Advertentie

Auteur: Healthypharm


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg bevat het werkzame bestanddeel pantoprazol, dat de ‘pomp’ die maagzuur produceert, blokkeert. Hierdoor vermindert het de hoeveelheid zuur in uw maag.

Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg wordt gebruikt voor de kortdurende behandeling van reflux- symptomen (bijvoorbeeld brandend maagzuur, zure oprispingen) bij volwassenen. Reflux is het terug- vloeien van zuur uit de maag in de slokdarm, die ontstoken en pijnlijk kan worden. Dit kan symptomen bij u veroorzaken zoals een pijnlijk brandend gevoel in de borst tot aan de keel (brandend maagzuur) en een zure smaak in de mond (zure oprispingen).

U kunt verlichting van uw zure reflux en symptomen van brandend maagzuur ervaren na slechts één dag behandeling met Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg, maar dit geneesmiddel is niet bedoeld om

onmiddellijke verlichting te brengen. Het kan nodig zijn de tabletten gedurende 2-3 opeenvolgende dagen in te nemen om de symptomen te verlichten.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg niet in

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor pantoprazol, sojaolie of voor één van de andere bestanddelen van Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg (zie rubriek 6 ‘Wat bevat Maagzuurtabletten Pan- toprazol HTP 20 mg’).
 • als u een geneesmiddel neemt dat atazanavir (voor de behandeling van HIV-infectie) bevat
 • als u jonger bent dan 18 jaar
 • als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Wees extra voorzichtig met Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg

Raadpleeg uw arts als:

 • u eerder continu behandeld werd voor brandend maagzuur of indigestie gedurende 4 of meer weken
 • u ouder bent dan 55 jaar en dagelijks niet-voorschriftplichtige geneesmiddelen tegen spijsverterings- stoornissen inneemt
 • u ouder bent dan 55 jaar met nieuwe of recent gewijzigde symptomen
 • u eerder een maagzweer of maagchirurgie heeft gehad
 • u leverproblemen of geelzucht (geelverkleuring van de huid of ogen) heeft gehad
 • u regelmatig uw arts bezoekt voor ernstige klachten of aandoeningen
 • u een endoscopie of een ademhalingstest genaamd C-ureum-test krijgt.

Raadpleeg uw arts onmiddellijk, vóór of na het nemen van dit geneesmiddel, als u één van de volgende symptomen opmerkt, wat een teken van een andere, meer ernstige ziekte zou kunnen zijn:

 • een onbedoeld gewichtsverlies (niet gerelateerd aan een dieet of een fitnessprogramma)
 • (bij herhaald) braken
 • bloedbraken; dit kan eruit zien als donker koffiegruis in uw braaksel
 • bloed in uw stoelgang; die er zwart of teerachtig kan uitzien
 • moeilijkheden of pijn bij het slikken
 • u ziet bleek en voelt zich zwak (bloedarmoede)
 • pijn op de borst
 • maagpijn
 • ernstige en/of aanhoudende diarree, aangezien Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg in verband gebracht werd met een kleine toename van diarree, veroorzaakt door een infectie.

Uw arts kan beslissen dat u sommige testen moet ondergaan.

Als u een bloedtest dient te ondergaan, vertel uw arts dan dat u dit geneesmiddel inneemt.

U kan verlichting van uw zure reflux en symptomen van brandend maagzuur ervaren na slechts één dag behandeling met Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg tabletten, maar dit geneesmiddel is niet be- doeld om onmiddellijk verlichting te brengen.

U dient het niet in te nemen als een preventieve maatregel.

Als u reeds enige tijd herhaaldelijk lijdt aan brandend maagzuur of indigestiesymptomen, vergeet dan niet uw arts regelmatig te raadplegen.

Inname met andere geneesmiddelen

Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg kan de werking van sommige andere geneesmiddelen negatief beïnvloeden. Vertel uw arts of apotheker als u geneesmiddelen gebruikt die één van de volgende werkzame bestanddelen bevat:

 • ketoconazol (gebruikt bij de behandeling van schimmelinfecties)
 • warfarine en fenprocoumon (gebruikt om het bloed te verdunnen en bloedstolsels te voorkomen). U kan verdere bloedtesten nodig hebben.
 • atazanavir (wordt gebruikt om HIV-infectie te behandelen). U mag Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg niet innemen als u atazanavir inneemt.

