Campto 20 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

ATC-Code
L01XX19
Campto 20 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Pfizer

Stof(fen)
Irinotecan
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Andere antineoplastische middelen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Pfizer

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • Irinotecanhydrochloridetrihydraat, het werkzame bestanddeel van Campto, is een stof uit de groep van de cytostatica. Dit zijn geneesmiddelen die de celdeling remmen.
 • Campto kan worden gebruikt voor de behandeling van patiënten met kanker in de dikke darm of de endeldarm in een gevorderd stadium: o in combinatie met twee andere geneesmiddelen (5-fluorouracil en folinezuur) bij patiënten die nog niet eerder zijn behandeld voor de ziekte in dit stadium. o als geneesmiddel bij patiënten bij wie een gangbaar behandelingsschema waarin een ander geneesmiddel (5-fluorouracil) was opgenomen, faalde.

De combinatie van Campto met het geneesmiddel cetuximab kan worden gebruikt voor de behandeling van patiënten met een bepaalde vorm van kanker van de dikke darm en/of de endeldarm (EGFR-colorectaal kanker) wanneer andere behandelingen, waar het gebruik van irinotecan deel van uitmaakte, faalden.

De combinatie van Campto met 5-fluorouracil, folinezuur en het geneesmiddel bevacizumab en/of capecitabine kan worden gebruikt bij patiënten die nog niet eerder behandeld zijn voor een gevorderde vorm van kanker van de dikke darm of de endeldarm.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U heeft een chronische darmontsteking en/of verstopping van de darm
 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U bent zwanger of geeft borstvoeding
 • U heeft een slechte leverfunctie; uw arts zal dit controleren
 • U heeft een zeer slecht functionerend beenmerg
 • U verkeert in een zeer slechte conditie

CAMP_039_NL_PIL_(23Oct2012) pagina 1 van 7

 • U gebruikt gelijktijdig middelen die St. Jans Kruid bevatten.

Raadpleeg de bijsluiter van cetuximab of van bevacizumab of van capecitabine als u ook wilt weten wanneer u die geneesmiddelen niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • wanneer u last heeft van diarree; Indien diarree meer dan 24 uur na de toediening van Campto optreedt (late diarree) kan dat zeer ernstige gevolgen hebben, in het bijzonder wanneer u een tekort heeft aan bepaalde witte bloedcellen. (Zie ook verder in deze rubriek). Late diarree trad gemiddeld 5 dagen na behandeling op als alleen Campto was toegediend. Raadpleeg zo snel mogelijk een arts zodat direct met de juiste behandeling kan worden gestart. Als diarree later dan één dag na de toediening van Campto optreedt, dient u zodra u de eerste vloeibare ontlasting heeft meteen het volgende te doen:

1. Onmiddellijk beginnen met de behandeling van de diarree zoals is voorgeschreven

door de arts die u behandelt met Campto. Het geneesmiddel voor de behandeling van diarree dat momenteel wordt aanbevolen is loperamide (4 mg als startdosis en daarna 2 mg elke 2 uur). Deze behandeling dient voortgezet te worden gedurende 12 uur na de laatste vloeibare ontlasting, en mag niet gewijzigd worden. Loperamide mag nooit langer dan 48 uur achtereen in deze dosering aan u worden toegediend of korter dan 12 uur.

U mag in geen enkel geval dit voorschrift veranderen: het effect van deze behandeling hangt af van de snelheid waarmee u met de behandeling begint, van de dosering en van inname op de juiste tijdstippen.

 1. Drink overvloedig dranken die zouten bevatten (sodawater, koolzuurhoudende dranken of bouillon).
 2. Breng snel de arts die u behandelt met Campto op de hoogte en indien deze niet aanwezig is de afdeling waar Campto is toegediend. Als binnen 48 uur na het begin van de behandeling de diarree niet ophoudt of als de diarree gepaard gaat met koorts, misselijkheid of braken dient u onmiddellijk de arts die u Campto heeft voorgeschreven te informeren zodat hij indien nodig de behandeling kan aanpassen. Gebruik geen geneesmiddelen tegen diarree als u geen diarree heeft.
wanneer u een tekort heeft aan een bepaald soort witte bloedlichaampjes (neutropenie); Indien er een tekort aan deze witte bloedlichaampjes (neutropenie) ontstaat, kan dat ernstige gevolgen hebben. Neutropenie is een vermindering van witte bloedlichaampjes die een belangrijke rol spelen bij de bestrijding van infecties. Deze neutropenie treedt tamelijk vaak op na toediening van Campto. Als u ernstige diarree heeft, bestaat er een verhoogde kans op het optreden van infecties en neutropenie (Zie ook hierboven). Het is daarom nodig dat het aantal cellen in uw bloed tijdens de behandeling met Campto regelmatig wordt gecontroleerd. De resultaten van deze controles dienen bekend te zijn bij de arts die Campto voorschrijft. Indien naast neutropenie koorts optreedt (temperatuur > 38°C) kan dat betekenen dat er een ernstige infectie is ontstaan. In dat geval dient u met spoed in het ziekenhuis te worden behandeld. wanneer u een verminderde leverfunctie heeft;
 1. Uw arts zal dit controleren.
wanneer u last heeft van misselijkheid en braken;
 1. Het innemen van een middel tegen braken voorafgaande aan elke behandeling met Campto wordt aanbevolen. Misselijkheid en braken zijn vaak gemeld. Als u zowel last heeft van braken of misselijkheid als van uitgestelde (late) diarree dient u zo snel mogelijk voor behandeling contact op te nemen met de arts of de afdeling waar u wordt behandeld.
wanneer u last heeft van snel optredende diarree in combinatie met diverse andere verschijnselen zoals overmatig transpireren, buikkrampen, vernauwing van de pupil en speekselvloed;

CAMP_039_NL_PIL_(23Oct2012) pagina 2 van 7

Dit geheel van verschijnselen wordt aangeduid met de medische term “acuut cholinergisch syndroom” en kan zich tijdens of kort na de behandeling met Campto voordoen. Deze symptomen kunnen snel onder controle worden gebracht door een gepaste behandeling. Mochten één of meerdere van bovengenoemde verschijnselen zich voordoen nadat u het ziekenhuis heeft verlaten dan moet u direct teruggaan naar de arts die u met Campto heeft behandeld of indien hij niet aanwezig is naar de afdeling waar u Campto toegediend heeft gekregen, zodat men u kan vertellen hoe te handelen en zonodig een behandeling kan instellen.

 • wanneer u lijdt aan bepaalde longaandoeningen; Uw arts zal uw longfunctie voor en tijdens de behandeling met Campto controleren.
 • wanneer u last heeft van een ontsteking op de plaats van injectie; Spoel en koel de plaats van injectie met ijs, als dit het gevolg is van een doorgeprikte ader (extravasatie).
 • wanneer uw lichaamsfuncties, met name die van de lever, vanwege uw leeftijd achteruit gaan; Uw arts zal hiermee rekening houden bij het vaststellen van de dosering.
 • wanneer u last heeft van langdurige darmontsteking en/of een verstopping van de darm; U mag niet met Campto behandeld worden totdat de verstopping weer is opgeheven.
 • wanneer u last heeft van een verminderde nierfunctie; Het gebruik wordt niet aanbevolen omdat Campto bij deze groep patiënten niet is onderzocht.
 • wanneer u lijdt aan een hartaandoening, of een verhoogd risico op hartaandoeningen heeft, of eerder chemotherapie heeft gehad; Uw arts zal u nauwlettend controleren en met u bespreken hoe risicofactoren (bijvoorbeeld roken, hoge bloeddruk en een te hoog vetgehalte) beperkt kunnen worden.
 • Wanneer u een vaccinatie krijgt; Vermijdt het gebruik van zogenaamde “levende” of “verzwakte levende” vaccins. Dit kan namelijk leiden tot ernstige of dodelijke infecties. U mag wel worden gevaccineerd met “dode” of “geïnactiveerde” vaccins. Deze dode of geïnactiveerde vaccins kunnen minder goed werken tijdens uw behandeling met Campto.
 • wanneer u periodes van uitdroging heeft doorgemaakt als gevolg van diarree en/of braken of bloedvergiftiging; Onvoldoende werking van de nieren of de bloedcirculatie en verlaagde bloeddruk zijn hierbij waargenomen.
 • wanneer u probeert zwanger te worden; U dient tijdens en tot tenminste drie maanden na de beëindiging van de therapie anticonceptiva te gebruiken.

Vertel het uw behandelend arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Campto nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.Het is mogelijk dat Campto een wisselwerking heeft met andere geneesmiddelen.

CAMP_039_NL_PIL_(23Oct2012) pagina 3 van 7

De volgende geneesmiddelen of stoffen kunnen de werking van Campto beïnvloeden:

 • Ketoconazol; u mag dit geneesmiddel niet gelijktijdig gebruiken omdat het de afbraak van irinotecan remt.
 • Geneesmiddelen zoals rifampicine, carbamazepine, fenobarbital, of fenytoïne stimuleren de afbraak van irinotecan. Dit geldt ook voor St. Jans Kruid bevattende preparaten. Dit heeft tot gevolg dat de behandeling onvoldoende effectief kan worden. U mag deze middelen niet gelijktijdig met Campto gebruiken.
 • Atazanavir-sulfaat; kan de hoeveelheid van SN-38 (een afbraakproduct van Campto dat dezelfde werkzaamheid heeft als Campto) in het bloed verhogen. Uw arts zal hier rekening mee houden.

De werking van de volgende geneesmiddelen kan door Campto worden beïnvloed:

 • Spierverslappers. Een wisselwerking tussen irinotecan en bepaalde spierverslappers (neuromusculair werkende spierrelaxantia) wordt niet uitgesloten.
 • Middelen tegen epilepsie (fenytoine). Verhoogt het risico op verergering van struiptrekkingen (convulsies).

Bij gelijktijdig gebruik met middelen tegen trombose (vitamine K-antagonisten) moet uw INR (International Normalised Ratio) vaker door uw arts gecontroleerd worden.

U mag geen vaccin tegen gele koorts krijgen als u met Campto wordt behandeld.

Het gebruik van verzwakte levende vaccins wordt niet aanbevolen.

Het gelijktijdig gebruik van middelen die het afweersysteem onderdrukken (ciclosporine, tacrolimus) zal uw arts zorgvuldig overwegen in verband met een verhoogd risico op het aanmaken van te veel cellen door het afweerstysteem (lymfoproliferatie).

Het is niet bewezen dat de combinatie van cetuximab met Campto meer risico’s geeft dan het gebruik van één van beide geneesmiddelen.

Als u bij het gebruik van de combinatie van bevacizumab met Campto ernstige diarree of een tekort aan bepaalde soorten witte bloedcellen krijgt, dient de dosering van Campto te worden aangepast.

Uw arts zal dit controleren. Raadpleeg zo snel mogelijk uw arts indien u last krijgt van diarree bij het gebruik van deze combinatie.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Gebruik Campto niet wanneer u zwanger bent of probeert zwanger te worden. Tijdens en tot tenminste drie maanden na de beëindiging van de therapie moeten zowel vrouwen als mannen anticonceptiva gebruiken, zodat de kans op zwangerschap wordt uitgesloten.

Gebruik Campto niet wanneer u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Binnen 24 uur na toediening van Campto kunnen duizeligheid of stoornissen van het gezichts- vermogen optreden. Vermijd het besturen van voertuigen of het bedienen van machines indien u deze verschijnselen krijgt.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat sorbitol. Indien uw arts heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel toegediend krijgt.

CAMP_039_NL_PIL_(23Oct2012) pagina 4 van 7

Hoe gebruikt u dit middel?

Algemene aanwijzingen

Bij patiënten die alleen met Campto behandeld worden is de aanbevolen dosering 350 mg/m2. Campto wordt eenmaal per 3 weken via een infuus in een ader toegediend.

Bij patiënten die met de combinatie van Campto met de twee andere middelen (5-fluorouracil en folinezuur) worden behandeld, is de aanbevolen dosering 180 mg/m2 eenmaal per 2 weken. Elke behandeling duurt minimaal 30 minuten maar niet langer dan 90 minuten.

Raadpleeg de bijsluiter van cetuximab of bevacizumab en/of capecitabine over de dosering en de wijze van toediening, als u Campto in combinatie met één van deze geneesmiddelen toegediend krijgt.

De dosering van Campto kan worden aangepast, als uw arts dat noodzakelijk vindt in verband met het optreden van bijwerkingen.

Als u een verminderde nierfunctie heeft, wordt het gebruik van CAMPTO niet aanbevolen aangezien bij deze patiënten geen onderzoek is uitgevoerd.

Als u een stoornis in de werking van de lever heeft, dient u extra gecontroleerd te worden voor en tijdens de behandeling.

Als u een veel te hoog gehalte van een bepaalde stof (bilirubine) in het bloed heeft, mag u niet met Campto worden behandeld. Uw arts zal dit controleren.

Duur van de behandeling

Alleen uw arts kan bepalen hoelang de behandeling wordt voortgezet.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Campto bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De mate van voorkomen van bijwerkingen is als volgt onderverdeeld: zeer vaak (bij meer dan 1 van de 10 gebruikers), vaak (bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers); soms (bij 1 tot 10 van de 1000 gebruikers) en zelden (bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers).

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

Infecties

Soms: ontsteking van de dikke darm gepaard gaande met bloedingen (pseudomembraneuze colitis)

Bloed

Zeer vaak: tekort aan witte bloedlichaampjes (gepaard gaande met een verhoogde gevoeligheid voor infecties; neutropenie), tekort aan bloedplaatjes (gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging; trombocytopenie) of bloedarmoede (anemie)

Afweersysteem

Soms: milde allergische reacties

Zelden: ernstige overgevoeligheids- of op overgevoeligheid lijkende reacties (anafylactische/anafylactoïde reacties)

CAMP_039_NL_PIL_(23Oct2012) pagina 5 van 7

Zenuwstelsel

Vaak: combinatie van verschijnselen zoals vroege diarree, buikpijn, ontsteking van het oogbindvlies, neusverkoudheid, verlaagde bloeddruk, verwijding van de vaten, zweten, rillingen, algeheel ziekte- gevoel, duizeligheid, stoornissen van het gezichtsvermogen, pupilvernauwing, tranenvloed en toegenomen speekselafscheiding (acuut cholinergisch syndroom)

Zeer zelden: voorbijgaande spraakstoornissen

Hart

Soms: falen van hart- en vaatfunctie (cardiocirculair falen)

Bloedvaten

Soms: verlaagde bloeddruk (hypotensie)

Zelden: verhoogde bloeddruk (hypertensie)

Ademhalingsstelsel

Soms: aandoeningen van het bindweefsel van de longen (interstitiële longaandoeningen)

Maagdarmstelsel

Zeer vaak: ernstige diarree

Vaak: misselijkheid, braken, verstopping (obstipatie)

Soms: afsluiting door verstopping van de darm (darmobstructie, ileus), bloeding van het maagdarmkanaal

Zelden: ontstekingen van de dikke darm (colitis), waaronder blindedarmontsteking (typhlitis), ontsteking van de dikke darm met bloederige diarree of met koorts en zweervorming gepaard gaande (ischaemische en ulceratieve colitis), darmperforatie, ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis)

Huid

Zeer vaak: reversibele haaruitval

Soms: milde huidreacties

Nieren en urinewegen

Soms: nierfunctiestoornis

Algemeen

Zeer vaak: koorts

Vaak: krachteloosheid (asthenie)

Soms: milde reacties op de plaats waar het infuus is ingebracht

Onderzoeken

Zeer vaak: voorbijgaande afwijkende uitslagen van onderzoek naar de leverfunctie Vaak: voorbijgaande afwijkende uitslagen van onderzoek naar de nierfunctie

Zelden: te weinig kalium in het bloed, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie), te weinig natrium in het bloed (hyponatriëmie)

Uitdroging kan voorkomen, meestal als gevolg van diarree en/of braken. Kortademigheid (dyspnoea), samentrekkingen van de spieren, spierkrampen en het waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie) zijn ook gemeld.

Andere milde effecten: gebrek aan eetlust (anorexia), buikpijn en ontsteking van de slijmvliezen (mucositis).

Campto in combinatie met capecitabine en/of bevacizumab:

Onderstaande staande bijwerkingen worden waargenomen naast de eerder genoemde bijwerkingen bij monotherapie.

Zeer vaak: trombose/embolie

Vaak: neutropenie, hypertensie, overgevoeligheidsreactie, cardiale ischemie/myocardinfarct en febriele neutropenie.

CAMP_039_NL_PIL_(23Oct2012) pagina 6 van 7

Zie voor volledige informatie over bijwerkingen van capecitabine en bevacizumab de bijsluiter van respectievelijk capecitabine en bevacizumab.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C.

Bewaar de Campto-flacons in de originele verpakking, om ze te beschermen tegen licht.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is irinotecanhydrochloridetrihydraat. Het concentraat voor oplossing voor infusie bevat 20 mg irinotecanhydrochloridetrihydraat per ml, overeenkomend met 17,33 mg irinotecan per ml.
 • De andere stoffen in dit middel zijn sorbitol (E420), melkzuur (E270), natriumhydroxide (E524), zoutzuur (alleen in de polypropyleen injectieflacons) (E507) en water voor injectie.

Hoe ziet Campto eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • Campto is een heldere oplossing met een lichtgele kleur.
 • Campto wordt geleverd in een amberkleurige polypropyleen injectieflacon van medische kwaliteit, afgesloten met een stop van halobutyl-rubber.
 • Er zijn verpakkingen van 2 ml (40 mg), 5 ml (100 mg) en 15 ml (300 mg).

Het kan zijn dat niet alle genoemde verpakkingsgroottes op de markt worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Pfizer bv

Rivium Westlaan 142

2909 LD Capelle aan den IJssel

Fabrikant

Pfizer Service Company BVBA

Hoge Wei 10

1930, Zaventem

België

Voor vragen over dit geneesmiddel, bel met Pfizer: 0800-MEDINFO (63 34 636).

Campto 20 mg/ml is in het register ingeschreven onder RVG 22820.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2011

CAMP_039_NL_PIL_(23Oct2012) pagina 7 van 7

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.