Pantoprazol Sandoz OTC 20 mg, maagsapresistente tabletten

ATC-Code
A02BC02
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Sandoz
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Alimentäres system und stoffwechsel
Therapeutische groep Mittel bei säure bedingten erkrankungen
Farmacologische groep Mittel bei peptischem ulkus und gastrooesophagealer refluxkrankheit
Chemische groep Protonenpumpenhemmer**
Stof Pantoprazol

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Sandoz

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Pantoprazol Sandoz OTC 20 mg bevat het werkzame bestanddeel pantoprazol, dat de ‘pomp’ die maagzuur produceert, blokkeert. Hierdoor vermindert het de hoeveelheid zuur in uw maag.

Pantoprazol Sandoz OTC 20 mg wordt gebruikt voor de kortdurende behandeling van refluxsymptomen (bijvoorbeeld brandend maagzuur, zure oprispingen) bij volwassenen. Reflux is het terugvloeien van zuur uit de maag in de slokdarm, die ontstoken en pijnlijk kan worden. Dit kan symptomen bij u veroorzaken zoals een pijnlijk brandend gevoel in de borst tot aan de keel (brandend maagzuur) en een zure smaak in de mond (zure oprispingen).

U kunt verlichting van uw zure reflux en symptomen van brandend maagzuur ervaren na slechts één dag behandeling met Pantoprazol Sandoz OTC 20 mg, maar dit geneesmiddel is niet bedoeld om onmiddellijke verlichting te geven. Het kan nodig zijn de tabletten gedurende 2-3 opeenvolgende dagen in te nemen om de symptomen te verlichten.

Wordt uw klacht 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U neemt een geneesmiddel dat atazanavir bevat (voor de behandeling van HIV-infectie).
 • U bent jonger dan 18 jaar.
 • U bent zwanger of geeft borstvoeding.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt als:

 • u eerder continu behandeld werd voor brandend maagzuur of een stoornis in de spijsvertering (indigestie) gedurende 4 of meer weken
 • u ouder bent dan 55 jaar en dagelijks vrij verkrijgbare geneesmiddelen tegen spijsverteringsstoornissen inneemt
 • u ouder bent dan 55 jaar met nieuwe of recent veranderde symptomen
 • u eerder een maagzweer of een maagoperatie heeft gehad
 • u leverproblemen of geelzucht (geelverkleuring van de huid of ogen) heeft
 • u regelmatig uw arts bezoekt voor ernstige klachten of aandoeningen
 • u een inwendig onderzoek (endoscopie) of een ademhalingstest genaamd C-ureum-test krijgt.

Raadpleeg uw arts onmiddellijk, vóór of na het nemen van dit geneesmiddel, als u één van de volgende symptomen opmerkt, die tekenen van een andere, ernstigere ziekte zouden kunnen zijn:

 • onbedoeld gewichtsverlies (niet gerelateerd aan een dieet of een fitnessprogramma)
 • (herhaald) braken
 • bloedbraken; dit kan eruitzien als donker koffiegruis in uw braaksel
 • bloed in uw ontlasting; die kan er zwart of teerachtig uitzien
 • moeilijkheden of pijn bij het slikken
 • bleek gezicht en gevoel van zwakte (bloedarmoede)
 • pijn op de borst
 • maagpijn
 • ernstige en/of aanhoudende diarree, omdat Pantoprazol Sandoz OTC 20 mg in verband gebracht is met een kleine toename in infectieuze diarree.

Uw arts kan beslissen dat u een aantal testen moet ondergaan.

Als u een bloedtest moet ondergaan, vertel uw arts dan dat u dit geneesmiddel inneemt.

U kunt verlichting van uw zure reflux en symptomen van brandend maagzuur ervaren na slechts één dag behandeling met Pantoprazol Sandoz OTC 20 mg, maar dit geneesmiddel is niet bedoeld om onmiddellijk verlichting te brengen.

U dient het niet te nemen als een preventieve maatregel.

Als u al enige tijd herhaaldelijk lijdt aan brandend maagzuur of een spijsverteringsstoornis (indigestie), vergeet dan niet uw arts regelmatig te raadplegen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Pantoprazol Sandoz OTC 20 mg mag niet gebruikt worden bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Pantoprazol Sandoz OTC 20 mg kan de werking van sommige andere geneesmiddelen negatief beïnvloeden. Gebruikt u naast Pantoprazol Sandoz OTC 20 mg nog andere geneesmiddelen die een van de volgende werkzame bestanddelen bevatten, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.:

 • ketoconazol (gebruikt bij schimmelinfecties)
 • warfarine en fenprocoumon (gebruikt om het bloed te verdunnen en bloedstolsels te voorkomen). U kunt verdere bloedtesten nodig hebben
 • atazanavir (gebruikt bij de behandeling van een HIV-infectie). U mag Pantoprazol Sandoz OTC 20 mg niet innemen als u atazanavir inneemt.
 • methotrexaat (gebruikt bij de behandeling van reumatoïde artritis, psoriasis en kanker); als u methotrexaat gebruikt, kan uw arts de behandeling met Pantoprazol Sandoz OTC 20 mg tijdelijk stopzetten.

Neem Pantoprazol Sandoz OTC 20 mg niet in met andere geneesmiddelen die de zuurproductie in uw maag remmen, zoals andere protonpompremmers (omeprazol, lansoprazol of rabeprazol) of H2-antagonisten (bijv. ranitidine, famotidine).

Indien nodig kunt u Pantoprazol Sandoz OTC 20 mg wel innemen met middelen die het maagzuur neutraliseren (zogenaamde antacida, zoals magaldraat, alginezuur, natriumbicarbonaat, aluminiumhydroxide, magnesiumcarbonaat of combinaties hiervan).

Gebruikt u naast Pantoprazol Sandoz OTC 20 nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

De tabletten moeten in hun geheel met vloeistof ingenomen worden vóór de maaltijd.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u bijwerkingen ervaart zoals duizeligheid of stoornissen van het gezichtsvermogen, dient u niet te rijden of machines te bedienen.

Pantoprazol Sandoz OTC 20 mg bevat de kleurstof Ponceau 4R aluminium karmijn

(E124), die allergische reacties kan veroorzaken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Eén tablet per dag. Overschrijd deze aanbevolen dosis van 20 mg pantoprazol per dag niet.

U dient dit geneesmiddel minstens 2-3 opeenvolgende dagen in te nemen. Stop met de inname van Pantoprazol Sandoz OTC 20 mg als u volledig symptoomvrij bent. U kunt verlichting ervaren van uw symptomen van zure oprispingen en brandend maagzuur na ongeveer één dag behandeling met Pantoprazol Sandoz OTC 20 mg, maar dit geneesmiddel is niet bedoeld om onmiddellijke verlichting te geven.

Als u na 2 weken continue inname van dit geneesmiddel geen verlichting van symptomen heeft, raadpleeg dan uw arts.

Neem Pantoprazol Sandoz OTC 20 mg tabletten niet langer dan 4 weken in zonder uw arts te raadplegen.

Neem de tablet in vóór een maaltijd, iedere dag op hetzelfde tijdstip. U dient de tablet in zijn geheel door te slikken met wat water. De tablet niet kauwen of breken.

Gebruik bij kinderen en adolescenten

Pantoprazol Sandoz OTC 20 mg dient niet gebruikt te worden door kinderen en jongeren onder de 18 jaar.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Raadpleeg onmiddellijk uw arts of apotheker. Neem indien mogelijk uw geneesmiddel en deze bijsluiter mee. Er zijn geen bekende symptomen van overdosis.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Neem uw volgende normale dosis op het gebruikelijke tijdstip de volgende dag.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Raadpleeg onmiddellijk uw arts of neem contact op met de afdeling Spoedeisende Hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis als u één van de volgende ernstige bijwerkingen krijgt. Stop onmiddellijk met het gebruik van dit geneesmiddel, maar neem deze bijsluiter en/of de tabletten mee.

 • Ernstige allergische reacties (zelden): overgevoeligheidsreacties, zogenaamde anafylactische reacties, anafylactische shock en angio-oedeem. Typische symptomen zijn: zwelling van het gezicht, de lippen, de mond, de tong en/of de keel, wat moeilijkheden bij het slikken of ademhalen kan veroorzaken, galbulten (netelroos), ernstige duizeligheid met zeer hoge hartslag en veel zweten.
 • Ernstige huidaandoeningen (frequentie niet bekend): huiduitslag met zwelling, blaarvorming of schilfering van de huid; loslaten van de huid en bloedingen rond de ogen, neus, mond of geslachtsdelen en snelle verslechtering van uw algehele gezondheid, of huiduitslag bij blootstelling aan de zon.
 • Andere ernstige reacties (frequentie niet bekend): gele verkleuring van de huid en ogen (te wijten aan ernstige leverschade), of nierproblemen zoals pijn bij het plassen en lage rugpijn met koorts.

Andere mogelijke bijwerkingen:

 • Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen): hoofdpijn; duizeligheid; diarree; misselijkheid, braken; opgezwollen gevoel en winderigheid; verstopping; droge mond; pijn en onaangenaam gevoel in de buik; huiduitslag of netelroos; jeuk; zich zwak, uitgeput of algeheel onwel voelen; slaapstoornissen; toename van leverenzymen in een bloedtest.
 • Zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen): vervorming van of totaal gebrek aan smaakzin; stoornissen van het gezichtsvermogen zoals wazig zien; gewrichtspijn; spierpijn; gewichtsveranderingen; verhoogde lichaamstemperatuur; opzwellen van de ledematen; allergische reacties; depressie; verhoogde waarden van bilirubine en vetzuren in het bloed (waargenomen in

bloedtesten), borstvorming bij mannen; hoge koorts en een sterke afname van circulerende witte bloedcellen (granulocyten) (waargenomen in bloedtesten).

 • Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 mensen): desoriëntatie; daling van het aantal bloedplaatjes, wat ervoor kan zorgen dat u meer bloedt of blauwe plekken heeft dan normaal; daling van het aantal witte bloedcellen, wat kan leiden tot het vaker oplopen van infecties; gelijktijdige abnormale verlaging van het aantal witte en rode bloedcellen en bloedplaatjes (waargenomen in bloedtesten).
 • Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald): hallucinaties, verwardheid (in het bijzonder bij patiënten met een voorgeschiedenis van deze symptomen); verminderde hoeveelheid natrium in het bloed, verminderde hoeveelheid magnesium in het bloed.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doordrukstrip na “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Gebruik dit middel niet meer als er 6 maanden voorbij zijn na eerste opening van de pot.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is pantoprazol. Elke tablet bevat 20 mg pantoprazol (als pantoprazol natriumsesquihydraat).
 • De andere stoffen in dit middel zijn:
  • Tabletkern: calciumstearaat, microkristallijne cellulose, crospovidon, hydroxypropylcellulose (type EXF), watervrij natriumcarbonaat, watervrij colloïdaal silica
  • Omhulling: hypromellose, ijzeroxide geel (E172), macrogol 400, metacrylzuur-ethylacrylaat copolymeer (1:1), polysorbaat 80, Ponceau 4R aluminium karmijn (E124), chinoline geel aluminium karmijn (E104), natriumlaurylsulfaat, titaniumdioxide (E171), tri- ethylcitraat
  • Drukinkt: macrogol 600, schellak, povidon, ijzeroxide zwart (E172), ijzeroxide rood (E172), ijzeroxide geel (E172).

Hoe ziet Pantoprazol Sandoz OTC 20 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Pantoprazol Sandoz OTC 20 mg maagsapresistente tabletten zijn gele, ovale tabletten (met een speciale laag omhuld) met de opdruk “20” in het zwart en zijn beschikbaar in: blisterverpakkingen met 7 of 14 tabletten,

potten met 14 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, 1327 AH Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikanten

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

D39179 Barleben

Duitsland

of

Lek Spolka Akcyjna

Ul. Domaniewska 50 c

02-672 Warschau

Polen

of

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57

1526 Ljubljana Slovenië

of

Lek Pharmaceuticals d.d. Trimlini 2 D

9220 Lendava Slovenië

of

Sandoz S.R.L. Str. Livezeni nr. 7A

540472 Targu-Mures Roemenië

In het register ingeschreven onder:

Pantoprazol Sandoz OTC 20 mg, maagsapresistente tabletten is in het register ingeschreven onder RVG 33652.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Nederland: Pantoprazol Sandoz OTC 20 mg, maagsapresistente tabletten

Duitsland: PANTOPRAZOL HEXAL® BEI SODBRENNEN, 20 MG

MAGENSAFTRESISTENTE TABLETTEN

Spanje: ACORREDUCT 20MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES

Deze bijsluiter is goedgekeurd in september 2013

De volgende aanbevelingen voor levensstijl en veranderingen in voedingspatroon kunnen ook bijdragen om brandend maagzuur en zuur-gerelateerde symptomen te verlichten.

 • Vermijden van grote maaltijden
 • Niet te snel eten
 • Stoppen met roken
 • Het gebruik van alcohol en cafeïne beperken
 • Proberen af te vallen (in geval van overgewicht)
 • Vermijden van nauwsluitende kleding of riemen
 • Vermijden van eten binnen drie uur voor het slapen gaan
 • Verhogen van het hoofdeinde van uw bed (indien u ’s nachts symptomen ervaart)
 • Beperken van de inname van voedsel dat brandend maagzuur kan veroorzaken. U kunt hierbij denken aan chocolade, pepermunt, groene munt, vet en gefrituurd voedsel, zure en gekruide etenswaren, citrusvruchten en vruchtensappen, tomaten.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.