Auteur: Ranbaxy UK


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel is een selectieve protonpompremmer. Dit geneesmiddel vermindert de hoeveelheid zuur die uw maag produceert en wordt toegepast bij maagklachten en maag-darmzweren.

Dit middel wordt gebruikt bij:

Volwassenen en jongvolwassenen vanaf 12 jaar:

 • voor de behandeling van matige tot ernstige ontsteking in de slokdarm (milde tot matige refluxoesofagitis) en zweren in de maag (maagzweren) of in het bovenste deel van de darm (zweren in de twaalfvingerige darm).

Volwassenen:

 • een infectie met Helicobacter pylori in patiënten met zweren in de twaalfvingerige darm en in de maag die worden behandeld in combinatie met twee antibiotica (therapie voor uitroeing). Het doel is om de bacteriën te doden om zo de kans op terugkering van deze zweren te verkleinen.
 • daagzweren en zweren in de twaalfvingerige darm
 • voor de langetermijnbehandeling waarbij te veel zuur wordt uitgescheiden in omstandigheden als Zollinger-Ellisonsyndroom.
Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
DE/H/0866 2012-08-13 v2.1
 • U bent allergisch voor andere protonpompremmers (middelen die worden toegepast bij maagklachten en maag-darmzweren).

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 • als u ernstig leverproblemen heeft. Vertel uw arts als u ooit lever problemen heeft gehad. Uw arts zal uw leverenzymen vaker controleren, vooral als u dit middel gebruikt voor langetermijnbehandeling. Als er een verhoging van leverenzymen plaats vind moet de behandeling worden gestopt.
 • indien u een verminderde lichaamsvoorraad aan vitamine B12 heeft of risicofactoren daarvoor en u langdurig met pantoprazol wordt behandeld. Dit kan leiden tot een verminderde opname van vitamine B12.
 • indien u tegelijkertijd atazanavir gebruikt (dit wordt gebruikt voor de behandeling van HIV- infectie).

Vertel uw arts indien bij u één van de volgende verschijnselen optreedt of recent is opgetreden:

 • onbedoeld gewichtsverlies
 • herhaaldelijk braken of braken van bloed
 • u bemerkt bloed in uw ontlasting
 • slikproblemen
 • u ziet bleek en voelt zich zwak (bloedarmoede)
 • ernstige en/of voortdurende diarree, dit middel is in verband gebracht met een kleine verhoogde kans op infectieuze diarree.

Uw arts kan besluiten een aantal onderzoeken uit te voeren, om kwaadaardige ziekte uit te sluiten, omdat dit middel de verschijnselen van kanker verlicht en daarmee de diagnose kan vertragen. Als u, ondanks de behandeling, toch verschijnselen blijft houden moet verder onderzoek worden overwogen.

Als u langdurig (langer dan 1 jaar) dit middel moet blijven gebruiken, zal uw arts u regelmatig onderzoeken. Vertel uw arts, iedere keer dat u uw arts ziet, als u nieuwe of uitzonderlijk verschijnselen en omstandigheden.

Een maagsapresistente tablet bevat 4,36 mg natrium, 36,2 mg mannitol en 2,72 mg propyleenglycol.

Bij het gebruik van een protonpompremmer zoals Pantoprazol Ranbaxy, met name voor een periode langer dan 1 jaar, is er mogelijk een grotere kans op het breken van de heup, pols of wervelkolom. Vertel het uw arts als u osteoporose heeft, of wanneer u corticosteroïden gebruikt (deze medicatie kan het risico op osteoporose verhogen).

Als u Pantoprazol Ranbaxy langer dan 3 maanden gebruikt, is het mogelijk dat u een te lage hoeveelheid magnesium in uw bloed krijgt. Een te laag gehalte magnesium kan zich uiten in klachten als vermoeidheid, onvrijwillige spiertrekkingen, verwardheid (desoriëntatie), toevallen/stuipen (convulsies), duizeligheid en een versnelde hartslag. Als u een van deze symptomen heeft, neem dan contact met uw arts of apotheker op. Een te laag magnesiumgehalte kan ook leiden tot een verlaagd calcium- of kaliumgehalte in het bloed. Uw arts kan besluiten om regelmatig bloedonderzoek te doen om uw magnesiumgehalte te bepalen.

DE/H/0866 2012-08-13 v2.1

Gebruikt u naast Pantoprazol 40 mg Ranbaxy nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Dit middel kan de werkzaamheid van andere medicijnen beïnvloeden, dus vertel uw arts als u de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • geneesmiddelen voor de behandeling van schimmelinfecties, zoals ketoconazol, itraconazol en posaconazol of erlotinib (gebruikt voor behandeling van bepaalde kankers), omdat pantoprazol een goede werking van deze en andere geneesmiddelen kan stoppen.
 • warfarine en fenprocoumon, middelen die de verdikking of verdunning van uw bloed beïnvloeden. Het kan nodig zijn u vaker te onderzoeken.
 • atazanavir, (gebruikt voor de behandeling van HIV-infectie).

Zwangerschap, borstvoeding en zwangerschap

Er zijn geen toereikende gegevens over het gebruik van dit middel bij zwangere vrouwen. Uitscheiding in de moedermelk is gemeld.

Indien u zwanger bent of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn of indien u borstvoeding geeft, mag u dit geneesmiddel alleen gebruiken als uw arts van mening is dat het voordeel voor u groter is dan het potentiële risico voor uw ongeboren kind of baby.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bestuur geen auto of ander voertuig als u last krijgt bijwerkingen, zoals duizeligheid en wazig zien.

Bedien geen machines of gereedschap als u last krijgt bijwerkingen, zoals duizeligheid en wazig zien.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

U dient de tablet zonder te kauwen of te breken in zijn geheel 1 uur vóór de maaltijd met wat water door te slikken.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen en jongvolwassenen vanaf 12 jaar:

Voor refluxoesofagitis

Voor het ontbijt, één tablet per dag innemen. De behandelingsduur is doorgaans 4-8 weken. Uw arts zal u vertellen hoe lang u met het gebruik van het geneesmiddel moet doorgaan. Na overleg met uw arts kan de dosis worden verdubbeld.

Volwassenen

Voor de behandeling van infectie met de bacterie Helicobacter pylori in patiënten met maagzweren en zweren in de twaalfvingerige darm die worden behandeld in combinatie met twee antibiotica (therapie voor uitroeing)

DE/H/0866 2012-08-13 v2.1

Eén tablet tweemaal per dag gelijktijdig met twee tabletten antibiotica, amoxicilline of claritromycine en metronidazol (of tinidazol). Neem het eerste pantoprazol tablet 1 uur voor het ontbijt en het tweede pantoprazol tablet 1 uur voor de avondmaaltijd. Voor de antibiotica volgt u het advies op van uw arts en de bijsluiters van deze producten. De behandeling duurt gewoonlijk twee weken.

Voor de behandeling van zweren

De gebruikelijke dosering voor de behandeling van maagzweren en zweren in de twaalfvingerige darm is 1 tablet (40 mg) ingenomen in de ochtend 1 uur voor het ontbijt. De behandelingsduur voor zweren in de twaalfvingerige darm is doorgaans 2-4 weken en voor maagzweren 4-8 weken. Uw arts zal u vertellen hoe lang u met het gebruik van het geneesmiddel moet doorgaan. Na overleg met uw arts kan de dosis worden verdubbeld.

Zollinger-Ellisonsyndroom

De gebruikelijke begindosering voor de behandeling van Zollinger-Ellisonsyndroom is twee keer per dag één tablet (40 mg). U dient de eerste tablet in de ochtend in te nemen en de tweede net voor het avondeten. Uw arts kan de dosis later bijstellen, afhankelijk van de hoeveelheid medicatie die nodig is voor uw behandeling.

Speciale patiëntgroepen:

 • als u nierproblemen heeft, milde of ernstige leverproblemen heeft, mag dit middel niet gebruiken voor de bestrijding van Helicobacter pylori.
 • als u ernstige leverproblemen heeft, mag u niet meer dan een tablet van 20 mg per dag innemen (hiervoor zijn tabletten van 20 mg beschikbaar).

Gebruik in kinderen

Kinderen onder de 12 jaar:

Dit middel wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen onder de 12 jaar.

Neem direct contact op met uw arts of apotheker. Er zijn geen bekende verschijnselen van overdosering.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem de volgende gebruikelijke dosis op het gebruikelijk tijdstip.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het gebruik van dit middel zonder overleg met uw arts of apotheker.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

DE/H/0866 2012-08-13 v2.1

De frequentie van de hieronder gegeven mogelijke bijwerkingen bepaald met behulp van de volgende afspraken:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

Vaak (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op 10 gebruikers) Soms (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op 100 gebruikers)

Zelden (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op 1000 gebruikers) Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

Wanneer u één van de volgende bijwerkingen krijgt, stop dan met het innemen van de tabletten en neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of de Spoedeisende Hulp van uw dichtstbijzijnde ziekenhuis:

 • Ernstige allergische reacties (zelden): plotselinge zwelling van de tong en/of keel, moeite met slikken, galbulten (netelroos), ademhalingsmoeilijkheden, allergische zwelling van het gezicht (Quincke’s-oedeem / angio-oedeem), zeer ernstige duizeligheid met zeer snelle hartslag en overmatig zweten.
 • Ernstige huidaandoeningen (frequentie niet bekend): blaren op de huid en snelle achteruitgang van het algehele welbevinden, loslaten van de huid (met lichte bloeding) van de ogen, neus, mond/lippen of geslachtsorganen (Stevens-Johnson-syndroom, Lyell- syndroom, Erythema multiforme) en gevoeligheid voor licht.
 • Andere ernstige aandoeningen (frequentie onbekend): geelkleuring van de huid en het oogwit (ernstige beschadiging van de levercellen, icterus) of koorts, huiduitslag en vergrootte nieren soms met pijnlijk plassen en pijn in de onderrug (ernstige ontsteking van de nieren).

Andere bijwerkingen zijn:

Soms (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • diarree
 • misselijkheid
 • braken
 • opgeblazen gevoel en winderigheid (flatulentie)
 • verstopping (obstipatie)
 • droge mond
 • buikpijn en ongemak
 • huiduitslag (exantheem)
 • uitbraak van huiduitslag
 • jeuk
 • gevoel van zwakte, uitputting of algemeen gevoel van onwel zijn
 • slaapstoornissen
 • heup, pols of wervelkolombreuk (zie rubriek 2)

Zelden (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 mensen)

 • storingen in het gezichtsvermogen zoals wazig kijken
 • galbulten
 • gewrichtspijn
DE/H/0866 2012-08-13 v2.1
 • spierpijn
 • veranderingen van gewicht
 • verhoogde lichaamstemperatuur
 • gezwollen handen en voeten (perifeer-oedeem)
 • allergische reacties
 • depressie
 • borstvergroting in mannen

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 mensen)

 • desoriëntatie

Niet bekend (frequentie kan niet met de beschikbare gegevens worden bepaald):

 • hallucinaties, verwardheid (vooral bij patiënten waarbij deze verschijnselen al een eerder zijn opgetreden)
 • verlaagde hoeveelheid natrium in het bloed
 • een te laag gehalte magnesium in uw bloed (hypomagnesiëmie) (zie rubriek 2)

Bijwerkingen ontdekt bij bloedonderzoeken:

 • Soms (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 gebruikers) een verhoging van leverenzymen
 • Zelden (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers) een verhoging van bilirubine, verhoogd hoeveelheid vetten in het bloed
 • Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) een verlaging van het aantal bloedplaatjes, waardoor u meer dan normaal last kan hebben van bloedingen of kneuzingen, een verlaging van het aantal witte bloedcellen, waardoor u vaker last kunt krijgen van infecties

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blister na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Voor dit geneesmiddel zijn geen speciale bewaarcondities
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is pantoprazol. Elke maagsapresistente tablet bevat 40 mg pantoprazol (als pantoprazolnatriumsesquihydraat).

De andere stoffen in dit middel zijn:

DE/H/0866 2012-08-13 v2.1

Kern: watervrij natriumcarbonaat (E500), mannitol (E421), crospovidon type A (E1202), hydroxypropyl cellulose (E463), microkristallijn cellulose (E460), calciumstearaat (E599) Sub-coating: hypromellose (E464), propyleenglycol (E477), povidon K30, titaniumdioxide (E171), geel ijzeroxide (E172)

Film-coating: methacrylzuur-ethylacrylaat-copolymeer (1:1), tri-ethylcitraat (E1505), natriumlaurylsulfaat, titaniumdioxide (E171), talk (E553b), geel ijzeroxide (E172).

Drukinkt: schellak (E904), ethanol, isopropyl alcohol, zwart ijzeroxide (E172), N-butylalcohol, propyleenglycol, ammoniumhydroxide (28%).

Pantoprazol 40 mg Ranbaxy zijn gele, ovale, biconvexe filmomhulde tabletten met aan één zijde de opdruk “IV” en geen opdruk aan de andere zijde.

Pantoprazol 40 mg Ranbaxy zijn verkrijgbaar in de volgende verpakkingen: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 en 500 maagsapresistente tabletten.

Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Ranbaxy (UK) Limited

Building 4, Chiswick Park

566 Chiswick High Road London, W4 5YE Verenigd Koninkrijk

Fabrikanten

Ranbaxy Ireland Limited

Spafield, Cork Road, Cashel, Co. Tipperary

Ierland

Cemelog BRS Kft.

Pharma Park-1, 2040 Budaörs, Vasút u.2.

Hongarije

Basics GmbH

Hemmelrather Weg 201, D-51377 Leverkusen

Duitsland

In het register ingeschreven onder:

RVG 34938

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen  
Oostenrijk Pantoprazol Ranbaxy 40 mg Filmtabletten  
België YOEVID 40mg maagsapresistente tabletten  
Denemarken Pantoprazol Ranbaxy enterotabletter 40 mg  
Duitsland PANTO BASICS 40 mg magensaftresistente Tabletten  
Italië PANTOPRAZOLO RANBAXY 40 mg compresse gastroresistenti  
Nederland Pantoprazol 40 mg Ranbaxy, maagsapresistente tabletten  
Polen Ranloc  
Portugal Pantoprazol Ranbaxy 40 mg Comprimidos gastroresistentes  
DE/H/0866 2012-08-13 v2.1
Spanje PANTOPRAZOL Ranbaxygen 40mg Comprimidos gastroresistentes EFG
Zweden Pantoprazol Ranbaxy 40 mg enterotabletter
Verenigd Koninkrijk Pantoprazole 40 mg Gastro-resistant Tablets

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2012.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG: www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

DE/H/0866 2012-08-13 v2.1

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK