Advertentie

Auteur: Boehringer Ingelheim


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Buscozol maagsapresistente capsules bevatten het werkzame bestanddeel omeprazol. Het behoort tot de geneesmiddelengroep die ‘protonpompremmers’ heet. Deze middelen werken door de hoeveelheid zuur die uw maag aanmaakt te verminderen.

Buscozol wordt gebruikt bij volwassenen voor de behandeling op korte termijn van verschijnselen (symptomen) van reflux, zoals zuurbranden en zure oprispingen.

Reflux is het terugstromen van zuur uit de maag naar de slokdarm,die hierdoor pijnlijk en ontstoken kan raken. Dit kan leiden tot verschijnselen (symptomen) zoals een pijnlijk brandend gevoel in uw borst, tot aan uw keel (zuurbranden) en een zure smaak in uw mond (zure oprispingen).

Het kan nodig zijn om de capsules gedurende 2 à 3 opeenvolgende dagen in te nemen om tot een verbetering van de verschijnselen (symptomen) te komen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Buscozol niet in

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor omeprazol of één van de andere bestanddelen van Buscozol.
 • als u allergisch bent voor geneesmiddelen die andere protonpompremmers bevatten (bv. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).
 • als u een geneesmiddel gebruikt dat nelfinavir bevat (dat wordt gebruikt bij HIV-infectie).

Als u twijfelt, vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u Buscozol inneemt.

Wees extra voorzichtig met Buscozol

Neem Buscozol niet langer dan 14 dagen zonder advies te vragen aan uw arts. Neem contact op met uw arts als u merkt dat uw klachten niet minder worden of als deze erger worden.

Buscozol kan de verschijnselen van andere ziektes verhullen. Vraag daarom meteen uw arts om advies als u een van de volgende dingen hebt meegemaakt voor u met Buscozol begint of nadat u Buscozol bent gaan gebruiken:

 • U bent zonder duidelijke oorzaak veel gewicht kwijtgeraakt en hebt problemen met slikken.
 • U heeft maagpijn of spijsverteringsproblemen.
 • U begint voedsel of bloed over te geven.
 • U heeft zwarte ontlasting (of u ziet bloed in de ontlasting).
 • U heeft veel of langdurig last van diarree, omdat gebruik van omeprazol soms samen kan gaan met een lichte toename van besmettelijke diarree.
 • U heeft eerder een maagzweer of gastro-intestinale chirurgie gehad.
 • U bent onder continue behandeling van verschijnselen (symptomen) van indigestie of zuurbranden voor 4 weken of langer.
 • U lijdt al 4 weken of langer aan indigestie of zuurbranden.
 • U heeft geelzucht of een ernstige leverziekte.
 • U bent ouder dan 55 jaar met nieuwe of onlangs gewijzigde verschijnselen (symptomen).

U mag omeprazol niet gebruiken om mogelijke klachten te voorkomen.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. Dit omdat Buscozol de werking van bepaalde geneesmiddelen kan beïnvloeden en omdat sommige geneesmiddelen een effect op Buscozol kunnen hebben.

Neem Buscozol niet in als u een geneesmiddel gebruikt dat nelfinavir bevat (dat wordt gebruikt bij HIV-infectie).

U moet uw arts of apotheker nadrukkelijk vertellen als u clopidogrel gebruikt (voor het voorkomen van bloedstolsels (trombi)).

Vertel het uw arts of apotheker als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Ketoconazol, itraconazol of voriconazol (gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties).
 • Digoxine (gebruikt voor de behandeling van hartproblemen).
 • Diazepam (gebruikt voor de behandeling van angstigheid, ter ontspanning van de spieren of bij epilepsie).
 • Fenytoïne (gebruikt bij epilepsie). Als u fenytoïne gebruikt, moet uw arts u controleren wanneer u Buscozol gaat gebruiken of als u stopt met het gebruik van Buscozol.
 • Geneesmiddelen die worden gebruikt voor het verdunnen van uw bloed, zoals warfarine of andere vitamine K-remmers. Uw arts moet u mogelijk controleren wanneer u Buscozol gaat gebruiken of als u stopt met het gebruik van Buscozol.
 • Rifampicine (gebruikt voor de behandeling van tuberculose).
 • Atazanavir (gebruikt voor HIV-behandeling).
 • Tacrolimus (in het geval van orgaantransplantatie).
 • Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) (gebruikt voor de behandeling van lichte depressie).
 • Cilostazol (gebruikt voor de behandeling van claudicatio intermittens, ‘etalagebenen’).
 • Saquinavir (gebruikt voor de behandeling van een HIV-infectie).

Inname van Buscozol met voedsel en drank

U kunt uw capsules zowel bij de maaltijd als op een lege maag innemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vertel uw arts of apotheker dat u zwanger bent of zwanger wilt worden voor u Buscozol inneemt. Uw arts kan dan bepalen of u gedurende deze periode Buscozol kunt gebruiken.

Uw arts beslist of u Buscozol kunt gebruiken terwijl u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Buscozol van invloed is op uw rijvaardigheid of op het gebruik van gereedschappen of machines. Bijwerkingen zoals duizeligheid en problemen met zien kunnen voorkomen (zie rubriek 4). Als u hier last van heeft mag u niet rijden of machines bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Buscozol

Buscozol capsules bevatten sucrose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voor u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Buscozol nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is 14 dagen achtereen eenmaal daags 1 capsule van 20 mg of twee capsules van 10 mg. Raadpleeg uw arts indien u na deze periode nog niet symptoomvrij bent.

Het kan nodig zijn om de capsules gedurende 2 à 3 opeenvolgende dagen in te nemen om tot een verbetering van de verschijnselen (symptomen) te komen.

Volg onderstaande instructies wanneer u de Buscozol capsules uit de blisterverpakking haalt:

 • trek één blister met daarin een capsule los langs de perforatierand (zoals op het eerste plaatje hiernaast);
 • open de blister door de folie los te trekken vanaf de plek waar de folie al een stukje loszit (zoals op het tweede plaatje hiernaast);
 • druk de capsule niet door de folie van de blisterverpakking heen.

Inname van dit geneesmiddel

 • Het wordt aanbevolen om uw capsules ’s ochtends in te nemen.
 • U kunt uw capsules zowel bij de maaltijd als op een lege maag innemen.
 • Slik uw capsules in hun geheel door, met een half glas water. Niet op de capsules kauwen, en de capsules niet fijnmaken. Dit omdat de capsules omhulde korrels bevatten en deze omhulling voorkomt dat het geneesmiddel door het zuur in de maag wordt afgebroken. Het is belangrijk om deze korrels niet te beschadigen. Deze microkorrels bevatten het werkzame bestanddeel omeprazol en hebben een maagsapresistente laag die hen beschermt tegen het breken/uiteenvallen (bij de doortocht) in de maag. De korrels laten het werkzame bestanddeel vrij in de darm, waar het opgenomen wordt door uw lichaam om hun werk te doen.

Wat u moet doen als u moeite heeft met het doorslikken van de capsules

 • Als u moeite heeft met het doorslikken van de capsules:
  • Maak de capsules open en meng de inhoud met een eetlepel in gewoon (niet-bruisend) water, een zuurhoudende fruitdrank (bv. appel-, sinaasappel- of ananassap) of wat appelmoes.
  • Het mengsel altijd vlak voor het opdrinken doorroeren (het mengsel is niet helder). Het mengsel vervolgens direct of binnen 30 minuten opdrinken.
  • Om er zeker van te zijn dat u al het geneesmiddel heeft opgedronken, het glas daarna goed omspoelen met een half glas water en dat opdrinken. In de vaste deeltjes zit het geneesmiddel – niet op kauwen of fijnmaken.

Wat u moet doen als u meer van Buscozol heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u meer Buscozol heeft ingenomen dan aanbevolen, vraag dan meteen uw arts of apotheker om advies.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Buscozol in te nemen

Als u een dosis bent vergeten, neem deze dan zo snel mogelijk in nadat u eraan denkt. Alleen als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Buscozol bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Als u een van de volgende zeldzame maar ernstige bijwerkingen krijgt, stop dan met het innemen van Buscozol en neem meteen contact op met uw arts:

 • Plotseling piepende ademhaling, opzwellen van uw lippen, tong en keel of lichaam, uitslag, flauwvallen of slikproblemen (ernstige allergische reactie).
 • Rood worden van uw huid, met blaren of loslatende stukken huid. Ook kunnen er ernstige blaren en bloedingen optreden op uw lippen, ogen, mond, neus en genitaliën. Dit komt mogelijk door het ‘syndroom van Stevens-Johnson’ of ‘toxische epidermale necrolyse’.
 • Gele huid, donkere urine en vermoeidheid, wat verschijnselen kunnen zijn van een leveraandoening.

Bijwerkingen kunnen meer of minder vaak voorkomen, waarbij de volgende definities gelden:

Zeer vaak voorkomend: Komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
Vaak voorkomend: Komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers
Soms voorkomend: Komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers
Zelden voorkomend: Komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
Zeer zelden voorkomend: Komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
Niet bekend: Mate van voorkomen kan niet worden bepaald op basis van
  beschikbare gegevens

Overige bijwerkingen zijn onder andere:

Vaak voorkomende bijwerkingen

 • Hoofdpijn.
 • Maagdarmproblemen: diarree, maagpijn, verstopping, winderigheid (flatulentie).
 • Misselijkheid of overgeven.

Soms voorkomende bijwerkingen

 • Zwelling aan voeten en enkels.
 • Verstoorde slaap (slapeloosheid).
 • Duizeligheid, tintelend gevoel of ‘slapende’ lichaamsdelen, slaperigheid.
 • Draaiduizeligheid (vertigo).
 • Veranderingen in bloedonderzoek bij controle van uw leverfunctie.
 • Huiduitslag, bobbelige uitslag (galbulten) en jeukende huid.
 • Algehele malaise en gebrek aan energie.

Zelden voorkomende bijwerkingen

 • Bloedproblemen zoals een vermindering van het aantal witte bloedcellen of bloedplaatjes. Dit kan leiden tot zwakte, blauwe plekken of een groter risico op infecties.
 • Allergische reacties, soms zeer ernstige, waaronder het opzwellen van de lippen, de tong en de keel, koorts en piepende ademhaling.
 • Lage natriumspiegel in uw bloed. Dit kan leiden tot zwakte, overgeven en krampen.
 • Geagiteerde, verwarde of depressieve gevoelens.
 • Veranderingen in uw smaak.
 • Gezichtsproblemen zoals wazig zien.
 • Plotselinge piepende ademhaling of kortademigheid (bronchospasme).
 • Droge mond.
 • Een ontsteking aan de binnenkant van uw mond.
 • Een infectie genaamd ‘spruw’ die uw darmen kan treffen en die wordt veroorzaakt door een schimmel.
 • Leverproblemen, waaronder geelzucht wat een gele huid, donkere urine en vermoeidheid tot gevolg kan hebben.
 • Haaruitval (alopecia).
 • Huiduitslag bij blootstelling aan zonlicht.
 • Gewrichtspijn (artralgie) of spierpijn (myalgie).
 • Ernstige nierproblemen (interstitiële nefritis).
 • Verergerde transpiratie (zweten).

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen

 • Veranderingen in aantallen bloedcellen, waaronder agranulocytose (tekort aan witte bloedcellen).
 • Agressiviteit.
 • Dingen zien, voelen of horen die er niet zijn (hallucinaties).
 • Ernstige leverproblemen leidend tot leverfalen en hersenontsteking.
 • Plotselinge zeer ernstige huiduitslag of blaren of loslatende huid. Dit kan gepaard gaan met hoge koorts en gewrichtspijn (erythema multiforme, syndroom van Stevens-Johnson, toxische epidermale necrolyse).
 • Spierzwakte.
 • Vergrote borsten bij mannen.
 • Te weinig magnesium in het bloed (hypomagnesiëmie)

In zeer zeldzame gevallen kan Buscozol uw witte bloedcellen aantasten, wat uw afweersysteem kan aantasten. Ga zo snel mogelijk naar uw arts als u lijdt aan een infectie met verschijnselen als koorts met een ernstige aantasting van uw algehele conditie of koorts met verschijnselen van een lokale infectie, zoals nekpijn, keelpijn of pijn in de mond, of problemen bij het plassen. Uw arts kan dan met behulp van bloedonderzoek een gebrek aan witte bloedcellen (agranulocytose) uitsluiten. Het is belangrijk dat u in dat geval uw arts informeert over uw medicatie.

Wees niet bezorgd over deze lijst met mogelijke bijwerkingen. U hoeft van geen van deze bijwerkingen last te krijgen. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
 • Gebruik Buscozol niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de buiten- en binnenverpakking na ‘EXP’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. HDPE- fles: Gebruiken binnen 3 maanden na openen.
 • Bewaren beneden 25°C.
 • Bewaar de blister in de oorspronkelijke verpakking of houd de fles goed gesloten ter bescherming tegen vocht. Na gebruik de dop goed terugplaatsen.
 • Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Buscozol

 • Het werkzame bestanddeel is omeprazol: Buscozol capsules bevatten omeprazol overeenkomend met 10 mg of 20 mg omeprazol.
 • De andere bestanddelen zijn:
  • Inhoud van de capsule: suikerbolletjes (bestaande uit maïszetmeel en sucrose), natriumlaurylsulfaat, watervrij dinatriumfosfaat, mannitol, hypromellose 6 cP, macrogol 6000, talk, polysorbaat 80, titaandioxide (E 171) en methacrylzuur-ethylacrylaat-copolymeer (1:1).
  • Omhulsel van de capsule: gelatine. De capsules met 10 mg en 20 mg bevatten ook de kleurmiddelen chinolinegeel (E 104) en titaandioxide (E 171).

Hoe ziet Buscozol er uit en wat is de inhoud van de verpakking

 • Buscozol 10 mg: Mat gele capsule die gebroken witte tot roomwitte, bolvormige microkorrels bevat.
 • Buscozol 20 mg: Mat gele capsule die gebroken witte tot roomwitte, bolvormige microkorrels bevat.

Verpakkingsgrootten:

• 10 mg:

 1. Blisterverpakkingen met 7, 14 of 28 capsules.
 1. HDPE-flessen met 7, 14 of 28 capsules.
 • 20 mg:
  1. Blisterverpakkingen met 7 of 14 capsules.

  o HDPE-flessen met 7 of 14 capsules.

  Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

  Houder Boehringer Ingelheim International GmbH
    Bingerstrasse 173
    D-55216 Ingelheim am Rhein
    Duitsland.
  Fabrikant LABORATORIOS LICONSA, S.A.
    Av. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo
    19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
    Spanje
  Moprilic 10 mg enterosolventní tvrdé tobolky Moprilic 20 mg enterosolventní tvrdé tobolkyBostomac-Moprilic-Omeprazol Chemo Ibérica 10 mg cápsula dura gastrorresistente-Omeprazole 10 mg gastro-resistant capsules-Buscozol 10 mg, maagsapresistente capsule, hard Buscozol 20 mg, maagsapresistente capsule, hard

  Dit geneesmiddel is onder de volgende namen in de lidstaten van de EER goedgekeurd: Nederland:

  Tsjechië:

  Polen:

  Portugal:

  Spanje:

  Verenigd Koninkrijk:

  Deze bijsluiter is goedgekeurd in augustus 2011.

  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK