C gedurende 12 uur of bij 2°C – 8°C gedurende 48 uur, beschermd tegen licht.

Vanuit microbiologisch oogpunt moet het product onmiddellijk gebruikt worden. Als het product niet onmiddellijk wordt gebruikt, vallen de “in-use” bewaartijd en bewaarcondities vóór gebruik onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker en mogen normaal niet langer zijn dan 24 uur bij 2°C – 8°C, tenzij de verdunning in gecontroleerde en gevalideerde aseptische omstandigheden is gebeurd.

Dosering en wijze van toediening

Alleen voor volwassenen.

Irinotecan HCl-3-water hameln rds 20 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie moet worden verdund zoals hierboven beschreven en in een perifere of centrale ader als infusie toegediend.

Het mag niet worden toegediend als intraveneuze bolusinjectie of als intraveneuze infusie van minder dan 30 minuten of meer dan 90 minuten.

Aanbevolen dosering

In monotherapie (voor eerder behandelde patiënten)

De aanbevolen dosering van Irinotecan HCl-3-water hameln rds 20 mg/ml is 350 mg/m² als intraveneuze infusie toegediend in 30 tot 90 minuten, om de drie weken.

In combinatietherapie (voor nog niet eerder behandelde patiënten)

 • Irinotecan HCl-3-water hameln rds 20 mg/ml plus 5-fluorouracil en folinezuur

De veiligheid en de werkzaamheid van Irinotecan HCl-3-water hameln rds 20 mg/ml in combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en folinezuur (irinotecan/5-FU/FZ) zijn vastgesteld volgens een tweewekelijks doseringsschema. De aanbevolen dosering van Irinotecan HCl-3-water hameln rds 20 mg/ml is 180 mg/m² als intraveneuze infusie toegediend in 30 tot 90 minuten, gevolgd door een infusie met folinezuur en 5-fluorouracil.

 • Irinotecan HCl-3-water hameln rds 20 mg/ml plus cetuximab

Zie de samenvatting van de productkenmerken van cetuximab voor de dosering en de wijze van gelijktijdige toediening van cetuximab. Gewoonlijk wordt dezelfde dosis irinotecan gebruikt als in

Bijsluiter

de laatste cycli van het eerdere schema met irinotecan. Irinotecan HCl-3-water hameln rds 20 mg/ml mag niet vroeger dan 1 uur na het einde van de infusie met cetuximab worden toegediend.

 • Irinotecan HCl-3-water hameln rds 20 mg/ml plus bevacizumab

Zie de samenvatting van de productkenmerken van bevacizumab voor de dosering en de wijze van toediening van bevacizumab.

Zie de samenvatting van de productkenmerken voor dosisaanpassingen en aanbevelingen voor de dosering bij speciale patiëntengroepen.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.