Neem Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg niet in met andere geneesmiddelen die de hoeveelheid zuur geproduceerd in uw maag beperken, zoals een andere protonpompremmer (omeprazol, lansoprazol of rabeprazol) of een H2-antagonist (bv. ranitidine, famotidine).

Desondanks mag u Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg innemen met antacida (bv. magaldraat, alginezuur, natriumbicarbonaat, aluminiumhydroxide, magnesiumcarbonaat, of combinaties hiervan), indien nodig.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Dit houdt ook behandelingen op basis van planten of homeopathie in.

Gebruik van Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg met voedsel en drank

De tabletten dienen in hun geheel ingeslikt te worden met water vóór een maaltijd.

Zwangerschap en borstvoeding

Neem Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg niet in als u zwanger bent, denkt zwanger te zijn of borstvoeding geeft.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Als u bijwerkingen zoals duizeligheid en verstoord zicht ervaart, dient u geen voertuig te besturen of ma- chines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg

Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg bevat sojaolie. Gebruik dit geneesmiddel niet als u allergisch bent voor pinda’s of soja.

Als uw arts u heeft geïnformeerd, dat u niet tegen bepaalde suikers kunt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg exact in zoals beschreven in deze bijsluiter. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Neem één tablet per dag. Overschrijd deze aanbevolen dosis van dagelijks 20 mg pantoprazol niet.

U dient dit geneesmiddel minstens 2-3 opeenvolgende dagen in te nemen. Stop met de inname van Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg als u volledig symptoomvrij bent. U kan verlichting ervaren van uw symptomen van zure oprispingen en brandend maagzuur na ongeveer één dag behandeling met Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg, maar dit geneesmiddel is niet bedoeld om onmiddellijke verlichting te brengen.

Als u na 2 weken continue inname van dit geneesmiddel geen verliching van symptomen heeft, raadpleeg dan uw arts.

Neem Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg niet langer dan 4 weken in zonder uw arts te raadplegen.

Wanneer en hoe moet u Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg innemen?

Neem de tabletten 1 uur vóór een maaltijd in, zonder te kauwen of te breken, en slik ze met wat water in hun geheel door.

Kinderen en adolescenten

Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg dient niet gebruikt te worden voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar.

Wat u moet doen als u meer van Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg heeft ingenomen dan u zou mogen

Raadpleeg onmiddellijk uw arts of apotheker. Neem indien mogelijk uw geneesmiddel en deze bijsluiter mee. Er zijn geen symptomen bekend voor overdosering.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem uw volgende, normale dosis op het gebruikelijke tijdstip de volgende dag.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Raadpleeg onmiddellijk uw arts, of neem contact op met de Eerste Hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis als u één van de volgende ernstige bijwerkingen krijgt. Stop onmiddellijk met het gebruik van dit geneesmiddel, maar neem deze bijsluiter en/of de tabletten met u mee.

 • Ernstige allergische reacties (frequentie zelden): Overgevoeligheidsreacties, zogenaamde ana- fylactische reacties, anafylactische shock en angio-oedeem. Typische symptomen zijn: zwelling van het gezicht, de lippen, de tong en/of keel, wat moeilijkheden bij het slikken of ademhalen kan veroorzaken, galbulten (netelroos), ernstige duizeligheid met zeer hoge hartslag en veel zweten.
 • Ernstige huidaandoeningen (frequentie niet bekend): huiduitslag met zwelling, blaarvorming of afschilfering van de huid; loslaten van de huid en bloedingen rond de ogen, neus, mond of ge- slachtsdelen en snelle verslechtering van uw algemene gezondheid, of huiduitslag bij blootstel- ling aan de zon.
 • Andere ernstige reacties (frequentie niet bekend): gele verkleuring van de huid en ogen (te wijten aan ernstige leverschade), of nierproblemen zoals pijn bij het plassen en lage rugpijn met koorts.

Bijwerkingen kunnen optreden met bepaalde frequenties, die als volgt gedefinieerd worden:

 • zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
 • vaak: komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers
 • soms: komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers
 • zelden: komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
 • zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
 • niet bekend: frequentie kan niet worden bepaald met de beschikbare gegevens.
 • Soms voorkomende bijwerkingen: hoofdpijn; duizeligheid; diarree; misselijk voelen, braken; opgezwollen gevoel en winderigheid; verstopping; droge mond; pijn en onaangenaam gevoel in de buik; huiduitslag of netelroos; jeuk; zich zwak, uitgeput en algemeen onwel voelen; slaapstoornissen; toename in leverenzymen in een bloedtest.
 • Zelden voorkomende bijwerkingen: stoornissen van het zicht zoals wazig zien; gewrichtspijn; spierpijn; gewichtsveranderingen; ver- hoogde lichaamstemperatuur; opzwellen van de ledematen; allergische reacties; depressie; ver- hoogde waarden van bilirubine en vet in het bloed (gezien in bloedtesten).
 • Zeer zelden voorkomende bijwerkingen: desoriëntatie; daling in het aantal bloedplaatjes, wat er voor kan zorgen dat u meer bloedt of blauwe plekken heeft dan normaal; daling in het aantal witte bloedcellen, wat kan leiden tot meer frequente infecties.
 • Frequentie niet bekend: hallucinaties, verwardheid (in het bijzonder bij patiënten met een voorgeschiedenis van deze symptomen); verminderde hoeveelheid natrium in het bloed.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als u een bijwerking bemerkt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en de container na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Voor tabletten verpakt in plastic flacons: Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg kan 3 maanden gebruikt worden na het openen van de verpakking.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg

Het werkzame bestanddeel is: pantoprazol.

Elke maagsapresistente tablet bevat 20 mg pantoprazol (als pantoprazolnatriumsesquihydraat). De hulpstoffen zijn:

Tabletkern

Maltitol (E 965), crospovidon type B, natriumcarmellose, watervrij natriumcarbonaat (E 500), calci- umstearaat

Tabletomhulling

Polyvinyl alcohol, talk (E 553b), titaandioxide (E 171), macrogol 3350, soyalecithine, geel ijzeroxide (E 172), watervrij natriumcarbonaat (E 500), methacrylzuur-ethylacrylaat copolymeer (1:1), triethylcitraat (E 1505)

Hoe Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg eruit ziet en inhoud van de verpakking:

Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg is een ovale, gele, maagsapresistente tablet.

Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg is beschikbaar in blisterverpakkingen van 2 (startersverpak- king), 7, 10, 14 tabletten en in een flacon met 2 (startersverpakking), 7, 10, 14 tabletten.

Niet alle verpakkingsgroottes hoeven in de handel gebracht te worden.

Registratienummer

Maagzuurtabletten Pantoprazol HTP 20 mg is in het register ingeschreven onder RVG 106998

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Healthypharm B.V.

Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

Fabrikant

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.

21 Wincentego Pola Str.

58-500 Jelenia Góra

Polen

STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36/2

1190 Wenen

Oostenrijk

STADA Arzneimittel AG

Stadastr. 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Duitsland

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

STADA Production Ireland Ltd.

Waterford Road, Clonmel, Co. Tipperary

Ierland

Eurogenerics N.V.

Heizel Esplanade B 22

1020 Brussel

België

Lamp S. Prospero S.P.A.

Via Della Pace, 25/A

41030 San Prospero (MO)

Italië

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Denemarken

Sofarimex

Industria Quimicae Farmaceutica SA Av. Das Industrias

Alto de colaride, Agualva 2735-213 Cacem Portugal

Deze bijsluiter is goedgekeurd in augustus 2011.

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese Geneesmiddelen Bureau http://www.ema.europa.eu/.

De volgende aanbevelingen voor levensstijl en veranderingen in voedingspatroon kunnen ook bijdragen om brandend maagzuur en zuur gerelateerde symptomen te verlichten.

 • Vermijden van grote maaltijden
 • Niet te snel eten
 • Stoppen met roken
 • Het gebruik van alcohol en cafeïne beperken
 • Proberen af te vallen (in geval van overgewicht)
 • Vermijden van nauw aansluitende kleding of riemen
 • Vermijden van eten binnen drie uur voor het slapen gaan
 • Verhogen van het hoofdeinde van uw bed (indien u ’s nachts symptomen ervaart)
 • Beperken van de inname van voedsel dat brandend maagzuur kan veroorzaken. U kunt hierbij denken aan: chocolade, pepermunt, groene munt, vet en gefrituurd voedsel, zure en gekruide e- tenswaren, citrusvruchten en vruchtensappen, tomaten.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK