Pantoren 20 mg maagsapresistente tabletten

ATC-Code
A02BC02
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Apotex
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Alimentäres system und stoffwechsel
Therapeutische groep Mittel bei säure bedingten erkrankungen
Farmacologische groep Mittel bei peptischem ulkus und gastrooesophagealer refluxkrankheit
Chemische groep Protonenpumpenhemmer**
Stof Pantoprazol

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Apotex

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

PANTOREN 20 mg bevat het werkzame bestanddeel pantoprazol, dat de ‘pomp’ die maagzuur produceert, blokkeert. Hierdoor vermindert het de hoeveelheid zuur in uw maag. Pantoprazol wordt gebruikt voor de kortdurende behandeling van refluxsymptomen (bijvoorbeeld brandend maagzuur, zure oprispingen) bij volwassenen.

Reflux is het terugvloeien van zuur uit de maag in de slokdarm, die ontstoken en pijnlijk kan worden. Dit kan symptomen bij u veroorzaken zoals een pijnlijk brandend gevoel in de borst tot aan de keel (brandend maagzuur) en een zure smaak in de mond (zure oprispingen).

U kan verlichting van uw zure reflux en symptomen van brandend maagzuur ervaren na slechts één dag behandeling met pantoprazol, maar dit geneesmiddel is niet bedoeld om onmiddellijke verlichting te brengen. Het kan nodig zijn de tabletten gedurende 2-3 opeenvolgende dagen in te nemen om de symptomen te verlichten.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. . Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

 • als u een geneesmiddel neemt dat atazanavir bevat (voor de behandeling van HIV-infectie)

Reviewer: FP

 • als u jonger bent dan 18 jaar
 • als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt :

 • u eerder continu behandeld werd voor brandend maagzuur of indigestie gedurende 4 of meer weken
 • u ouder bent dan 55 jaar en dagelijks geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft tegen spijsverteringsstoornissen inneemt
 • u ouder bent dan 55 jaar met nieuwe of recent gewijzigde symptomen
 • u eerder een maagzweer of maagchirurgie heeft gehad
 • u leverproblemen of geelzucht (geelverkleuring van de huid of ogen) heeft gehad
 • u regelmatig uw arts bezoekt voor ernstige klachten of aandoeningen
 • u een endoscopie of een ademhalingstest genaamd C-ureumtest krijgt.

Raadpleeg uw arts onmiddellijk, vóór of na het nemen van dit geneesmiddel, als u één van de volgende symptomen opmerkt, wat een teken van een andere, meer ernstige ziekte zou kunnen zijn:

 • een onbedoeld gewichtsverlies (niet gerelateerd aan een dieet of een fitnessprogramma)
 • braken (vooral als dit zich herhaalt)
 • bloed braken; dit kan eruit zien als donker koffiegruis in uw braaksel
 • bloed in uw stoelgang; die er zwart of teerachtig kan uitzien
 • moeilijkheden of pijn bij het slikken
 • bleek gelaat en gevoel van zwakte (bloedarmoede)
 • pijn op de borst
 • maagpijn
 • ernstige en/of aanhoudende diarree, omdat Pantoren 20 mg in verband gebracht is met een kleine toename in infectieuze diarree.

Uw arts kan beslissen dat u sommige testen moet ondergaan.

Als u een bloedtest dient te ondergaan, vertel uw arts dan dat u dit geneesmiddel inneemt.

U kunt verlichting van uw zure reflux en symptomen van brandend maagzuur ervaren na slechts één dag behandeling met pantoprazol, maar dit geneesmiddel is niet bedoeld om onmiddellijk verlichting te brengen.

U dient het niet te nemen als een preventieve maatregel.

Als u al enige tijd herhaaldelijk lijdt aan brandend maagzuur of indigestiesymptomen, vergeet dan niet uw arts regelmatig te raadplegen.

  • PANTOREN 20 mg kan de werking van sommige andere geneesmiddelen negatief beïnvloeden. Vertel uw arts of apotheker als u geneesmiddelen gebruikt die één van de volgende werkzame bestanddelen bevat:
 • ketoconazol (gebruikt bij schimmelinfecties)
 • warfarine en fenprocoumon (gebruikt om het bloed te verdunnen en bloedstolsels te voorkomen). U kan verdere bloedtesten nodig hebben.
 • atazanavir (gebruikt bij de behandeling van HIV-infectie). U mag pantoprazol niet

Reviewer: FP

innemen als u atazanavir inneemt.

Neem pantoprazol niet in met andere geneesmiddelen die de hoeveelheid zuur die wordt geproduceerd in uw maag beperken, zoals een andere protonpompremmer (omeprazol, lansoprazol of rabeprazol) of een H2-antagonist (bijv. ranitidine, famotidine).

Desondanks mag u pantoprazol innemen met antacida (bijv. magaldraat, alginezuur, natriumbicarbonaat, aluminiumhydroxide, magnesiumcarbonaat, of combinaties hiervan), indien nodig.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Dit houdt ook behandelingen op basis van planten of homeopathie in.

De tabletten dienen in hun geheel ingeslikt te worden met water vóór een maaltijd.

Zwangerschap en borstvoeding

Neem pantoprazol niet in als u zwanger bent, denkt zwanger te zijn of borstvoeding geeft.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u bijwerkingen ervaart zoals duizeligheid of verstoord zicht, mag u niet rijden of machines bedienen.

Belangrijke informatie over bepaalde bestanddelen van PANTOREN 20 mg waarmee u rekening moet houden

PANTOREN 20 mg bevat sojalecithine. Gebruik dit geneesmiddel niet als u allergisch bent voor pinda of soja.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Neem één tablet per dag. Overschrijd deze aanbevolen dosis van dagelijks 20 mg pantoprazol niet.

U dient dit geneesmiddel minstens 2-3 opeenvolgende dagen in te nemen. Stop met de inname van pantoprazol als u volledig symptoomvrij bent. U kan verlichting ervaren van uw symptomen

van zure oprispingen en brandend maagzuur na ongeveer één dag behandeling met pantoprazol, maar dit geneesmiddel is niet bedoeld om onmiddellijke verlichting te brengen.

Als u na 2 weken continue inname van dit geneesmiddel geen verlichting van symptomen heeft, raadpleeg dan uw arts.

Neem pantoprazoltabletten niet langer dan 4 weken in zonder uw arts te raadplegen.

Neem de tablet in vóór een maaltijd, iedere dag op hetzelfde tijdstip. U moet de tablet in zijn geheel inslikken met wat water. De tablet niet kauwen of breken.

Reviewer: FP

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Pantoprazol mag niet gebruikt worden door kinderen en jongeren onder de 18 jaar.

Raadpleeg onmiddellijk uw arts of apotheker. Neem indien mogelijk uw geneesmiddel en deze bijsluiter mee. Er zijn geen bekende symptomen van overdosis.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem uw volgende normale dosis op het gebruikelijke tijdstip de volgende dag.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Raadpleeg onmiddellijk uw arts, of neem contact op met de Eerste Hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis als u één van de volgende ernstige bijwerkingen krijgt. Stop onmiddellijk met het gebruik van dit geneesmiddel, maar neem deze bijsluiter en/of de tabletten met u mee.

 • Ernstige allergische reacties (zelden): Overgevoeligheidsreacties, zogenaamde anafylactische reacties, anafylactische shock en angio-oedeem. Typische symptomen zijn: zwelling van het gezicht, de lippen, de tong en/of keel, wat moeilijkheden bij het slikken of ademhalen kan veroorzaken, galbulten (netelroos), ernstige duizeligheid met zeer hoge hartslag en veel zweten.
 • Ernstige huidaandoeningen (frequentie niet bekend): huiduitslag met zwelling, blaarvorming of afschilfering van de huid; loslaten van de huid en bloedingen rond de ogen, neus, mond of geslachtsdelen en snelle verslechtering van uw algemene gezondheid, of huiduitslag bij blootstelling aan de zon.
 • Andere ernstige reacties (frequentie niet bekend): gele verkleuring van de huid en ogen (te wijten aan ernstige leverschade), of nierproblemen zoals pijn bij het plassen en lage rugpijn met koorts.

Bijwerkingen kunnen optreden met bepaalde frequenties, die als volgt gedefinieerd worden:

  • zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
  • vaak: komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers
  • soms: komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers
  • zelden: komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
  • zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
  • niet bekend: frequentie kan niet worden bepaald met de beschikbare gegevens.
 • Soms voorkomende bijwerkingen:
  • hoofdpijn; duizeligheid; diarree; misselijk voelen, braken; opgezwollen gevoel en winderigheid; verstopping; droge mond; pijn en onaangenaam gevoel in de buik; huiduitslag of netelroos; jeuk; zich zwak, uitgeput en algemeen onwel voelen; slaapstoornissen; toename in leverenzymen in een bloedtest.

Reviewer: FP

 • Zelden voorkomende bijwerkingen: volledig gebrek aan of gewijzigde smaak, stoornissen van het zicht zoals wazig zien;

gewrichtspijn; spierpijn; gewichtsveranderingen; verhoogde lichaamstemperatuur; opzwellen van de ledematen; allergische reacties; depressie; verhoogde waarden van bilirubine en vet in het bloed (gezien in bloedtesten); borstvergroting bij mannen; hoge koorts en een sterke daling in het aantal granulocyten (een type witte bloedcel; gezien in bloedtesten).

 • Zeer zelden voorkomende bijwerkingen: desoriëntatie; daling in het aantal bloedplaatjes, wat er voor kan zorgen dat u meer bloedt of blauwe plekken heeft dan normaal; daling in het aantal witte bloedcellen, wat kan leiden tot meer frequente infecties; een abnormale afname van zowel het aantal rode en witte bloedcellen, als van het aantal bloedplaatjes (gezien in bloedtesten).
 • Frequentie niet bekend: hallucinaties, verwardheid (in het bijzonder bij patiënten met een voorgeschiedenis van deze

symptomen); verminderde hoeveelheid natrium in het bloed; verminderde hoeveelheid magnesium in het bloed.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Anvullende Informatie

- De werkzame stof in dit middel is pantoprazol. Iedere tablet bevat 20 mg pantoprazol (als natrium- sesquihydraat).

Reviewer: FP

- De andere stoffen in dit middel zijn:

Kern:

Maltitol (E965), crospovidon type B, carmellosenatrium, natriumcarbonaat watervrij, calciumstearaat.

Omhulling:

poly(vinylalcohol), talk, titaniumdioxide (E171), macrogol 3350, sojalecithine, ijzeroxidegeel (E172), natriumcarbonaat, watervrij, methacrylzuur-ethylacrylaat-copolymeer (1:1), natriumlaurylsulfaat, polysorbaat 80, triëthylcitraat.

PANTOREN 20 mg zijn ovale, gele tabletten

PANTOREN 20 mg zijn beschikbaar in blisterverpakkingen met 7 en 14 tabletten en in flessen met 7 en 14 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR Leiden Nederland

Fabrikant

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.

21 Wincentego Pola Str.

58-500 Jelenia Góra

Polen

Sofarimex – Ind. Quimica e Farmaceutica, S.A. Av. das Indústrias – Alto do Colaride 2735-213 Cacém

Portugal

Rottendorf Pharma GmbH

Ostenfelder Str. 51-61

59320 Ennigerloh

Duitsland

Advance Pharma GmbH

Wallenroder Straße 12-14

13435 Berlin

Duitsland

In het register ingeschreven onder:

RVG 106345

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België: Ippracid® 20 mg maagsapresistente tabletten Tsjechische Republiek: Apo-Panto 20 mg enterosolventní tablety Duitsland: Pantotex 20 mg magensaftresistente Tabletten

Reviewer: FP

Nederland: Pantoren 20 mg, maagsapresistente tabletten

Polen: Panzol Pro

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2013.

___________________________________________________________________

De volgende aanbevelingen voor levensstijl en veranderingen in voedingspatroon kunnen ook bijdragen om brandend maagzuur en zuur gerelateerde symptomen te verlichten.

 • Vermijden van grote maaltijden
 • Niet te snel eten
 • Stoppen met roken
 • Het gebruik van alcohol en cafeïne beperken
 • Proberen af te vallen (in geval van overgewicht)
 • Vermijden van nauw aansluitende kleding of riemen
 • Vermijden van eten binnen drie uur voor het slapen gaan
 • Verhogen van het hoofdeinde van uw bed (indien u ’s nachts symptomen ervaart)
 • Beperken van de inname van voedsel dat brandend maagzuur kan veroorzaken. U kunt hierbij denken aan: chocolade, pepermunt, groene munt, vet en gefrituurd voedsel, zure en gekruide etenswaren, citrusvruchten en vruchtensappen, tomaten.

Reviewer: FP

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.