JEVTANA 60 mg concentraat en oplosmiddel voor oplossing voor infusie

ATC-Code
L01CD
Medikamio Hero Image

Sanofi

Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Plantalkaloïden en andere natuurlijke producten

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Sanofi

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De naam van uw geneesmiddel is JEVTANA. Het behoort tot een groep van geneesmiddelen tegen kanker die “taxanen” worden genoemd.

JEVTANA wordt gebruikt om prostaatkanker te behandelen die verergerd is nadat u andere chemotherapie heeft gekregen. Het stopt de groei en de vermenigvuldiging van de cellen.

Als onderdeel van uw behandeling zult u ook een corticosteroïd (prednison of prednisolon) dagelijks via de mond moeten innemen. Vraag uw arts om u meer uitleg te geven over dit andere geneesmiddel.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor cabazitaxel, andere taxanen of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel, waaronder polysorbaat 80. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • Uw aantal witte bloedcellen is te laag (aantal neutrofielen minder dan of gelijk aan 1500 cellen/mm3).
 • U heeft een abnormale leverfunctie.
 • U krijgt binnenkort een vaccin tegen gele koorts of u heeft dit recent gekregen.

U mag JEVTANA niet toegediend krijgen als één van de bovenstaande punten op u van toepassing is. Als u twijfelt, raadpleeg uw arts voordat u JEVTANA krijgt toegediend.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Vóór elke behandeling met JEVTANA zult u bloedtesten moeten ondergaan om te controleren of u voldoende bloedcellen heeft en of uw lever- en nierfunctie voldoende werken om JEVTANA toegediend te kunnen krijgen.

Raadpleeg uw arts onmiddellijk als:

 • u koorts heeft. Tijdens de behandeling met JEVTANA is het zeer waarschijnlijk dat de hoeveelheid witte bloedcellen verlaagd is. Uw arts zal uw bloed en uw algemene toestand controleren om tekenen van infecties op te sporen. Hij/zij kan u andere geneesmiddelen geven om uw aantal bloedcellen op niveau te houden. Mensen met een laag aantal witte bloedcellen kunnen levensbedreigende infecties ontwikkelen. Het vroegste teken van een infectie kan koorts zijn; daarom dient u onmiddellijk uw arts te raadplegen als u koorts heeft.
 • u ooit een allergie heeft gehad. Er kunnen ernstige allergische reacties optreden tijdens de behandeling met JEVTANA.
 • u ernstige of langdurige diarree heeft, als u zich misselijk voelt of moet braken. Deze bijwerkingen kunnen leiden tot ernstige uitdroging. Indien nodig zal uw arts u hiervoor behandelen.
 • u een gevoel van verdoving, tintelingen, een brandend of verminderd gevoel in de handen en voeten heeft.
 • u bloedingen heeft in uw maagdarmkanaal, veranderingen in de kleur van uw stoelgang of maagpijn. Indien de bloeding of pijn ernstig is, zal uw arts de behandeling met JEVTANA stopzetten. JEVTANA kan de kans op bloedingen of vorming van gaten in uw maagdarmwand namelijk verhogen.
 • u nierproblemen heeft.
 • er leverproblemen optreden tijdens de behandeling.
 • u merkt dat u erg veel of weinig moet plassen.

Als één van de bovenstaande punten op u van toepassing is, raadpleeg onmiddellijk uw arts. Uw arts kan de dosis JEVTANA verlagen of de behandeling stoppen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast JEVTANA nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. De reden is dat sommige geneesmiddelen invloed kunnen hebben op de manier waarop JEVTANA werkt of dat JEVTANA invloed kan hebben op de manier waarop andere geneesmiddelen werken. Deze geneesmiddelen omvatten de volgende:

 • ketoconazol, rifampicine – voor infecties;
 • carbamazepine, fenobarbital of fenytoïne – voor aanvallen van epilepsie;
 • Sint-janskruid (Hypericum perforatum) – kruidengeneesmiddel voor depressie en andere aandoeningen;
 • statines (zoals simvastatine, lovastatine, atorvastatine, rosuvastatine of pravastatine) – om het cholesterolgehalte in uw bloed te verlagen;
 • valsartan – voor hoge bloeddruk;
 • repaglinide – voor suikerziekte.

Raadpleeg uw arts voordat u vaccinaties laat toedienen terwijl u JEVTANA krijgt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Gebruik een condoom tijdens de geslachtsgemeenschap als uw partner zwanger is of zwanger kan worden. JEVTANA kan aanwezig zijn in uw sperma en kan invloed hebben op de foetus. U wordt geadviseerd om geen kind te verwekken tot en met 6 maanden na de behandeling en om advies in te winnen over het bewaren van sperma vóór de behandeling, omdat JEVTANA de vruchtbaarheid van de man kan aantasten.

JEVTANA mag niet gebruikt worden bij zwangere vrouwen of vruchtbare vrouwen die geen anticonceptie gebruiken.

JEVTANA mag niet gebruikt worden tijdens de periode waarin borstvoeding wordt gegeven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt zich moe of duizelig voelen terwijl u dit geneesmiddel krijgt. Als dit het geval is, bestuur geen voertuigen of gebruik geen werktuigen of machines totdat u zich beter voelt.

JEVTANA bevat ethanol (alcohol)

Dit geneesmiddel bevat 15% v/v ethanol (alcohol), wat overeenkomt met 14 ml bier of 6 ml wijn. Dit geneesmiddel kan schadelijk zijn voor mensen die lijden aan alcoholisme.

Hiermee moet rekening worden gehouden als u behoort tot een hoogrisicogroep zoals patiënten met een leverziekte of epilepsie.

Hoe gebruikt u dit middel?

Instructies voor gebruik

U krijgt geneesmiddelen tegen allergie voordat u JEVTANA krijgt toegediend om het risico op allergische reacties te verminderen.

 • JEVTANA wordt u toegediend door een arts of een verpleegkundige.
 • JEVTANA moet bereid (verdund) worden voordat het wordt toegediend. Deze bijsluiter bevat praktische informatie over de bereiding en toediening van JEVTANA voor artsen, verpleegkundigen en apothekers.
 • JEVTANA wordt in ongeveer één uur in het ziekenhuis toegediend via een druppelinfusie in één van uw aderen (intraveneus gebruik).
 • Als onderdeel van uw behandeling krijgt u ook dagelijks een corticosteroïd (prednison of prednisolon); dit neemt u in via de mond.

Hoeveel en hoe vaak moet u dit middel krijgen?

 • De gebruikelijke dosis hangt af van uw lichaamsoppervlakte. Uw arts zal uw lichaamsoppervlakte in vierkante meters (m²) berekenen en zal beslissen welke dosis u moet krijgen.
 • U zult gewoonlijk eenmaal om de 3 weken een infusie krijgen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Uw arts zal deze met u bespreken en zal u de potentiële risico’s en voordelen van uw behandeling uitleggen.

Raadpleeg onmiddellijk een arts als u één van de volgende bijwerkingen waarneemt:

 • Koorts (hoge lichaamstemperatuur). Dit treedt zeer vaak op (kan bij meer dan 1 op de 10 personen voorkomen).
 • Ernstig verlies van lichaamsvloeistof (dehydratatie). Dit treedt vaak op (kan bij 1 op de 10 personen voorkomen). Dit kan optreden als u ernstige of langdurige diarree heeft, of als u koorts heeft, of als u onwel bent (moet braken).
 • Ernstige maagpijn of maagpijn die niet overgaat. Dit kan voorkomen als u een gat in uw maag, slokdarm of darmen heeft (gastrointestinale perforatie). Dit kan leiden tot de dood.

Als één van de bovenstaande bijwerkingen op u van toepassing is, raadpleeg onmiddellijk uw arts.

Andere bijwerkingen zijn:

Zeer vaak (kan bij meer dan 1 op de 10 personen voorkomen):

 • daling van het aantal rode bloedcellen (anemie), of witte bloedcellen (die belangrijk zijn om infecties te bestrijden)
 • daling van het aantal bloedplaatjes (wat resulteert in een verhoogd risico op bloedingen)
 • verlies van eetlust (anorexia)
 • verandering van smaak
 • kortademigheid
 • hoesten
 • maaglasten waaronder misselijkheid, braken, diarree of constipatie
 • buikpijn
 • tijdelijke haaruitval (in de meeste gevallen zal de normale haargroei terugkeren)
 • rugpijn
 • gewrichtspijn
 • bloed in de urine
 • gevoel van vermoeidheid, zwakte of gebrek aan energie.

Vaak (kan bij 1 op de 10 personen voorkomen):

 • urineweginfecties
 • tekort aan witte bloedcellen geassocieerd met koorts en infectie
 • een gevoel van verdoving, tintelingen, een brandend of verminderd gevoel in de handen en voeten
 • duizeligheid
 • hoofdpijn
 • bloeddrukstijging of - daling
 • oncomfortabel gevoel in de maag, brandend maagzuur of oprispingen
 • maagpijn
 • aambeien
 • spierspasmen
 • pijnlijk of vaak plassen
 • urine-incontinentie
 • nierziekte of nierproblemen
 • pijnlijke wondjes in de mond of op de lippen
 • infecties of risico op infecties
 • hoge bloedglucosespiegel
 • laag kaliumgehalte in het bloed
 • mentale verwardheid
 • zich angstig voelen
 • abnormaal gevoel of verlies van gevoel of pijn in de handen en voeten
 • oorsuizingen
 • evenwichtsstoornissen
 • snelle of onregelmatige hartslag
 • bloedklonter in het been
 • warm aanvoelende huid of blozen
 • pijn in de mond of de keel
 • rectale bloeding
 • roodheid van de huid
 • ongemak, last of pijn in de spieren
 • zwelling van de voeten of de benen
 • rillingen.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de buitenverpakking en op het etiket van de injectieflacons na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30°C. Niet in de koelkast bewaren.

Informatie over de bewaring en de termijn om JEVTANA te gebruiken, zodra het wordt verdund en gebruiksklaar is, wordt beschreven in de rubriek “Praktische informatie voor artsen of beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg over de bereiding en toediening van JEVTANA 60 mg concentraat en oplosmiddel voor oplossing voor infusie”.

Alle ongebruikte producten en afvalstoffen dienen te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is cabazitaxel. Eén ml concentraat bevat 40 mg cabazitaxel. Elke injectieflacon met concentraat bevat 60 mg cabazitaxel.

De andere stoffen in dit middel zijn polysorbaat 80 en citroenzuur in het concentraat, en ethanol 96% en water voor injecties in het oplosmiddel.

Hoe ziet JEVTANA eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

JEVTANA is een concentraat en oplosmiddel voor oplossing voor infusie (steriel concentraat). Het concentraat is een heldergele tot bruingele olieachtige oplossing.

Het oplosmiddel is een heldere en kleurloze oplossing.

Eén JEVTANA verpakking bevat:

 • 1 injectieflacon voor eenmalig gebruik met 1,5 ml (nominaal volume) concentraat in een heldere glazen injectieflacon afgesloten met een grijze chloorbutyl rubberen dop, verzegeld met een aluminiumdop bedekt met een lichtgroene plastic flip-off dop.
 • 1 injectieflacon voor eenmalig gebruik met 4,5 ml (nominaal volume) oplosmiddel in een heldere glazen injectieflacon afgesloten met een grijze chloorbutyl rubberen dop, verzegeld met een goudkleurige aluminiumdop bedekt met een kleurloze plastic flip-off dop.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie F - 75008 Paris Frankrijk

Fabrikanten

Aventis Pharma, Dagenham

Rainham Road South

Dagenham

Essex RM10 7XS

Verenigd Koninkrijk

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Industriepark Höchst

65926 Frankfurt am Main Duitsland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien Lietuva
sanofi-aventis Belgium UAB sanofi-aventis Lietuva
Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 Tel: +370 5 2755224
България Luxembourg/Luxemburg
sanofi-aventis Bulgaria EOOD sanofi-aventis Belgium
Тел.: +359 (0)2 970 53 00 Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)
Česká republika Magyarország
sanofi-aventis, s.r.o. sanofi-aventis zrt., Magyarország
Tel: +420 233 086 111 Tel.: +36 1 505 0050
Danmark Malta
sanofi-aventis Denmark A/S Sanofi-Aventis Malta Ltd.
Tlf: +45 45 16 70 00 Tel: +356 21493022
Deutschland Nederland
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH sanofi-aventis Netherlands B.V.
Tel: +49 (0)180 2 222010 Tel: +31 (0)182 557 755
Eesti Norge
sanofi-aventis Estonia OÜ sanofi-aventis Norge AS
Tel: +372 627 34 88 Tlf: +47 67 10 71 00
Ελλάδα Österreich
sanofi-aventis AEBE sanofi-aventis GmbH
Τηλ: +30 210 900 16 00 Tel: +43 1 80 185 – 0
España Polska
sanofi-aventis, S.A. sanofi-aventis Sp. z o.o.
Tel: +34 93 485 94 00 Tel.: +48 22 280 00 00
France Portugal
sanofi-aventis France Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda
Tél: 0 800 222 555 Tel: +351 21 35 89 400
Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23  
Hrvatska România
sanofi-aventis Croatia d.o.o. sanofi-aventis România S.R.L.
Tel: +385 1 600 34 00 Tel: +40 (0) 21 317 31 36
Ireland Slovenija
sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI sanofi-aventis d.o.o.
Tel: +353 (0) 1 403 56 00 Tel: +386 1 560 48 00
Ísland Slovenská republika
Vistor hf. sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.
Sími: +354 535 7000 Tel: +421 2 33 100 100
Italia Suomi/Finland
sanofi-aventis S.p.A. sanofi-aventis Oy
Tel: +39 02 393 91 Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300
Κύπρος Sverige
sanofi-aventis Cyprus Ltd. sanofi-aventis AB
Τηλ: +357 22 871600 Tel: +46 (0)8 634 50 00
Latvija United Kingdom
sanofi-aventis Latvia SIA Sanofi
Tel: +371 67 33 24 51 Tel: +44 (0) 1483 505 515

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in MM/JJJJ.

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www. ema.europa.eu).

De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR ARTSEN OF BEROEPSBEOEFENAREN IN DE GEZONDHEIDSZORG OVER DE BEREIDING EN TOEDIENING VAN JEVTANA 60 mg CONCENTRAAT EN OPLOSMIDDEL VOOR OPLOSSING VOOR INFUSIE

Deze informatie is een aanvulling op de rubrieken 3 en 5 voor de gebruiker.

Het is belangrijk dat u de volledige inhoud van deze procedure leest vóór de bereiding van de infusieoplossing.

Gevallen van onverenigbaarheid

Dit geneesmiddel mag niet gemengd worden met andere geneesmiddelen dan die gebruikt worden voor verdunningen.

Houdbaarheid en speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Voor de verpakking van JEVTANA 60 mg concentraat en oplosmiddel:

Bewaren beneden 30°C. Niet in de koelkast bewaren.

Na opening:

De injectieflacons met concentraat en oplosmiddel dienen onmiddellijk gebruikt te worden. Indien deze niet onmiddellijk worden gebruikt, vallen de bewaartijden en -condities voor gebruik onder de verantwoordelijkheid van de bereider. Vanuit microbiologisch standpunt dient het 2-stappen verdunningsproces plaats te vinden onder gecontroleerde en gevalideerde aseptische condities (zie hieronder bij “Voorzorgsmaatregelen bij de bereiding en toediening”).

Na de initiële verdunning van JEVTANA 60 mg concentraat met het oplosmiddel:

De chemische en fysische stabiliteit zijn aangetoond gedurende 1 uur bij kamertemperatuur.

Na de laatste verdunning in de infusiezak/fles:

De chemische en fysische stabiliteit van de infusieoplossing zijn aangetoond gedurende 8 uur bij kamertemperatuur (15°C –30°C) inclusief de 1-uur-durende infusietijd en gedurende 48 uur bij bewaring in de koelkast inclusief de 1-uur-durende infusietijd.

Vanuit microbiologisch standpunt dient de infusieoplossing onmiddellijk gebruikt te worden. Indien dit niet onmiddellijk wordt gebruikt, vallen de bewaartijden en -condities voor gebruik onder de verantwoordelijkheid van de bereider en zouden normaliter niet langer mogen zijn dan 24 uur bij 2°C

– 8°C, tenzij de verdunning heeft plaatsgevonden onder gecontroleerde en gevalideerde aseptische condities.

Voorzorgsmaatregelen bij de bereiding en toediening

Zoals met andere antineoplastische stoffen dient voorzichtigheid te worden betracht wanneer JEVTANA wordt gehanteerd en oplossingen worden bereid. Het gebruik van afschermende hulpmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen (bijv. handschoenen) en procedures voor de bereiding worden aangeraden. Indien JEVTANA, bij welke stap dan ook in het bereidingsproces, in contact met de huid mocht komen, was deze dan onmiddellijk en grondig met zeep en water. Indien JEVTANA in contact met de slijmvliezen mocht komen, was deze dan onmiddellijk en grondig met water.

JEVTANA dient alleen bereid en toegediend te worden door personeel dat gekwalificeerd is voor de toepassing van cytotoxische middelen. Personeel dat zwanger is dient het product niet te hanteren.

Verdun het concentraat voor oplossing voor infusie altijd met het bijgeleverde oplosmiddel voordat het wordt toegevoegd aan de infusieoplossing.

Bereidingsstappen

Het volgende 2-stappen verdunningsproces dient op aseptische wijze uitgevoerd te worden om de oplossing voor infusie te bereiden.

Stap 1: Initiële verdunning van het concentraat voor oplossing voor infusie met het bijgeleverde oplosmiddel

 • Leg de injectieflacon met JEVTANA concentraat (vulvolume: 1,83 ml) en het bijgeleverde oplosmiddel (vulvolume: 5,67 ml) klaar. Dit vulvolume werd bepaald tijdens de ontwikkeling van JEVTANA om te compenseren voor het verlies van vloeistof tijdens de bereiding van de premix. Deze overvulling verzekert dat er na verdunning met de volledige inhoud van het begeleidende oplosmiddel voor JEVTANA, een minimaal optrekbaar premix-volume van 6 ml is dat 10 mg/ml JEVTANA bevat, wat overeenstemt met de hoeveelheid van 60 mg per flacon die vermeld wordt op de verpakking.
 • De oplossing in de JEVTANA injectieflacon van het concentraat dient helder te zijn.
 • Trek de volledige inhoud van het bijgeleverde oplosmiddel op met behulp van een spuit, door de injectieflacon gedeeltelijk om te keren, en injecteer deze in de injectieflacon van JEVTANA concentraat. Om schuimvorming zoveel mogelijk te voorkomen bij de injectie van het oplosmiddel, richt de naald naar de binnenwand van de injectieflacon met de concentraatoplossing en injecteer langzaam.
 • Verwijder de spuit en de naald en meng zachtjes met de hand door herhaaldelijk om te keren tot een heldere en homogene oplossing wordt verkregen. Dit kan ongeveer 45 seconden duren.
 • Laat de oplossing gedurende ongeveer 5 minuten staan en controleer of de oplossing homogeen en helder is. Het is normaal dat er na deze tijdsperiode nog schuim achterblijft.

Dit verkregen concentraat-oplosmiddel mengsel bevat 10 mg/ml cabazitaxel (minstens 6 ml leverbaar volume). Dit moet onmiddellijk verdund worden (binnen 1 uur), zoals in detail wordt beschreven in stap 2.

Stap 2: Bereiding van de infusieoplossing

 • Op basis van de vereiste dosis voor de patiënt, trek het overeenkomstige volume van het concentraat-oplosmiddel mengsel dat 10 mg/ml JEVTANA bevat, op met behulp van een gegradueerde spuit. Bijvoorbeeld, een dosis van 45 mg JEVTANA vereist 4,5 ml van het concentraat-oplosmiddel mengsel bereid volgens stap 1. Meer dan één injectieflacon van het concentraat-oplosmiddel mengsel kan nodig zijn om de geschikte dosis te bereiden.
 • Aangezien schuim kan achterblijven op de wand van de injectieflacon van deze oplossing, na de bereiding zoals beschreven in stap 1, wordt aanbevolen om de naald van de spuit in het midden te plaatsen bij het optrekken.
 • Gebruik PVC-vrije infusiecontainers en injecteer het opgetrokken volume in een 5% glucoseoplossing of 9 mg/ml (0,9%) natriumchlorideoplossing voor infusie. De concentratie van de infusieoplossing moet gelegen zijn tussen 0,10 mg/ml en 0,26 mg/ml.
 • Verwijder de spuit en meng manueel de inhoud van de infusiezak of –fles door deze heen en weer te schudden.

De JEVTANA infusieoplossing dient onmiddellijk gebruikt te worden. Echter, de bewaartermijn kan langer zijn onder de specifieke voorwaarden vermeld onder “Houdbaarheid en speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren”.

Zoals met alle parenterale producten moet de verkregen infusieoplossing vóór gebruik visueel worden gecontroleerd. Aangezien de infusieoplossing oververzadigd is, kan dit in de loop der tijd kristalliseren. In dit geval dient de oplossing niet gebruikt te worden en te worden weggegooid.

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

Wijze van toediening

JEVTANA wordt toegediend als een 1-uur-durende infusie.

Een in-line filter van 0,22 micrometer nominale poriegrootte (ook aangeduid als 0,2 micrometer) wordt aanbevolen tijdens de toediening.

Gebruik geen PVC infusiecontainers of polyurethaan infusiesets voor de bereiding en toediening van de infusieoplossing.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.